22 Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam

27 354 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:46

22 Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam [...]... trong kỳ của công ty liên kết Trong đó: Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ trong công ty con = (Tổng vốn góp của công ty mẹ trong công ty con / Tổng vốn chủ sở hữu của công ty con) x 100% Tỷ lệ lợi ích của công ty con trong công ty liên kết = (Tổng vốn góp của công ty con trong công ty liên kết / Tổng vốn chủ sở hữu của công ty liên kết) x 100% Trường hợp công ty con và công ty liên kết là những công ty cổ phần... quan hệ pháp lý giữa công ty đầu công ty nhận đầu tư, công ty đầu công ty liên kết là những thực thể pháp lý riêng biệt, khi gắn trách nhiệm pháp lý về việc phân phối cổ tức của công ty liên kết đối với công ty đầu thì doanh thu hoạt động tài chính của công ty liên kết mới được công ty đầu ghi nhận Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, giảm bớt công việc cho kế toán Tuy nhiên, phương... Giảm khoản mục “chênh lệch tỷ giá hối đoái” Giảm khoản mục đầu vào công ty liên kết Phần 2 Thực trạng và kiến nghị 2.1 Xác định tỷ lệ quyền biểu quyết của chủ đầu trong công ty liên kết Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 và thông 23/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết, trong đó nêu lên công thức xác định tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu trong... định có lãi ghi: Tăng khoản mục đầu vào công ty liên kết Tăng khoản mục “lợi nhuận chưa phân phối” (2 )Kết quả xác định lỗ ghi: Giảm khoản mục đầu vào công ty liên kết Giảm khoản mục “lợi nhuận chưa phân phối” +Trường hợp vốn chủ sở hữu của công ty liên kết tăng, giảm do đánh giá lại tài sản Chênh lệch đánh giá tăng ghi:Tăng khoản mục đầu vào công ty liên kết Tăng khoản mục “chênh lệch... của nhà đầu gián tiếp trong công ty liên kết = (Tổng vốn góp của công ty con của nhà đầu trong công ty liên kết / Tổng vốn chủ sở hữu của công ty liên kết ) x 100% x Tổng lợi nhuận hoặc lỗ trong kỳ của công ty liên kết Tuy nhiên, công thức này chỉ được dùng khi xác định lợi ích của công ty con trong công ty liên kết chứ không được dùng để xác định phần lợi nhuận hoặc lỗ của nhà đầu gián tiếp... vốn góp của nhà đầu trong công ty liên kết, tổng vốn góp của công ty con của nhà đầu trong công ty liên kết và tổng vốn chủ sở hữu của công ty liên kết được xác định theo mệnh giá cổ phiếu đối với công ty cổ phần 2.2.Hai phương pháp kế toán: giá gốc và vốn chủ sở hữu a)Quy định hạch toán tại Việt Nam Theo chuẩn VAS 07, mục 08 có quy định trong báo cáo tài chính riêng của nhà đầu khoản mục đầu. .. pháp vốn chủ sở hữu” Kết luận Trong bài viết của mình, em đi sâu tìm hiểu việc hạch toán khoản đầu vào công ty liên kết theo chế độ kế toán Việt Nam Nhà đầu được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với công ty liên kết, có quyền biểu quyết và cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro cùng công ty liên kết. Vì vậy quyền và lợi ích của nhà đầu được quy định trong chuẩn mực theo nhà đầu trực tiếp và gián... đầu vào công ty liên kết nhất là các tổng công ty nhà nước chuyển đổi thành mô hình tập đoàn trong những năm gần đây phải hạch toán khoản đầu vào công ty liên kết theo cả hai phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam Như vậy công việc kế toán sẽ rất nhiều và phức tạp Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong việc hạch toán khoản đầu. .. tiếp trong công ty liên kết khi có sự hiện diện của cổ đông thiểu số trong vốn chủ sở hữu của công ty con Trong trường hợp này, lợi ích của nhà đầu gián tiếp trong công ty liên kết có thể được xác định theo công thức sau: Phần lợi nhuận hoặc lỗ của nhà đầu gián tiếp trong công ty liên kết = Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ trong công ty con x Tỷ lệ lợi ích của công ty con trong công ty liên kết x Tổng... các khoản đầu vào công ty liên kết Phương pháp vốn chủ sở hữu thường được áp dụng trong báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị liên kết, tuy nhiên phương pháp giá gốc được sử dụng khi khoản đầu có được và giữ để bán trong ng lai gần hoặc hoạt động theo những định chế ngặt nghèo áp dụng lâu dài Trong báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư, hạch toán khoản mục đầu vào công ty liên kết hạch toán 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam, 22 Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam, 22 Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo chế độ Kế toán Việt Nam

Từ khóa liên quan