Đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ" và "là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới

19 6,098 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 08:34

Đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ" và "là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới [...]... về kinh tế, thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước trong đó có tất cả các nước lớn, phát triển quan hệ thương mại với 130 nước lãnh thổ Đồng thời, chúng ta đã khai thông được quan hệ với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế như IMF, WB các tổ chức phát triển khác trong hệ thống liên hợp quốc Chúng ta đã cố gắng cải cách quản lý kinh tế, bao gồm cả lĩnh vực pháp lý xây dựng cơ chế thị... nhập văn hoá, Việt Nam phải giải quyết những mối quan hệ chằng chéo giữa văn hoá nông nghiệp lâu đời văn hoá công nghiệp đang ngày càng phát triển, giữa văn hoá dân tộc truyền thống với văn hoá thế giới ngày càng mở rộng, giữa văn hoá phương Đông cổ truyền với văn hoá phương Tây hiện đại, giữa các trào lưu văn hoá đương đại Giữa các dòng chảy đó, chọn cho được một hướng đi đúng là vô cùng quan trọng... văn hoá không thể chỉ là kết quả kinh tế mà còn là phải là động lực của sự phát triển kinh tế" (Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá VIII NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội - 1998, trang 55) 16 KẾT LUẬN Đường lối đổi mới đã đưa đất nước ta vào một thời kỳ mới, thời kỳ mở rộng quan hệ quốc tế theo phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá, đẩy mạnh hội nhập với thế giới Hoà vào xu thế. .. để lại mà nhận thức một cách đúng đắn hơn, rộng mở hơn về sự hội nhập giữa văn hoá dân tộc văn hoá thế giới, giữa văn hoá của mỗi quốc gia với văn hoá quốc tế Văn hoá ngày nay ra đời phát triển trên cơ sở của nền kinh tế công nghiệp hiện đại hoá Nó tạo nên lối suy nghĩ năng động, thông minh nhanh nhạy, phong cách lao động kỹ thuật, khẩn trương có hiệu quả, mối quan hệ xã 15 hội bình đẳng,... định:"Nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới là củng cố môi trường hoà bình tạo điều kiện quốc tế thuận lợi hơn nữa để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" , xây dựng một nền kinh tế mở đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực thế giới Chúng ta đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác với tất cả các nước thể chế chính trị khác nhau Chúng ta đã phá được thế bao vây cô... tối đa tiêu cực của những chao đảo, biến động từ bên ngoài - Hội nhập phù hợp với chủ trương "phát triển kinh tế đối ngoại theo hướng xây dựng hệ thống kinh tế mở" hình thành thị trường đồng bộ, thông suốt trong cả nước, gắn với kinh tế với thị trường thế giới, thể hiện cả trong sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đổi mới cơ chế quản lý… góp phần khơi dậy phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong nước ... động nước ngoài gốc Việt đã thường xuyên truyền bá vào trong nước các văn hoá phẩm đồi trụy, phản động, đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng Nhà nước, cản trở việc xây dựng phát triển nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc; Về an ninh kinh tế xuất hiện nhiều vụ việc phá hoại nền kinh tế Việt Nam như lừa đảo kinh tế, tẩy rửa tiền, sản xuất lưu hành tiền giả… Trong bối cảnh Việt Nam đang... chỉnh; nhiều luật lệ chính sách liên quan đến kinh tế đối ngoại còn thiếu hoặc chưa phù hợp với quốc tế - Ta hội nhập sau nhiều nước trong khu vực trên thế giới đã hoạt động nửa thế kỷ, do đó ta phải cố gắng theo kịp tiến độ chung trong khi đang có xu hướng muốn đẩy nhanh quá trình tự do hoá, với quy mô rộng hơn mức độ sâu sắc hơn 3.2 Về chính trị Dưới chủ nghĩa xã hội, chính trị kinh tế không... kinh tế được quốc tế hoá, thành tựu khoa học kỹ thuật được nhân loại hoá thì những sản phẩm văn hoá mới đang sẽ nảy nở không còn là riêng của một ai mà trở thành tài sản chung của nhân loại Vì thế, Việt Nam trong tiến trình hội nhập với bên ngoài, vừa bảo tồn những tinh hoa văn hoá dân tộc vừa phải vượt qua cái ấn tượng nặng nề về sự phân biệt giữa văn hoá phương Đông với văn hoá phương Tây do lịch... trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên Việc mở rộng quan hệ quốc tế về an ninh, trật tự đã giúp Việt Nam bạn bè xích lại gần nhau, hợp tác để nhân lên điểm đồng, đấu tranh nhằm hạn chế bất đồng theo xu hướng hội nhập, ổn định cùng phát triển Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự đã sẽ giúp Việt Nam tranh thủ được các kinh nghiệm thành tựu, các phương tiện kỹ 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ" và "là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, Đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ" và "là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, Đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ" và "là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, Nhận thức chung về hội nhập, Tồn cầu hố và những động lực Tồn cầu hố và hội nhập kinh tế: Những lợi ích, Tồn cầu hố và hội nhập kinh tế: Những thách thức, Cần quán triệt những quan điểm và nguyên tắc của Đảng về hội nhập, Về kinh tế Việt Nam với tồn cầu hố: Cơ hội và thách thức, Về chính trị, Về văn hoá - xã hội.

Từ khóa liên quan