ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 1) Vật lí 12 potx

4 325 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 17:21

ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 1) Vật lí 12 Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: …………………. (Thời gian làm bài: 45 phút) Câu 1. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi A. vật ở vị trí có li độ cực đại. B. vận tốc của vật đạt cực tiểu. C. vật ở vị trí có li độ bằng không. D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại. Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 6sin(4 ) x t   cm, tần số dao động của vật là A. f = 6Hz. B. f = 4Hz. C. f = 2Hz. D. f = 0,5Hz. Câu 3. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. 4sin(2 ) 2 x t     cm. B. 4sin( ) x t     cm. C. 4sin(2 ) 2 x t     cm. D. 4sin( ) x t   cm. Câu 4. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là sai ? A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB. B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại. D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. Câu 5. Một CLLX có chu kì dao động T = 3s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ x = A/2 là A. 0,25s. B. 0,375s. C. 1,5s. D. 0,75s. Câu 6. Động năng của vật dao động điều hòa A. biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin. B. biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2. C. biến đổi tuần hoàn với chu kì T. D. không biến đổi theo thời gian. Câu 7. Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng ? A. Trong dao động điều hòa, vận tốc và li độ luôn cùng chiều. B. Trong dao động điều hòa, vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều. C. Trong dao động điều hòa, gia tốc và li độ luôn ngược chiều. D. Trong dao động điều hòa, gia tốc và li độ luôn cùng chiều. Câu 8. Hai con lắc lị xo cĩ cng độ cứng k. Biết chu kỳ dao động T 1 = 2T 2 . Khối lượng của hai con lắc lin hệ với nhau theo cơng thức A. 1 2 2 m m  B. m 1 = 2m 2 . C. 2 1 4 m m  D. m 1 = 4m 2 . Câu 9. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là A. 2cm. B. 3cm. C. 5cm. D. 21cm. Câu 10. Chọn cu sai. A. Dao động điều hịa l hình chiếu của một vật chuyển động trịn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. B. Chu kỳ của hệ dao động điều hịa chỉ phụ thuộc vo bin độ dao động mà không phụ thuộc vào cc yếu tố bn ngồi. C. Biên độ của hệ dao động điều hịa phụ thuộc vo cc điều kiện ban đầu và đặc tính của hệ dao động. D. Những chuyển động có trạng thái chuyển động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là dao động tuần hoàn. Câu 11. Trong dao động điều hòa A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ. B. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ. C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha  /2 so với li độ. D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha  /2 so với li độ. Câu 12. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự biến đổi năng lượng của con lắc lị xo? A. Năng lượng tăng 16 lần khi tần số dao động f và biên độ A tăng lên 2 lần. B. Năng lượng tăng 16/9 lần khi tần số góc tăng 5 lần và biên độ A giảm 3 lần. C. Năng lượng giảm 9/4 lần khi tần số gĩc tăng lên 3 lần và biên độ A giảm 2 lần. D. Năng lượng giảm 4 lần khi tần số dao động f tăng 2 lần và biên độ A giảm 3 lần. Câu 13. Lị xo cĩ chiều di tự nhin l l 0 = 25cm treo tại một điểm cố định, đầu dưới mang vật nặng 100g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng đến lúc chiều dài của lị xo l 31 cm rồi buông ra. Quả cầu dao động điều hịa với chu kỳ T = 0,628s , chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Tại thời điểm t = 30 s  kể từ lúc bắt đầu dao động vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x = 4sin(10t - ð/3 ) cm. B. x = 4sin(10t + ð) cm. C. x = 4sin(10t) cm. D. x = 4sin(10t + ð/3 ) cm. Câu 14. Khi mô tả quá trình chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn. Điều nào sau đây là sai ? A. Khi kéo con lắc lệch ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0  , lực kéo đã thực hiện công và truyền cho hòn bi năng lượng ban đầu dưới dạng thế năng hấp dẫn. B. Khi hòn bi đến vị trí cân bằng, thế năng dự trữ bằng không, động năng có giá trị cực đại. C. Khi buông nhẹ, độ cao của hòn bi giảm làm thế năng của hòn bi tăng dần, vận tốc của hòn bi giảm làm động năng giảm dần. D. Khi hòn bi đến vị trí biên thì dừng lại, động năng của nó bằng không, thế năng của nó cực đại. Câu 15. Một vật dao động điều hòa với tần số góc 20  (rad/s). Khi qua vị trí có li độ 2 cm, vật có vận tốc 40 3  (cm/s). Biên độ dao động của vật là A. 4 cm. B. 3cm. C. 5 cm. D. 2 cm. Câu 16. CLLX gồm một vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kì A. 2 m T k   . B. 2 k T m   . C. 2 l T g   . D. 2 g T l   . Câu 17. Một CLLX gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4cm rồi thả nhẹ. Vận tốc cực đại của vật nặng là A. 160cm/s. B. 80cm/s. C. 40cm/s. D. 20cm/s. Câu 18. Khi gắn quả nặng m 1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 1 = 1,2s. Khi gắn quả nặng m 2 vào lò xo nó dao động với chu kì T 2 = 0,8s. Khi gắn đồng thời m 1 và m 2 vào lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là A. 1,44s. B. 2,01s. C. 2,82s. D. 4,22s. Câu 19. Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng là tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc của dao động riêng. B. Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng là tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động riêng. C. Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng là chu kì của lực cưỡng bức bằng chu kì của dao động riêng. D. Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ của dao động riêng. Câu 20. CLĐ dao động điều hòa, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc A. tăng lên 2 lần. B. giảm đi 2 lần. C. tăng lên 4 lần. D. giảm đi 4 lần. Câu 21. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động điều hòa. B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng. C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần. D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức. Câu 22. Một CLLX có chu kì dao động T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại là A. 0,5s. B. 1,0s. C. 1,5s. D. 2,0s. Câu 23. Một CLĐ có chiều dài l, trong khoảng thời gian t  nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài nó đi 16cm, cũng trong thời gian t  như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài l của con lắc là A. 25cm. B. 25m. C. 9m. D. 9cm. Câu 24. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 1 sin 2 x t  (cm) và 2 2,4cos 2 x t  (cm). Biên độ của dao động tổng hợp là A. 1,84cm. B. 2,6cm. C. 3,4cm. 6,76cm. Câu 25. Nhận xét nào sau đây là sai ? A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn. B. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc. C. Dao động cưỡng bức luôn có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức. Câu 26. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 3sin( ) 2 x t     cm, pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là A.  (rad). B. 2  (rad). C. 1,5  (rad). D. 0,5  (rad). Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với dao động của con lắc lị xo treo thẳng đứng ? A. Biên độ dao động là giá trị cực đại của li độ và chỉ phụ thuộc vào các điều kiện ban đầu. B. Dao động điều hịa l chuyển động sinh ra do tác dụng của một lực tỉ lệ với biên độ. C. Thời gian vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất bằng 1 chu kỳ dao động. D. Tần số dao động phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài và tỉ lệ nghịch với chu kỳ dao động. Câu 28. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình 1 4sin( ) x t     (cm) và 2 4 3cos x t   (cm). Biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị lớn nhất khi A. 0   (rad). B.    (rad). C. / 2    (rad). D. / 2     (rad). Câu 29. Con lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ A = 8cm, chu kì T = 0,5s, khối lượng của vật là m = 0,4kg (lấy 2 10   ). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là A. 525N. B. 5,12N. C. 256N. D. 2,56N. Câu 30. Dao động của hệ nào kể sau có thể coi là dao động tự do ? A. Chiếc xích đu dao động với biên độ nhỏ không có ngoại lực kích thích tuần hồn. B. Con lắc lị xo dao động không ma sát sau khi được kích thích bằng 1 lực kéo dn lị xo cĩ độ lớn hơi lớn hơn giới hạn đàn hồi. C. Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ trong chân không tại một nơi cố định trên mặt đất. D. Một cành hoa đung đưa nhẹ trước gió. Hết . ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 1) Vật lí 12 Họ và tên: …………………………………………………… Lớp: …………………. (Th i gian làm b i: 45 phút) Câu 1. Gia tốc của vật dao động i u hòa bằng không khi A. vật ở vị. so v i li độ. C. vận tốc biến đ i i u hòa sớm pha  /2 so v i li độ. D. vận tốc biến đ i i u hòa chậm pha  /2 so v i li độ. Câu 12. i u nào sau đây là đúng khi n i về sự biến đ i năng. khi khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đ i. D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. Câu 5. Một CLLX có chu kì dao động T = 3s, th i gian để con lắc đi
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 1) Vật lí 12 potx, ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 1) Vật lí 12 potx, ÔN TẬP CHƯƠNG I (Đề 1) Vật lí 12 potx