nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở chủng salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm

44 583 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 08:24

nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở chủng salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm [...]... nguồn gốc từ bệnh phẩm đều khả năng gây bệnh cho chuột Nhưng chỉ chủng S enteritidis 99.303 nguồn gốc từ bệnh phẩm người là chủng duy nhất khả năng gây chết 1/2 chuột thí nghiệm sau 4 ngày gây nhiễm Mật độ để Salmonella gây nhiễm vào chuột chủng S enteritidis 99.303 là rất cao, khoảng 2,8 x 109 CFU/ml Các chủng bệnh phẩm còn lại không khả năng gây chết chuột nhưng hầu như đều làm cho chuột. .. những chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩmtừ thực phẩm Các chủng Salmonella từ bệnh phẩm thì độc lực cao như thể gây bệnh, gây chết chuột sau 14 ngày gây nhiễm Những chuột không chết trong khoảng thời gian này thì đều biểu hiện bệnh như xù lông, giảm cân… Ngược lại, các chủng Salmonella từ thực phẩm thì chỉ 2/10 chủng khả năng gây bệnh chuột nhưng với biểu hiện nhẹ, còn 8 chủng. .. không khả năng 28 gây bệnh, gây chết chuột Từ đó, thể kết luận rằng độc lực của các chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm thấp hơn nhiều so với các chủng Salmonella nguồn gốc bệnh phẩm Chuột bệnh Chuột khỏe mạnh Hình 4.1 Biểu hiện chuột bệnhchuột khỏe mạnh 4.2 KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM VÀO GAN VÀ LÁCH CỦA CÁC CHỦNG SALMONELLA 4.2.1 Khả năng xâm nhiễm vào gan và lách chuột của các chủng Salmonella. .. của CDC Hoa Kỳ cho thấy kiểu huyết thanh này rất hiếm khi được phân lập từ mẫu bệnh phẩm của người [5] Điều đó nghĩa là khả năng gây bệnh của các kiểu huyết thanh này là rất thấp Một nghiên cứu khác, xác định độc lực trên chuột của các chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩmthực phẩm cho thấy 20/20 chủng nguồn gốc từ thực phẩm đều không khả năng gây bệnhgây chết cho chuột [3, 5] Như... chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm Đối với các chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm thì cũng được tiến hành thí nghiệm tương tự như trong các chủng từ bệnh phẩm trên Thí nghiệm được tiến hành trên 10 chủng nguồn gốc từ những mẫu thực phẩm khác nhau Kết quả thí nghiệm thu được sau 14 ngày gây nhiễm được thể hiện Bảng 4.2 27 Bảng 4.2 Khả năng gây bệnh, gây chết chuột các chủng Salmonella. .. không khả năng xâm nhiễm hay xâm nhiễm được vào gan hay lách nhưng với mật độ thấp từ 83 – 250 CFU/g Từ đó ta thể kết luận rằng, các chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm thì khả năng xâm nhiễm và gây bệnh mạnh hơn các chủng nguồn gốc từ thực phẩm Qua kết quả thí nghiệm này cũng cho phép kết luận rằng độc lực của các chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm rất thấp, thậm chí một số chủng. .. sánh khả năng xâm nhiễm vào gan và lách giữa các chủng Salmonella từ bệnh phẩmtừ thực phẩm Qua kết quả Bảng 4.3 và Bảng 4.4, cho thấy sự khác biệt rất rõ ràng về khả năng gây bệnh gây chết và xâm nhiễm vào các quan nội tạng gan và lách chuột giữa các chủng Salmonella phân lập từ bệnh phẩmthực phẩm Tất cả các chủng Salmonella từ bệnh phẩm đều khả năng xâm nhiễm vào cả gan và lách chuột, ... Chủng 1 Salmonella SP 1b 1,1 x 108 2 Salmonella SP 2a 3 nhiễm (CFU/ml) 10 Salmonella H51 Biểu hiện bệnh Kết quả Bảng 4.2 cho thấy, trong số các chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm thì chỉ 2/10 chủng khả năng gây bệnh cho chuột nhưng biểu hiện nhẹ, không khả năng gây chết chuột, mật độ gây nhiễm khoảng 4,8 x 108 – 5,9 x 1010 CFU/ml Các chủng còn lại sau khi gây nhiễm vào chuột, ... nghiệm cho thấy các chuột này đều không biểu hiện bệnh hay giảm cân Trái lại, các chuột sau khi gây nhiễm này đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tăng trọng sau 14 ngày gây nhiễm 4.1.3 So sánh khả năng gây bệnh gây chết chuột giữa các chủng Salmonella từ bệnh phẩmtừ thực phẩm Kết hợp kết quả được thể hiện trên Bảng 4.1 và Bảng 4.2 cho thấy sự khác biệt rõ ràng về khả năng gây bệnh gây chết chuột ở. .. khảo sát khả năng xâm nhiễm vào gan và lách của các chủng Salmonella từ thực phẩm cũng tiến hành tương tự như chủng từ bệnh phẩm Khảo sát được thực hiện trên 10 chủng Salmonella, kết quả được thể hiện Bảng 4.4 Bảng 4.4 Mật độ xâm nhiễm vào gan và lách chuột các chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm Mật độ Salmonella Chủng gây nhiễm Mật độ Salmonella (CFU/g) 8 Samonella SP 1b 1,1 x 10 Salmonella 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở chủng salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm, nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở chủng salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm, nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở chủng salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm, Đặt vấn đề Mục đích, Đặc điểm hình thái và cấu tạo, Đặc điểm phân loại Phân loại dựa theo cấu trúc kháng nguyên, Sức đề kháng Động vật cảm thụ Nơi chứa mầm bệnh, Đƣờng xâm nhập Sự đề kháng của vật chủ với bệnh do Salmonella, TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA 1. Triệu chứng lâm sàng, HĨA CHẤT VÀ MƠI TRƢỜNG 1. Hóa chất NGUN VẬT LIỆU 1. Chủng vi sinh vật, PHƢƠNG PHÁP, KHẢ NĂNG GÂY BỆNH, GÂY CHẾT Ở CHUỘT DO CÁC CHỦNG SALMONELLA, KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM VÀO GAN VÀ LÁCH CỦA CÁC CHỦNG SALMONELLA, KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM SALMONELLA VÀO CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ TIÊU HÓA CHUỘT