Đề tài Chính sách tiền tệ thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

30 623 3
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2014, 17:10

Đề tài Chính sách tiền tệ thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt NamViệt NamSau hơn 10 năm thực hiện chính sách đổi mới, đa dạng hoá quan hệ ngoại giao và kinh tế, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới, chúng ta đã giành được những kết quả đáng khích lệ trong chương trình ổn định hoá nền kinh tế tạo tiền đề đẩy nhanh công cuộc phát triển kinh tế đất nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Chính sách tiền tệ thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam, Đề tài Chính sách tiền tệ thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam, Đề tài Chính sách tiền tệ thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn