Tiểu luận: Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay potx

16 489 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 08:21

Tiểu luận Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay A – P HẦN MỞ ĐẦU T ừ khi con ng ườ i b ắ t đầ u xu ấ t hi ệ n trên trái đấ t cho đế n nay đã tr ả i qua năm phương th ứ c s ả n xu ấ t đó là : c ộ ng s ả n nguyên thu ỷ , chi ế m h ữ u nô n ệ , x ã h ộ i phong ki ế n, tư b ả n ch ủ ngh ĩ a và x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a. Qua m ỗ i th ờ i k ỳ tư duy và nh ậ n th ứ c c ủ a con ng ườ i c ũ ng không d ừ ng l ạ i ở m ộ t ch ỗ , mà theo th ờ i gian tư duy c ủ a con ng ườ i ngày càng phát tri ể n hoàn thi ệ n hơn. Chính s ự thay đổ i v ề tư duy và nh ậ n th ứ c đã kéo theo nh ữ ng s ự thay đổ i v ề s ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t c ũ ng như cơ sơ s ả n xu ấ t. T ừ khi s ả n xu ấ t ch ủ y ế u b ằ ng hái l ượ m săn b ắ t v ớ i nh ữ ng k ỹ thu ậ t l ạ c h ậ u th ì nay v ớ i s ự phát tri ể n c ủ a khoa hoc k ỹ thu ậ t đã đạ t t ớ i đỉ nh cao d ẫ n t ớ i s ự phát tri ể n v ượ t b ậ c tr ì nh độ s ả n xu ấ t, không ít các nhà khoa h ọ c, các nhà nghiên c ứ u đã đổ s ứ c, b ỏ công cho các v ấ n đề này, c ụ th ể là nh ậ n th ứ c con ng ườ i, trong đó có 3 tr ườ ng phái tri ế t h ọ c trong l ị ch s ử là ch ủ ngh ĩ a duy v ậ t, ch ủ ngh ĩ a duy tâm và tr ườ ng phái nh ị nguyên lu ậ n. Nhưng h ọ đề u th ố ng nh ấ t r ằ ng th ự c ch ấ t c ủ a tri ế t h ọ c đó là s ự th ố ng nh ấ t bi ệ n ch ứ ng gi ữ a quan h ệ s ả n xu ấ t v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t như th ố ng nh ấ t gi ữ a hai m ặ t đố i l ậ p t ạ o nên ch ỉ nh th ể c ủ a n ề n s ả n xu ấ t x ã h ộ i. Tác độ ng qua l ạ i bi ệ n ch ứ ng gi ữ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t v ớ i quan h ệ s ả n xu ấ t đượ c Mác và Ăng Ghen vươn nên đỉ nh cao trí tu ệ nhân lo ạ i không ch ỉ trên phương di ệ n tri ế t h ọ c mà c ả chinh tr ị , kinh t ế h ọ c và ch ủ ngh ĩ a c ộ ng s ả n khoa h ọ c. D ướ i nh ữ ng h ì nh th ứ c và m ứ c độ khác nhau, dù con ng ườ i có ý th ứ c đượ c hay không th ì nh ậ n th ứ c c ủ a hai ông v ề quy lu ậ t v ẫ n xuyên su ố t l ị ch s ử phát tri ể n. Nghiên c ứ u v ề s ự th ố ng nh ấ t bi ệ n ch ứ ng gi ữ a quan h ệ s ả n xu ấ t v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t t ạ o đi ề u ki ệ n cho chúng ta có đượ c m ộ t nh ậ n th ứ c v ề s ả n xu ấ t x ã h ộ i. Đồ ng th ờ i giúp chúng ta m ở mang đượ c nhi ề u l ĩ nh v ự c v ề kinh t ế . Th ấ y đượ c v ị trí c ũ ng như ý ngh ĩ a c ủ a nó. Đây c ũ ng chính là l ý do khi ế n cho m ộ t sinh viên h ọ c v ề l ĩ nh v ự c kinh t ế như Em ch ọ n đề tài “s ự v ậ n dung quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t ph ả i phù h ợ p v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t c ủ a đả ng ta trong đườ ng l ố i đổ i m ớ i đấ t n ướ c hi ệ n nay” B – PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I SỰ NHẬN THỨC VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT , QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT I. ĐÔI NÉT VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT 1. L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là toàn b ộ nh ữ ng tư li ệ u s ả n xu ấ t do x ã h ộ i t ạ o ra, tr ướ c h ế t là công c ụ lao độ ng và nh ữ ng ng ườ i lao độ ng v ớ i kinh nghi ệ m và thói quen lao độ ng nh ấ t đị nh đã s ử d ụ ng nh ữ ng tư li ệ u s ả n xu ấ t đó để t ạ o ra c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t cho x ã h ộ i. Hay nói cách khác l ự c lư ợ ng s ả n xu ấ t là bi ể u hi ệ n m ố i quan h ệ gi ữ a con ng ườ i v ớ i gi ớ i t ự nhiên, bao g ồ m ng ườ i lao độ ng và tư li ệ u s ả n xu ấ t : + Tư li ệ u s ả n xu ấ t g ồ m có : đố i t ượ ng lao độ ng và tư li ệ u lao độ ng. Đố i t ượ ng lao độ ng là nh ữ ng cái mà con ng ườ i tác độ ng vào để c ả i t ạ o chúng thành các s ả n ph ẩ m ph ụ c v ụ cho đờ i s ố ng c ủ a m ì nh như đấ t đai, tài nguyên, khoán s ả n; ho ặ c nh ữ ng đố i t ượ ng đã tr ả i qua quá tr ì nh lao độ ng c ủ a con ng ườ i, nhưng chưa thành s ả n ph ẩ m cu ố i cùng (nguyên v ậ t li ệ u). C ò n tư li ệ u lao độ ng g ồ m: công c ụ lao độ ng là nh ữ ng cái con ng ườ i dùng để truy ề n s ứ c lao độ ng vào đố i t ượ ng lao độ ng để bi ế n đổ i chúng thành nh ữ ng s ả n ph ẩ m lao độ ng nh ấ t đị nh và nh ữ ng phương ti ệ n v ậ t li ệ u khác ph ụ c v ụ quá tr ì nh s ả n xu ấ t như nhà x ưở ng, b ế n b ã i… Trong các y ế u t ố trên th ì công c ụ lao độ ng đượ c coi là y ế u t ố quan tr ọ ng nh ấ t, linh ho ạ t nh ấ t c ủ a tư li ệ u s ả n xu ấ t. + Ng ườ i lao độ ng : đây đượ c coi là y ế u t ố đầ u tiên và quan tr ọ ng nh ấ t c ủ a quá tr ì nh s ả n xu ấ t, ng ườ i lao độ ng dùng trí thông minh cùng v ớ i s ự hi ể u bi ế t và kinh nghi ệ m lao độ ng luôn luôn không ng ừ ng bi ế n đổ i công c ụ lao độ ng để đạ t năng su ấ t lao độ ng cao nh ấ t và ít hao t ổ n s ứ c l ự c nh ấ t. Ở n ướ c ta t ừ tr ướ c đế n nay n ề n kinh t ế l ấ y nông nghi ệ p làm ch ủ y ế u, nên tr ì nh độ khoa h ọ c k ỹ thu ậ t c ò n kém phát tri ể n. Hi ệ n th ờ i đạ i chúng ta đang ở trong t ì nh tr ạ ng k ế th ừ a nh ữ ng l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t, v ừ a nh ỏ nhoi, v ừ a l ạ c h ậ u v ớ i tr ì nh độ chung c ủ a th ế gi ớ i, hơn n ữ a trong th ờ i gian khá dài nh ữ ng l ự c l ượ ng ấ y b ị k ì m h ã m, phát huy tác d ụ ng kém. B ở i v ậ y đạ i h ộ i l ầ n th ứ VI c ủ a Đả ng đã đặ t ra nhi ệ m v ụ là ph ả i: “gi ả i phóng m ọ i năng l ự c s ả n xu ấ t hi ệ n có, khai thác m ọ i kh ả năng ti ề m tàng c ủ a đấ t n ướ c, s ử d ụ ng có hi ệ u qu ả s ự giúp đỡ qu ố c t ế để phát tri ể n m ạ nh m ẽ l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t”. M ặ t khác chúng ta đang ở trong giai đo ạ n m ớ i trong s ự phát tri ể n c ủ a cách m ạ ng khoa h ọ c k ỹ thu ậ t, đang ch ứ ng ki ế n nh ữ ng bi ế n đổ i cách m ạ ng trong công ngh ệ . Chính đi ề u này đò i h ỏ i chúng ta l ự a ch ọ n m ộ t m ặ t t ậ n d ụ ng cái hi ệ n có, m ặ t khác nhanh chóng ti ế p thu cái m ớ i do th ờ i đạ i t ạ o ra nh ằ m dùng chúng để phát huy ngu ồ n nhân l ự c bên trong. 2. Quan h ệ s ả n xu ấ t. Quan h ệ s ả n xu ấ t là m ố i quan h ệ gi ữ a con ng ườ i v ớ i con ng ườ i trong quá tr ì nh s ả n xu ấ t ra c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t c ủ a x ã h ộ i. Trong quá tr ì nh s ả n xu ấ t con ng ườ i ph ả i có nh ữ ng quan h ệ , con ng ườ i không th ể tách kh ỏ i c ộ ng đồ ng. Như v ậ y vi ệ c ph ả i thi ế t l ậ p các m ố i quan h ệ trong s ả n xu ấ t t ự nó đã là v ấ n đề có tính quy lu ậ t r ồ i. Nh ì n t ổ ng th ể quan h ệ s ả n xu ấ t g ồ m 3 m ặ t: + Ch ế độ s ở h ữ u tư li ệ u s ả n xu ấ t, t ứ c là quan h ệ gi ữ a con ng ườ i đố i v ớ i tư li ệ u s ả n xu ấ t. + Các ch ế độ t ổ ch ứ c và qu ả n l ý s ả n xu ấ t, kinh doanh, t ứ c là quan h ệ gi ữ a ng ườ i v ớ i ng ườ i trong s ả n xu ấ t và trao đổ i c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t như: phân công chuyên môn hóa và h ợ p tác hoá lao độ ng hay quan h ệ gi ữ a ng ườ i qu ả n l ý v ớ i công nhân. + Ch ế độ phân ph ố i s ả n ph ẩ m: t ứ c là quan h ệ ch ặ t ch ẽ v ớ i nhau và cùng m ộ t m ụ c tiêu chung là s ử d ụ ng h ợ p l ý và có hi ệ u q ủ a tư li ệ u s ả n xu ấ t để cho chúng không ng ừ ng đượ c tăng tr ưở ng, thúc đẩ y tái s ả n xu ấ t m ở r ộ ng, nâng cao ph ụ c l ợ i ng ườ i lao độ ng, đóng góp ngày càng nhi ề u cho nhà n ướ c x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a. Trong c ả i t ạ o và c ủ ng c ố quan h ệ s ả n xu ấ t th ì v ấ n đề quan tr ọ ng mà Đạ i h ộ i Đả ng l ầ n th ứ VI đã nh ấ n m ạ nh là ph ả i ti ế n hành c ả ba m ặ t đồ ng b ộ : ch ế độ s ở h ữ u, ch ế độ qu ả n l ý và ch ế độ phân ph ố i không nên coi trong m ộ t m ặ t nào c ả . Th ự c t ế l ị ch s ử đã cho th ấ y r õ b ấ t c ứ m ộ t cu ộ c cách m ạ ng x ã h ộ i nào đề u mang m ộ t m ụ c đích kinh t ế là nh ằ m đả m b ả o cho l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t có đi ề u ki ệ n ti ế p t ụ c phát tri ể n thu ậ n l ợ i và đờ i s ố ng c ủ a con ng ườ i c ũ ng đượ c c ả i thi ệ n và xét riêng trong ph ạ m vi m ộ t quan h ệ s ả n xu ấ t nh ấ t đị nh th ì tính ch ấ t c ủ a s ở h ữ u c ũ ng quy ế t đị nh tính ch ấ t c ủ a qu ả n l ý và phân ph ố i. M ặ t khác trong m ỗ i h ì nh thái kinh t ế – x ã h ộ i nh ấ t đị nh th ì quan h ệ s ả n xu ấ t th ố ng tr ị bao gi ờ c ũ ng gi ữ vai tr ò chi ph ố i các quan h ệ s ả n xu ấ t khác ít nhi ề u c ả i bi ế n chúng để ch ẳ ng nh ữ ng chúng không đố i l ậ p mà c ò n ph ụ c v ụ đắ c l ự c cho s ử t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ủ a ch ế độ kinh t ế – x ã h ộ i m ớ i. Trong l ị ch s ử m ỗ i h ì nh thái kinh t ế x ã h ộ i cùng v ớ i m ộ t quan h ệ s ả n xu ấ t th ố ng tr ị đi ể n h ì nh c ò n t ồ n t ạ i nh ữ ng quan h ệ ph ụ thu ộ c, l ỗ i th ờ i như là tàn dư c ủ a x ã h ộ i c ũ . T ấ t c ả đề u b ắ t ngu ồ n t ừ phát tri ể n không đề u v ề l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t không nh ữ ng gi ữ a các n ướ c khác nhau mà c ò n gi ữ a các vùng khác nhau, các ngành khác nhau c ủ a m ộ t n ướ c. Vi ệ c chuy ể n t ừ quan h ệ s ả n xu ấ t l ỗ i th ờ i lên cao hơn như Mác nh ậ n xét : “Không bao gi ờ xu ấ t hi ệ n tr ướ c khi nh ữ ng đi ề u ki ệ n t ồ n t ạ i v ậ t ch ấ t c ủ a nh ữ ng quan h ệ đó chưa đượ c chín mu ồ i ” ph ả i có m ộ t th ờ i k ỳ l ị ch s ử tương đố i lâu dài m ớ i có th ể t ạ o ra đượ c đi ề u ki ệ n v ậ t ch ấ t trên. 3. Nh ậ n th ứ c v ề ph ạ m trù h ì nh thái kinh t ế - x ã h ộ i c ộ ng s ả n B ắ t ngu ồ n t ừ nh ậ n th ứ c v ề qui lu ậ t phát tri ể n c ủ a x ã h ộ i loài ng ườ i là m ộ t quá tr ì nh l ị ch s ủ t ự nhiên, đồ ng th ờ i xu ấ t phát t ừ nh ữ ng đi ề u ki ệ n m ớ i c ủ a th ự c t ế l ị ch s ử hi ệ n nay có th ể kh ẳ ng đị nh các n ướ c ch ậ m phát tri ể n c ũ ng có kh ả năng ti ế n lên CNXH tu ỳ theo hoàn c ả nh và kh ả năng c ủ a m ì nh. Kh ả năng quá độ lên CNXH này th ườ ng đợ c g ọ i là con đườ ng quá độ gián ti ế p lên CNXH, con đườ ng b ỏ qua giai đo ạ n phát tri ể n ch ế độ tư b ả n ch ủ ngh ĩ a. Con đườ ng phát tri ể n theo kh ả năng này c ò n đượ c g ọ i là con đườ ng theo đị nh h ướ ng x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a. Theo kinh nghi ệ m th ự c t ế c ủ a Lênin đây là m ộ t con đườ ng khá lâu dài ph ả i tr ả i qua nhi ề u b ướ c trung gian, phát tri ể n qua đấ u tranh giai c ấ p r ấ t ph ứ c t ạ o. S ự đi lên ph ả i có ủ ng h ộ và giúp đỡ bên ngoài k ể c ả cơ s ở s ả n xu ấ t. Tr ướ c h ế t trong n ướ c đó c ầ n có m ộ t Đả ng c ủ a giai c ấ p vô s ả n l ã nh đạ o, m ộ t đả ng có quan h ệ m ậ t thi ế t "s ố ng c ò n" v ớ i dân. T ừ đó t ổ ch ứ c áp d ụ ng l ã nh đạ o trong đó có c ả v ậ n d ụ ng qui lu ậ t s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i n ướ c đó m ộ t cách tích c ự c để không ng ừ ng ti ế n b ướ c. II. QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT . 1. Quan h ệ s ả n xu ấ t và l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t mâu thu ẫ n hay phù h ợ p. Như mác đã nói “Trong s ự s ả n xu ấ t x ã h ộ i ra đờ i s ố ng cu ả m ì nh, con ng ườ i ta có nh ữ ng quan h ệ nh ấ t đị nh, t ấ t y ế u không ph ụ thu ộ c ý mu ố n c ủ a h ọ , t ứ c nh ữ ng quan h ệ s ả n xu ấ t, nh ữ ng quy lu ậ t này phù h ợ p v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n nh ấ t đị nh c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t v ậ t ch ấ t c ủ a h ọ ” ng ườ i ta th ườ ng coi tư t ưở ng này c ủ a Mác là tư t ưở ng v ề “quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t”. Các m ố i quan h ệ trong s ả n xu ấ t bao g ồ m nhi ề u d ạ ng khác nhau mà nh ì n m ộ t cách t ổ ng quát th ì đó là nh ữ ng d ạ ng quan h ệ s ả n xu ấ t và d ạ ng nh ữ ng l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t, t ừ đó h ì nh thành nh ữ ng m ố i quan h ệ ch ủ y ế u, cơ b ả n là m ố i liên h ệ gi ữ a tính ch ấ t và tr ì nh độ c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Nhưng m ố i liên h ệ gi ữ a gi ữ a hai y ế u t ố cơ b ả n này là g ì ? phù h ợ p hay không phù h ợ p ? Tr ướ c h ế t c ầ n xác đị nh khái ni ệ m phù h ợ p v ớ i các ý ngh ĩ a sau : + Phù h ợ p là s ự cân b ằ ng, s ự th ố ng nh ấ t gi ữ a các m ặ t đố i l ậ p + Phù h ợ p c ò n là m ộ t xu h ướ ng mà nh ữ ng dao độ ng không cân b ằ ng s ẽ đạ t t ớ i. Trong phép bi ệ n ch ứ ng s ự cân b ằ ng ch ỉ là t ạ m th ờ i và s ự không cân b ằ ng la tuy ệ t đố i. Chính đây là ngu ồ n g ố c t ạ o nên s ự v ậ n độ ng và phát tri ể n. V ì th ế có th ể nói th ự c ch ấ t c ủ a quy lu ậ t v ề m ố i quan h ệ gi ữ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t và quan h ệ s ả n xu ấ t là là quy lu ậ t mâu thu ẫ n,s ự phù h ợ p gi ữ a chúng ch ỉ là yên t ĩ nh t ạ m th ờ i, c ò n s ự v ậ n độ ng, dao độ ng s ự mâu thu ẫ n m ớ i đủ kh ả năng v ạ ch ra độ ng l ự c c ủ a s ự phát tri ể n, m ớ i có th ể cho ta hi ể u đượ c s ự v ậ n độ ng c ủ a quy lu ậ t kinh t ế . 2. Quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ợ c l ượ ng s ả n xu ấ t. T ấ t c ả chúng ta đề u bi ế t, quan h ệ s ả n và l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là hai m ặ t h ợ p thành c ủ a phương th ứ c s ả n xu ấ t có tác độ ng qua l ạ i bi ệ n ch ứ ng v ớ i nhau. Vi ệ c đẩ y m ạ nh quan h ệ s ả n xu ấ t lên quá xa so v ớ i tính ch ấ t và tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là m ộ t hi ệ n t ượ ng tương đố i ph ổ bi ế n ở nhi ề u n ướ c xây d ự ng x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a. Ngu ồ n g ố c sai l ầ m c ủ a tư tư ở ng này là b ệ nh ch ủ quan, duy ý chí, mu ố n có nhanh ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i thu ầ n nh ấ t b ấ t ch ấ p quy lu ậ t khách quan. V ề m ặ t phương pháp lu ậ t, đó là ch ủ ngh ĩ a duy v ậ t siêu h ì nh, quá l ạ m d ụ ng m ố i quan h ệ ng ượ c l ạ i c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t đố i v ớ i s ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. S ự l ạ m d ụ ng này bi ể u hi ệ n ở “nhà n ướ c chuyên chính vô s ả n có kh ả năng ch ủ độ ng t ạ o ra quan h ệ s ả n xu ấ t m ớ i để m ở đườ ng cho s ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t”. Nhưng khi th ự c hi ệ n ng ườ i ta quên r ằ ng s ự "ch ủ độ ng” không đồ ng ngh ĩ a v ớ i s ự ch ủ quan tu ỳ ti ệ n con ng ườ i không th ể t ự do t ạ o ra b ấ t c ứ h ì nh th ứ c nào c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t mà m ì nh mu ố n có. Ng ượ c l ạ i quan h ệ s ả n xu ấ t luôn luôn b ị quy đị nh m ộ t cách nghiêm ng ặ t b ở i tr ạ ng thái c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t, b ở i quan h ệ s ả n xu ấ t v ớ i tính ch ấ t và tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Quan h ệ s ả n xu ấ t ch ỉ có th ể m ở đườ ng cho l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t phát tri ể n khi mà nó đượ c hoàn thi ệ n t ấ t c ả v ề n ộ i dung c ủ a nó, nh ằ m gi ả i quy ế t k ị p th ờ i nhưng mâu thu ẫ n gi ữ a quan h ệ s ả n xu ấ t và l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. + L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t quy ế t đị nh s ự h ì nh thành bi ế n đổ i c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t: L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là cái bi ế n đổ i đầ u tiên và luôn luôn bi ế n đổ i trong s ả n xu ấ t con ng ườ i mu ố n gi ả m nh ẹ lao độ ng n ặ ng nh ọ c t ạ o ra năng su ấ t cao ph ả i luôn t ì m cách c ả i ti ế n công c ụ lao độ ng. Ch ế t ạ o ra công c ụ lao độ ng m ớ i. L ự c l ượ ng lao độ ng quy đị nh s ự h ì nh thành và bi ế n đổ i quan h ệ s ả n xu ấ t khi quan h ệ s ả n xu ấ t không thích ứ ng v ớ i tr ì nh độ , tính ch ấ t c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t th ì nó k ì m h ã m th ậ m chí phá ho ạ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t và ng ượ c la ị . + S ự tác độ ng ng ượ c l ạ i c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t đố i v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t: Quan h ệ s ả n xu ấ t khi đã đượ c xác l ậ p th ì nó độ c l ậ p tương đố i v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t và tr ở thành nh ữ ng cơ s ở và nhưng th ể ch ế x ã h ộ i và nó không th ể bi ế n đổ i đồ ng th ờ i đố i v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Th ườ ng l ạ c h ậ u so v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. N ế u quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tr ì nh độ s ả n xu ấ t, tính ch ấ t c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t th ì nó thúc đẩ y s ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. N ế u l ạ c h ậ u so v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t dù t ạ m th ờ i th ì nó k ì m h ã m s ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. S ở d ĩ quan h ệ s ả n xu ấ t có th ể tác độ ng m ã nh m ẽ tr ở l ạ i đố i v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t v ì nó quy đụ nh muc đích c ủ a s ả n xu ấ t quy đị nh h ệ th ố ng t ổ ch ứ c qu ả n l ý s ả n xu ấ t và qu ả n l ý x ã h ộ i, quy đị nh phương th ứ c phân ph ố i và ph ầ n c ủ a c ả i ít hay nhi ề u mà ng ườ i lao độ ng đượ c h ưở ng. do đó nó ả nh h ưở ng t ớ i thái độ t ấ t c ả qu ầ n chúng lao độ ng . Nó t ạ o ra nh ữ ng đi ề u ki ệ n ho ặ c kích thích ho ặ c h ạ n ch ế s ự phát tri ể n công c ụ s ả n xu ấ t, áp d ụ ng thành t ự u khoa h ọ c k ỹ thu ậ t vào s ả n xu ấ t h ợ p tác phân công lao đông qu ố c t ế . CHƯƠNG II S Ự VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC I. S Ự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở NƯỚC TA T ừ năm 1975 sau khi giành đượ c độ c l ậ p và th ố ng nh ấ t đấ t n ướ c chúng ta đã đi lên x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a v ớ i m ộ t l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t l ớ n và ti ề m năng m ọ i m ặ t c ò n non tr ẻ , đò i h ỏ i n ướ c ta ph ả i có m ộ t ch ế độ kinh t ế phù h ợ p, và do đó n ề n kinh t ế hàng hoá nhi ề u thành ph ầ n đã ra đờ i. Nh ì n th ẳ ng vào s ự th ậ t chúng ta th ấ y r ằ ng, trong th ờ i gian qua do đề cao vai tr ò c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t do quan ni ệ m không đúng v ề m ố i quan h ệ s ả n xu ấ t, và quan h ệ khác, do quên m ấ t đi ề u cơ b ả n là n ướ c ta quá độ đi lên ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i t ừ m ộ t x ã h ộ i ti ề n tư b ả n ch ủ ngh ĩ a. Đồ ng nh ấ t ch ế độ công hưu v ớ i ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i l ẫ n l ộ n gi ữ a h ợ p tác hoá và t ậ p th ể hoá. Không th ấ y r õ các b ướ c có tính quy lu ậ t trên con đườ ng ti ế n lên ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i nên đã ti ế n hành ngay cu ộ c c ả i t ạ o x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a đố i v ớ i n ề n kinh t ế qu ố c dân. Và xét v ề th ự c ch ấ t là theo đườ ng l ố i “ đẩ y m ạ nh c ả i t ạ o x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a, đưa quan h ệ s ả n xu ấ t đi tr ướ c, m ở đườ ng cho l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t phát tri ể n. Thi ế t l ậ p ch ế độ công h ữ u thu ầ n nh ấ t gi ữ a hai h ì nh th ứ c s ở h ữ u toàn dân và t ậ p th ể ”. Quan ni ệ m cho r ằ ng có th ể đưa quan h ệ s ả n xu ấ t đi tr ướ c để m ở đườ ng thúc đẩ y l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t phát tri ể n đã b ị bác b ỏ . S ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t x ã h ộ i này đã mâu thu ẫ n v ớ i nh ữ ng phân tích trên. Trên con đườ ng t ì m t ò i l ố i thoát c ủ a m ì nh t ừ trong l ò ng n ề n x ã h ộ i đã n ả y sinh nh ữ ng hi ệ n t ượ ng trái v ớ i ý mu ố n ch ủ quan c ủ a chúng ta. Có nh ữ ng hi ệ n t ượ ng tiêu c ự c n ổ i lên trong đờ i s ố ng kinh t ế như qu ả n l ý kém, tham ô, tham nh ũ ng,…, Nhưng th ự c ra mâu thu ẫ n gi ữ a yêu c ầ u phát tri ể n l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t v ớ i nh ữ ng h ì nh th ứ c kinh t ế – x ã h ộ i xa l ạ đượ c áp đặ t m ộ t cách ch ủ quan, c ầ n thi ế t cho l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t m ớ i n ả y sinh và phát tri ể n. Kh ắ c ph ụ c nh ữ ng m ặ t tiêu c ự c trên là c ầ n thi ế t, nhưng trên th ự c t ế chúng ta chưa th ự c hi ệ n t ố t các nhi ệ m v ụ m ì nh ph ả i làm. Ph ả i gi ả i quy ế t đúng đắ n mâu thu ẫ n gi ữ a l ự c lư ợ ng s ả n xu ấ t v ớ i quan h ệ s ả n xu ấ t, t ừ đó kh ắ c ph ụ c nh ữ ng khó khăn và tiêu c ự c c ủ a n ề n kinh t ế . Thi ế t l ậ p quan h ệ s ả n xu ấ t m ớ i và v ớ i nh ữ ng h ì nh th ứ c và b ướ c đi phù h ợ p v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t phát tri ể n v ớ i hi ệ u qu ả kinh t ế cao. Trên cơ s ở c ủ ng c ố nh ữ ng đỉ nh cao kinh t ế trong tay nhà n ướ c cách m ạ ng. Cho phép ph ụ c h ồ i và phát tri ể n ch ủ ngh ĩ a tư b ả n và buôn bán t ự do r ộ ng r ã i, có l ợ i cho s ự phát tri ể n s ả n xu ấ t. Cách đây không lâu các nhà báo c ủ a n ướ c ngoài ph ỏ ng v ấ n T ổ ng bí thư Lê Kh ả Phiêu r ằ ng “v ớ i m ộ t ng ườ i có b ằ ng c ấ p v ề quân s ự nhưng không có b ằ ng c ấ p v ề kinh t ế . Ông có th ể đưa đấ t n ướ c Vi ệ t Nam ti ế n nên không” tr ả l ờ i ph ỏ ng v ấ n T ổ ng bí thư kh ẳ ng đị nh r ằ ng “Vi ệ t Nam chúng tôi khác v ớ i các n ướ c ở ch ỗ chúng tôi đào t ạ o m ộ t ng ườ i lính th ì ng ườ i lính ấ y ph ả i có kh ả năng c ầ m súng và làm kinh t ế gi ỏ i ”, và Ông c ò n kh ẳ ng đị nh và không ch ấ p nh ậ n Vi ệ t Nam theo con đườ ng ch ủ ngh ĩ a tư b ả n, nhưng không ph ả i tri ệ t tiêu tư b ả n trên đấ t n ướ c Vi ệ t Nam mà v ẫ n quan h ệ v ớ i ch ủ ngh ĩ a tư b ả n trên cơ s ở đ ò i h ỏ i các bên cùng có l ợ i, và như v ậ y cho phép phát tri ể n n ề n kinh t ế tư b ả n là sáng su ố t. Quan đi ể m t ừ đạ i h ộ i VI c ũ ng đã kh ẳ ng đị nh không nh ữ ng khôi ph ụ c thành ph ầ n kinh t ế tư b ả n tư nhân mà c ò n phát triên chúng r ộ ng r ã i theo chính sách c ủ a Đả ng và Nhà n ướ c. Nhưng quan tr ọ ng là ph ả i nh ậ n th ứ c đượ c vai tr ò thành ph ầ n kinh t ế nhà n ướ c trong th ờ i k ỳ quá độ . Để th ự c hi ệ n vai tr ò này m ộ t m ặ t nó ph ả i thông qua s ự nêu gương v ề các m ặ t năng su ấ t, ch ấ t l ượ ng và hi ệ u qu ả . Th ự c hi ệ n đầ y đủ đố i v ớ i nhà n ướ c. Đố i v ớ i thành ph ầ n kinh t ế tư b ả n tư nhân và kinh t ế cá th ể th ự c hi ệ n chính sách khuy ế n khích phát tri ể n. Tuy nhiên v ớ i thành ph ầ n kinh t ế này c ầ n ph ả i có nh ữ ng bi ệ n pháp để cho quan h ệ s ả n xu ấ t th ự c hiên phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t và tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t trong th ờ i k ỳ quá độ . V ì như th ế m ớ i th ự c s ự thúc đẩ y s ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng lao độ ng. [...]... phù hợp … 5 2 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lợi lượng sản xuất ……………………………………………………… 6 CHƯƠNG II- SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC …………………………………………………… 8 I Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở nước ta ………………………………………………… 8 II Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát. .. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI NƯỚC TA HIỆN NAY Trước khi đi vào công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và muốn đạt được thành công thì nhất thiết phải có tiềm lực về kinh tế và con người, trong đó lực lượng lao động là một yếu tố quan trọng Ngoài ra còn phải có sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình. .. TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 2 I Đôi nét về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ………………… 2 1 Lực lượng sản xuất …………………………………………………… 2 2 Quan hệ sản xuất …………………………………………………… 3 1 Nhận thức về phạm trù hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 4 II Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ……………………………………………………………………… 5 1 Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất mâu thuẫn hay phù. .. giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Nhưng phải tuỳ theo tình hình thực tế mà chọn giải pháp phù hợp Đặc biệt sản xuất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất còn nhiều lộn xộn trong việc nghiên cứu sử dụng và phát triển các phương thức sản xuất Nhưng nếu chúng ta sử dụng đúng các quy luật trên cộng với điều hoà quan hệ lực lượng sản xuất thì không lâu sau nước ta. .. có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ không thể tách rời trong đó lực lượng sản xuất giữ vai trò quan trọng quy t định, nó là nội dung còn quan hệ sản xuất giữ vai trò hình thức của phương thức sản xuất Vì thế chúng ta cần phải hiểu và vận dụng một cách tốt nhất những quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Trên thực tế không phải lúc nào cũng có được sự phù hợp tuyệt... bản đó trong học thuyết Mác về hình thái kinh tế – xã hội chính là cơ sở lý luận cho phép chúng ta khẳng định sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là phù hợp với quy luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc ta, của thời đại Đối với nước ta để phù hợp với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, Đảng ta đã chỉ ra rằng công nghiệp hoá phải đi... thực hiện là phải nhận thức đúng đắn về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong giai đoạn hiên nay của nước ta III HỌC THUYẾT MÁC VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Thực tế từ trước đến nay đã chứng minh rằng công nghiệp hoá – hiện đại hoá là khuynh hướng phát triển tất yếu của các nước Đối với nước ta. .. hội Đảng toàn quốc lần thứ VII 5 Tạp chí cộng sản số 13 tháng 6/1996 6 Tạp chí phát triển kinh tế “Công nghiệp hoá nhìn từ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất PTS- Lưu Hà Vi MỤC LỤC Trang A – PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………… 1 B – PHẦN NỘI DUNG ………………………………………… 2 CHƯƠNG I - SỰ NHẬN THỨC VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN... trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đây là nhân tố cơ bản nhất Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá với tiềm năng lao động lớn, cần cù, thông minh,sáng tạo và có kinh nghiệm lao động nhưng công cụ lao động của chúng ta còn thô sơ Nguy cơ tụt hậu của đất nước ngày càng được khắc phục Đảng ta đang triển khai mạnh mẽ một số vấn đề của đất nước về công nghiệp hoá - hiện. .. tế tiểu nông muốn thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, nhanh chóng đạt tới trình độ một nước phát triển tất yếu phải đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá toàn diện và sâu sắc Đại hội đã biểu lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định “xây dựng nước ra thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế phù hợp, quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản . Tiểu luận Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay A –. hi ệ n nay B – PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I SỰ NHẬN THỨC VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT , QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN . NỘI DUNG …………………………………………. 2 CHƯƠNG I - SỰ NHẬN THỨC VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT , QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay potx, Tiểu luận: Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay potx, Tiểu luận: Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay potx

Từ khóa liên quan