33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

65 508 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 17:09

33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp [...]... 627 334 338 Cộng 15.000.000 2.850.000 181.450.00 0 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn cứ vào chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ cái tài khoản 627 Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội sổ cái Tài khoản 627 Tháng 6 năm 2004 NT ghi Chứng từ Diễn giải Số Ngày hiệu 25/6 PC08 9/6 Chi tiền điện 28/6 Tính lơng phải trả 30/6 K/c về TK 154 để tính Z Cộng Số. .. Căn cứ vào phiếu chi, bảng tính lơng kế toán lấy số liệu vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội sổ chi phí sản xuất kinh doanh Tài khoản 627 Tháng 6 năm 2004 Ngày Chứng từ Diễn giải tháng Số hiệu Ngày 9/6 PC08 9/6 Trả tiền điện 18/6 25/6 Tính trích KHTSCĐ 28/6 28/6 Tính lơng phải trả CNV Tính trích Cộng TK đối 111 214 334 338 6271... 14A3 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế Kỹ thuật bán công Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội chứng từ ghi sổ Tài khoản 622 Tháng 6 năm 2004 Chứng từ Trích yếu Số hiệu Ngày 8/6/04 Tính lơng phải trả cho CNTTSC Trích BHXH, BHYT, KPCĐ Tài khoản Nợ Có 622 334 56.375.00 622 0 10.711.25 338 Ghi Số tiền chú 0 Cộng 67.086.25 0 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Từ chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ... gốc Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Từ chứng từ ghi sổ kế vào vào sổ cái tài khoản 632 Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội sổ cái Lại Thị Thanh Hơng 34 Lớp 14A3 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế Kỹ thuật bán công Tài khoản 632 Tháng 6 năm 2004 NT ghi Chứng từ Số Ngày hiệu 29/6 PX01 3/604 29/6 PX02 4/6/04 30/6 30/6/04 Diễn giải Số tiền... Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 chủ yếu là xuất kho chỉmột ít là mua đa ngày vào sản xuất sản phẩm - Trình tự ghi sổ của quá trình tập hợp chi phí nguyên vật liệu trục tiếp của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nh sau: Phiếu xuất kho Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết vật tư SPH2 Sổ chi phí SXKD Sổ cái tài khoản Lại Thị Thanh Hơng 16 Lớp 14A3 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế... 8.456.25 1.127.50 Cộng 0 Ngời lập (Ký, họ tên) 0 1.127 0 Kế toán trởng (Ký, họ tên) Sau đây là bảng tính lơng cho bộ phận sản xuất quản lý doanh nghiệp Lại Thị Thanh Hơng 19 Lớp 14A3 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế Kỹ thuật bán công Bảng tính lơng (cho bộ phận sản xuất bộ phận QLDN) Tháng 6 năm 2004 TT Chức vụ Ngày Hệ số Lơng cơ Họ tên công 1 2 bản Phụ cấp Hệ số Tiền Tổng lơng BHXH BHYT... 2.850.000 181.450.600 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Từ sổ chi phí sản xuất kinh doanh kế toán vào chứng từ ghi sổ Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội chứng từ ghi sổ Tháng 6 năm 2004 Chứng từ Trích yếu Số hiệu Ngày 25/6 Trích KHTSCĐ Lại Thị Thanh Hơng Tài khoản Nợ Có 627 214 24 Số tiền 23.380.000 Ghi chú Lớp 14A3 Báo cáo thực tập 28/6 Trờng... 0 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế Kỹ thuật bán công Trình tự ghi sổ cho quá trình tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Từ bảng tiền lơng Sổ CPSXKD Chứng từ ghi sổ Sổ Cái Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lơng bảng phân bổ tiền lơng kế tón vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo mẫu sau: Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội sổ chi phí sản xuất kinh doanh. .. 502.028.490 Kèm theo chứng từ gốc Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Kế toán căn cứ vào chứng từ ghi sổ sổ cái tài khoản 155 Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội Lại Thị Thanh Hơng 32 Lớp 14A3 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế Kỹ thuật bán công sổ cái Tài khoản 155 Tháng 6 năm 2004 NT Chứng từ Diễn giải Số ghi Ngày hiệu 1/6 Tồn đầu kỳ 30/6... cuối kỳ Số tiền TK ĐƯ Nợ 154 632 Có 343.575.116 87.309.304 109.136.630 785.783.754 502.028.490 627 .330 .380 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sau khi đã vào xong các sổ của TK155 kế toán tiến hành vào sổ cho TK632 để đến cuối kỳ kế toán kết chuyển từ 632-911 để xác định kết quả sản xuất kinh doanh Căn cứ vào phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng kế toán vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh nh 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp, 33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp, 33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp, Về cơ sở vật chất Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp Hoạt động của Công ty, Vị trí địa lý Những thuận lợi và khó khăn Kế toán quá trình nhập nguyên vật liệu, Hệ số thanh toán hiện hành Hệ số thanh toán hiện hành = Tỷ suất tài trợ Tỷ suất tài trợ = Các chỉ tiêu về vốn lu động Sức sản xuất của vốn lu động = Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận doanh thu

Từ khóa liên quan