68 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế (ATC) thực hiện

96 664 6
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:53

68 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế (ATC) thực hiện [...]... Thunhpbỡnhquõn 2.848.000 3.115.000 canhõnviờn/thỏng Chỳ thớch: (*): doanh thu ca Cụng ty trong 3 thỏng u thnh lp 3 .680 .000 2.1.2 c im kinh doanh ca Cụng ty Hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty c phn Kim toỏn- t vn thu cú c trng ca mt doanh nghip hot ng trong lnh vc dch v núi chung v trong lnh vc dch v ti chớnh núi riờng Hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty hng vo khỏch hng, cỏc loi hỡnh dch v cung cp a dng, ton... n v trong ú bao gm khon mc TSC trong trng hp cn thit PHN II QUY TRèNH THC HIN KIM TON KHON MC TI SN C NH TRONG KIM TON BO CO TI CHNH DO 33 CễNG TY C PHN KIM TON-T VN THU THC HIN 2.1 GII THIU CHUNG V CễNG TY C PHN KIM TON-T VN THU (ATC) 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty c phn Kim toỏn- T vn thu l mt n v kim toỏn c lp chuyờn cung cp cỏc dch v kim toỏn, t vn thu v cỏc dch v khỏc Cụng ty chớnh... TSC mỏy múc thit b sn thuc quyn s - Kim tra cỏc iu khon hp ng thuờ xut hu hoc quyn ti chớnh - Cn kim tra thng kim soỏt lõu di - Xem xột cỏc TSC cú c hỡnh thnh xuyờn i vi t ai, ca doanh nghip t tin ca doanh nghip hay doanh nh xng v TSC nghip cú phi b chi phớ mua TSC hu hỡnh ú hay khụng 6 Tớnh chớnh xỏc - Cng bng mua sm u t , cp phỏt - Mc v phm vi my múc: nghip - i chiu s tng trong s Cỏi tng hp kim tra... thuê tài chính cho bên cho thuê Nhận TSCĐ thuê tài chính TK 342 Nợ gốc phải trả các kỳ tiếp theo ứng trƯớc tiền thuê TK 211 Mua lại TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ thuộc sở hữu đợn vị TK 315 TK 111, 112 TK 244 Chi tiền lý quỹ đảm bảo việc thuê tài chính Nợ gốc phải trả kỳ này TK 635 Nhận đƯợc hoá đơn thanh toán tiền thuê và chi trả nợ ngay Nhận HĐ nhƯng chƯa trả nợ ngay Lãi thuê TK 133 Thuế GTGT Thuế. .. lắp dật, CDCB XDCB TK 111, 112, 338 hoàn thành đ Ưa vào sử dụng CL vốn lúc nhận và lúc trả(DN chịu) TK 128, 222 Góp vốn liên doanh TK 133 TK 128, 222 VAT Thu hồi vốn góp liên doanh bằng TSCĐ (nếu có) TK 3381 TK 1381 TSCĐ thừa trong kiểm kê TCSĐ thiếu trong kiểm kê ch Ưa rõ nguyên nhân TK 212 Chuyển quy n sở hữu TSCĐ thuê tài chính Đánh giá giảm TSCĐ TK 153 Chuyển công cụ dụng cụ thành TSCĐ TK 412 TK... yu trờn bỏo cỏo ti chớnh do chim t trng ln trong tng ti sn ca doanh nghip c bit trong nhng doanh nghip sn xut, TSC phn ỏnh ngun lc cho sn xut kinh doanh ca n v mt khỏc chi phớ khu hao TSC s nh hng trc tip n tng chi phớ sn xut kinh doanh trong k qua ú nh hng n kt qu hot ng kinh doanh v ngha v np thu ca doanh nghip i vi nh nc Ti cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh vi qui mụ ln, giỏ tr ca TSC ln, s lng... ti Cụng ty ó m rng hot ng, bao gm 6 lnh vc sn xut kinh doanh: lnh vc kim toỏn, t vn thu, t vn k toỏn, dch v o to v tuyn dng, dch v tin hc S lng khỏch hng: khỏch hng ca Cụng ty ngy cng tng, hin ti Cụng ty ó cú c gn 150 khỏch hng truyn thng ký cỏc hp ng lõu di vi Cụng ty Khỏch hng ca Cụng ty bao gm nhiu loi hỡnh doanh nghip khỏc nhau: doanh nghip nh nc, doanh nghip cú vn u t nc ngoi, cỏc Cụng ty c phn... qui - Kim tra du hiu ca s hu trỡnh ó qui nh trc cú s b giỏm sỏt ca b phn qun lý - Tt c cỏc TSC tn ti trong - Kim tra du hiu ca vic i n v phi c qun lý bng chiu gia s sỏch v thc t ti Tớnh mt b h s riờng, cú mó ti sn n v trn gn kốm vn - Kim tra mt mu cỏc hoỏ n - Thng xuyờn cú s i chiu c ỏnh s liờn tc v i gia thc t v s sỏch k toỏn chiu vi TSC hin hu thc t - Trong mi h s TSC phi - Kim tra h s phỏp lý ca Quyn... 133 Thuế GTGT đầu vào (nếu có) TK 242 Lãi trả chậm phải trả TSCĐ gửi đi TK 128, 222 góp vốn liên doanh Giá trị đƯợc TK 411 đánh giá TSCĐVH hình thành vốn góp, đƯợc cấp vốn TK 412 TSCĐVH hình thành Số chênh Số chênh TK 241 trong giai đoạn triển khai lệch do lệch do đánh giá đánh giá giảm tăng TK 1381 TK 711 TSCĐVH tăng do đƯợc giá trị còn lại biếu, tặng, tài trợ Ngyuên giá của TSCĐ thiếu trong kiểm. .. nc, doanh nghip cú vn u t nc ngoi, cỏc Cụng ty c phn v cỏc cụng ty trỏch nhim hu hn 35 S phỏt trin ca Cụng ty cú th c minh chng bng cỏc s liu c th qua 3 nm v doanh thu cung cp dch v, s lng khỏch hng v thu nhp bỡnh quõn ca cỏc nhõn viờn trong Cụng ty: Bng 1.5: S tng trng ca Cụng ty C Phn Kim to - t vn thu (ATC) qua 3 nm n v: VN 2003 Tng doanh thu S lng khỏchhng 2004 2005 875.632.000(*) 4.765.498.500 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 68 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế (ATC) thực hiện, 68 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế (ATC) thực hiện, 68 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế (ATC) thực hiện, Khái niệm TSCĐ Phân loại TSCĐ, Hạch tốn tình hình biến động TSCĐ, Vai trò của Kiểm tốn khoản mục TSCĐ trong kiểm tốn Báo cáo tài chính. Các sai phạm liên quan đến TSCĐ, Mục tiêu kiểm toán khoản mục TSCĐ, Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán:, Thực hiện kiểm toán, Giai đoạn kết thúc kiểm tốn Hồn thành kiểm tốn:, Quá trình hình thành và phát triển, Lập kế hoạch kiểm toán Giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán., Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán, Lập kế hoạch kiểm toán, Thực hiện các thử nghiệm kiểm sốt: Thực hiện thủ tục phân tích:, Kết thúc kiểm toán, Sử dụng ý kiến chuyên gia, Hồn thiện cơng tác đánh giá hệ thống kiểm sốt nội bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn