hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH công nghiệp tàu thủy Thành Long

101 384 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 10:22

hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH công nghiệp tàu thủy Thành Long [...]... thì giá thành đợc chia thành: - Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lợng kế hoạch Giá thành kế hoạch đợc xác định trớc khi bớc Khoá luận tốt nghiệp - Nguyễn Thu Hờng QT 902K 12 Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long vào sản xuất trên cơ sở giá thành. .. thành Trong sản phẩm dở dang 1.3 Tính giá thành sản xuất sản phẩm + 50% chi phí chế biến 1.3.1 Đối tợng tính giá thành sản xuất sản phẩm Khoá luận tốt nghiệp - Nguyễn Thu Hờng QT 902K 31 Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long Đối tợng tính giá thành là việc xác định sản phẩm ,bán thành phẩm, công việc, lao vụ... giá thành sản phẩm gốc giá thành từng loại sản phẩm Giá thành đơn vị sản phẩm gốc(Zoi) = Giá thành đơn vị sản phẩm i (Zi ) = Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm Tổng số sản phẩm gốc quy đổi(Q0) Giá thành đơn vị sản phẩm gốc (Zoi) Khoá luận tốt nghiệp - Nguyễn Thu Hờng QT 902K x Hệ số quy đổi sản phẩm i (Hi ) 33 Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long d Tổng hợp chi phí sản xuất Chi phí sản xuất sau khi đợc tập hợp riêng từng khoản mục sau đó đợc kết chuyển để tập hợp chi phí cho toàn doanh nghiệp chi tiết theo từng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Đối với doanh nghiệp áp dụng kế toán theo phơng pháp khai thờng xuyên Để tập hợp chi phí sản xuất cho toàn doanh nghiệp, kế toán. .. "Chi phí sản xuất - kinh doanh dở dang" đợc mở chi tiết theo từng ngành sản xuất ,nhóm sản phẩm, loại sản phẩm chi tiết sản phẩm Kết cấu tài khoản 154: Bên nợ:Tổng hợp các chi phí sản xuất trong kỳ (chi phí NVLTT ,chi phí NCTT,CPSXC) Bên có:Các khoản ghi giảm chi phí sản phẩm Khoá luận tốt nghiệp - Nguyễn Thu Hờng QT 902K 26 Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. lợng hạch toán, kế toán thờng tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm cùng loại Căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức) kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị tổng giá thành sản phẩm từng loại Giá thành thực tế dịch = vụ sản phẩm từng loại Tỷ lệ chi phí = Giá thành kế hoạch hoặc định mức đơn vị sản phẩm từng loại Tổng giá thành. .. cao hơn mức công suất bình thờng,thì định phí sản xuất chung đợc phân bổ hết cho số sản phẩm sản xuất theo công thức: Khoá luận tốt nghiệp - Nguyễn Thu Hờng QT 902K 24 Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long Trờng hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất nhỏ hơn mức công xuất bình thờng thì phần định phí sản xuất chung... tình hình phát sinh chi phí sản xuất ở các bộ phận sản xuất, cũng nh trong phạm vi toàn doanh nghiệp gắn lion với các loại chi phí sản xuất khác nhau cũng nh theo từng loại sản phẩm đợc sản xuất Khoá luận tốt nghiệp - Nguyễn Thu Hờng QT 902K 15 Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long -Tính toán chính xác,kịp thời... phận, từng nhóm chi tiết, từng chi tiết các giai đoạn chế biến *Dựa vào loại hình sản xuất của doanh nghiệp Khoá luận tốt nghiệp - Nguyễn Thu Hờng QT 902K 16 Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long + Loại hình sản xuất đơn chi c sản xuất hàng loạt nhỏ thì đối tợng hạch toán chi phí có thể là sản phẩm, các đơn... tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tợng chịu chi phí: - Chi phí trực tiếp: Là chi phí có thể tách biệt phát sinh một cách riêng biệt cho một hoạt động cụ thể của doanh nghiệp nh một sản phẩm ở một phân xởng sản xuất Khoá luận tốt nghiệp - Nguyễn Thu Hờng QT 902K 11 Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thuỷ Thành 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH công nghiệp tàu thủy Thành Long, hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH công nghiệp tàu thủy Thành Long, hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH công nghiệp tàu thủy Thành Long, Khái niệm chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất, Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm., Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất, Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất., Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lợng ớc tính tơng đơng., Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức. Phơng pháp tổng cộng chi phí Phơng pháp hệ số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn