chi phí tính giá thành ở doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường

72 365 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 13:40

chi phí tính giá thành ở doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường [...]... trình tự tính giá thành phân bớc không tính giá thành nửa thành phẩm theo sơ đồ sau: Giai đoạn 1 Chi phí sản xuất giai đoạn 1 Chi phí sản xuất giai đoạn 1 trong thành phẩm Giai đoạn 2 Chi phí sản xuất giai đoạn 2 Chi phí sản xuất giai đoạn 2 trong thành phẩm Giai đoạn n Chi phí sản xuất giai đoạn n Chi phí sản xuất giai đoạn n trong thành phẩm Giá thành sản phẩm 3 Phơng pháp tính giá thành theo... tiên trong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm của kế toán Để xác định phải dựa trên các sở sau: - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: + Với sản xuất giản đơn: đối tợng tính giá thànhsản phẩm cuối cùng + Với sản xuất phức tạp: đối tợng tính giá thành là bán thành phẩm từng bớc chế tạo hay thành phẩm bớc chế tạo cuối cùng - Loại hình sản xuất: + Với sản xuất đơn chi c và sản xuất. .. chi phí của giai đoạn sau để tính giá thành nửa thành phẩm của giai đoạn sau, cứ thế tiếp tục cho đến khi tính đợc tổng giá thànhgiá thành đơn vị của thành phẩm giai đoạn công nghệ sản xuất cuối cùng Sơ đồ khái quát trình tự tính giá thành phân bớc tính giá thành nửa thành phẩm: Giai đoạn 1 CPNVL chính trực tiếp Giai đoạn 2 Chi phí nửa thành + CPSX khác + Chi phí khác giai đoạn 1 Giá thành. .. chu kỳ sản xuất ngắn, công việc quy trình công nghệ giản đơn khép kín Công thức tính: Tổng giá thành sản Tổng chi phí xuất thực tế của = sản xuất phát sinh + sản phẩm, dịch vụ trong kỳ Giá thành đơn vị của sản phẩm dịch vụ Chi phí cho Chi phí cho sản phẩm dở - sản phẩm dở dang đầu kỳ dang cuối kỳ Tổng giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ = Tổng sản lợng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành trong kỳ 2... cách sau: Giá trị SPDD cuối kỳ(theo NVLTT = hay NVL chính) Chi phí SPDD + Chi phí P/S đầu kỳ trong kỳ Sản phẩm + hoàn thành Sản phẩm dở dang Sản phẩm ì dở dang + Đối với những chi phí bỏ dần theo mức độ chế biến, sản xuất sản phẩm (CPNCTT và CPSXC) sẽ tính cho SPDD cuối kỳ theo mức độ hoàn thành Giá trị SPDD cuối kỳ(các chi = phí khác) Chi phí SPDD + Chi phí P/S đầu kỳ trong kỳ Sản phẩm hoàn thành +... trong sản phẩm dở dang: Theo phơng pháp này, trong giá trị SPDD chỉ bao gồm giá trị NVL chính tiêu hao nằm trong sản phẩm dở còn chi phí chế biến nằm hết trong thành phẩm VI Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: Phơng pháp tính giá thành sản phẩm là phơng pháp sử dụng số liệu CPSX đã tập hợp trong kỳ để tính toán tổng giá thànhgiá thành đơn vị theo từng khoản mục chi phí quy định cho các đối tợng tính. .. phẩm Trong đó: Si là sản lợng thực tế của loại sản phẩm i Hi là hệ số quy định cho loại sản phẩm i Tính hệ số phân bổ chi phí của từng loại sản phẩm: Hệ số phân bổ = Sản lợng quy đổi sản phẩm chi phí sản phẩm i Tổng sản lợng quy đổi Tính tổng giá thành thực tế từng loại sản phẩm theo từng khoản mục: Tổng giá thành = Chi phí cho + Chi phí sản xuất - Chi phí cho ì Hệ số phân bổ Sản phẩm SPDD ĐK trong. .. SPDD CK chi phí sản phẩm i 5 Phơng pháp tính giá thành theo giá thành định mức: Giá thành định mức của sản phẩm tính trên sở các định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và các dự toán chi phí đợc duyệt - Đối với CPNVLTT phải căn cứ vào định mức tiêu hao phí NVLTT sản xuất ra sản phẩm để tính ra chi phí định mức - Đối với CPNCTT phải căn cứ vào định mức hao phí lao động sản phẩm để tính ra chi phí định... thành Tổng giá thành kế hoạch thực tế từng loại = sản phẩm ì Tỷ lệ chi phí loại sản phẩm Tỷ lệ = chi phí (hoặc định mức) từng Tổng giá thành sản xuất thực tế các loại sản phẩm ì 100 Tổng giá thành kế hoạch(hoặc định mức) từng loại sản phẩm Giá thành Tổng giá thành sản xuất thực tế từng loại sản phẩm thực tế đơn = vị từng loại Số lợng sản phẩm từng loại VII Đặc điểm hạch toán Chi phí sản xuất theo các... nhiều thời gian chi phí, cho nên các doanh nghiệp khối lợng SPDD mà mức độ hoàn thành tơng đối đồng đều giữa các kỳ, công đoạn thì quy định chung cho các SPDD cuối kỳ mức độ hoàn thành là 50% chi phí chế biến để đơn giản công thức tính toán: Giá trị sản phẩm = Giá trị NVL chính + 50% chi phí dở dang trong sản phẩm dở chế biến 3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức: 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: chi phí tính giá thành ở doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường, chi phí tính giá thành ở doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường, chi phí tính giá thành ở doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường, Khái niệm chi phí sản xuất: Khái niệm về giá thành:, Phân loại chi phí sản xuất:, Phân loại giá thành sản phẩm:, Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:, Chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp CPNVLTT:, Mối quan hệ giữa hai đối tợng: Kế toán tập hợp CPSX theo phơng pháp kiểm kê định kỳ:, Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:, Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức: Phơng pháp tính giá thành giản đơn:, Phơng pháp tính giá thành phân bớc:, Phơng pháp tính giá thành theo hệ số: Phơng pháp tính giá thành theo giá thành định mức:, Phơng pháp tính giá thành theo tỷ lệ: Hình thức sổ Nhật ký-sổ cái NK-SC: Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ: Hình thức sổ chứng từ ghi sổ:, Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty:, Đặc điểm công tác kế toán của công ty:, Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty DCCĐLCK:, Những thành tựu công ty đạt đợc:, Những vấn đề còn tồn tại:, ý kiÕn thø nhÊt:, ý kiÕn thø ba: