Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn

97 466 1
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 10:22

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn [...]... TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP HAPACO YÊN SƠN 2.1 Tổng quan về công ty CP Hapaco Yên Sơn 2.1.1Quá trình hình thành phát triển của Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn Tên tiếng Anh: HAPACO YENSON JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: YENSONCO Địa chỉ trụ sở: Số 638 Đường Điện Biên - Phường Minh Tân – Thành. .. thành sản phẩm cho phù hợp - Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách trình tự hạch toán theo chuẩn mực kế toán hiện hành - Tổ chức tập hợp phân bổ chi phí sản xuất theo đúng đối tượng phương pháp kế toán chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã xác định - Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố, định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩm - Tổ chức kiểm và. .. cuối kỳ Để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp kế toán sử nhân công trực tiếp Tổng giá thành sản xuất của dụng TK631 "Giá thành sản xuất" Sản phẩm, dịch vụ hoàn thành Sơ đồ 1.5 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ: TK 627 Kết chuyển hoặc phân bổ Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Lớp QT903K chi phí SXC 18... chức kiểm đánh giá sản phẩm dở dang một cách khoa học, hợp lý, xác định giá thành sản phẩm trong kỳ một cách đầy đủ, chính xác 1.8 Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo các hình thức kế toán Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành theo hình thức nhật ký chung Chứng từ gốc Nhật ký chung Bảng tính giá thành Sổ thẻ chi tiết TK 621, 622,... Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành trên máy vi tính Chứng từ kế toán -Bảng tính giá thành Phần mềm kế - Sổ tổng hợp 1.9 Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán toán Bộ máy kế toántập hợp những cán bộ, nhân viên- Sổ chi tiết kế toán cùng với những trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật tính toán để thực hiện toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp - Báo cáo tài Máy vi tính Mỗi doanh... loại sản phẩm chính quy cách khác nhau Ngoài những phương pháp tính giá thành chính trên, còn một số phương pháp khác như: - Tính giá thành theo phương pháp liên hợp - Tính giá thành theo phương pháp định mức - Tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 1.7 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp Chi phí sản xuất giá. .. cứ vào chi phí sản xuất tập hợp được mới chỉ chi phí sản xuất của bản thân từng giai đoạn công nghệ Song để sản xuất sản phẩm từ giai đoạn 2 trở đi lại phải nhận chi phí sản xuất của các giai đoạn khác chuyển sang (chi phí về bán thành phẩm) .Vì vậy để tính được giá thành sản phẩm theo các đối tượng đã xác định thì: - Trước hết, kế toán phải căn cứ vào chi phí sản xuất của giai đoạn đầu tiên để tính. .. phức tạp, liên tục đối tượng tính giá thànhsản phẩm hoàn thành ở bước công nghệ cuối cùng 1.6.3 Phương pháp tính giá thành theo đơn hàng Theo phương pháp này thì đối tượng tính tập hợp chi phí là từng phân xưởng, bộ phận sản xuất, còn đối tượng tính giá thànhsản phẩm hoàn thành: từng đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế đã hoàn thành kỳ tính giá thành khi chu kỳ sản xuất kết thúc * Nội dung... vậy kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất Để đảm bảo tốt vai trò của mình, kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Lớp QT903K 29 Khoá luận tốt nghiệp các nhiệm vụ chính sau: - Dựa vào đặc điểm yêu cầu quản lý của doanh nghiệp xác định đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành. .. Trong giá thành của thành phẩm sẽ chứa đựng chi phí sản xuất của tất cả các giai đoạn trong doanh nghiệp Vì vậy, trong trường hợp này kế toán phải căn cứ vào chi phí sản xuất của giai đoạn đã tập hợp được để Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Lớp QT903K 24 Khoá luận tốt nghiệp xác định phần chi phí của từng giai đoạn giá thành của thành phẩm, sau đó tổng hợp lại tính được giá thành sản phẩm Sơ đồ tính giá 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn, Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn, Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn, Tính cấp thiết của đề tài, Bản chất của chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất., Phân loại giá thành sản phẩm., Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất., Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành, Nội dung hạch tốn chi phí sản xuất, Phương pháp trực tiếp Phương pháp tính giá thành phân bước, Phương pháp tính giá thành theo đơn hàng Phương pháp tính giá thành theo hệ số, Các hình thức tổ chức bộ máy kế tốn, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn, Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty Cổ phần Hapaco n Sơn, Đánh giá chung về tổ chức kế tốn tại Cơng ty., u cầu cơ bản của việc hồn thiện đề tài nghiên cứu Các ngun tắc cơ bản để hồn thiện đề tài nghiên cứu Hiện đại hố cơng tác kế tốn, Về kỳ tính giá thành Về tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Về các khoản thiệt hại trong sản xuất, Về việc ghi chép sổ tổng hợp Về hệ thống định mức chi phí sản xuất Về khoản trích trước lương nghỉ phép của nhân viên quản lý xí nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn