Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

17 5,656 57
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 08:34

vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay [...]...3 Giải pháp để đổi mới và hoàn thiện vai trò đổi mới của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay Bài học kinh nghiệm quan trọng đối với nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý kinh tế xã hội của nhà nước Để tăng cường vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường cần chú ý một số biện pháp sau: Xác... định trong sự phát triển đất nước nói chung và phát triển kinh tế nói riêng Vai trò kinh tế của nhà nước được thể hiện việc nhà nước sử dụng các công cụ kinh tế vĩ mô để điều tiết nền kinh tế nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế phát triển đời sống nhân dân được nâng cao, bộ mặt xã hội có sự đổi mới rõ rệt đại hội Đảng lần thứ VI Đảng ta đã chủ trương chuyển sang kinh tế. .. của nhà nước XHCN Tức là nhà nước can thiệp có mức độ có giới hạn vào nên kinh tế nhằm hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển Vì vậy vấn đề “ Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp chúng ta nhận rõ vai trò này của nhà nước để từ đó có những biện... của toàn thế giới 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình KTCT tập 2(ĐHKTQD) Cơ chế thị trườngvai trò kinh tế của nhà nước ở Việt Nam Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế (ĐHKTQD) Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế (ĐHKTQD) Kinh tế học David Begg Kinh tế học Sammuelson Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII Tạp chí Kinh tế phát triển 16 MỤC LỤC 17 ... kinh tế thị trường không phải là một thị trường bất kỳ mà là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Về mặt bản chất đó là chế độ hỗn hợp mang tính định hướng XHCN vừa kế thừa những thành tựu của loài người gắn liền với mục tiêu chính trị Đó là sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế vừa tiến bộ xã hội Định hướng XHCN trước hết phải là định hướng về chế độ kinh tế vai trò quản lý kinh tế của nhà nước XHCN... lược phát triển kinh tế xã hội phù hợp với kinh tế xã hội nước ta và bối cảnh quốc tế hiện nay Bối cảnh quốc tế hiện nay đang đứng trước những diễn biến mới Xu thế thương mại hoá toàn cầu cùng với xu thế hoà bình và ổn định, cải cách và chuyển dịch cơ cấu đang là sự lựa chọn của các quốc gia để tồn tại và phát triển Cạnh tranh kinh tế quốc tế ngày càng ác liệt và toàn diện để tìm kiếm thị trường, nguồn... trưởng các cấp hành chính Tóm lại chiến lược cỉa cách hành chính phải lấy sự phát triển liên tục tốc đọ cao của kinh tế làm định hướng chiến lược và mục tiêu Việc thực hiện cải cách hành chính nâng cao hiệu lực hiệu quả nền kc quôc gia phải được xem là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng phát triển kinh tế 14 III Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong thời đại ngày nay nhà nước nào cũng đều có vai trò. .. tăng trưởng cao trong điểu kiện nước ta cần có nguồn vốn lớn và vấn đề có ý nghĩa quyết định đây là có những giải pháp hữu hiệu để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tăng cường biện pháp kinh tế vĩ mô, cải cách thủ tục hành chính đảm bảo thủ tục gọn nhẹ trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài cho phù hợp với thônglệ quốc tế - Công nghệ phải nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng... nhằm tổ chức lại cơ bản 13 nền hành chính nhà nước phù hợp với nền kinh tế thị trường Cải cách hành chính phải kết hợp với quá trình đổi mưói hoạt động lập pháp, đổi mưói tư pháp Cải cách hành chính là tập trung vào việc rà soát xây dựng hàon thiện thể chế chính trị, kinh tế để quản lý xã hội theo luật định, Phục vụ lợi ích của nhân dân đề cao nhiêm vụ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời... yêu cầu của công cuộc đổi mới Yêu càu đầu tiên của văn bản pháp luật là phải thể chế hoá đúng đường lối quan điểm của đảng đảm bảo định hướng XHCN Các chế định pháp luật phải phù hợp với yêu cầu thực tế, phải dựa trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam Hệ thống pháp luật cần vổ xung hoàn thiện lĩnh vực: - Sử dụng chuyển nhượng cho thuê đất, thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị trường 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan