thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

101 782 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 10:41

B GIO DC V O TO TRNG I HC NễNG NGHIP H NI PHAN NHT THNH Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn - tỉnh nghệ an LUN VN THC S NễNG NGHIP Chuyờn ngnh: QUN Lí T AI Mó s: 60.62.16 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. Nguyn Nh H H NI 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc./. TÁC GIẢ Phan NhËt Thµnh Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và thực hiện ñề tài, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ, những ý kiến ñóng góp, chỉ bảo quý báu của các thầy cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường - trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. ðể có ñược kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận ñược sự hướng dẫn chu ñáo, tận tình của PGS.TS Nguyễn Như Hà là người hướng dẫn trực tiếp tôi trong suốt thời gian nghiên cứu ñề tài và viết luận văn. Tôi cũng nhận ñược sự giúp ñỡ, tạo ñiều kiện của Phòng Tài nguyên & Môi Trường huyện Nam ðàn, Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyện Nam ðàn, các anh chị em và bạn bè ñồng nghiệp, sự ñộng viên, tạo mọi ñiều kiện về vật chất, tinh thần của gia ñình và người thân. Với tấm lòng chân thành, tôi xin cảm ơn mọi sự giúp ñỡ quý báu ñó! Hà nội, ngày…. tháng…. năm 2011 Tác giả luận văn Phan Nhật Thành Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục các từ viết tắt vii 1. MỞ ðẦU 84 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài: 1 1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài: 2 1.2.1. Mục ñích. 2 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 2.2. Thị trường bất ñộng sản 6 2.2.1. Khái niệm về bất ñộng sản 6 2.2.2. Thị trường bất ñộng sản 8 2.3. ðăng ký quyền sử dụng ñất, bất ñộng sản. 9 2.3.3. Cơ sở của việc ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản 10 2.3.4. ðăng ký pháp lý ñất ñai, bất ñộng sản 11 2.4. Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 13 2.4.1. Khái quát về hệ thống ñăng ký ñất ñai Việt Nam 13 2.4.2. Cở sở pháp lý về tổ chức và hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 15 2.4.3. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 19 2.4.4. Mối quan hệ giữa Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất với cơ quan ñăng ký ñất ñai và chính quyền ñịa phương 21 2.4.5. Tình hình tổ chức ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản ở nước ngoài 22 2.4.5.1. Tình hình tổ chức ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản ở Australia 22 2.4.5.2. Tình hình tổ chức ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản ở Pháp 22 2.4.5.3. Tình hình tổ chức ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản ở Thuỵ ðiển. 24 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iv 2.5. Hiện trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất ở nước ta. 24 2.5.1. Tình hình thành lập 24 2.5.2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 26 2.5.4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 27 2.5.5. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPðK 28 2.5.6. ðánh giá chung về tình hình hoạt ñộng của VPðK. 30 2.6. Thực trạng hoạt ñộng của văn phòng ñăng ký ñất và nhà tỉnh nghệ An 33 2.6.1. Về mô hình tổ chức 33 2.6.2. Về chức năng nhiệm vụ. 33 3. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 34 3.1.1. ðối tượng nghiên cứu: 34 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu: 34 3.2. Nội dung nghiên cứu: 34 3.3. Phương pháp nghiên cứu. 34 3.3.1. Phương pháp ñiều tra thu thập số liệu 34 3.3.2. Phương pháp thống kê, so sánh. 35 3.3.3. Phương pháp kế thừa 35 3.3.4. Phương pháp chuyên gia. 35 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1. ðiều kiện tự nhiên của huyện Nam ðàn 36 4.2. ðiều kiện kinh tế xã hội của huyện Nam ðàn 39 4.2.1. ðặc ñiểm kinh tế 39 4.2.2. Phát triển các ngành kinh tế 40 4.2.4. ðiều kiện xã hội của huyện Nam ðàn 43 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… v 4.2.5. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Nam ðàn 45 4.3. Tình hình hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyện Nam ðàn 46 4.3.1. Hiện trạng sử dụng và quản lý ñất ñai trên ñịa bàn huyện Nam ðàn 46 4.3.2. Tổ chức, cơ chế hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyện Nam ðàn 49 4.3.3. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về ñất ñai của VPðKQSDð 50 4.3.4. Tình hình hoạt ñộng của VPðKQSDð huyện Nam ðàn 50 4.3. ðánh giá về hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyện Nam ðàn 61 4.3.1. ðánh giá chung về kết quả hoạt ñộng 61 4.3.2. ðánh giá của người dân về mức ñộ công khai thủ tục hành chính 61 4.3.3. ðánh giá của người dân về thời gian thực hiện các thủ tục 63 4.3.4. ðánh giá của người dân về thái ñộ và mức ñộ hướng dẫn của cán bộ. 65 4.3.5. ðánh giá của người dân về các khoản lệ phí phải ñóng 65 4.4. ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn Phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 67 4.4.1. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng lý quyền sử dụng ñất. 67 4.4.2. ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn Phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 69 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 74 5.1. Kết luận 74 5.2. ðề nghị 75 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Tình hình lập VPðK các cấp. 25 Bảng 2.2. Nguồn nhân lực của VPðK của Nhà nước. 26 Bảng 4.1: Bảng số liệu phân cấp ñộ dốc huyện Nam ðàn 36 Bảng 4.2: Diện tích, cơ cấu các loại ñất năm 2010 47 Bảng 4.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp cho các hộ của huyện Nam ðàn (tính ñến ngày 01/12/2010) 51 Bảng 4.4. Tiến ñộ cấp GCN của huyện Nam ðàn 2006 - 2010. 53 Bảng 4.5. Tình trạng các hồ sơ chưa ñược cấp GCN 54 quyền sử dụng ñất tại huyện Nam ðàn 54 Bảng 4.6. Hiện trạng hệ thống bản ñồ ñịa chính huyện Nam ðàn 56 Bảng 4.7. Tổng hợp hiện trạng hệ thống bản ñồ ñịa chính huyện Nam ðàn 57 Bảng 4.8. Tình hình lập hồ sơ ñịa chính của huyện Nam ðàn 58 Bảng 4.9. Tổng hợp tình hình lập hồ sơ ñịa chính của huyện Nam ðàn 59 Bảng 4.10. Mức ñộ công khai thủ tục hành chính 62 Bảng 4.11. ðánh giá của người dân về tiến ñộ giải quyết hồ sơ của VPðKQSDð 64 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang Sơ ñồ 2.1. Vị trí của VPðK trong hệ thống quản lý ñất ñai 19 Sơ ñồ 2.2. Mô hình tổ chức Văn phòng ñăng ký ñất và nhà tØnh NghÖ An 34 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BðS Bất ñộng sản ðKðð ðăng ký ñất ñai GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất HSðC Hồ sơ ñịa chính PTTH Phổ thông trung học SDð Sử dụng ñất VPðK Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất THCS Trung học cơ sở UBND Uỷ ban nhân dân TN&MT Tài nguyên và Môi trường Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài: ðất ñai là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý giá, là môi trường sống của con người. ðây là nguồn tài nguyên có giới hạn về số lượng, cố ñịnh về vị trí không gian, không thể di chuyển theo ý muốn chủ quan của con người. Trong quá trình sản xuất, ñất ñai là tư liệu sản xuất không thể thay thế, là nơi bố trí các công trình xây dựng, ngoài ra ñất ñai còn ñáp nhu cầu ở, sinh hoạt…. Việt Nam là một nước ñất chật, người ñông, dân số tăng nhanh làm cho các nhu sử ñất ngày càng tăng, nên gây ra áp lực không nhỏ ñến ñất ñai. Vì vậy, yêu cầu ñặt ra là sử dụng quỹ ñất hết sức tiết kiệm, hợp lý trên cơ sở hiệu quả, bền vững và cân ñối quỹ ñất cho phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước ñáp ứng quá trình phát triển chung của ñất nước là yêu cầu rất cấp thiết. Trong ñó ñăng ký ñất ñai là một nội dung rất quan trọng trong quản lý ñất ñai, ñồng thời là công cụ của nhà nước ñể bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích cộng ñồng cũng như lợi ích công dân. Một nguyên tắc cơ bản cho hệ thống ñăng ký ñất ñai là ñảm bảo tính pháp lý, liên quan ñến tính tin cậy, sự nhất quán và tập trung, thống nhất của dữ liệu ñịa chính. Tuy nhiên trong thực tiễn ở Việt Nam hồ sơ ñịa chính về ñất ñai ñược quản lý ở nhiều cấp khác nhau, có nhiều khác biệt giữa thông tin trên sổ sách và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. Vì vậy mặc dù có những chuyển biến quan trọng trong khuôn khổ pháp lý về ñất ñai, nhưng vẫn còn nhiều bất cập khi triển khai việc ñăng ký quyền sử dụng ñất ở cấp ñịa phương. Hệ thống ñăng ký ñất ñai hiện tại của Việt Nam ñang chịu một sức ép ngày càng lớn từ yêu cầu hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất ñộng sản và cung cấp khuôn khổ pháp lý ñể nước ta tăng thu hút ñầu tư. Việc cấp giấy [...]... ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huyÖn Nam § n – tØnh NghÖ An" 1.2 M c ñích và yêu c u c a ñ tài: 1.2.1 M c ñích - ðánh giá th c tr ng và ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huyÖn Nam § n-tØnh NghÖ An - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huyÖn Nam § n-tØnh NghÖ An Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa... cơ quan chính ph các Bang th c hi n Các cơ quan này là các cơ quan ðKðð, Văn phòng ñăng ký quy n ñ t ñai, cơ quan qu n lý ñ t ñai ho c cơ quan thông tin ñ t ñai Văn phòng ñăng ký quy n ñ t ñai t i các bang ( ví d Northern Territory ) là m t b ph n c a Văn phòng ñăng ký trung ương, nhi m v c a Văn phòng th c hi n ñăng ký quy n ñ t ñai bao g m c các phương ti n tra c u, h th ng thông tin ñ t ñai và các... ng h p pháp ñ i v i nhà và ñ t ñem ra mua bán ðăng ký văn t giao d ch là hình th c ñăng ký v i m c ñích ph c v các giao d ch, ch y u là mua bán BðS H th ng ñăng ký văn t giao d ch là m t h th ng ñăng ký mà ñ i tư ng ñăng ký là b n thân các văn t giao d ch Khi ñăng ký, các văn t giao d ch có th ñư c sao chép nguyên văn ho c trích sao nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ký Do tính ch t và giá tr pháp. .. ð c, B , Tây Ban Nha và các nư c khác trên th gi i mà trong quá kh ch u nh hư ng c a các qu c gia trên như các nư c Nam M , m t ph n B c M , m t s nư c Châu Phi và Châu Á H th ng ñăng ký ñ t ñai hi n nay c a Hà Lan là m t h th ng ñăng ký văn t giao d ch ñi n hình ñã ñư c c i ti n và t ñ ng hoá ñ nâng cao ñ an toàn pháp lý và hi u qu ho t ñ ng Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa... 2.3.4.2 ðăng ký quy n Quy n ñư c hi u và t p h p các hành vi và các l i ích mà ngư i ñư c giao quy n ho c các bên liên quan ñư c ñ m b o th c hi n và hư ng l i Trong h th ng ñăng ký quy n, không ph i b n thân các giao d ch, hay các văn t giao d ch mà h qu pháp lý c a các giao d ch ñư c ñăng ký vào s Nói cách khác, ñ i tư ng trung tâm c a ñăng ký quy n chính là m i quan h pháp lý hi n hành gi a BðS và ngư... a văn t giao d ch, dù ñư c ñăng ký hay không ñăng ký văn t giao d ch không th là ch ng c pháp lý kh ng ñ nh quy n h p pháp ñ i v i BðS ð ñ m b o an toàn cho quy n c a mình, bên mua ph i ti n hành ñi u tra ngư c th i gian ñ tìm t i ngu n g c c a quy n ñ i v i ñ t mà mình mua Hình th c ñăng ký văn t giao d ch thư ng ñư c ñưa vào s d ng các nư c theo xu hư ng Lu t La Mã và Lu t ð c như Pháp, Ý, Hà Lan,... c, ðKðð và ñăng ký BðS do các cơ quan khác nhau th c hi n, c hai h th ng này h p thành h th ng ñ a chính Cơ quan ñăng ký tài s n do T ng c c qu n lý ñ t ñai thu c B Môi trư ng Thu ði n Cơ quan ñăng ký tài s n trung ương có 53 Văn phòng ñăng ký BðS ñ t t i các ñ a phương khác nhau Ngoài ra còn có m t s Văn phòng ñăng ký tài s n tr c thu c chính quy n t nh ð ph i h p ñ ng b thông tin v ñ t ñai và tài... Trên cơ s ñó, pháp nhân, th nhân t xác ñ nh quy n và nghĩa v c a mình v b t ñ ng s n h p pháp (trong ñó có quy n SDð) ñ i v i Nhà nư c và cơ quan có th m quy n V t ng th thì vi c Nhà nư c ban hành các quy ñ nh liên quan ñ n VPðK trong h th ng văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành tuy không nhi u nhưng ñư c xem là tương ñ i ñ y ñ ðây là căn c pháp lý ban ñ u ñ thành l p và ñưa các VPðK ñi vào ho t ñ ng... ñ t ñai S Tài nguyên và Môi trư ng (S TNMT - Nhà ñ t) Phòng Tài nguyên và môi trư ng Phòng Tài nguyên và môi trư ng VPðK c p t nh VPðK c p huy n ð a chính xã Lưu tr , qu n lý th ng nh t HSðC ñ n t ng th a ñ t (3 b ) 2.4.4 M i quan h gi a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t v i cơ quan ñăng ký ñ t ñai và chính quy n ñ a phương S ph i h p gi a VPðK c p t nh v i VPðK c p huy n (ho c phòng TN&MT) còn l ng... quan Nhà nư c có th m quy n giao ñ t, cho phép chuy n quy n s d ng, thay ñ i m c ñích s d ng ho c ñang s d ng ñ t h p pháp mà chưa ñăng ký ph i xin ñăng ký ñ t ñ i t i cơ quan Nhà nư c - UBND qu n, thành ph thu c t nh, th xã, th tr n và UBND xã thu c huy n l p, gi s ñ a chính, vào s ñ a chính cho ngư i s d ng ñ t và t mình ñăng ký ñ t chưa s d ng vào s ñ a chính" (3) T ng c c Qu n lý ru ng ñ t ñã ban . giá thực trạng và hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyÖn Nam §µn-tØnh NghÖ An. - ðề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng. HC NễNG NGHIP H NI PHAN NHT THNH Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn - tỉnh nghệ an LUN VN THC S NễNG. ñăng ký quyền sử dụng ñất. 67 4.4.1. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng lý quyền sử dụng ñất. 67 4.4.2. ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn, tỉnh nghệ an, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn, tỉnh nghệ an, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan