Báo cáo y học: "Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật tại khoa Nội Thần kinh Bệnh Viện 103 (2004 - 2008)" pdf

5 582 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 00:23

Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật tại khoa Nội Thần kinh Bệnh Viện 103 (2004 - 2008) Cao Hữu Hân*; Nhữ Đình Sơn* Nguyễn Hoàng Thịnh*; Trần Nguyên Hồng* Tóm tắt Nghiên cứu 6177 bệnh nhân (BN) điều trị tai Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện 103 từ 2004 đến 2008, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: - Số lợng thu dung hàng năm tăng cao trong các năm gần đây, cao nhất là năm 2004 với 1421 BN. - Tỷ lệ BN là quân nhân và chính sách chiếm 49,40%, trong khi tỷ lệ BN bảo hiểm y tế và dịch vụ là 50,6%. - Bệnh có tỷ lệ cao nhất là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lng 27,37%, sau đó là đột quỵ não (14,32%), bệnh lý cột sống cổ (11,85%), suy nhợc thần kinh (8,71%). Một số bệnh có tỷ lệ thấp: động kinh (4,7%), viêm đa dây thần kinh (2,36), liệt dây VII ngoại vi (2,45%), viêm tủy ngang (0,62%), Parkinson (2,34%), xơ não tủy (0,07%). * Từ khoá: Cơ cấu bệnh tật; Thần kinh. Study of pathological structure at neurology department, 103 hospital (2004 - 2008) summary Research 6177 patients treated at the Neurology Deparment, 103 Hospital from 2004 to 2008 we have some conclusions following: - The number of patients annually rose in recent years, the highest is 2004 with 1421 patients. - The rate of military patients was 49.40% while the patients were subject to health insurance and services 50.6%. - Patients with the highest rate were lumbar discs herniation 27.37%, followed by 14.32% brain stroke, spinal cervical 11.85%, 8.71% neurasthenia. Some deseases had low rate: epilepsy (4.7%), polyneuritis (2.36), VII nerve peripheral palsy (2.45%), myelitis transversa (0.62%), Parkinsons disease (2.34%), cerebrospinal sclerosis (0.07%), * Key words: Stroke; Neurology. * Bệnh viện 103 Phản biện khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Mùi Đặt vấn đề Bộ môn - Khoa Nội Thần kinh với chức năng điều trị các mặt bệnh chuyên ngành thần kinh, đồng thời là cơ sở huấn luyện, nghiên cứu khoa học có uy tín. Từ năm 2007, Khoa Nội 4 trớc đây đợc tách thành 2 khoa: Nội Thần kinh và Đột quỵ não, cơ cấu bệnh tật ca khoa có sự thay đổi phù hợp với thời kỳ mới. Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật tại khoa trong những năm qua để có cái nhìn tổng quan về các mặt bệnh phục vụ cho công tác điều trị, đầu t cơ sở vật chất, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nhóm nghiên cứu tổng kết công tác thu dung của Khoa A4 trong 5 năm (2004 - 2008) nhằm mục tiêu: Xác định cơ cấu mặt bệnh và tìm hiểu đặc điểm một số bệnh thuộc chuyên khoa thần kinh hay gặp. Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu 1. i tng nghiên cu. Gồm 6177 BN điều trị nội trú tại Khoa Nội Thần kinh, Bnh viện 103 từ năm 2004 - 2008. 2. Phơng pháp nghiên cứu. Hồi cứu dựa vào bệnh án lu trữ, sổ theo dõi quá trình điều trị tại khoa, viện. Các BN đợc chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng và xét nghiệm hiện có của bệnh viện trong những năm qua, các BN khó đều đợc hội chẩn khoa, viện hoặc ở cấp cao hơn. Kết quả nghiên cứu 1. Đặc điểm thu dung. Số lợng 1421 952 1393 1272 1139 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2004 2005 Năm 2006 2007 2008 Biểu đồ 1: Số lợng BN thu dung từng năm. Số lợng thu dung hàng năm tăng cao trong các năm gần đây, cao nhất năm 2004 với 1421 BN. Năm 2008, mặc dù đã tách thành 2 khoa nhng số BN điều trị tại khoa vẫn đạt 1139 BN. * Đối tợng thu dung: Quân: 2079 (33,65%); chính sách: 972 (15,75%); bảo hiểm y tế: 2654 (42,96%); dịch vụ: 472 (7,64%). * Đặc điểm tuổi mắc bệnh: < 30 tuổi: 840 (13,6%); 30 - 39 tuổi: 945 (15,3%); 40 - 49 tuổi: 1533 (24,82%); 50 - 59 tuổi: 1533 (24,82%); 60 - 69 tuổi: 797 (12,89); 70 tuổi: 569 (9,20%). Tuổi của nhóm nghiên cứu chủ yếu từ 30 - 69, trong đó từ 40 - 60 tuổi chiếm khoảng 50%. Dới 30 tuổi có 13,6%. 9,2% > 70 tuổi. 2. Đặc điểm các mặt bệnh thu dung. Bảng 1: Các bệnh thu dung (n = 6177). Mặt bệnh Số lợng Tỷ lệ % Hội chứng thắt lng hông - thoát vị đĩa đệm 1691 27,37 Hội chứng cổ vai cánh tay - TNTHN 732 11,85 Đột quỵ não 885 14,32 U não - tủy sống 182 2,94 Động kinh 258 4,17 Suy nhợc thần kinh và rối loạn phân ly 538 8,71 Liệt dây VII ngoại vi 151 2,45 Viêm đa dây, viêm đa rễ dây thần kinh 146 2,36 Bệnh và hội chứng Parkinson 145 2,34 Tổn thơng thần kinh ngoại vi 164 2,66 Tổn thơng dây V và nhiều dây sọ khác 76 1,23 Liệt chu kỳ do rối loạn điện giải 56 0,91 Rối loạn tiền đình 381 6,17 Ung th di căn vào hệ thần kinh 52 0,84 Viêm tủy ngang 38 0,62 Nhợc cơ 57 0,90 Viêm sừng trớc tủy sống mạn tính 20 0,32 Migraine và đau đầu khác 195 3,16 Hội chứng tháp tứ chi 30 0,49 Bệnh cơ 3 0,05 Viêm dính mạng nhện tủy 8 0,13 Đau sau zona 13 0,21 Bệnh não chất trắng 3 0,05 Kahler 5 0,08 Tổn thơng hệ thần kinh do HIV 2 0,035 Xơ não tủy rải rác 4 0,07 Hội chứng đuôi ngựa 4 0,07 Các bệnh khác 339 5,49 * Thể bệnh đột quỵ não: Nhồi máu não: 578 (65,3%); chảy máu não: 281 (31,8%); xuất huyết dới nhện, não thất: 26 (2,9%). * Định khu thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lng (n =1691): Thoát vị L 4 -L 5 : 1071 (63,32%); thoát vị L 5 -S 1 : 331 (19,58%); các vị trí khác, phối hợp: 289 (17,10%). Bàn luận 1. Đặc điểm thu dung của Khoa Nội Thần kinh. Địa bàn đóng quân của Bệnh viện 103 ở Hà Đông nhng phạm vi thu dung khá rộng, lợng thu dung của bệnh viện nói chung, của Khoa A4 nói riêng tăng cao hơn nhiều số giờng quy định, tỷ lệ sử dụng giờng của khoa thờng xuyên > 200%. Từ năm 2007, mặc dù tách Khoa Đột quỵ não thành một khoa riêng nhng số lợng BN tại khoa không hề giảm sút. Điều này phản ánh nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đồng thời khẳng định đợc chất lợng điều trị đợc bảo đảm, tạo lòng tin cho ngời bệnh. Về đối tợng thu dung, tỷ lệ BN là quân nhân và chính sách chiếm 49,83%, trong khi tỷ lệ BN bảo hiểm y tế và dịch vụ là 50,5%. Điều này cho thấy ngoài nhiệm vụ trung tâm là bảo đảm khám chữa bệnh cho bộ đội khu vực đợc phân công, khoa còn làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm kết hợp quân - dân y có hiệu quả. Ngoài ý nghĩa chính trị đây còn mang ý nghĩa nhân văn, đồng thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên. Về đặc điểm tuổi mắc bệnh: nhóm nghiên cứu chủ yếu từ 30 69, trong đó từ 40 - 60 tuổi chiếm khoảng 50%. < 30 tuổi có 13,6%. > 70 tuổi là 9,2%. Tỷ lệ mắc bệnh trong độ tuổi lao động chiếm khá cao. Tỷ lệ này cũng phù hợp với tình hình chung của các bệnh viện trong Quân đội. 2. Đặc điểm các mặt bệnh thu dung. Khoa A4 là Khoa Thần kinh tuyến cuối nên các mặt bệnh khá phong phú (> 30 mặt bệnh), số lợng mặt bệnh đáp ứng về cơ bản cho công tác huấn luyện tại Bộ môn Thần kinh. Một số bệnh có tỷ lệ thu dung cao là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lng (27,37%), đột quỵ não (14,32%), bệnh lý cột sống cổ (11,85%), suy nhợc thần kinh (8,71%). Tỷ lệ BN thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lng tăng hơn so với các nghiên cứu trớc đây (khoảng 23%), chứng tỏ khoa vẫn giữ đợc thế mạnh của mình là các bệnh thần kinh ngoại vi, trong đó có thoát vị đĩa đệm, trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lng, thì thoát vị đĩa đệm L 4-L5 chiếm 63,32%, L5- S 1 mắc 19,58%, các vị trí khác hoặc phối hợp chiếm 17,1%. Đây là cơ sở để khoa triển khai tốt hơn các phơng pháp điều trị can thiệp trong thời gian tới. Tai biến mạch máu não (đột quỵ não) là 14,32%, tỷ lệ BN tai biến mạch máu não khá cao, cha kể các BN điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Tim mạch, trong đó tỷ lệ nhồi máu não chiếm 65,3%, chảy máu não 31,8%, xuất huyết dới nhện, não thất chỉ có 2,9%. Kể từ khi thành lập Khoa Đột quỵ não, các BN đột quỵ đợc thu dung về Khoa Đột quỵ, Khoa A4 chỉ thu dung BN phục vụ công tác huấn luyện. Một số bệnh có tỷ lệ không cao là: động kinh (4,7%), viêm đa rễ, dây thần kinh (2,36), liệt dây VII ngoại vi (2,45%), viêm tủy ngang (0,62%). Nhóm bệnh thoái hóa, di truyền hệ thần kinh cũng có tỷ lệ thấp: Parkinson (2,34%) xơ não tủy (0,07%) Các bệnh khác (chủ yếu là bệnh các chuyên khoa khác) 5,49%. Đây là những hạn chế trong thu dung điều trị để phục vụ cho công tác huấn luyện. Để tránh tình trạng học, thảo luận chay, cần nâng cao hơn chất lợng thu dung, tăng cờng nhận các mặt bệnh phục vụ công tác huấn luyện, nhất là các bệnh hiếm gặp, kể cả khi BN đông. Việc này đòi hỏi khoa cần có công tác hiệp đồng chặt chẽ với Khoa Khám bệnh và các cơ quan chức năng của bệnh viện. Kết luận, kiến nghị - Trong 5 năm (2004 - 2008) Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện 103 đã thu dung 6177 BN. Số lợng thu dung ngày càng tăng cao trong các năm gần đây, cao nhất là năm 2004 với 1421 BN. - Tỷ lệ BN bảo hiểm y tế và dịch vụ là 50,6% cao hơn bệnh nhân quân và chính sách (49,40%). - Bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lng (27,37%), sau đó là đột quỵ não (14,32%), bệnh lý cột sống cổ (11,85%), suy nhợc thần kinh (8,71%), động kinh (4,7%), viêm đa dây thần kinh (2,36%), liệt dây VII ngoại vi (2,45%), viêm tuỷ ngang (0,62%), Parkinson (2,34%), xơ não tuỷ (0,07%). - Cần thu dung đa dạng hơn nữa, nhất là các mặt bệnh phục vụ cho huấn luyện nh: động kinh, viêm tuỷ, viêm đa dây thần kinh để ngày càng nâng cao chất lợng điều trị, nghiên cứu khoa học và huấn luyện cho các đối tợng. . Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật tại khoa Nội Thần kinh Bệnh Viện 103 (2004 - 2008) Cao Hữu Hân*; Nhữ Đình Sơn* Nguyễn Hoàng Thịnh*; Trần Nguyên Hồng* Tóm tắt Nghiên cứu 6177 bệnh nhân. cứu khoa học có uy tín. Từ năm 2007, Khoa Nội 4 trớc đ y đợc tách thành 2 khoa: Nội Thần kinh và Đột quỵ não, cơ cấu bệnh tật ca khoa có sự thay đổi phù hợp với thời kỳ mới. Nghiên cứu cơ cấu. viện 103 Phản biện khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Mùi Đặt vấn đề Bộ môn - Khoa Nội Thần kinh với chức năng điều trị các mặt bệnh chuyên ngành thần kinh, đồng thời là cơ sở huấn luyện, nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo y học: "Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật tại khoa Nội Thần kinh Bệnh Viện 103 (2004 - 2008)" pdf, Báo cáo y học: "Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật tại khoa Nội Thần kinh Bệnh Viện 103 (2004 - 2008)" pdf, Báo cáo y học: "Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật tại khoa Nội Thần kinh Bệnh Viện 103 (2004 - 2008)" pdf

Từ khóa liên quan