Bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển

18 1,419 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 08:34

bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển [...]...kinh tế, thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước trong đó có tất cả các nước lớn, phát triển quan hệ thương mại với 130 nước lãnh thổ Đồng thời, chúng ta đã khai thông được quan hệ với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế như IMF, WB các tổ chức phát triển khác trong hệ thống liên hợp quốc Chúng ta đã cố gắng cải cách quản lý kinh tế, bao gồm cả lĩnh vực pháp lý xây dựng cơ chế... - Hội nhập phù hợp với chủ trương "phát triển kinh tế đối ngoại theo hướng xây dựng hệ thống kinh tế mở" hình thành thị trường đồng bộ, thông suốt trong cả nước, gắn với kinh tế với thị trường thế giới, thể hiện cả trong sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đổi mới cơ chế quản lý… góp phần khơi dậy phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong nước 3 Việt Nam với toàn cầu hoá - Cơ hội thách thức 3.1 Về... triển Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự đã sẽ giúp Việt Nam tranh thủ được các kinh nghiệm thành tựu, các phương tiện kỹ thuật hiện đại của thế giới để bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời tạo ra một thế trận, một môi trường an ninh, trật tự ổn định để phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, trên con đường hội nhập phát triển, Việt Nam cũng như các nước trong khu vực đang còn... tượng này, khu vực này sang đối tượng khu vực mới - Trình độ phát triển kinh tế năng lực của các doanh nghiệp, các ngành sản xuất dịch vụ của ta còn thấp trong khi phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh ở cả thị trường trong ngoài nước - Các cơ chế của một nền kinh tế thị trường ở nước ta còn đang hình thành, hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh; nhiều luật lệ chính sách liên quan đến kinh... qua Đó là những tranh chấp, bất đồng về biên giới, lãnh thổ, biển đảo, những tác hại của việc truyền bá các luồng văn hoá ngoại lai, các tệ nạn xã hội Một số tổ chức tội phạm, phản động nước ngoài gốc Việt đã thường xuyên truyền bá vào trong nước các văn hoá phẩm đồi trụy, phản động, đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng Nhà nước, cản trở việc xây dựng phát triển nền văn hoá đậm đà bản sắc... lâu đời văn hoá công nghiệp đang ngày càng phát triển, giữa văn hoá dân tộc truyền thống với văn hoá thế giới ngày càng mở rộng, giữa văn hoá phương Đông cổ truyền với văn hoá phương Tây hiện đại, giữa các trào lưu văn hoá đương đại Giữa các dòng chảy đó, chọn cho được một hướng đi đúng là vô cùng quan trọng Hội nhập không phải là hoà mình để thu nhận tất cả do vậy, có thể mất đi tất cả, ngăn... hưng phát triển đất nước về mọi mặt, giành được vị trí xứng đáng trên trường quốc tế Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên Việc mở rộng quan hệ quốc tế về an ninh, trật tự đã giúp Việt Nam bạn bè xích lại gần nhau, hợp tác để nhân lên điểm đồng, đấu tranh nhằm hạn chế bất đồng theo xu hướng hội nhập, ổn định cùng phát triển. .. quốc tế giữ vững độc lập, tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa Đây là yêu cầu chính trị cao nhất đối với tiến trình hội nhập quốc tế của ta Hội nhập phải tuân thủ các nguyên tắc chung là bảo vệ độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ phát triển sản xuất, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn phát huy truyền thống bản sắc của dân tộc Vậy hiểu như thế nào về kinh tế... Đông với văn hoá phương Tây do lịch sử để lại mà nhận thức một cách đúng đắn hơn, rộng mở hơn về sự hội nhập giữa văn hoá dân tộc văn hoá thế giới, giữa văn hoá của mỗi quốc gia với văn hoá quốc tế Văn hoá ngày nay ra đời phát triển trên cơ sở của nền kinh tế công nghiệp hiện đại hoá Nó tạo nên lối suy nghĩ năng động, thông minh nhanh nhạy, phong cách lao động kỹ thuật, khẩn trương có... mà nên thấy một cách thực tế rằng nguồn gốc, mầm mống nguy cơ của nó nằm ngay chính trong lòng xã hội của mỗi nước, trong chính chúng ta Có nhận thức như vậy mới có thế tiếp thu những thành tựu văn minh nhân loại, đồng thời loại trừ những biểu hiện tiêu cực từ bên ngoài xâm nhập Chúng ta nhận thức rõ rằng: phấn đấu phát triển kinh tế cao là cần thiết cấp thiết Song, sẽ là sai lầm tai hại nếu 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển, Bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển, Bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển, Nhận thức chung về hội nhập, Tồn cầu hố và những động lực Tồn cầu hố và hội nhập kinh tế - Những lợi ích, Tồn cầu hố và hội nhập kinh tế - Những thách thức, Cần quán triệt những quan điểm và nguyên tắc của Đảng về hội nhập., Về chính trị, Về văn hoá - xã hội.

Từ khóa liên quan