phát hiện và định lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR

91 701 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 08:22

phát hiện và định lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR [...]... ra theo tng chu k khi phn ng Real - time PCR xy ra (Bio Rad, 2004) Ngoi ra, Real - time PCR cũn th hin mt s u im ni bt (Nguyn Thỏi Thy, 2003): - Khụng cn in di sau khi thc hin phn ng Real - time PCR - Quy trỡnh n gin, tin trỡnh thc hin nhanh, rỳt ngn thi gian cho kt qu - nhy cao - c hiu cao - ng phn ng PCR luụn luụn úng, trỏnh nguy c ngoi nhim Tuy nhiờn Real - time PCR ũi hi phũng thớ nghim phi... thụng qua th nghim bng phng phỏp Real - time PCR - Kho sỏt tớnh nh lng ca phng phỏp Real - time PCR - Kho sỏt nhy gia phng phỏp Real time PCR v Non Stop Nested PCR - ng dng phng phỏp Real - time PCR kim tra mm bnh WSSV trờn 30 mu tụm thu t thc t - Theo dừi tỡnh trng thu hoch ca cỏc ao nuụi tụm ó c thu mu kim tra 3.3 Nguyờn vt liu 3.3.1 Mu xột nghim - Mu tụm ging - Mang, chõn bũ, chõn bi ca tụm nuụi... v dng c -H thng Real - time PCR ca Bio - Rad (Hỡnh 2.8) -T cy vụ trựng -T lnh lu mu -Mỏy khuy t -Mỏy nhit khụ (hoc b iu nhit) -Mỏy ly tõm -Vortex mixer (mỏy trn mu) Hỡnh loiMỏy ly tõm v 0,5; 1,5mixer -Cỏc 3.1 eppendorf 0,2; vortex ml Hỡnh 3.2 Mỏy nhit khụ (dry heat block) -Micropipette vi cỏc loi th tớch t 0,5 àl n 1000 àl -Cõn phõn tớch -Bp in -Kộo, ốn cn v panh -B in di nm ngang v b ngun -Mỏy c kt... trc ú 15 phỳt) vo trong ng - Tin hnh nhit 56oC trong vũng 15 - 30 phỳt, ly ra vortex (o) mnh 10 giõy - Tip tc 100oC trong 8 - 10 phỳt, ly ra vortex mnh 10 giõy - Ly tõm 13000 vũng trong 3 phỳt S dng phn dch ni phõn tớch Real - time PCR hay bo qun lnh - 20 oC trong vũng mt tun 30 3.4.3 Tin hnh thc hin Real - time PCR 3.4.3.1 Chun b hn hp thc hin phn ng Real - time PCR - Cho 2 àl dch ly trớch ADN... sau ú thc hin Real - time PCR 3.4.3.4 Phõn tớch kt qu trờn mn hỡnh mỏy vi tớnh Phõn tớch kt qu da vo th biu din mi quan h gia nng hunh quang v s chu k, th biu din ng chun, bng kt qu chy mu (chi tit mc 3.4.5.1) Quy trỡnh thc hin Real - time PCR c túm tt qua S 3.1 32 Mu tụm Ly trớch bng SDS, NaOH v sc nhit Tinh sch bng Instagene Matrix Chun b hn hp Real - time PCR Chy Real - time PCR iQ Phõn tớch... tin mi v nguyờn lý, thit b v húa cht Nested v Real - time PCR l hai ci tin mi ca k thut PCR Nested PCR l phng phỏp ci thin nhy ca k thut PCR Trong khi ú Real - time PCR ci thin k thut PCR c v nhy v kh nng nh lng chớnh xỏc s bn sao ca tỏc nhõn cn kim tra (Tp chớ Thy sn, s 3 2004) 15 2.4.2 K thut Nested PCR Nested PCR l phng phỏp phỏt hin cỏc sn phm PCR vi tc nhanh v chớnh xỏc cao Trong phng phỏp... time PCR - Cho 2 àl dch ly trớch ADN cn phõn tớch vo cỏc ng eppendorf cú cha sn 48 àl hn hp Real - time PCR t th tớch phn ng sau cựng l 50 l - i chng õm: cho 2 àl i chng õm vo ng eppendorf cú cha sn 48 àl hn hp Real - time PCR - i chng dng: cho 2 àl i chng dng vo ng eppendorf cú cha sn 48 àl hn hp Real - time PCR - i vi chun: s dng 5 chun cú hm lng bn sao WSSV theo th t ln lt t 105 bn sao/ 2 àl; 104 bn... thnh khỏ cao 2.4.3.8 ng dng Real - time PCR cng c ng dng vo trong cỏc lnh vc tng t nh PCR truyn thng Nh kh nng thu nhn tớn hiu hunh quang tng ng vi s ADN ớch pha cp s, Real - time PCR c m rng thờm nhiu ng dng mi v hiu qu hn PCR truyn thng (Applied Biosystems, 2004): 24 - nh lng hm lng virus - nh lng mc biu hin gen - Phỏt hin tỏc nhõn gõy bnh - Xỏc nh kiu gen (genotyping) - ng dng hiu qu trong tr liu... ca PCR, nhng Nested PCR vn ũi hi nhiu thi gian thc hin, khụng cú kh nng nh lng chớnh xỏc s bo sao ca sinh vt ớch v khụng th theo dừi tin trỡnh phn ng ang din ra theo tng chu k khuch i 2.4.3 K thut Real - time PCR Mt ci tin ni bt hn so vi Nested PCR ú l kh nng nh lng chớnh xỏc s bn sao ban u: Real - time PCR Phng phỏp ny cho phộp rỳt ngn thi gian phõn tớch Kh nng nh lng c kt hp trong k thut Real - time. .. HEX, Texas Redđ, CyTM5, 17 2.4.3.2 Khỏi nim Real - time PCR l phng phỏp khuch i v ng thi phỏt hin on ADN chuyờn bit thụng qua cỏc cht ch th hunh quang Trong phn ng Real - time PCR, quỏ trỡnh nhõn bn ADN ang din ra theo tng chu k nhit c theo dừi trc tip (Newton C R and Graham A., 1997) Real - time PCR gm hai quỏ trỡnh din ra ng thi: nhõn bn ADN bng phn ng PCR v o phỏt hunh quang t l thun vi s lng on 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: phát hiện và định lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR, phát hiện và định lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR, phát hiện và định lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR, Đặt vấn đề 1. MỞ ĐẦU, Phân loại Vùng phân bố Chu kỳ sống, Ở Việt Nam Tình hình dịch bệnh WSSV trên thế giới và Việt Nam 1. Trên thế giới, Vật chủ mang mầm bệnh WSSV Các con đƣờng lây truyền WSSV Cơ chế xâm nhập, Triệu chứng của bệnh Phƣơng pháp chẩn đoán, Lịch sử phát triển Khái niệm Nguyên tắc, Hệ thống Real - time PCR Phƣơng pháp phát hiện tín hiệu Real - time PCR, Nguyên lý định lƣợng của kỹ thuật Real - time PCR Ƣu và nhƣợc điểm, Ứng dụng Kỹ thuật Real - time PCR, Hoá chất Trang thiết bị, dụng cụ và hoá chất 1. Trang thiết bị và dụng cụ, Tiến hành ly trích, Chạy Real - time PCR Phân tích kết quả trên màn hình máy vi tính Chạy Non Stop Nested PCR, Non Stop Nested PCR, Kết quả khảo sát tính định lƣợng của phƣơng pháp Real - time PCR

Từ khóa liên quan