bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

32 885 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 09:29

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học [...]... sinh khối rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau 3.2 Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng 3.2.1 Hàm lượng đường tổng số Bảng 6: Hàm lượng đường tổng số của rau mầm cải củ trắng % Hàm lượng đường tổng số CT Ngày (% KL rau tươi ) I 5 13,68 ± 0,24 II 6 14,92 ± 1,23 III 7 10,95 ± 0,14 8 8,15 ± 0,08 IV CT Đồ thị 5: Sự biến thiên hàm lượng đường tổng số trong rau. .. Đề nghị - Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của các loại rau mầm khác - Nghiên cứu thêm hàm lượng kim loại nặng trên sản phẩm rau mầm thu hoạch - Nghiên cứu sâu hơn về bảo quản và chế biến sau khi thu hoạch - Phổ biến những ưu việt của rau mầm so với các loại rau khác đến người dân Một số hình ảnh trong quá trình làm đề tài Ảnh 1: Máy đo Aqualytic Một số hình ảnh... Hàm lượng vitamin C của rau mầm cải củ trắng CT Ngày % Hàm lượng vitamin C (% KL rau tươi) I 5 0,2182 ± 0,0176 II 6 0,2209 ± 0,0352 III 7 0,2119 ± 0,0306 IV 8 0,1906 ± 0,0185 CT Đồ thị 7: Sự biến thiên hàm lượng vitamin C trong rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau 3.2.4 Hàm lượng protein tổng số Bảng 9: Hàm lượng protein tổng sốrau mầm cải củ trắng CT Ngày mg/g Hàm lượng protein tổng số (mg/g)... trong rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau 3.2.2 Hàm lượng axit hữu cơ Bảng 7: Hàm lượng axit hữu cơ của rau mầm của rau mầm cải củ trắng Ngày Hàm lượng axit hữu cơ (đl/g rau tươi) I 5 470,83 ± 4,17 II 6 đl/g rau tươi 537,50 ± 7,22 CT CT III IV 7 8 479,17 ± 29,17 416,67 ± 4,17 Đồ thị 6: Sự biến thiên hàm lượng axit hữu cơ trong rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau 3.2.3 Hàm lượng Vitamin... hưởng của thời gian thu hoạch đến các chỉ tiêu sinh trưởng và hình thái 3.1.1 Hình thái cây mầm Bảng 1: Hình thái cây mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau CT Ngày Màu sắc lá mầm Hình thái thân mầm I II III IV 5 6 7 8 Xanh, đẹp Xanh, đẹp Hơi vàng Vàng Hơi mập Mập Bình thường Gầy PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Hình thái cây mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau Rau mầm 5 ngày tuổi Rau mầm 6 ngày tuổi Rau. .. 0,0419 0,8700 1,1690 1,5360 CT mg/g CT Đồ thị 9: Sự biến thiên hàm lượng các nguyên tố khoáng trong rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.3 Đánh giá một số chỉ tiêu VSAT thực phẩm 3.3.1 Hàm lượng Nitrat (NO3) Dư lượng NO3 là 200mg/kg rau tươi, tức là bằng 40% mức tối đa cho phép (500mg/kg) 3.3.2 Vi sinh vật gây hại - Không có VK Salmonella - VK E.coli là 56 khuẩn... Rau mầm 7 ngày tuổi Rau mầm 8 ngày tuổi 3.1.2 Chiều cao cây mầm Bảng 2: Chiều cao cây mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau CT Ngày cm Chiều cao cây (cm/cây) 3 2,32 ± 0,06 4 4,57 ± 0,10 I 5 7,83 ± 0,15 II 6 10,08 ± 0,06 III 7 10,08 ± 0,02 IV 8 10,09 ±0,09 Ngày Đồ thị 1: Sự biến thiên chiều cao cây mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau 3.1.3 Khối lượng cây mầm Bảng 3: Khối lượng tươi – khô của rau. .. trong rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau KL nước (mg/cây) CT Ngày I 5 166,63 ± 0,17 97,73 ± 0,10 II 6 253,35 ± 0,31 96,94 ± 0,12 III 7 244,61 ± 0,34 mg/cây % Nước 96,30 ± 0,13 CT IV 8 238,66 ± 0,24 95,38 ± 0,09 Đồ thị 3: Sự biến thiên hàm lượng nước trong rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau 3.1.5 Sinh khối cây mầm Bảng 4.5: Sinh khối rau mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau CT Ngày Sinh. .. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Xác định hàm lượng axit hữu cơ theo PP Ermacov - Xác định hàm lượng vitamin C theo PP chuẩn độ - Xác định hàm lượng protein tổng số theo PP Bradford - Xác định hàm lượng các nguyên tố khoáng (máy đo Aqualytic) - Xác định Nitrate trong rau mầm ngày thu hoạch (máy đo Aqualytic) - Phân lập VSV trong rau mầm ngày thu hoạch 2.4.3 Phương pháp xử lí số liệu PHẦN 3: KẾT QUẢ... các chỉ tiêu sinh trưởng: - Hình thái cây mầm: từ ngày thứ 5 6: cây mầm xanh đẹp - Chiều cao trung bình/cây: từ ngày thứ 3 6 tăng mạnh (ngày thứ 6 đạt:10,08 cm), sau đó giảm - Khối lượng tươi trung bình/cây từ ngày thứ 5 6 tăng mạnh, (ngày thứ 6 đạt: 262,74 mg/cây), sau đó giảm nhẹ Khối lượng khô tăng dần từ ngày thứ 5 8 - Hàm lượng nước: giảm dần từ ngày thứ 5 8 ( ngày thứ 6 đạt: 253,35 g/cây) - Sinh 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học, bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học, bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học, Lí do chọn đề tài Nhiệm vụ của đề tài Đối tượng nghiên cứu, Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến các chỉ tiêu

Từ khóa liên quan