Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

110 421 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2014, 21:50

Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.Trƣớc xu thế cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin, đại đa số các nhà cung cấp dịch vụ đều coi trọng chất lƣợng chăm sóc khách hàng sau bán hàng và lấy làm vũ khí để cạnh tranh.  VIỄN THÔNG HÀ NỘI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT  Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – điều hành sửa chữa các dịch vụ viễn thông – tin học.  :VNPT-HNI201208   Hà nội, tháng 10 - 2013 BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC Tên đề tài: Xây dựng chƣơng trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông - Tin học. Mã số : VNPT HNI – 2012 – 08 Cấp quản lý đề tài  Cơ quan chủ trì đề tài Nhóm thực hiện:  Chủ trì đề tài  uy Lê Hoài Nam       Hà nội, tháng 10 - 2013 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 1 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 MỞ ĐẦU 5  5  6  6  6 CHƢƠNG 1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM ĐHTT 7 1. Nhu  7  8  8   9 CHƢƠNG 2. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ VỀ CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – TIN HỌC, CÁC QUY TRÌNH QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC HTGT & ĐHSC. 11  11  11  12 CHƢƠNG 3. XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỔ CHỨC BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. 15   15 1.1. Phương pháp trắc nghiệm khách quan 15 1.2. Khái niệm về ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 16 1.3. Một vài kiểu câu hỏi TNKQ thường sử dụng 16            thông   19 2.1. Cấu trúc Ngân hàng câu hỏi 19 2.2. Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan 20 2.3. Quản lý ngân hàng câu hỏi 23 2.4. Phương thức cập nhập câu hỏi và một số quy định về Font và cỡ chữ khi xây dựng ngân hàng câu hỏi 23 CHƢƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG LỚP HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIÊN 25  25 2. Xây  25 2.1. Xây dựng lớp học 25 2.2. Xây dựng bài kiểm tra 27  31 CHƢƠNG 5. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG WEBSITE ĐÀO TẠO, KIỂM TRA ONLINE 34  34  37  38 3.1. Phân tích hệ thống 38 3.2. Thiết kế CSDL (lưu đồ quan hệ CSDL) 51  55 KẾT LUẬN 82  82  82  82 PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ HÀM SỬ DỤNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH 84 PHỤ LỤC 2. CHI TIẾT CÁC BẢNG CSDL TRONG CHƢƠNG TRÌNH 86 PHỤ LỤC 3. MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG NGÂN HÀNG 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 1 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1. Phương pháp trắc nghiệm ____________________________________ 15 Hình 4.1. Xây dựng lớp học ___________________________________________ 27 Hình 5.1. Nhóm người dùng chính ______________________________________ 39 Hình 5.2. Khách ____________________________________________________ 40 Hình 5.3. Học viên __________________________________________________ 40 Hình 5.4. Giảng viên ________________________________________________ 41 Hình 5.5. Quản trị __________________________________________________ 41 Hình 5.6. Chức năng đăng ký thành viên _________________________________ 42 Hình 5.7. Chức năng đăng nhập _______________________________________ 43 Hình 5.8. Chức năng trắc nghiệm theo tùy chọn ___________________________ 44 Hình 5.9. Chức năng trắc nghiệm theo đề giảng viên tạo sẵn _________________ 44 Hình 5.10. Chức năng kiểm tra theo yêu cầu bắt buộc của giảng viên __________ 45 Hình 5.11. Chức năng tham gia lớp học _________________________________ 45 Hình 5.12. Chức năng thống kê các bài kiểm tra đã làm, các lớp tham gia ______ 46 Hình 5.13. Chức năng cho phép xem tài liệu ______________________________ 46 Hình 5.14. Chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi _________________________ 47 Hình 5.15. Chức năng quản lý bài kiểm tra _______________________________ 48 Hình 5.16. Chức năng quản lý lớp học __________________________________ 49 Hình 5.17 Chức năng quản lý tài liệu đào tạo, bài giảng ____________________ 50 Hình 5.18. Chức năng quản lý thông báo, tin tức __________________________ 51 Hình 5.19. Giao diện đăng nhập website _________________________________ 55 Hình 5.20. Giao diện trang chủ quản lý _________________________________ 56 Hình 5.21. Giao diện quản lý thông tin cá nhân ___________________________ 57 Hình 5.22. Giao diện quản lý thông báo - tin tức website ____________________ 58 Hình 5.23. Giao diện quản lý ngân hàng câu hỏi __________________________ 59 Hình 5.24. Giao diện thêm câu hỏi vào ngân hàng _________________________ 60 Hình 5.25. Giao diện quản lý tài liệu đào tạo _____________________________ 61 Hình 5.26. Giao diện quản lý bài kiểm tra________________________________ 63 Hình 5.27. Giao diện tạo thêm bài kiểm tra_______________________________ 64 Hình 5.28. Giao diện báo cáo bài kiểm tra _______________________________ 65 Hình 5.29. Giao diện quản lý lớp học ___________________________________ 66 Hình 5.30. Giao diện tạo thêm lớp học __________________________________ 67 Hình 5.31. Giao diện trang chủ học viên _________________________________ 68 Hình 5.32. Giao diện đăng ký học viên __________________________________ 69 Hình 5.33. Giao diện diễn đàn _________________________________________ 70 Hình 5.34. Giao diện các lớp học ______________________________________ 71 Hình 5.35. Giao diện lớp học __________________________________________ 72 Hình 5.36. Giao diện lớp học __________________________________________ 73 Hình 5.37. Giao diện đọc tài liệu bài giảng_______________________________ 74 Hình 5.38. Giao diện chọn bài trắc nghiệm do giảng viên tạo ________________ 75 Hình 5.39. Giao diện học viên tự tạo bài trắc nghiệm _______________________ 76 Hình 5.40. Giao diện làm bài trắc nghiệm _______________________________ 77 Hình 5.41. Giao diện chọn bài kiểm tra bắt buộc __________________________ 77 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 2 Hình 5.42. Giao diện thống kê của học viên ______________________________ 78 Hình 5.43. Giao diện đánh giá học lực __________________________________ 79 Hình 5.44. Giao diện tài liệu đào tạo ___________________________________ 80 Hình 5.45. Giao diện tài liệu đào tạo ___________________________________ 81 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 3 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Danh mu ̣ c ta ̀ i liê ̣ u đa ̀ o ta ̣ o đa ̃ biên soa ̣ n _________________________ 14 Bảng 3.1. Phân bố số lượng câu hỏi trắc nghiệm __________________________ 21 Bảng 3.2. Các trường cần có khi soạn câu hỏi TNKQ trong môi trường Excel ___ 24 Bảng 5.1. Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu ______________________________ 54 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT   CTV  viên KTV   ng tin HTGT    HTKH  CSKH    TNKQ      PHP  OOP Object- PDO  AJAX       web         (rich Internet application). LAMP Linux - Apache -MySQL  PHP . ODBC Open Database Connectivity   CSDL        Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 5 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài          Công ,  sóc khách hàng sau bán hàng                     không      8              khả năng tự học tập.                   -    [...]... từ các câu hỏi kiểm tra trên Thời gian làm bài kiểm tra = số lượng câu hỏi kiểm tra * 1.5 (phút) Phòng Điều hành sửa chữa thuê bao - TTĐHTT Trang 26 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” Hình 4.1 Xây dựng lớp học 2.2 Xây dựng bài kiểm tra 2.2.1 Cơ sở cho việc xây dựng bài kiểm tra. ..Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” 2 Mục tiêu của đề tài Mục tiêu của đề tài là xây dựng bộ tài liệu đào tạo, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về các dịch vụ Viễn thông – Tin học, các quy trình, quy định trong công tác HTGT ĐHSC và website đào tạo online nhằm góp phần đổi mới,... TTĐHTT Trang 25 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” Để xác định tính hiệu quả của lớp học thì bài kiểm tra khi kết thúc lớp học là yếu tố không thể thiếu, vì vậy việc thiết kế bài kiểm tra cho lớp học cần phải đảm bảo đủ các yếu tố nhƣ số lƣợng câu hỏi, thời lƣợng kiểm tra, hỗ trợ ôn... câu hỏi dành cho tài liệu đào tạo nào (nếu có) Bảng 3.2 Các trường cần có khi soạn câu hỏi TNKQ trong môi trường Excel Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 24 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” CHƢƠNG 4 XÂY DỰNG HỆ THỐNG LỚP HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIÊN 1... mình kịp thời Vì vậy việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi , tài liệu điện tử và chƣơng trình online để đào tạo , kiểm tra đánh giá trình độ kiến thức CBCNV là phù hợp với xu Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 9 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” thế phát triển của khoa học.. . tắc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan Chƣơng 4: Xây dựng hệ thống lớp học, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo Chƣơng 5: Thiết kế, xây dựng website đào tạo, kiểm tra đánh giá Online Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 6 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các. .. chọn cho mỗi câu hỏi - Các câu trả lời để chọn phải có vẻ hợp lý - Phải chắc chắn chỉ có một câu trả lời đúng - Hạn chế dùng các phƣơng án trả lời nhƣ : Các câu trên đều đúng; các câu trên đều sai Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 18 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” 2 Xây dựng. .. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” - Dựa theo yêu cầu kiểm tra CBCNV của đơn vị theo định kỳ hoặc đột xuất, các học viên đƣợc chọn thƣờng là CBCNV của đơn vị Với dạng trắc nghiệm mẫu: - Giảng viên căn cứ vào nhu cầu ôn tập kiến thức lặp đi lặp lại sẽ xây dựng các bài trắc nghiệm... Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học”  Cách xác định thời gian trả lời một câu hỏi, thời gian và số lƣợng câu hỏi cho một bài kiểm tra: - Thời gian trả lời một câu hỏi là 1,5 phút, với một bài kiểm tra khoảng 40 câu, thời gian làm bài trong vòng 60 phút Bài kiểm tra phải có độ khó... khác , thông qua tính năng ƣu viê ̣t của các hình thƣ́c đào ta ̣o Online sẽ đƣa ra các đánh giá khách quan kết quả đào tạo , giúp cho học viên chủ động học tâ ̣p, rèn luyện nâng cao kiến thức của mình Nhóm đề tài: Phòng ĐHSCTB - 2013 Trang 10 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc các dịch vụ viễn thông – tin học” . NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT  Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – điều hành sửa chữa các dịch vụ viễn. tháng 10 - 2013 BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC Tên đề tài: Xây dựng chƣơng trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông - Tin học. Mã số : VNPT.  31 CHƢƠNG 5. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG WEBSITE ĐÀO TẠO, KIỂM TRA ONLINE 34  34  37 
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học., Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học., Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

Từ khóa liên quan