156 Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí.Doc

102 503 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:58

156 Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí.Doc [...]... tài vụ Phòng tổ chức lao động Phòng kế hoạch KD Phòng bảo vệ Bản thảo luận văn ii Đặc Điểm Tổ chức bộ máy bộ sổ kế toán tại công ty dụng cụ cắt đo lờng khí 1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất quản của công ty Do việc sản xuất kinh doanh tập trung taị một điểm, bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức. .. bản: Sửa chữa các công trình trong công ty, xây dựng mới công trình nhỏ + Phòng hành chính tổng hợp: Thảo công văn, lu trữ quản trị công văn, quản tài sản thuộc về hành chính, quản xe con, vệ sinh công cộng, trạm y tế, trờng mầm non 29 Bản thảo luận văn + Phòng tài chính kế toán: Quản toàn bộ hoạt động tài chính của công ty đồng thời quản các loại vốn tài sản của công ty, theo... Nó đợc áp dụng rất khác nhau ở mỗi nớc Việc xử thuế GTGT đầu vào của TSCĐ ở Việt Nam cho phép khấu trừ thuế GTGT của TSCĐ Phơng pháp khấu trừ là tiến hành khấu trừ dần 24 Bản thảo luận văn Chơng II Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định phân tích tình hình quản lý, sử dụng tài sản cố địnhcông ty dụng cụ cắt đo lờng khí i Đặc điểm chung của công ty dụng cụ cắt đo lờng khí 1... quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức quản lý, sử dụng các nguồn vốn đó hiệu quả Phòng kế toán tài chính của công ty hai bộ phận chính: Tổ kế toán tổ tài vụ với các đặc điểm chính sau: - Kế toán trởng: Trực tiếp phụ trách phòng kế toán chịu trách nhiệm trớc giám đốc về mọi hoạt động tài chính của công ty, chịu trách nhiệm về nguyên tắc tài chính kế toán với quan tài chính... phẩm Bản thảo luận văn 2.2 Đặc điểm tổ chức quản tại công ty Theo điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí thì bộ máy quản 1 giám đốc, 3 phó giám đốc các phòng ban chức năng - Giám đốc là ngời chịu trách nhiệm pháp về toàn bộ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc về hoạt động sản xuất kinh doanh - Giúp việc cho... từ gốc các bảng phân bổ Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ cái Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra 20 Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bản thảo luận văn VII Vấn đề quản nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp sản xuất 1 ý nghĩa phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định TSCĐ với vị trí, vai trò quan trọng trong sản xuất... 1968, khi đó công ty mang tên là Nhà máy Dụng cụ cắt gọt thuộc Bộ khí luyện kim Ngày 17/8/1970 Nhà máy Dụng cụ cắt gọt đợc đổi tên thành Nhà máy Dụng cụ số 1 Theo Quyết định của Bộ trởng Bộ Công nghiệp nặng số 702/TCCBDT ngày 12/7/1995, Nhà máy Dụng cụ số 1 đợc đổi tên thành công ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí thuộc Tổng công ty máy thiết bị công nghiệp Bộ Công nghiệp Tên viết tắt của Công ty là DUFUDOCO,... xuất - kinh doanh đã đặt ra yêu cầu cho ngời quản phải phân tích tình hình sử dụng TSCĐ để tìm ra giải pháp thích hợp cho đầu t, khai thác sử dụng hiệu quả TSCĐ Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ là một phơng thức đánh giá khả năng tổ chức quản sử dụng TSCĐ trong sản xuất - kinh doanh 2 Các chỉ tiêu phân tích tình hình quản sử dụng tài sản cố định - Đánh giá trình độ trang bị kỹ thuật... chức sản xuất bộ máy quản tại công ty 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí là một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm khí, do vậy công ty mang đặc điểm chung của một doanh nghiệp sản xuất Ngoài ra còn mang đặc thù riêng của một doanh nghiệp khí Quá trình tổ chức sản xuất của công ty nh sau: 2.1.1 cấu lao động của công ty ( Biểu số 2):Đ.vị: ngời Chỉ tiêu... hợp số liệu để lập báo cáo kế toán 1 Tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định tại công ty 1.1 Tình trạng kỹ thuật đặc điểm tài sản cố địnhcông ty Từ những năm đầu mới thành lập (1968) công ty còn mang tên nhà máy Dụng Cụ Cắt Gọt cho đến năm 1979 thì toàn bộ TSCĐ của công ty chủ yếu đợc đầu t, bổ sung bằng nguồn Ngân sách cấp Từ năm 1979 đến nay TSCĐ của công ty chủ yếu đợc đầu t bằng nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: 156 Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí.Doc, 156 Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí.Doc, 156 Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí.Doc, Khái niệm tài sản cố định: Đặc điểm của tài sản cố định: Vai trò tài sản cố định trong doanh nghiệp., Phân loại tài sản cố định theo công dụng và tình hình sử dụng: Xác định nguyên giá của tài sản cố định:, Tài khoản 212 Tài sản cố định thuê tài chính . Tài khoản 213 Tài sản cố định vô hình . Tài khoản 214 Hao mòn tài sản cố định . Tài sản cố định đợc mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn chuyên dùng., Tài sản cố định tăng do mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn vay dài hạn. Tài sản cố định tăng mà doanh nghiệp không phải trả tiền., Tăng tài sản cố định do nhận tài sản cố định thuê ngoài. Tài sản cố định thừa. Giảm giá trị còn lại của TSCĐ do khấu hao tài sản cố định . Nhợng bán, thanh lý tài sản cố định., Góp vốn liên doanh, vốn cổ phần bằng tài sản cố định. Trả vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần bằng tài sản cố định. Trả tài sản cố định thuê., Hạch toán tài sản cố định thiếu . Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa thờng xuyên tài sản cố định. Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa lớn tài sản cố định., Sửa chữa nâng cấp tài sản cố định. Tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái . Tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung . Tổ chức sổ kế toán theo hình thức Chứng từ - Ghi sổ . Tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Chứng từ, Các chỉ tiêu phân tích tình hình quản lý sử dụng tài sản cố định. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định., Đặc điểm chung của công ty dụng cụ cắt và đo lờng cơ khí., Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty., Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ sách kế toán., Đánh số tài sản cố định., Kiến nghị thứ 3 về khấu hao tài sản cố định.

Từ khóa liên quan