Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính

7 3,597 47
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 16:40

Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính 01110010x=1x=1x=1x=1x=0x=0x=0x=0Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính Thời gian làm bài: 60 phút, được sử dụng tài liệuCâu 1: Cho hàm bool f(A, B, C, D) = ∏(3, 4, 5, 6, 10, 12, 13) + d(8, 11), Dùng bản đồ Karnaugh để rút gọn theo :a. dạng tổng các tích của hàm f (1đ)b. dạng tích các tổng của hàm f (1đ) c. Vẽ sơ đồ mạch cho câu a và b (2đ)Câu 2: Thiết kế mạch tuần tự dùng mạch lật D. Khi ngõ nhập x=0, trạng thái mạch lật không thay đổi. Khi x=1, dãy trạng thái là 00,01,10,11 và lặp lại. (5đ)Câu 3: Dùng một flip-flop loại RS và các cổng cơ bản chuyển đổi thành một flip-flop loại JK (1đ)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính Thời gian làm bài: 60 phút, được sử dụng tài liệuCâu 1: Cho hàm bool f(A, B, C, D) = ∏(3, 4, 5, 6, 10, 12, 13) + d(8, 11), Dùng bản đồ Karnaugh để rút gọn theo :d. dạng tổng các tích của hàm f (1đ)e. dạng tích các tổng của hàm f (1đ) f. Vẽ sơ đồ mạch cho câu a và b (2đ)Câu 2: Thiết kế mạch tuần tự dùng mạch lật D. Khi ngõ nhập x=0, trạng thái mạch lật không thay đổi. Khi x=1, dãy trạng thái là 00,01,10,11 và lặp lại. (5đ)Câu 3: Dùng một flip-flop loại RS và các cổng cơ bản chuyển đổi thành một flip-flop loại JK (1đ)Đáp án:Câu 1. CDAB00 01 11 1000 0 1 30201 40507 6011 12013015 1410 8x9 11x100a) Tổng các tích: CDAB00 01 11 10001 1 1011111 110x 1 xf = b) Tích các tổngCách gom nhóm 1 CDAB00 01 11 10000010 0 0110 010x x 0Obj156Cách gom nhóm 2 CDAB00 01 11 10000010 0 0110 010x x 0Câu 2.An Bn X An+1 Bn+1 DADB0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 1 0 10 1 0 0 1 0 10 1 1 1 0 1 0Obj157Obj158Obj1591 0 0 1 0 1 01 0 1 1 1 1 11 1 0 1 1 1 11 1 1 0 0 0 0DA BxA 00 01 11 100 1 1 1 1 1DA = DB BxA 00 01 11 100 1 11 1 1Obj160Obj161DB = Câu 3. Qn Qn+1 J K R S0 0 0 X X 00 1 1 X 0 11 0 X 1 1 01 1 X 0 0 XR JKQn 00 01 11 100 x x1 1 1R= KQS JKQn 00 01 11 100 1 11 x xObj162S = . 01110010x=1x=1x=1x=1x=0x=0x=0x= 0Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính Thời gian làm bài: 60 phút, được sử dụng tài liệuCâu. (1đ)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính Thời gian làm bài: 60 phút, được sử dụng tài liệuCâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính , Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính , Đề kiểm tra giữa học kỳ Môn: Kiến Trúc Máy Tính

Từ khóa liên quan