skkn rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thpt qua dạy học các bài toán tính khoảng cách trong không gian

45 1,692 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 19:55

      !""# $"%#&'( )%* +,-.+/0!1234+52670 8-,0 953:;<=>?@<=>A Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 %BCD B!EF-;3:0GHIJ+ !"#$%"&'(")*(+,-(./(012 /3"/45/26/7,#8$- /90:;<=>?0/90-.@/&62 )=(029(2A)B C!"DE/72/3/90$ . @)/1$+/1$)E: =303/%F/3*(0EF"23/% ?!'("/)G8G* /HI(0,B(,:J?0 )/C'("9$(=30:KF/ !"/C 0L1D(0E?+/0/M90"!B)8 $A#: BC!" 8N1(=O.E,*9((P .@2N)-'(0./Q,$" F"$%?: R$% &/&6)2S30 $3/1*/Q //. L1:T)$8/11B(,2 : J2, ? /M$+(" E,1=(023!'("?/)3$+(" !2@:KB#)8/)/M /.'((0L.@ 1B(,23/% =30: $!"I(0,=(0232 !"$%+7/1S,,$L0: U(+V#B=E!/M/ !"" #$"%#&' (%* BK+I1L0M0M3+/0;N2 W(=30B !": Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 BO;GP;30M3+/0;N2 U90=S2X=L,7)-1=(023 2(Y!,=30B !": B3+Q5.O0M3+/0;N2 RRE@(B(?=(0=(0=(023: R$1(E@($%270.(7F"=(023'("/)/*(+$%27, I(0,=(0232=30B !": RY@S,$23$Z$1$,$B BSOF" 2.,$: B31S0MT3,T0M3+/0;N2 RE@(B(? R/(" 2 RS,$23$ B+UI3267IV3-W3:; R.(E."Y@=30[B !"\)19",('( =30%=(0DAL /C$%27)82"-$F"2)-1=(023 2(Y!: B3X+M+W03-J0I3J03]8$^_: B,;Y261Z;[VP3+Q2[;3\.+7II]I `aaRb`.,$ `b2: cJbcE: TKbT7@: RbS,$: Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 ] b(Y!: Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 _ &B^" B_!`!"abc >B>B1F26d,0MIe-[;,;I3J03T3f0;gWI1F26d,0MIe- Wh1F26d,0MIe- =(023$%=3=(0/%?3"d$/%/),( '( '(0.+/":e$,P,"+/$$" /$3".'( $:B/%/F"d1, 3.$ !'(f(%<=(0+: fc`:`aR(0OK ))[R))23) ,$,+/ '(0./C+//<"\: >0f$@/%F"=(0"/M""3b=(0BS =(0/%?=(023$P$@/%=(0//3E$@/% =(0/2"(: K)11(Q$7'(",#""3=(02"(b R?0)11(=(0232S.C"+F"=(0/%? =(0BS3"$/%/),('( '(0.+/": ih,;I3J03T3f0;gWI1F26d,0MIe- R(E@(9$d=L/M/""+(D "(F"=(023:(0Ef R(0Oga$Jh ;!9=(023)#- 2"(/90: Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào =(023 33 =(0/%? =(0BS Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 i P035H5Fj- T)8S"0/Y=O=")?SF",7@(01 V)/%'(",$02")/%'(",$/Qj"32S?,C *90=S=(0$3"2S?$#$7'(",$< (01/Y'(",?" +F"2S?/(/:B$$=kF" =(0&$"0/Y$%=O=/%/M7#(3/%B(, F": P03032f00326k0 T)8S3"$%")2SYC#"0.(7EkF" (7 /"" (0.$d$:l 8$/C( E()/%(7"(:B(-(0O/C/< 83"$%27C+/Qd:`7d( )( 8*(+,d/%/:C0)1)27C $ 02+C: P03Gl;G,- l8S/%?=(0'(*/Q$L/Bm 1(,# 3.$BCBB7(F" : g"0.(7)E"0.(7 F"=(023-7n F"=(023:(0E=(023&)0.(7b P033-J0I3+Q0 l 8?.37Cdj/%1d 1$"@$d: P0303e6;U5.m0GH l8S"),"+/2S$9((o#2"-$.( "7(:::V/)/""#/*(+ '(0.3"$: R"=(023&)#0.(7'("bBB *8S/QQ8S/Qj"3 8/: Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 p K0.(7 )E!"($3D)'(",$? ."(PCY2("(:a 8=O=(01V3/%B(, 02"3/%B(,q !r3/(,,$( E()/%(7"(q"#r/*(+/C ("($)1$/C3/<2Aq$%!r:K 0.(7 03)$7'(",8B0.(7bBB* B,B30 $+/:::+ 0.(7/<)E>) -3E=(023/s"+3/%B(,F": 3/% $%3/%/<,BB2$&$ #)!'(",(0/%@F"$/M) $$(7.(@$'("/)D`I(0,=(023 $P=3?/()=L+/Q/7V- F"=(0 23: T1S,7,E$PE-*(0E"(=H. @Y!E2.@,/3)E'("/-( =307: >B<B40331Z0MT3,IIn+o0I1F26d,0MIe- 1=(023`$%'(9(=/CS,'( =30:T1$/C/(0/&6cJ-DdI(0,=(02 3`f-bB$$=kB(-(0OB/%/B ,B30 $BB*E2"Q.@2 I(0,3/%B(,: J,"Q.@ `/3/<,H=t=(0)( =(023)E`$%'(EL '("("/3 #$@/%"(:T('("+,1=(023 )3/%=(0F"`/1f$)j '(0. +/!&)!$: Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 u J,=S/$&$o$.'( !s?`E@(" ?f$"=(0-.$&,'("Z$ 9"BBSF"`:a"/""=S/22N@) ,$'($& @$.'( =S/F" $:RR(0OK /M)b[&'()*+,-.-*/%0!, 1!23456789.:0+-;: 67<.-:(9!=:<9+\: vI(0,2.(7/<"<./<= ()/%"(/1) '(0.+/=(B"3,(? 8* 0"/"" (w:`. '(0.+/Z ("(HV/)$" '(0.7(:R-0)" &/QD`S,/(0Z$?(0,B(-(0OF" =(0: >B?B,;V+70I3N;p+/0Y2W0 lIdKV3,+0+Q5.HV3-U0M;,;3In-0MV3q0MM+W0: xa V$%/1$/.$%/4 nh nghaK/1$y/4: $<4qyr.((!)F"y E:a/) #""/1$y /C V/1$y/./4 B,(=qyr: xa V$%/1$/.$%$<4 nh nghaK/1$y$<4qr:c .((!)F"yE$<4q): a/) #"/1$y/C V/1$y/.$q), B,( =qyqrr. Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào O H Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 z xa #"/4$<422 nh nghaK/4"22$< 4qr #"/4"$< 4qr V$%/1$+F"" /.$qrB,(=qqrr: xa #"$<422 nh nghaba #"$<42 2 V$%/1$+F"$< 40/.$<4"B,(=qqrq{rr: xa #"/4|"( nh ngha:T(!)(bT4 A/4|"("(!)$P /4+0/C/(!)(F" /4": a #"/4|"(bR.(/ (!)(A/4|"(" -C3;R/%=/34;R #"/4|"(":aB,(=q><r: 3r0stI: xa #"/4|"(Z #"$%" /4/)$<422)@"/4&3: xa #""/4|"(Z #""$<4 22-C@""/4/): Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào a A' O H A A A ' a b M N Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 } a' b a N M a b M N x1BF"7) ] : ] ? ? = = q/)`=,B/0( "F"7)r:f0/1B V/sF")/.$< /0"/BJ`: x B + F" @ =, (!b c 2X @A @ =, (! 3 @ q @ @ @ @A @A @ rB.(F"@E$<4qAr:a/) /"@B/CBZ!@b @B @ @ @A = + + x R.( / 4 2 2 $< 4 qr C> D q 5q rr q 5q rr C D = : R.(/4A$<4qr3/1$ECDqCD!>Er q 5q rr q 5q rr C CE D DE = : T<,.(D(/1$F"EC q 5q rr q 5q rr D C = Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào [...].. .Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 10 nu I l trung im ca MN thỡ d ( M ;( )) = d ( N ;( )) + Phng phỏp ta trong khụng gian: Trong chng III - Đ1 sỏch giỏo khoa (SGK) hỡnh hc 12, Trn Vn Ho (Tụng ch biờn), Nguyn Mng Hy (Ch biờn), NXBGD 2008, ó nờu nh ngha v mt s tớnh cht sau : Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 11 Trong khụng gian vi... Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 16 2.1 Rốn luyờn tinh nhun nhuyn ca t duy sỏng to cho hc sinh trong dy hc bi toỏn tinh khoang cỏch Theo tụi, GV cn rốn luyn tớnh nhun nhuyn, thnh tho cho HS khi dy bi toỏn tớnh khong cỏch theo cỏc dng sau: - Nhun nhuyn trong vic tớnh khong cỏch t mt im n mt ng thng - Nhun nhuyn trong vic tớnh khong cỏch t mt im n mt mt phng - Nhun nhuyn trong vic... phõn tớch bi toỏn theo nhiu hng khỏc nhau Qua ú hc sinh t rỳt ra nhng nhn xột, ỏnh giỏ tỡm ra li gii nhanh gn, sỏng to v c ỏo Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 29 + Trong quỏ trỡnh dy hc giỏo viờn thng xuyờn xut cỏc cõu hi khai thỏc nhm to c hi cho hc sinh lt i, lt li vn theo cỏc gúc khỏc nhau T ú hc sinh nm chc c bn cht ca bi toỏn, rốn luyn... thi iu chnh hng suy ngh ca hc sinh khi gp tr ngi, gi ý, dn dt hc sinh thoỏt khi nhng kinh nghim sn cú gii quyt c vn t ra + To c hi cho hc sinh tip cn vi nhng bi toỏn cú ni dung bin ụi, dng bi tp khỏc kiu giỳp hc sinh thy c s a dng, phong phỳ ca toỏn hc ng thi chng s rp khuụn, mỏy múc trong t duy + To ra nhng tỡnh hung cú vn nhm kớch thớch úc tũ mũ khoa hc, to cho hc sinh cú nhu cu, cú hng thỳ v cú... mi trong ú ó cú nhng yu t ó thay ụi Cú kh nng thoỏt khi nh hng kỡm hóm ca nhng kinh nghim, nhng phng phỏp, nhng cỏch ngh ó cú t trc + Nhn ra vn mi trong iu kin quen thuc, nhỡn thy chc nng mi ca i tng quen bit Bin phỏp: Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 23 + Hng dn hc sinh thc hin nhiu hot ng trớ tu, m ra nhiu hng gii quyt bi toỏn, yờu cu hc sinh. .. lu ý khi chn hờ truc ta Oxyz trong khụng gian Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 12 Ta cú : Ox, Oy, Oz vuụng gúc tng ụi mt Do ú, nu trong mụ hỡnh cha cỏc cnh vuụng gúc thỡ ta u tiờn chn cỏc ng ú ln lt thuc cỏc trc ta C th : Vi hỡnh lp phng hoc hỡnh hp ch nht ABCD A' B' C ' D' Vi hỡnh lp phng Chn h trc ta sao cho : A(0;0;0) ; B( a;0;0) ; C... ng thng chộo nhau Khi thc hnh gii toỏn, rốn luyn tớnh nhun nhuyn, ta cn phõn tớch cho HS thy rừ cỏc bc gii mt bi toỏn, tỡm s quan h gn gi gia bi toỏn ó cho vi cỏc bi toỏn ó bit Qua ú th hin c tớnh nhun nhuyn ca t duy, tớnh c lp trong suy ngh ca HS 2.1.1 Nhun nhuyn trong vic tớnh khong cỏch t mt im n mt ng thng Vi du 1 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng ABCD tõm O cnh a, cnh SA vuụng gúc vi mt... ' DE )) = 2 3 2.3 Rốn luyờn tinh c ỏo ca t duy sỏng to cho hc sinh trong dy hc bi toỏn tinh khoang cỏch Cỏc c trng ca tớnh c ỏo: + Kh nng tỡm ra nhng liờn tng v nhng kt hp mi + Kh nng nhỡn ra nhng mi liờn h trong nhng s kin bờn ngoi tng nh khụng cú mi liờn h vi nhau + Kh nng tỡm ra gii phỏp l tuy ó bit nhng gii phỏp khỏc Bin phỏp: + Hng dn v tp luyn cho hc sinh cỏch nhỡn nhn bi toỏn di nhiu khớa cnh... Chn h trc ta sao cho : A(0;0;0) ; B( a;0;0) ; C ( a; b;0) ; D(0;b;0) A '(0;0; c) ; B '( a;0; c) ; C '( a; b; c) ; D'(0;b;c) Vi hỡnh hp ỏy l hỡnh thoi ABCD A' B' C ' D' Chn h trc ta sao cho : - Gc ta trựng vi giao im O ca hai ng chộo ca hỡnh thoi ABCD - Trc Oz i qua 2 tõm ca 2 ỏy Vi hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014... Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến - THPT Mĩ Hào Tổ Toán Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 30 Tớnh d ( ( AB' D' ), (C ' BD) ) ( AB' D' ) : x + y z = 0 Ta cú : (C ' BD) : x + y z a = 0 d ( ( AB ' D '),(C ' BD ) ) = d ( A,(C ' BD) ) = ( AB' D' ) // (C ' BD) a 3 Nh vy gii bi toỏn tớnh khong cỏch trong khụng gian bng phng pahps ta cú th thc hin theo cỏc nc sau: Bc 1: Chon h to Oxyz gn vi hỡnh ang . viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 ] b(Y!: Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 _ &B^" B_!`!"abc >B>B1F26d,0MIe-[;,;I3J03T3f0;gWI1F26d,0MIe- Wh1F26d,0MIe- =(023$%=3=(0/%?3"d$/%/),( '(. viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 lIdKp12EV3+;3:03QInO;I:WGl @F In-0MV3q0MM+W0 Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào !","/% @F b r55q:::. R(0Oga$Jh ;!9=(023)#- 2"(/90: Giáo viên: Lu Thị Kim Tuyến Tổ Toán - THPT Mĩ Hào =(023 33 =(0/%? =(0BS Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 i P035H5Fj- T)8S"0/Y=O=")?SF",7@(01 V)/%'(",$02")/%'(",$/Qj"32S?,C *90=S=(0$3"2S?$#$7'(",$< (01/Y'(",?"
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thpt qua dạy học các bài toán tính khoảng cách trong không gian, skkn rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thpt qua dạy học các bài toán tính khoảng cách trong không gian, skkn rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thpt qua dạy học các bài toán tính khoảng cách trong không gian

Từ khóa liên quan