Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 Phần bất đẳng thức

28 3,183 24
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 20:06

A.MỤC TIÊU:1Học sinh nắm vững một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức.2Một số phương pháp và bài toán liên quan đến phương trình bậc hai sử dụng công thức nghiệm sẽ cho học sinh học sau.3Rèn kỹ năng và pp chứng minh bất đẳng thức.B NỘI DUNG PHẦN 1 : CÁC KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý 1 Định nghĩa 2 Tính chất 3Một số hằng bất đẳng thức hay dùng Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc Chuyờn : BT NG THC A.MC TIấU: 1-Hc sinh nm vng mt s phng phỏp chng minh bt ng thc. 2-Mt s phng phỏp v bi toỏn liờn quan n phng trỡnh bc hai s dng cụng thc nghim s cho hc sinh hc sau. 3-Rốn k nng v pp chng minh bt ng thc. B- NI DUNG PHN 1 : CC KIN THC CN LU í 1- nh ngha 2- Tớnh cht 3-Mt s hng bt ng thc hay dựng Phần 2:một số phơng phápchứng minh bấtđẳng thức 1-Phơng pháp dùng định nghĩa 2- Phơng pháp dùng biến đổi tơng đơng 3- Phơng pháp dùng bất đẳng thức quen thuộc 4- Phơng pháp sử dụng tính chất bắc cầu 5- Phơng pháp dùng tính chất tỉ số 6- Phơng pháp làm trội 7- Phơng pháp dùng bất đẳng thức trong tam giác 8- Phơng pháp đổi biến số 9- Phơng pháp dùng tam thức bậc hai 10- Phơng pháp quy nạp 11- Phơng pháp phản chứng Phần 3 :các bài tập nâng cao PHầN 4 : ứng dụng của bất đẳng thức 1- Dùng bất đẳng thức để tìm cực trị 2-Dùng bất đẳng thức để giải phơng trình và bất phơng trình 3-Dùng bất đẳng thức giải phơng trình nghiệm nguyên Phần I : các kiến thức cần lu ý 1 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc 1-Đinhnghĩa 0 0 A B A B A B A B 2-tính chất + A>B AB < + A>B và B >C CA > + A>B A+C >B + C + A>B và C > D A+C > B + D + A>B và C > 0 A.C > B.C + A>B và C < 0 A.C < B.C + 0 < A < B và 0 < C <D 0 < A.C < B.D + A > B > 0 A n > B n n + A > B A n > B n với n lẻ + A > B A n > B n với n chẵn + m > n > 0 và A > 1 A m > A n + m > n > 0 và 0 <A < 1 A m < A n +A < B và A.B > 0 BA 11 > 3-một số hằng bất đẳng thức + A 2 0 với A ( dấu = xảy ra khi A = 0 ) + A n 0 với A ( dấu = xảy ra khi A = 0 ) + 0A với A (dấu = xảy ra khi A = 0 ) + - A < A < A + A B A B+ + ( dấu = xảy ra khi A.B > 0) + BABA ( dấu = xảy ra khi A.B < 0) Phần II : một số phơng pháp chứng minh bất đẳng thức Ph ơng pháp 1 : dùng định nghĩa Kiến thức : Để chứng minh A > B Ta chứng minh A B > 0 Lu ý dùng hằng bất đẳng thức M 2 0 với M Ví dụ 1 x, y, z chứng minh rằng : a) x 2 + y 2 + z 2 xy+ yz + zx 2 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc b) x 2 + y 2 + z 2 2xy 2xz + 2yz c) x 2 + y 2 + z 2 +3 2 (x + y + z) Giải: a) Ta xét hiệu x 2 + y 2 + z 2 - xy yz - zx = 2 1 .2 .( x 2 + y 2 + z 2 - xy yz zx) = 2 1 [ ] 0)()()( 222 ++ zyzxyx đúng với mọi x;y;z R Vì (x-y) 2 0 vớix ; y Dấu bằng xảy ra khi x=y (x-z) 2 0 vớix ; z Dấu bằng xảy ra khi x=z (y-z) 2 0 với z; y Dấu bằng xảy ra khi z=y Vậy x 2 + y 2 + z 2 xy+ yz + zx Dấu bằng xảy ra khi x = y =z b)Ta xét hiệu x 2 + y 2 + z 2 - ( 2xy 2xz +2yz ) = x 2 + y 2 + z 2 - 2xy +2xz 2yz =( x y + z) 2 0 đúng với mọi x;y;z R Vậy x 2 + y 2 + z 2 2xy 2xz + 2yz đúng với mọi x;y;z R Dấu bằng xảy ra khi x+y=z c) Ta xét hiệu x 2 + y 2 + z 2 +3 2( x+ y +z ) = x 2 - 2x + 1 + y 2 -2y +1 + z 2 -2z +1 = (x-1) 2 + (y-1) 2 +(z-1) 2 0 Dấu(=)xảy ra khi x=y=z=1 Ví dụ 2: chứng minh rằng : a) 2 22 22 + + baba ;b) 2 222 33 ++ ++ cbacba c) Hãy tổng quát bài toán giải a) Ta xét hiệu 2 22 22 + + baba = ( ) 4 2 4 2 2222 bababa ++ + = ( ) abbaba 222 4 1 2222 + = ( ) 0 4 1 2 ba 3 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc Vậy 2 22 22 + + baba Dấu bằng xảy ra khi a=b b)Ta xét hiệu 2 222 33 ++ ++ cbacba = ( ) ( ) ( ) [ ] 0 9 1 222 ++ accbba Vậy 2 222 33 ++ ++ cbacba Dấu bằng xảy ra khi a = b =c c)Tổng quát 2 21 22 2 2 1 +++ +++ n aaa n aaa nn Tóm lại các bớc để chứng minh A B tho định nghĩa Bớc 1: Ta xét hiệu H = A - B Bớc 2:Biến đổi H=(C+D) 2 hoặc H=(C+D) 2 + .+(E+F) 2 Bớc 3:Kết luận A B Ví dụ:(chuyên Nga- Pháp 98-99) Chứng minh m,n,p,q ta đều có m 2 + n 2 + p 2 + q 2 +1 m(n+p+q+1) Giải: 01 4444 2 2 2 2 2 2 2 ++ ++ ++ + m m qmq m pmp m nmn m 01 2222 2222 + + + m q m p m n m (luôn đúng) Dấu bằng xảy ra khi = = = = 01 2 0 2 0 2 0 2 m q m p m n m = = = = 2 2 2 2 m m q m p m n === = 1 2 qpn m phơng pháp 2 : Dùng phép biến đổi tơng đơng L u ý: 4 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc Ta biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh tơng đơng với bất đẳng thức đúng hoặc bất đẳng thức đã đợc chứng minh là đúng. Chú ý các hằng đẳng thức sau: ( ) 22 2 2 BABABA ++=+ ( ) BCACABCBACBA 222 222 2 +++++=++ ( ) 3223 3 33 BABBAABA +++=+ Ví dụ 1: Cho a, b, c, d,e là các số thực chứng minh rằng a) ab b a + 4 2 2 b) baabba ++++ 1 22 c) ( ) edcbaedcba +++++++ 22222 Giải: a) ab b a + 4 2 2 abba 44 22 + 044 22 + baa ( ) 02 2 ba (bất đẳng thức này luôn đúng) Vậy ab b a + 4 2 2 (dấu bằng xảy ra khi 2a=b) b) baabba ++++ 1 22 ) )(21(2 22 baabba ++>++ 012122 2222 +++++ bbaababa 0)1()1()( 222 ++ baba Bất đẳng thức cuối đúng. Vậy baabba ++++ 1 22 Dấu bằng xảy ra khi a=b=1 c) ( ) edcbaedcba +++++++ 22222 ( ) ( ) edcbaedcba +++++++ 44 22222 ( ) ( ) ( ) ( ) 044444444 22222222 +++++++ cacadadacacababa ( ) ( ) ( ) ( ) 02222 2222 +++ cadacaba Bất đẳng thức đúng vậy ta có điều phải chứng minh Ví dụ 2: Chứng minh rằng: ( )( ) ( )( ) 4488221010 babababa ++++ Giải: ( )( ) ( )( ) 4488221010 babababa ++++ 128448121210221012 bbabaabbabaa ++++++ ( ) ( ) 0 22822228 + abbababa a 2 b 2 (a 2 -b 2 )(a 6 -b 6 ) 0 a 2 b 2 (a 2 -b 2 ) 2 (a 4 + a 2 b 2 +b 4 ) 0 Bất đẳng thứccuối đúng vậy ta có điều phải chứng minh Ví dụ 3: cho x.y =1 và x.y 5 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc Chứng minh yx yx + 22 22 Giải: yx yx + 22 22 vì :x y nên x- y 0 x 2 +y 2 22 ( x-y) x 2 +y 2 - 22 x+ 22 y 0 x 2 +y 2 +2- 22 x+ 22 y -2 0 x 2 +y 2 +( 2 ) 2 - 22 x+ 22 y -2xy 0 vì x.y=1 nên 2.x.y=2 (x-y- 2 ) 2 0 Điều này luôn luôn đúng . Vậy ta có điều phải chứng minh Ví dụ 4: 1)CM: P(x,y)= 01269 222 ++ yxyyyx Ryx , 2)CM: cbacba ++++ 222 (gợi ý :bình phơng 2 vế) 3)choba số thực khác không x, y, z thỏa mãn: ++<++ = zyx zyx zyx 111 1 Chứng minh rằng :có đúng một trong ba số x,y,z lớn hơn 1 (đề thi Lam Sơn 96-97) Giải: Xét (x-1)(y-1)(z-1)=xyz+(xy+yz+zx)+x+y+z-1 =(xyz-1)+(x+y+z)-xyz( zyx 111 ++ )=x+y+z - ( 0) 111 >++ zyx (vì zyx 111 ++ < x+y+z theo gt) 2 trong 3 số x-1 , y-1 , z-1 âm hoặc cả ba sỗ-1 , y-1, z-1 là dơng. Nếủ trờng hợp sau xảy ra thì x, y, z >1 x.y.z>1 Mâu thuẫn gt x.y.z=1 bắt buộc phải xảy ra trờng hợp trên tức là có đúng 1 trong ba số x ,y ,z là số lớn hơn 1 Ph ơng pháp 3 : dùng bất đẳng thức quen thuộc A/ một số bất đẳng thức hay dùng 1) Các bất đẳng thức phụ: a) xyyx 2 22 + b) xyyx + 22 dấu( = ) khi x = y = 0 c) ( ) xyyx 4 2 + d) 2 + a b b a 2)Bất đẳng thức Cô sy: n n n aaaa n aaaa 321 321 ++++ Với 0> i a 3)Bất đẳng thức Bunhiacopski ( ) ( ) ( ) 2 2211 22 2 2 1 22 2 2 2 nnnn xaxaxaxxaaa +++++++++ 4) Bất đẳng thức Trê- b-sép: 6 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc Nếu CBA cba 3 . 33 CBAcbacCbBaA ++++ ++ Nếu CBA cba 3 . 33 CBAcbacCbBaA ++++ ++ Dấu bằng xảy ra khi == == CBA cba b/ các ví dụ ví dụ 1 Cho a, b ,c là các số không âm chứng minh rằng (a+b)(b+c)(c+a) 8abc Giải: Cách 1:Dùng bất đẳng thức phụ: ( ) xyyx 4 2 + Tacó ( ) abba 4 2 + ; ( ) bccb 4 2 + ; ( ) acac 4 2 + ( ) 2 ba + ( ) 2 cb + ( ) 2 ac + ( ) 2 222 864 abccba = (a+b)(b+c)(c+a) 8abc Dấu = xảy ra khi a = b = c ví dụ 2(tự giải): 1)Cho a,b,c>0 và a+b+c=1 CMR: 9 111 ++ cba (403-1001) 2)Cho x,y,z>0 và x+y+z=1 CMR:x+2y+z )1)(1)(1(4 zyx 3)Cho a>0 , b>0, c>0 CMR: 2 3 + + + + + ba c ac b cb a 4)Cho x 0 ,y 0 thỏa mãn 12 = yx ;CMR: x+y 5 1 ví dụ 3: Cho a>b>c>0 và 1 222 =++ cba chứng minh rằng 3 3 3 1 2 a b c b c a c a b + + + + + Giải: Do a,b,c đối xứng ,giả sử a b c + + + ba c ca b cb a cba 222 áp dụng BĐT Trê- b-sép ta có + + + + + ++ + + + + + ba c ca b cb acba ba c c ca b b cb a a . 3 222 222 = 2 3 . 3 1 = 2 1 Vậy 2 1 333 + + + + + ba c ca b cb a Dấu bằng xảy ra khi a=b=c= 3 1 ví dụ 4: Cho a,b,c,d>0 và abcd =1 .Chứng minh rằng : ( ) ( ) ( ) 10 2222 +++++++++ acddcbcbadcba Giải: 7 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc Ta có abba 2 22 + cddc 2 22 + Do abcd =1 nên cd = ab 1 (dùng 2 11 + x x ) Ta có 4) 1 (2)(2 222 +=+++ ab abcdabcba (1) Mặt khác: ( ) ( ) ( ) acddcbcba +++++ =(ab+cd)+(ac+bd)+(bc+ad) = 222 111 ++ ++ ++ + bc bc ac ac ab ab Vậy ( ) ( ) ( ) 10 2222 +++++++++ acddcbcbadcba ví dụ 5: Cho 4 số a,b,c,d bất kỳ chứng minh rằng: 222222 )()( dcbadbca ++++++ Giải: Dùng bất đẳng thức Bunhiacopski tacó ac+bd 2222 . dcba ++ mà ( ) ( ) ( ) 2222 22 2 dcbdacbadbca +++++=+++ ( ) 22222222 .2 dcdcbaba ++++++ 222222 )()( dcbadbca ++++++ ví dụ 6 : Chứng minh rằng acbcabcba ++++ 222 Giải: Dùng bất đẳng thức Bunhiacopski Cách 1: Xét cặp số (1,1,1) và (a,b,c) ta có ( ) ( ) 2 222222 .1.1.1)(111 cbacba ++++++ 3 ( ) ( ) acbcabcbacba +++++++ 2 222222 acbcabcba ++++ 222 Điều phải chứng minh Dấu bằng xảy ra khi a=b=c Ph ơng pháp 4 : Sử dụng tính chất bắc cầu L u ý: A>B và b>c thì A>c 0< x <1 thì x 2 <x ví dụ 1: Cho a, b, c ,d >0 thỏa mãn a> c+d , b>c+d Chứng minh rằng ab >ad+bc Giải: Tacó +> +> dcb dca >> >> 0 0 cdb dca (a-c)(b-d) > cd ab-ad-bc+cd >cd 8 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc ab> ad+bc (điều phải chứng minh) ví dụ 2: Cho a,b,c>0 thỏa mãn 3 5 222 =++ cba Chứng minh abccba 1111 <++ Giải: Ta có :( a+b- c) 2 = a 2 +b 2 +c 2 +2( ab ac bc) 0 ac+bc-ab 2 1 ( a 2 +b 2 +c 2 ) ac+bc-ab 6 5 1 Chia hai vế cho abc > 0 ta có cba 111 + abc 1 ví dụ 3 Cho 0 < a,b,c,d <1 Chứng minh rằng (1-a).(1-b) ( 1-c).(1-d) > 1-a-b-c-d Giải: Ta có (1-a).(1-b) = 1-a-b+ab Do a>0 , b>0 nên ab>0 (1-a).(1-b) > 1-a-b (1) Do c <1 nên 1- c >0 ta có (1-a).(1-b) ( 1-c) > 1-a-b-c (1-a).(1-b) ( 1-c).(1-d) > (1-a-b-c) (1-d) =1-a-b-c-d+ad+bd+cd (1-a).(1-b) ( 1-c).(1-d) > 1-a-b-c-d (Điều phải chứng minh) ví dụ 4 1- Cho 0 <a,b,c <1 . Chứng minh rằng accbbacba 222333 3222 +++<++ Giải : Do a < 1 1 2 <a và Ta có ( ) ( ) 01.1 2 < ba 1-b- 2 a + 2 a b > 0 1+ 2 a 2 b > 2 a + b mà 0< a,b <1 2 a > 3 a , 2 b > 3 b Từ (1) và (2) 1+ 2 a 2 b > 3 a + 3 b Vậy 3 a + 3 b < 1+ 2 a 2 b Tơng tự 3 b + 3 c cb 2 1+ c 3 + 3 a ac 2 1+ Cộng các bất đẳng thức ta có : accbbacba 222333 3222 +++++ b)Chứng minh rằng : Nếu 1998 2222 =+=+ dcba thì ac+bd =1998 (Chuyên Anh 98 99) Giải: Ta có (ac + bd) 2 + (ad bc ) 2 = a 2 c 2 + b 2222 2 daabcdd ++ 22 cb+ - abcd2 = = a 2 (c 2 +d 2 )+b 2 (c 2 +d 2 ) =(c 2 +d 2 ).( a 2 + b 2 ) = 1998 2 9 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc rỏ ràng (ac+bd) 2 ( ) ( ) 2 22 1998=++ bcadbdac 1998+ bdac 2-Bài tập : 1, Cho các số thực : a 1 ; a 2 ;a 3 .;a 2003 thỏa mãn : a 1 + a 2 +a 3 + .+a 2003 =1 c hứng minh rằng : a 2 1 + 2 2003 2 3 2 2 aaa +++ 2003 1 ( đề thi vào chuyên nga pháp 2003- 2004Thanh hóa ) 2,Cho a;b;c 0 thỏa mãn :a+b+c=1(?) Chứng minh rằng: ( 8)1 1 ).(1 1 ).(1 1 cba Ph ơng pháp 5: dùng tính chấtcủa tỷ số Kiến thức 1) Cho a, b ,c là các số dơng thì a Nếu 1> b a thì cb ca b a + + > b Nếu 1< b a thì cb ca b a + + < 2)Nếu b,d >0 thì từ d c db ca b a d c b a < + + << ` ví dụ 1 : Cho a,b,c,d > 0 .Chứng minh rằng 21 < ++ + ++ + ++ + ++ < bad d adc c dcb b cba a Giải : Theo tính chất của tỉ lệ thức ta có dcba da cba a cba a +++ + < ++ < ++ 1 (1) Mặt khác : dcba a cba a +++ > ++ (2) Từ (1) và (2) ta có dcba a +++ < cba a ++ < dcba da +++ + (3) Tơng tự ta có dcba ab dcb b dcba b +++ + < ++ < +++ (4) dcba cb adc c dcba c +++ + < ++ < +++ (5) 10 [...]... a+b = c+d c a b a b a a+b b Từ : c d c d c c+d d b a b 99 8 + 99 9 d c d a b 1 99 9 b, Nếu: b =99 8 thì a=1 + = + Đạt giá trị lớn nhất khi d= 1; c =99 9 c d c d a b 1 Vậy giá trị lớn nhất của + =99 9+ khi a=d=1; c=b =99 9 c d 99 9 a, Nếu :b 99 8 thì Phơng pháp 6: Phơng pháplàm trội Lu ý: Dùng các tính bất đẳng thức để đa một vế của bất đẳng thức về dạng tính đợc tổng hữu hạn hoặc tích hữu hạn (*) Phơng... phải chứng minh bất đẳng thức nào đó đúng , ta hãy giả sử bất đẳng thức đó sai và kết hợp với các giả thiết để suy ra điều vô lý , điều vô lý có thể là điều trái với giả thiết , có thể là điều trái ngợc nhau Từ đó suy ra bất đẳng thức cần chứng minh là đúng 2) Giả sử ta phải chứng minh luận đề G K phép toán mệnh đề cho ta : Nh vậy để phủ định luận đề ta ghép tất cả giả thiết của luận đề với phủ định... Chứng minh rằng có ít nhất một trong các bất đẳng thức sau là sai: , c 2 < 4d a 2 < 4b Giải : Giả sử 2 bất đẳng thức : a 2 < 4b , c 2 < 4d đều đúng khi đó cộng các vế ta đợc a 2 + c 2 < 4(b + d ) (1) Theo giả thiết ta có 4(b+d) 2ac (2) Từ (1) và (2) a 2 + c 2 < 2ac hay ( a c ) 2 < 0 (vô lý) Vậy trong 2 bất đẳng thức a 2 < 4b và c 2 < 4d có ít nhất một các bất đẳng thức sai Ví dụ 3: Cho x,y,z > 0 và xyz... 3 Giải: Bất đẳng thức cần chứng minh tơng đơng với 15 (1) ( x2 > x1 ) Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc ( ) x 2 y 4 + 2 x 2 + 2 y 2 + 4 xy + x 2 4 xy 3 > 0 ( y 2 + 1) 2 x 2 + 4 y (1 y ) x + 4 y 2 > 0 2 Ta có = 4 y 2 (1 y 2 ) 2 4 y 2 ( y 2 + 1) 2 = 16 y 2 < 0 Vì a = ( y 2 + 1) 2 > 0 vậy f ( x, y ) > 0 (đpcm) Phơng pháp 10: dùng quy nạp toán học Kiến thức: Để chứng minh bất đẳng thức đúng... + 1) 2 2n + 1 2 (đpcm) b) Ta có 1+ 1 1 1 1 1 1 + + + < 1+ + + + 1.2 1.2.3 1.2.3 n 1.2 1.2.3 ( n 1) n 22 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc 1 1 1 1 1 1 ữ < 2 < 2 (đpcm) < 1 + 1 ữ+ ữ+ + 2 2 3 n 1 n n Phần iv : ứng dụng của bất đẳng thức 1/ dùng bất đẳng thức để tìm cc trị Lu ý - Nếu f(x) A thì f(x) có giá trị nhỏ nhất là A - Nếu f(x) B thì f(x) có giá trị lớn nhất là B Ví dụ... n n ) Cộng từng vế các bất đẳng thức trên ta có 1+ ( ) 1 1 1 + + + > 2 n +1 1 2 3 n Ví dụ 3 : Chứng minh rằng n 1 k k =1 2 a 2 (b c) 2 > 0 b > a-c b 2 > b 2 (c a) 2 > 0 c > a-b c 2 > c 2 (a b) 2 > 0 Nhân vế các bất đẳng thức ta đợc [ ][ ][ a 2b 2 c 2 > a 2 ( b c ) b 2 ( c a ) c 2 ( a b ) 2 2 a 2b 2 c 2 > ( a + b c ) ( b... dụng bất đẳng thức Côsi cho x+y ; y+z ; x+z ta có ( x + y ) ( y + z ) ( z + x ) 3 3 ( x + y ) ( y + z ) ( x + z ) 2 3 3 ( x + y ) ( y + z ) ( z + x ) Dấu bằng xảy ra khi x=y=z= Vậy S 1 3 8 1 8 = 27 27 7 29 Vậy S có giá trị lớn nhất là 8 1 khi x=y=z= 7 29 3 Ví dụ 3 : Cho xy+yz+zx = 1 Tìm giá trị nhỏ nhất của x 4 + y 4 + z 4 Giải : áp dụng BĐT Bunhiacốpski cho 6 số (x,y,z) ;(x,y,z) 23 Chuyờn bi dng HSG . 99 8 thì d b 99 8 d b c a + 99 9 b, Nếu: b =99 8 thì a=1 d b c a + = dc 99 91 + Đạt giá trị lớn nhất khi d= 1; c =99 9 Vậy giá trị lớn nhất của d b c a + =99 9+ 99 9 1 khi a=d=1; c=b =99 9 Ph. của bất đẳng thức 1- Dùng bất đẳng thức để tìm cực trị 2-Dùng bất đẳng thức để giải phơng trình và bất phơng trình 3-Dùng bất đẳng thức giải phơng trình nghiệm nguyên Phần I : các kiến thức. 4 Chuyờn bi dng HSG lp 9 - Phn bt ng thc Ta biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh tơng đơng với bất đẳng thức đúng hoặc bất đẳng thức đã đợc chứng minh là đúng. Chú ý các hằng đẳng thức sau: (
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 Phần bất đẳng thức, Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 Phần bất đẳng thức, Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 Phần bất đẳng thức