Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,thực trạng và giải pháp.DOC

46 744 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 14:44

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,thực trạng và giải pháp Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam,thực trạng giải phápPhần Mở ĐầuTrong quá trình đổi mới,chuyển sang nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa,chính sách hợp tác đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI-Foreign Direct Investment) đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng Nhà nớc ta.Hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) ở Việt Nam những năm qua diễn ra rất sôi động đạt đợc những thành tựu đáng khích lệ, khu vực kinh tế có vốn FDI sau 18 năm đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nớc , vào thắng lợi của công cuộc đổi mới,tăng cờng thế lực của nớc ta trên trờng quốc tế.Đến hết năm 2005, trên phạm vi cả nớc có hơn 5800 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu t đăng ký là gần 50,6 tỷ USD, vốn thực hiện đạt hơn 26 tỷ USD (nếu tính cả các dự án đã hết hiệu lực thì vốn thực hiện đạt 34,4 tỷ USD).Đầu t trực tiếp nớc ngoài đã thể hiện vai trò quan trọng trong chiến lợc phát triển kinh tế nói chung kinh tế đối ngoại nói riêng.Đầu t trực tiếp nớc ngoài đã thực sự bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu t phát triển,góp phần công nghệ, mở mang thị trờng,tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến,giải quyết việc làm cho ngời lao động,thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc,tạo tiền đề thực hiện chủ trơng phát huy nội lực,nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế,Thông qua đầu t trực tiếp nớc ngoài,chúng ta có thể khai thác,phát huy tốt hơn tiềm năng,lợi thế so sánh của đất nớc.Đầu t nớc ngoài đã thực sự trở thành một thành phần kinh tế không thể thiếu trong nền kinh tế nớc ta.Mục đích nghiên cứu của đề tài là muốn luận giải các vấn đề cơ bản thực tiễn về đầu t trực tiếp nớc ngoài tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.1Chơng I: Cơ sở lý luận về đầu t trực tiếp nớc ngoài 1-Lịch sử hình thành xu hớng vận động của đầu t trực tiếp nớc ngoài1.1-Nguyên nhân hình thành phát triển của đầu t trực tiếp nớc ngoàiĐầu t ttực tiếp nớc ngoài (Foreign Direct Investment-FDI ) ngày càng có vai trò quan trọng đối với nớc tiếp nhận đầu t nớc đi đầu t . Chính vì vai trò quan trọng của nó mà có rất nhiều quan điểm của các nhà kinh tế học nhằm lý giải nguyên nhân hình thành phát triển của hiện tợng này. Hiện nay, chủ yếu có hai trờng phái lý giải sự hình thành phát triển của hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài đó là quan điểm của các nhà kinh tế học t bản xã hội chủ nghĩa.Quan điểm của các nhà kinh tế học t bản,dại diện là Adam Smith (năm 1776), Thomas Malthus (năm 1798), David Ricardo (năm 1871) sau này là Vernon (năm 1966),Kojima (năm 1973),Hymer (năm 1976), Dunning (năm 1988) cho rằng hoạt động đầu t quốc tế đợc hình thành phát triển do một số nguyên nhân chủ yếu sau :Xuất phát từ học thuyết về phân công lao động quốc tế dựa trên lợi thế so sánh thơng mại quốc tế, các nhà kinh tế học cổ điển cho rằng khởi nguyên của quan hệ kinh tế giữa các quốc gia bắt nguồn từ hoạt động thơng mại quốc tế. Bằng học thuyết Lợi thế so sánh Comparative advantages, Adam Smith (năm 1776) David Ricardo (năm 1871) cho rằng mỗi quốc gia trên thế giới đều chuyên môn hoá sản xuất ra một hoặc một nhóm sản phẩm với chi phí sản xuất thấp hơn so với quốc gia khác tiến hành xuất khẩu hàng hoá này sang quốc gia đó. Đồng thời, quốc gia này cũng dành cơ hội để quốc gia khác sản xuất xuất khẩu sản phẩm có chi phi sản xuất thấp hơn chi phi sản xuất do nớc mình tiến hành mà không phụ thuộc vào quy mô sản xuất trình độ phát triển. Lợi thế so sánh chính là nguyên nhân hình thành, phát triển quan hệ thơng mại quốc tế giữa các quốc gia với nhau cũng cho thấy trình độ phát triển về lực lợng sản xuất giữa các quốc gia cơ bản là rất khác nhau. Nh vậy, thơng mại quốc tế là quan hệ đầu tiên, cơ bản làm phát sinh quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia sau này. Tuy nhiên, do có sự chênh lệch về lực lợng sản xuất giữa các quốc gia những trở ngại trong hoạt động thơng mại quốc tế đã hình thành phát triển quan hệ đầu t giữa các quốc gia. Dới góc độ nớc tiếp nhận đầu t, để phát triển một số ngành sản xuất với điều kiện cha cho phép hoặc sản xuất với chi phí cao thay vì phải nhập khẩu, quốc gia tiếp nhận đầu t đã kêu gọi đầu t từ những quốc gia có thế mạnh về những ngành công nghiệp đó. Dới góc độ của n-ớc đi đầu t, những nớc này mong muốn đầu t tại những nớc có trình độ phát triển thấp hơn để tận dụng chi phi sản xuất rẻ khai thác tài nguyên thiên nhiên.2Tại những nớc công nghiệp phát triển, do phải đối mặt với môi trờng cạnh tranh gay gắt nên tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất tại những quốc gia này là rất thấp. Do vậy, các doanh nghiệp thờng có xu hớng chuyển vốn, công nghệ tài sản ra những nớc có môi trờng cạnh tranh kém hơn với chi phi sản xuất rẻ hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đạt đợc tỷ suất lợi nhuận cao hơn.Các nớc đang phát triển đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc thờng đối mặt với vấn đề thiếu vốn, công nghệ tiên tiến trình độ quản lý. Chính vì những nhu cầu này đã tạo điều kiện cho việc di chuyển vốn, công nghệ trình độ quản lý từ các nớc công nghiệp phát triển sang các nớc đang phát triển.Xu hớng bảo hộ mậu dịch ngày càng tăng nên đầu t nớc ngoài là một biện pháp hữu hiệu nhằm xâm nhập chiếm lĩnh thị trờng; tránh đợc hàng rào bảo hộ thuế quan phi thuế quan; giảm chi phí vận chuyển hàng hoá.Các nhà kinh tế học xã hội chủ nghĩa mà đại diện là Lênin cho rằng sự phát triển của đầu t trực tiếp nớc ngoài dựa trên xuất khẩu t bản. Khi nghiên cứu giai đoạn phát triển của chủ nghĩa t bản, Lênin đã nêu ra một trong năm đặc trng quan trọng của chủ nghĩa đế quốc đó là xuất khẩu t bản. Theo Lênin: Đặc điểm của chủ nghĩa t bản cũ, trong đó chế dộ cạnh tranh hoàn toàn thống trị là việc xuất khẩu hàng hoá. Đặc điểm của chủ nghĩa t bản hiện đại, trong đó tổ chức độc quyền nắm quyền thống trị là xuất khẩu t bản. Xuất khẩu t bản là một nhu cầu tất yếu khách quan. Bởi vì, tại một số nớc phát triển đã tích luỹ đợc một khối lợng t bản kếch sù một bộ phận đã trở thành t bản d thừa do không tìm đợc nơi đầu t có tỷ xuất lợi nhuận cao ở trong nớc. Các nớc phát triển muốn xuất khảu t bản của mình để tranh thủ lao động, nguyên vật liệu, tài nguyên thiên nhiên rẻ ở các nớc kém phát triển, thiếu t bản. Xét về khía cạnh đầu t thì xuất khẩu t bản tồn tại dới hai hình thức đó là: xuất khẩu t bản dới hình thức gián tiếp hay đầu t gián tiếp; xuất khẩu t bản dới hình thức trực tiếp hay đầu t trực tiếp. Xuất khẩu t bản gián tiếp là hình thức đầu t gián tiếp dới dạng cho vay, thu lãi thông qua các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng quốc tế hoặc quốc gia mà các nhà t bản cho các n-ớc khác vay, chủ yếu là các nớc thuộc địa để phát triển kinh tế. Xuất khẩu t bản trực tiếp là hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài thông qua việc xây dựng các nhà máy, xí nghiệp tại các nớc khác (các nớc thuộc địa), có sự quản lý trực tiếp của các nhà t bản với tài sản đợc các nhà t bản đầu t để xây dựng các nhà máy.Bên cạnh việc lý giải nguyên nhân của đầu t trực tiếp nớc ngoài thông qua xuất khẩu t bản, các nhà kinh tế học xã hội chủ nghĩa cho rằng chủ nghĩa t bản đã thiết lập quan hệ đầu t quốc tế từ các nớc t bản phát triển sang các nớc thuộc địa 3nhằm tìm kiếm lợi nhuận, khai thác tài nguyên thiên nhiên duy trì sự áp bức bóc lột tại hệ thống thuộc địa do mình quản lý.1.2-Lịch sử hình thành phát triển của hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoàiKhi nghiên cứu hoạt động đầu t nớc ngoài qua các thời kỳ lịch sử, cần tập trung nghiên cứu biến động của các yếu tố: thơng mại quốc tế; di chuyển vốn tài sản; công nghệ di c lao động. Đây là những yếu tố bổ sung, đi kèm đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ đầu t quốc tế trên thế giới. Các yếu tố này tuỳ thuộc vào mỗi thời kỳ lịch sử mà có thể đợc tạo điều kiện phát triển hay cản trở tại những quốc gia tiếp nhận đầu t. Dựa vào tiêu chí mức độ phát triển đầu t quốc tế, chính sách đầu t quốc tế, tình hình chính trị trên thế giới, phân kỳ lịch sử đầu t trực tiếp nớc ngoài trên thế giới có thể tạm đợc chia thành các giai đoạn phát triển sau: Thứ nhất, giai đoạn từ năm 1870 đến năm 1913: Đây là kỷ nguyên vàng của quan hệ thơng mại đầu t quốc tế. Xuất khẩu không chỉ tăng ở những nớc phát triển mà còn tăng ở những nớc đang phát triển (châu Mỹ La tinh). Di c lao động quốc tế đợc tự do, không gặp bất cứ trở ngại nào tăng nhanh. Cụ thể là từ năm 1870 đến năm 1915 đã có trên 36 triệu ngời rời Châu Âu gần 2/3 số này đến Hoa Kỳ. Số ngời Trung Quốc ấn Độ di c đến một số nớc nh Miến Điện, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka Thái Lan trong thời kỳ này cũng tăng nhanh v-ợt cả số ngời di d từ châu Âu. Trong thời kỳ này đã đánh dấu sự chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp thông qua cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở một số nớc phơng Tây nh : cách mạng công nghiệp ở Anh (thế kỷ XVIII), cách mạng công nghiệp ở Pháp (thế kỷ XIX), cách mạng công nghiệp ở Đức (thế kỷ XIX) đã tạo điều kiện phát triển khoa học, công nghệ. Đầu t trực tiếp nớc ngoài trong thời kỳ này đã dạt khoảng 14 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng vốn đầu t trên toàn thế giới. Hoạt động đầu t trực tiếp nứơc ngoài chủ yếu từ các nớc phát triển sang các nớc đang phát triển các nớc kém phát triển hay nói cách khác, phần lớn đầu t trực tiếp nớc ngoài là để khai thác thuộc địa. Do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, bên cạnh đầu t vào các ngành công nghiệp truyền thống nh : dệt may, luyện kim đã xuất hiện đầu t trực tiếp nớc ngoài trong các lĩnh vực mới (chế tạo máy, sản xuất thép hoá học).Thứ hai, giai đoạn từ năm 1914 đén năm 1945: đây là thời kỳ xảy ra Chiến tranh thế giới lần thứ nhất chiến tranh thế giới làn thứ hai. Trong thời gian xảy ra hai cuộc chiến tranh này, những mối liên kết kinh tế giữa các quốc gia đợc thiết lập từ trớc đã gần nh bị xoá bỏ; hệ thống tài chính thế giới hoạt động không ổn định; dòng vốn đầu t dài hạn từ các nớc công nghiệp phát triển sang các nớc kém phát triển bị gián đoạn hoạt động thơng mại thế giới bị hạn chế. Tuy vậy,đầu t nớc ngoài là lĩnh vực ít chịu ảnh hởng của hai cuộc đại chiến này so với 4các lĩnh vực khác. Từ năm 1914 đến năm 1938 vốn FDI tăng gấp đôi, đạt 26 tỷ USD. Trong thời kỳ này đánh dấu sự thu hút vốn FDI của hoa Kỳ, lợng vốn FDI vào Hoa Kỳ đã tăng từ dới 20% đến trên 28%, ngợc lại vốn FDI của Anh giảm từ 45% xuống 40%. Do ảnh hởng của hai cuộc chiến tranh thế giới nên di c lao động phát triển khgoa học, công nghệ trong thời kỳ này cũng bị hạn chế.Thứ ba, giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1990 : chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc đã đánh dấu quá trình khôi phục hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài. Khoa học, công nghệ thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải truyền thông. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã góp phần vào quá trình thúc đẩy hoạt động FDI do làm giảm chi phi của các doanh nghiệp. Để bảo vệ quyền sử hữu trí tuệ, nhất là những sáng chế, phát minh liên quan đến công nghệ tiên tiến, tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trong thời kỳ này cũng đợc thành lập vào năm 1967. Về thơng mại, năm 1947 Hiệp định chung về thuế quan thơng mại cũng đợc ký kết (GATT 47) cơ bản đã loại bỏ sự phân biệt đối xử giữa hàng hoá dịch vụ trong nớc với nớc ngoài, cắt giảm thuế quan tạo điều kiện tự do hoá thơng mại giữa các quốc gia trên thế giới. Những chuyển biến này liên quan đến quá trình hội nhập của nền kinh tế thế giới đã dẫn đến ngay từ đầu năm 1950, hoạt động thơng mại quốc tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trởng thơng mại tăng nhanh hơn tốc độ tăng trởng sản xuất sản phẩm. Về di c lao động, không giống nh thời kỳ trớc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, di c lao động đã bị hạn chế đợc thắt chặt thông qua Luật nhập c của các nớc trên thế giới. ở thời kỳ này đã xuất hiện dầu t giữa các n-ớc t bản phát triển hoặc các nớc đang phát triển với nhau.Để bảo đảm cho hoạt động đầu t quốc tế phát triển, các quốc gia đã bắt đầu ký kết những hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu t song phơng từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX. Cuối cùng, một trong những điểm nổi bật của giai đoạn này đó là chính sách tự do hoá đầu t bắt đầu đợc hình thành phát triển từ giữa năm 1980.Thứ t, giai đoạn từ năm 1991 đên nay. Giai đoạn này cho thấy nền kinh tế thế giới bắt đầu đi vào quá trình hội nhập sâu rộng. Nhiều tổ chức kinh tế khu vực thế giới đã đợc thành lập nh : NAFTA (năm 1992), WTO ( năm 1995), EU (năm 1996) đã có những tác động lớn đối với hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài. Tự do hoá đầu t so với thời gian đầu t giữa thập niên 80 của thế kỷ XX nay đã đi vào chiều sâu, nhiều biện pháp tự do hoá đầu t của các nớc cũng nh tổ chức các khu vực thế giới đã đợc hình thành nhằm hỗ trợ hoạt động FDI phát triển. Cụ thể là hiệp định về thơng mại dịch vụ (GATS) của WTO; Nghị định th về khuyến khích bảo hộ đầu t của MERCOSUR, nghị định th về khu vực đầu t ASEAN Cấu trúc của FDI đã thay đổi theo h ớng đầu t chủ yếu vào lĩnh vực dịch vụ. 51.3-Xu hớng vận động của dòng đầu t trực tiếp nớc ngoàiCăn cứ vào tiêu chí phân loại của Liên hợp quốc về trình độ phát triển của các quốc gia trên thế giới có thể nhận thấy dong vốn FDI giữa các quốc gia là rất đa dạng, đã xuất hiện những nớc vừa là nơi cung cấp những luồng vốn đầu t vừa là địa chỉ tiếp nhận FDI. Dòng FDI bao gồm: từ các nớc công nghiệp phát triển sang các nớc đang kém phát triển; từ các nớc công nghiệp phát triển sang các nớc công nghiệp phát triển đầu t từ các nớc đang phát triển sang các nớc đang phát triển các nớc công nghiệp phát triển. Cụ thể nh sau:Dòng FDI từ các nớc t bản phát triển sang các nớc đang kém phát triển. Trớc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (trớc năm 1914), xu hớng vận động của đầu t trực tiếp nớc ngoài chủ yếu từ các nớc t bản phát triển sang các nớc đang kém phát triển. Nguyên nhân của xu hớng vận động này là nhằm khai thác duy trì sự bóc lột đối với các nớc thuộc địa. Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất thứ hai, dong FDI vào các nớc đang kém phát triển đã bị giảm sút do bị ảnh hởng của chiến tranh. Tuy vậy, sau chiến tranh thế giới thứ hai,nhất là sau khi Hoa Kỳ có một số chính sách đàu t sang một số nớc nh: Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nớc ASEAN-5 dòng FDI vào các n ớc đang phát triển đã đợc khôI phục phát triển rất nhanh. Hiện nay, Trung Quốc đang là nớc thu hút sử dụng thành công FDI, với FDI tăng từ 3,5 tỷ USD năm 1990 lên 52,7 tỷ USD năm 2002. ấn Độ trong thời gian này đã tăng từ 0,4 tỷ USD năm 1990 lên 5,5 tỷ USD vào năm 2002. Ngoài ra, một số nớc đang phát triển tại các nớc châu Mỹ La tinh nh Brazin, Mexico, Argentina,Chile các n ớc vùng Caribbean đang là những nớc tiếp nhận một số lợng vốn FDI từ các nớc phát triển.Dòng FDI từ các nớc t bản phát triển sang các nớc t bản phát triển. Từ năm 1980 cho đến thời điểm hiện nay, dòng FDI đã có những thay đổi căn băn, đã xuất hiện ngày càng gia tăng hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài từ các nớc công nghiệp phát triển sang các nớc công nghiệp phát triển. Xu hớng này đã góp phần hình thành trục trung tâm đầu t lớn nhất trên thế giới (Triad of Foreign Direct Investment) gồm có: Hoa Kỳ, Tây Âu Nhật Bản. Việc hình thành trục Trung tâm đầu t thế giới nói trên là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:Vào những năm 80 của thế kỷ XX, cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật đã phát triển mạnh mẽ tạo ra những biến đổi nhảy vọt của lực lợng sản xuất. Nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn mới ra đời xuất hiện tại các nớc phát triển nh Tây Âu, Hoa kỳ, Nhật Bản nh : công nghệ sinh học, điện tử, vũ trụ, chế tạo vật liệu mới Sự xuất hiện những ngành công nghiệp mới này đòi hỏi phải có sự đầu t, nghiên cứu có vốn đầu t lớn dẫn đến nhu cầu đầu t rất lớn ở bên trong các n-ớc t bản phát triển;6Điều kiện về kinh tế, cơ sở hạ tầng còn yếu kém tình hình chính trị thiếu ổn định ở những nớc đang kém phát triển; việc tiếp nhận trình độ khoa học kỹ thuật ở những nớc này không thuận lợi bằng các nớc phát triển;Vào những năm 90 của thế kỷ XX, xu hớng hội nhập kinh tế quốc tế trên thế giới trong giai đoạn này đã diễn ra rất mạnh mẽ. Xuất hiện nhiều khối mậu dịch tự do hoặc liên minh kinh tế nh : WTO, EU, NAFTA, MERCOSUR những khu vực kinh tế này chủ yếu là sân chơi của các nớc phát triển, do vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ FDI giữa các nớc công nghiệp phát triển với nhau.Dòng FDI từ các nớc đang phát triển sang các nớc đang phát triển. Dòng đầu t này so với hai dòng đầu t trên chiếm tỷ lệ không đáng kể. Dòng FDI thuộc loại này chủ yếu đợc đầu t giữa các nớc ASEAN hoặc giữa Trung Quốc các n-ơcá ASEAN hoặc giữa các nớc khu vực châu Mỹ La tinh với nhau2-Khái niệm ,bản chất đặc điểm của đầu t trực tiếp nớc ngoài2.1-Khái niệm về đầu t trực tiếp nớc ngoàiGn õy , khỏi nim u t trc tip nc ngoi ó c nhiu t chc kinh t quc t a ra nhm mc ớch giỳp cỏc quc gia hoch nh chớnh sỏch kinh t v mụ v FDI , to điều kin thỳc y hot ng t do hoỏ thng mi v u t quc t v phõn loi , s dng trong cụng tỏc thng kờ quc t ,Qu tin t th gii (International Moneytary Fund- IMF ),trong bỏo cỏo cỏn cõn thanh toỏn hng nm ó a ra nh ngha v u t trc tip nc ngoi nh sau: u t trc tip nc ngoi l u t cú li ớch lõu di ca mt doanh nghip ti mt nc khỏc ( nc nhn u t hosting country ) , khụng phi ti nc m doanh nghip ang hot ng ( nc i u t source country ) vi mc ớch qun lý mt cỏch cú hiu qu doanh nghip .T chc hp tỏc v phỏt trin kinh t (Organisation for Economic Cooperation and development OECD ) cng a ra nh ngha v du t trc tip nc ngoi tng tự nh IMF . Tuy vy, OECD cú quan nim rt rng v nh u t nc ngoi . Theo quan im ca OECD , nh u t nc ngoi l cỏ nhõn hoc t chc cú th thuc c quan Chớnh ph hoc khụng thuc c quan Chớnh ph t ti nc ngoi .U ban thng mi v phỏt trin ca Liờn hp quc ( UNCTAD ), Trong bỏo cỏo u t th gii nm 1996 ó a ra nh ngha v u t trc tip nc ngoi nh sau :u t trc tip nc ngoi l u t cú mi liờn h, li ớch v s kim soỏt lõu di ca mt phỏp nhõn hoc th nhõn (nh u t trc tip nc ngoi 7hoc cụng ty m ) i vi mt doanh nghip mt nn kinh t khỏc (doanh nghip FDI hoc chi nhỏnh nc ngoi hoc chi nhỏnh doanh nghip ).UNCTAD cũn a ra mt s khỏi nim khỏc cú liên quan n u t trc tip nc ngoi. C th nh sau:Th nht , dũng vn FDI ra v dũng vn FDI vo l vn c nh u t nc ngoi u t vo doanh nghip FDI ti nc tip nhn u t.Cựng vi khỏi nim ny cú ba khỏi nim sau:-Vn u t c phn l c phn ca nh u t trc tip nc ngoi mua t doanh nghip nc tip nhn u t, khụng phi c phn ca doanh nghip trong nc ti nc i u t.-Li nhun tỏi u t l c tc khụng c chuyn cho nh u t nc ngoi m c gi li nhm mc ớch tỏi u t.-Cỏc giao dch vay v n bờn trong cụng ty l cỏc khon vay ngn hn hoc di hn gia cụng ty m v cụng ty thnh viờn.Th hai, vn c phn u t trc tip nc ngoi ( Foreign Direct Investment istock ) l giỏ tr ca c phn v vn d tr (bao gm c li nhun gi li )thuc v cụng ty m, cng thờm cỏc khon n rũng ca cỏc cụng ty thnh viờn.Hoa K l mt trong nhng nc tip nhn u t v tin hnh u t ln nht trờn th gii cng a ra nh ngha v FDI : FDI l bt k dũng vn no thuc s hu a phn ca cụng dõn hoc cụng ty ca nc i u t cú c t vic cho vay hoc dùng mua s hu ca doanh nghip nc ngoi v Hoa K coi vic s hu a phn ch cn chim 10% giỏ tr ca doanh nghip nc ngoi.Quan im v FDI ca Vit Nam theo quy nh ti khon 1 iu 2 lut u t nc ngoi c sa i b sung nm 2000 : u t trc tip nc ngoi l vic nh u t nc ngoi a vo Vit Nam vn bng tin hoc bt k ti sn no tin hnh cỏc hot ng u t theo quy nh ca lut ny, trong ú nh u t nc ngoi c hiu l t chc kinh t, cỏ nhõn nc ngoi u t vo Vit Nam.Qua cỏc nh ngha v FDI, cú th rỳt ra nh ngha v u t trc tip nc ngoi nh sau : u t trc tip nc ngoi l s di chuyn vn, ti sn, cụng ngh hoc bt k ti sn no t nc i u t sang nc tip nhn u t thnh lp hoc kim soỏt doanh nghip, nhm mc ớch kinh doanh cú lói. 2.2-Bản chất đặc điểm của đầu t trực tiếp nớc ngoài 2.2.1- Bản chất của đầu t rực tiếp nớc ngoài8Qua nghiờn cu lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca u t trc tip nc ngoi qua cỏc thi k cú th nhn thy bn cht ca u t trc tip nc ngoi l nhm mc ớch ti a hoỏ li ớch u t hay tỡm kim li nhun nc tip nhn u t thụng qua di chuyn vn (bng tin v ti sn, cụng ngh v trỡnh qun lý ca nh u t nc ngoi) t nc i u t n nc tip nhn u t. Nh u t õy bao gm t chc hay cỏ nhõn ch mong mun u t khi cho rng khon u t ú cú thể em li li ớch hoc li nhun cho h. õy l mt trong nhng c im c bn nht v l nguyờn nhõn sõu xa dn n vic hỡnh thnh hot ng FDI gia cỏc quc gia.2.2.2- Đặc điểm của đầu t trực tiếp nớc ngoàiFDI l mt d ỏn mang tớnh lõu di. õy l c im phõn bit gia u t trc tip nc ngoi v u t giỏn tip (portfolio investment). u t giỏn tip thng l cỏc dũng vn cú thi gian hot ng ngn v cú thu nhp thụng qua vic mua, bỏn chng khoỏn (c phiu hoc trỏi phiu). u t giỏn tip cú tớnh thanh khon cao hn so vi u t trc tip, d dng thu li s vn u t ban u khi em bỏn chng khoỏn v to iu kin cho th trng tin t phỏt trin nhng nc tip nhn u t.FDI l mt d ỏn cú s tham gia qun lý ca cỏc nh u t nc ngoi. õy cng l mt trong nhng c im phõn bit gia u t trc tip vi u t giỏn tip. Trong khi u t giỏn tip khụng cn s tham gia qun lý doanh nghip, cỏc khon thu nhp ch yu l cỏc c tc t vic mua chng khoỏn ti cỏc doanh nghip nc nhn u t, ngc li nh u t trc tip nc ngoi cú quyn tham gia hot ng qun lý trong cỏc doanh nghip FDI. Tuy vy, nh u t nc ngoi phi cú bao nhiờu phn trm c phn mi c phộp tham gia qun lý doanh nghip FDI ? Theo hng dn ca OECD v B Thng mi Hoa K thỡ nh u t nc ngoi phi chim ti thiu 10% c phiu thng hoc quyn b phiu trong cỏc doanh nghip FDI cho nh u t cú ting núi hay tham gia qun lý trong cỏc doanh nghip FDI.i kốm vi d ỏn FDI l ba yu t: hot ng thng mi (xut nhp khu); chuyn giao cụng ngh; di c lao ng quc t, trong ú di c lao ng quc t gúp phn vo vic chuyn giao k nng qun lý doanh nghip FDI.FDI l hỡnh thc kộo di chu k tui th sn xut, chu k tui th k thut v ni b hoỏ di chuyn k thut. Trờn thc t, nht l trong nn kinh t hin i cú mt s yu t liờn quan n k thut sn xut, kinh doanh ó buc nhiu nh sn xut phi la chn phng thc u t trc tip ra nc ngoi nh l mt iu kin cho s tn ti v phỏt trin ca mỡnh. Ngoi ra, u 9tư trực tiếp ra nước ngoài sẽ giúp cho doanh nghiệp thay đổi được dây chuyền công nghệ lạc hậu ở nước mình nhưng dễ được chấp nhận ở nước có trình độ phát triển thấp hơn góp phần kéo dài chu kỳ sản xuất.FDI là sự gặp nhau về nhu cầu của một bên là nhà đầu bên kia là nước tiếp nhận đầu tư.FDI gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách về FDI của mỗi quốc gia tiếp nhận đầu thể hiện chính sách mở cửa quan điểm hội nhập quốc tế về đầu tư.10[...]... lịch sử hình thành phát triển của đầu trực tiếp nước ngoài qua các thời kỳ có thể nhận thấy bản chất của đầu trực tiếp nước ngồi là nhằm mục đích tối đa hố lợi ích đầu hay tìm kiếm lợi nhuận ở nước tiếp nhận đầu thông qua di chuyển vốn (bằng tiền tài sản, cơng nghệ trình độ quản lý của nhà đầu nước ngoài) từ nước đi đầu đến nước tiếp nhận đầu tư. Nhà đầu ở đây bao gồm... Đầu ngày 15/9/2000, hướng dẫn hoạt động đầu nước ngoài tại Việt Nam.10.Báo cáo tổng hợp về đầu trực tiếp nước ngoài cua Bộ Kế hoạch Đầu giai đoạn 2001 đến 2005.11.Nghị quyết 09/2001/NQ-CP của Chính Phủ ngày 28/8/2001 về tăng cường thu hút nâng cao hiệu quả đầu trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-200512.Báo cáo: Tình hình đầu nước ngồi tại Việt Nam năm 2005, của Vụ Đầu. .. đầư tại nước ngoài .Uỷ ban thương mại phát triển của Liên hợp quốc ( UNCTAD ), Trong báo cáo đầu thế giới năm 1996 đã đưa ra định nghĩa về đầu trực tiếp nước ngoài như sau : Đầu trực tiếp nước ngồi là đầu có mối liên hệ, lợi ích sự kiểm sốt lâu dài của một pháp nhân hoặc thể nhân (nhà đầu trực tiếp nước ngoài 7 trường Mỹ, chiếm 60 % tổng vốn đăng ký. Quy mô vốn đầu tư. .. bình quân của cả nước. Mặc dù được Nhà nước khuyên khích áp dụng nhiều chính sách ưu đãi và được lựa chọn các ưu đãi đối với đầu trong nước đầu trực tiếp nước ngoài, nhưng đầu của Việt kiều về nước chưa đáng kể. Đến nay, Việt kiều từ 15 nước khác nhau chủ yếu là CHLB Đức, Liên bang Nga Pháp có 83 dự án được cấp phép theo Luật Đầu nước ngồi cịn hiệu lực với vốn đầu đăng ký 238,76... 76,2 % tổng vốn đầu đăng ký.Pháp đứng thứ 7/72 nước vùng lãnh thổ đầu tại Việt Nam dẫn đầu các nước EU về đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với 159 dự án còn hiệu lực, vốn đầu đăng ký là 2,16 tỷ USD, vốn thực hiện 1,18 tỷ USD, bằng 55 % tổng vốn đăng ký. Qui mô vốn đầu là 13,6 triêu USD/dự án, cao hơn mức bình quân của cả nước. Các dự án của Pháp phân bổ ng đối đều giữa... mại đầu quốc tế phân loại , sử dụng trong công tác thống kê quốc tế ,Quỹ tiền tệ thế giới (International Moneytary Fund- IMF ),trong báo cáo cán cân thanh toán hàng năm đã đưa ra định nghĩa về đầu trực tiếp nước ngoài như sau: Đầu trực tiếp nước ngoài đầu có lợi ích lâu dài của một doanh nghiệp tại một nước khác ( nước nhận đầu – hosting country ) , không phải tại nước. .. đầu quan trọng, chiếm tỷ trọng khả lớn trong tổng vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.Hàn Quốc có 971 dự án cịn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ USD, vốn thực hiện 2.875,3 triệu USD, bằng 46 % tổng vốn đầu đăng ký, đứng thứ 4/72 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Qui mô vốn đầu là 5,7 triệu USD/dự án, thấp so với mực bình quân của cả nước. ... vốn đầu đăng ký, đứng thứ 22/72 nước vùng lãnh thổ có dự án đầu tại Việt Nam. Quy mơ bình quân vốn đầu của một dự án là 5,2 triêu USD, thấp hơn mức bình quân chung của các dự án cả nước. Vốn đầu cña Canada tập trung trong lĩnh vực công nghiệp (66,5 % ).Như vậy, tính đến nay các nước thuộc nhóm G7 đã đầu vào Việt Nam, chiếm 20 % tổng số dự án 23 % tổng vốn đầu nước ngoài. .. biến nước giải khát. Qui mô vốn đầu gần 5 triệu USD/dự án, thấp hơn mức bình quân của cả nước. 19 Chơng II:tình hình thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại việt nam giai đoạn 2001-20051-Tình hình thu hút vốn đầu t nớc ngoài tại Việt Nam1.1-Khái quát tình hình thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam1.1.1-Tình hình cấp phépTính đến cuối năm 2005, cả nớc có trên 7.000 dự án đầu t trực. .. án có sự tham gia quản lý của các nhà đầu nước ngoài. Đây cũng là một trong những đặc điểm để phân biệt giữa đầu trực tiếp với đầu gián tiếp. Trong khi đầu gián tiếp không cần sự tham gia quản lý doanh nghiệp, các khoản thu nhập chủ yếu là các cổ tức từ việc mua chứng khoán tại các doanh nghiệp ở nước nhận đầu tư, ngược lại nhà đầu trực tiếp nước ngồi có quyền tham gia hoạt động . vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam và dẫn đầu các nước EU về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với 159 dự án còn hiệu lực, vốn đầu tư đăng ký là 2,16. 12/72 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam và đứng thứ 3 trong các quốc gia EU đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn đầu tư đạt 18,3 triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,thực trạng và giải pháp.DOC, Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,thực trạng và giải pháp.DOC, Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,thực trạng và giải pháp.DOC

Từ khóa liên quan