co so ly luan ve quan tri nhan su 2 doc

58 915 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 12:52

quan li ve nguon nhan luc [...]... 20 07, 20 08, 20 09 Khoản mục Năm 20 07 Giá trò (tri u đồng) Tỷ trọng Năm 20 08 Giá trò (tri u đồng) Tỷ trọng 09 tháng đầu năm 20 09 Giá trò (tri u Tỷ đồng) trọng Sản phẩm công 21 .20 3. 020 .651 72, 06 % 23 .303.1 42. 191 72, 28 % 28 .056.735.415 74,53 % nghiệp Sản phẩm bao bì 7.715.630.766 rỗng Sản phẩm 506.157.883 khuôn Tổng doanh 29 . 424 .809.300 26 ,22 % 1, 72 % 100% 8.470.949.851 466.811.658 32. 240.903.700 26 ,27 % 1,45... 37.646. 922 .987 4.895.188.6 62 614.497.083 25 ,54% 6.695. 722 .750 1.530.613.688 2. 819.774.143 84 ,23 % 5 .28 2.559.758 75.813 .20 6 16.190.100 -78,64% 14.999.990 1.606. 426 .894 2. 835.964 .23 8 76,54% 4 .29 7.559.748 1.163.764.343 2. 835.964 .23 8 143,69% 4 .29 7.559.748 6%/06tháng 12% /năm Nguồn: Báo cáo kiểm toán 20 07, 20 08 - Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 20 08 Năm 20 08 hoạt động kinh... 9.375.586.5 72 24,90 % 21 4.601.000 0,57% 37.646. 922 .987 100% thu Nguồn: Báo cáo kiểm toán 20 07, 20 08 và quyết toán 09 tháng đầu năm 20 09 SVTH: Trương Minh Nhã 30 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Trương Quang Dũng Bảng 2. 3 Lợi nhuận gộp từng nhóm sản phẩm năm 20 07, 20 08, 20 09 Khoản mục Năm 20 07 Giá trò (tri u Tỷ đồng) Năm 20 08 Giá trò (tri u trọng đồng) Tỷ trọng 09 tháng đầu năm 20 09 Giá trò (tri u Tỷ đồng)... CÔNG TY Bảng 2. 4 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Đơn vò tính: đồng STT 1 2 Chỉ tiêu Tổng tài sản Doanh 3 thu thuần Lãi gộp Lợi nhuận 4 từ 5 6 7 8 HĐSXKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Cổ tức Năm 20 07 Năm 20 08 % tăng giảm 09 tháng đầu năm 21 .476.054. 926 21 .3 62. 987.016 -0,53% 31.615.880.840 29 .3 52. 227 .387 32. 240.903.700 9,84% 37.646. 922 .987 4.895.188.6 62. .. 4.487.454.6 62 90,80 % 5.051.954.418 82, 21 % 5. 127 .463.947 76,58 % nghiệp Sản phẩm bao bì 414.333.975 rỗng Sản phẩm 40.4 92. 630 8,38 % 1.046.861.500 0, 82 % 46.681.165 17,03 % 0,76 % 1.544.653.693 23 .606.110 khuôn Lãi gộp 4.9 42. 281 .26 7 100% 6.145.497.083 100% 6.695.730.130 Nguồn: Báo cáo kiểm toán 20 07, 20 08 và quyết toán 09 tháng đầu năm 20 09 %23 ,0 7 0,35% 100% Số liệu cấu doanh thu năm 20 08 ta thấy... lượng- Pepsi - Két cao Tribeco Năm 20 08 - Két bia Cần Thơ - Két bia Đồng Nai - Võ tivi, nhựa khác Sản lượng- Pepsi - Két cao Tribeco, két bia Bình Năm 20 09 Thuận, nắp PET - Sản phẩm Microware - Nhựa khác, PET Nguồn: Báo cáo kiểm toán 20 07, 20 08, 20 09 Qua bảng số liệu cho thấy, năm 20 08 so với năm 20 07 thì sản lượng thực hiện giảm, sản phẩm tiêu thụ của năm 20 08 chiếm 88,48% Đến năm 20 09 thì sản lượng này... thu Năm 20 07, tổng 02 mục chi phí này là 3.3 62. 4 92. 044 đồng đã giảm nhẹ 2, 04% còn 3 .29 3.815.079 đồng trong năm 20 08 + Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 20 08 tăng đột biến đến 143,69%, đạt 2. 835.964 .23 8 đồng, so với năm 20 07 là 1.163.764.343 đồng sự tăng đột biến về lợi nhuận như trên là do 06 tháng đầu năm 20 07 công ty còn đang hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp nhà nước kể từ ngày 01/07 /20 07... đối tác Do đó tiềm năng phát tri n của dòng sản phẩm này của công ty là rất lớn SVTH: Trương Minh Nhã 28 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Trương Quang Dũng 2. 4 .2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Bảng 2. 1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm về mặt sản lượng Năm Tên sản phẩm Sản lượng (tấn) Tỷ lệ % 1. 325 .173 137,49% 1 .23 8.6 52 88,48% 1.977.335 121 ,68% Sản lượng- Pepsi Năm 20 07 - Két cao Tribeco - Két bia cần thơ, nắp PET,... thể như sau: + Tổng tài sản: SVTH: Trương Minh Nhã 32 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Trương Quang Dũng Năm 20 08 tổng tài sản giảm nhẹ so với năm 20 07, giảm 0,53% chủ yếu do sự giảm nhẹ ở giá trò hàng tồn kho giảm 13,11% và các khoản phải thu giảm 6,36% + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dòch vu: So với năm 20 07, doanh thu tăng năm 20 08 tăng nhẹ 2. 888.676.313 đồng, tương ứng tăng 9,84% + Chi phí:... NGHIỆP GVHD: TS Trương Quang Dũng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 2. 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 2. 1.1 Lòch sử hình thành và phát tri n công ty Đô Thành Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được thành lập năm 1994 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 103 027 do sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày SVTH: Trương Minh Nhã 20 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: co so ly luan ve quan tri nhan su 2 doc, co so ly luan ve quan tri nhan su 2 doc, co so ly luan ve quan tri nhan su 2 doc, Khái niệm Vai trò của quản trò nhân sự đối với doanh nghiệp, Hoạch đònh nguồn nhân lực bao gồm các bước, Xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc, Tuyển dụng nguồn ứng viên bên ngoài doanh nghiệp:, Cơ cấu thu nhập của người lao động:, Lòch sử hình thành và phát triển công ty Đô Thành, Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty, Tình hình doanh thu của công ty, ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY, Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Về thành tích công việc, Trả công lao động và khen thưởng, ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI:, Giải pháp 1: Công tác tuyển dụng

Từ khóa liên quan