50 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Thành

82 594 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 16:55

50 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Thành [...]... cái các Tk Báo cáo kế toán SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán 47B 31 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CPTM DVTH ĐỨC THÀNH 2.1 Đặc điểm kinh tế tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển của Công ty Công ty CPTM&DVTH Đức Thành được thành lập đi vào hoạt động kinh doanh theo đăng ký... liên quan TK 133 Thuế GTGT 1.4.2 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ * Tài khoản sử dụng Để hạch toán kết quả tiêu thụ, kế toán sử dụng TK 911 _xác định kết quả kinh doanh. TK này để kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả Đây là TK so sánh Kết cấu của TK như sau: SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán 47B 26 Luận văn tốt nghiệp Bên Nợ: k/c chi phí, k/c lãi Bên Có: k/c doanh thu, k/c lỗ TK này không... trên doanh số bán trong kỳ SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán 47B Luận văn tốt nghiệp 12 - Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán doanh thu của hàng bán bị trả lại - Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh Bên Có: - Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán TK này không số dư cuối kỳ * TK 512 _Doanh. .. Phương pháp kế toán Kết quả tiêu thụ là một chỉ tiêu quan trọng vì nó lá sở để đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp Kết quả tiêu thụ Tổng = doanh thu _ thuần Giá vốn hàng bán _ Chi phí bán hàng _ Chi phí QLDN Sơ đồ hạch toán như sau: SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán 47B Luận văn tốt nghiệp 27 SƠ ĐỔ 7: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TK 632 TK 911 k/c giá vốn hàng bán TK 511, 512 k/c doanh thu... Kế toán quản lý chặt chẽ tình hình biến động dự trữ kho hàng hóa, phát hiện, xử lý kịp thời hàng ứ đọng ( kho, nơi gửi đại lý…) - Lựa chọn phương pháp xác định đúng giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo độ chính xác của chỉ tiêu lãi gộp hàng hóa đã tiêu thụ - Xác định kết quả bán hàng thực hiện chế độ báo cáo hàng hóa báo cáo tình hình tiêu thụ xác định tiêu thụ hàng - Theo dõi thanh toán. .. tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ trong kỳ như CPNVBH, CPDCBH, CP vận chuyển, CP quảng cáo, khuyến mại Hạch toán chi phí bán hàng, kế toán sử dụng TK 641_Chi phí bán hàng TK này kết cấu: Bên Nợ: chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng - Kết chuyển chi phí bán hàng trừ vào kết quả trong kỳ TK này không số dư cuối kỳ được mở chi tiết... công nợ với nhà cung cấp khách hàng liên quan của từng thương vụ giao dịch 1.2 Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp khai thường xuyên 1.2.1 Tài khoản sử dụng * TK 156_ Hàng hóa: phản ánh số hiện tình hình tăng giảm hàng bán trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ những sở sản xuất tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa TK này được mở chi tiết cho từng loại hàng. .. Xuất bán hàng hóa Hàng hóa bị trả lại Nhập kho TK 157 TK 911 Hàng gửi bán được xác định Cuối kỳ, k/c GVHB của Là tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ đã Tiêu thụ TK 154 TK 159 Cuối kỳ, k/c giá thành dịch Hoàn nhập dự phòng Vụ hoàn thành tiêu thụ giảm giá hàng tồn kho Trong kỳ Trích lập dự phòng giảm giá HTK * Kế toán doanh thu bán hàng các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng được xác định khi đồng thời... Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội Tuy tuổi đời còn non trẻ nhưng từ khi thành lập Công ty đã đưa ra định hướng hoạt động phát triển phù hợp với ngành nghể kinh doanh của mình, Công ty luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu hoạt động tuân thủ theo đúng luật pháp Việt Nam Tuy mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty là các loại rượu, bia, nước ngọt,…nhưng Công ty. .. này được mở chi tiết cho từng loại hàng hóa kết cấu như sau: Bên Nợ: - Giá trị sản phẩm, hàng hóa, lao vụ dịch vụ mua về - Giá trị hàng bán bị trả lại Bên Có: - Giá trị hàng xuất bán Cuối kỳ, Dư Nợ: giá trị hàng mua về còn lại trong kho * TK 511 _Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: phản ánh tổng doanh thu của đơn vị các khoản giảm trừ doanh thu Kết cấu tài khoản: Bên Nợ: - Số thuế phải nộp 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Thành, 50 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Thành, 50 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Thành, Kết quả kinh doanh. Các khái niệm và chỉ tiêu kinh tế cơ bản., Các phương thức tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh., Phương pháp kế toán. Kế toán giá vốn hàng bán., Phương pháp kế toán., Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. Tài khoản sử dụng., Qúa trình hình thành và phát triển của Cơng ty. Đặc điểm hoạt dộng kinh doanh của Cơng ty., Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh., Đặc điểm tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Cơng ty., Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty., Nhược điểm Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn