Khảo sát quy trình sản xuất tôm giống càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trang trại sản xuất giống Mỹ Thạch

61 1,521 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 15:25

Khảo sát quy trình sản xuất tôm giống càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trang trại sản xuất giống Mỹ Thạch BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) THEO HÌNH NƯỚC TRONG HỞ TẠI TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG MỸ THẠNH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG NGÀNH : NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA : 2001 – 2005 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN CHÍ THANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2005 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) THEO HÌNH NƯỚC TRONG HỞ TẠI TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG MỸ THẠNH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG thực hiện bởi Nguyễn Chí Thanh Luận văn được đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp bằng Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Trần Văn Phát Thành phố Hồ Chí Minh 2005 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ii - - ii - TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát hình sản xuất giống Tôm Càng Xanh theo quy trình nước trong hở” được tiến hành từ ngày 15/4/2005 đến ngày 15/6/2005 tại trại giống Mỹ Thạnh, trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Và Sản Xuất Giống Thủy Sản tỉnh An Giang. Khảo sát trực tiếp và tham gia vào quá trình sản xuất, theo dõi ghi nhận các chỉ tiêu: nhiệt độ, mật độ ương, thời gian xuất hiện hậu ấu trùng, tỷ lệ sống. Kết quả được ghi nhận như sau: Trại sản xuất tôm được chia làm 3 khu. Khu 1 và khu 2 có 21 bể màu trắng và 1 bể có màu xanh lá cây đậm, khu 3 có 10 bể màu xanh lá cây đậm. Tổng thể tích các bể là 120m 3 . Nhiệt độ suốt quá trình ương tương đối ổn đònh, 28 – 30 0 C vào buổi sáng, 29 – 32,5 0 C vào buổi chiều. Mật độ ương trung bình là 75 ấu trùng/lít. Thời gian xuất hiện post từ 17 đến 19 ngày đối với bể màu xanh từ 23 đến 25 ngày đối với các bể màu trắng. Tỷ lệ sống các bể xanh từ 36 đến 42,75%, các bể trắng khu 1 đạt từ 23,6 đến 30%, các bể trắng khu 2 đạt thấp nhất từ 13,2% đến 25,2%. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - iii - - iii - ABSTRACT The study on “Freshwater giant prawn propagation technique using open clean water system” was conducted from 15 April 2005 to 15 June 2005 at My Thanh hatchery which is belong to the center for aquatic research and propagation of An Giang province. To carried out this study, we participated in production process to record the parameters: temperature, nursing density, the time when first postlarvae appeared, survival rate of postlarvae. The results show that: The hatchery has three zones, the first and second zone have twenty- one white tanks and one dark-green tank. The third zone has ten dark-green tanks. Total volume of nursing tanks are 120m 3 . During nursing process, the temperature is relatively stable from 28 to 30 0 C in the morning, and from 29 to 32.5 0 C in the afternoon. The average nursing density was 75 larvae/liter. The time when first postlarvae appeared: in dark-green tanks were from 17 to 19 days, and in white tanks were from 23 to 25 days. Survival rate of postlarvae: in dark-green tanks were from 36 to 42.75%, in white tanks in first zone were from 23.6 to 30%, and in white tanks in second zone were from 13.2 to 25.2%. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - iv - - iv - CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu cùng quý Thầy Cô Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh. Ban Chủ Nhiệm cùng quý Thầy Cô Khoa Thủy Sản đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong suốt quá trình học và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Xin tỏ lòng biết ơn đến Thầy Trần Văn Phát , người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cảm ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ để con có được ngày hôm nay. Đồng thời gửi lời cám ơn chân thành đến: Ban giám đốc trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản tỉnh An Giang đã cho phép tôi được thực hiện đề tài tại trung tâm. Kỹ sư Ngô Thò Hạnh, người trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho tôi tại trung tâm. Tất cả các anh chò kỹ sư cùng tập thể công nhân trực tiếp của trại Mỹ Thạnh đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Các anh chò, các bạn sinh viên trong và ngoài lớp đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện đề tài. Do thời gian và kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên quá trình thực hiện và hoàn tất luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi những sai sót, kính mong được sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - v - - v - MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA i TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii TÓM TẮT TIẾNG ANH iii CẢM TẠ iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU vii DANH SÁCH HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ viii I. GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đề 1 1.2 Mục Tiêu 1 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tôm Càng Xanh 2 2.1.1 Phân loại 2 2.1.2 Phân bố 2 2.1.3 Hình thái và tăng trưởng 3 2.1.4 Môi trường sống 4 2.1.5 Tập tính ăn và bắt mồi 5 2.2 Đặc Điểm Sinh Sản Tôm Càng Xanh 5 2.2.1 Vòng đời của Tôm Càng Xanh 5 2.2.2 Sự thành thục, nở và ấp trứng 7 2.2.3 Sự phát triển của ấu trùng 7 2.2.4 Sự phát triển của hậu ấu trùng 8 2.3 Sơ Lược Tình Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh Ở An Giang 10 2.4 Giới Thiệu Về Trại Giống Mỹ Thạnh 10 2.5 Các Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh 11 2.5.1 Hệ thống nước trong hở 11 2.5.2 Hệ thống nước trong kín 11 2.5.3 Hệ thống nước xanh 12 2.5.4 Hệ thống nước xanh cải tiến 12 2.6 Môi Trường Ương Nuôi Ấu Trùng 13 2.6.1 Độ mặn 13 2.6.2 Nhiệt độ, pH và Oxy hòa tan 13 2.6.3 Độ cứng của nước 14 2.6.4 Các hợp chất nitơ trong nước 14 2.6.5 Ánh sáng 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - vi - - vi - 2.7 Một Số Bệnh Thường Gặp Trong Sản Xuất Giống 15 2.7.1 Bệnh gây chết giữa chu kỳ nuôi 15 2.7.2 Bệnh lột xác dính vỏ 15 2.7.3 Bệnh hoại tử 16 2.7.4 Bệnh đục cơ 16 2.7.5 Bệnh đen mang 17 2.7.6 Bệnh dính chân 17 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời Gian Và Đòa Điểm 19 3.2 Vật Liệu Và Trang Thiết Bò 19 3.3 Phương Pháp Thu Số Liệu 19 3.3.1 Phương pháp theo dõi các yếu tố môi trường 19 3.3.2 Phương pháp theo dõi qui trình kỹ thuật nuôi 20 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 20 IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Sơ Lược Trại Giống 21 4.1.1 Vò trí trại 21 4.1.2 Cơ sở vật chất 22 4.1.3 Nhân lực 27 4.2 Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Giống 29 4.2.1 Vệ sinh bể, dụng cụ trước khi tiến hành bố trí sản xuất 29 4.2.2 Chuẩn bò tôm trứng 31 4.2.3 Chuẩn bò nước ương ấu trùng 34 4.2.4 Thu và bố trí ấu trùng 34 4.2.5 Chăm sóc và cho ăn 37 4.2.6 Quản lý môi trường nước ương nuôi 41 4.2.7 Sự ngọt hóa và chăm sóc hậu ấu trùng 45 4.2.8 Thu hoạch hậu ấu trùng 45 4.3 Kết quả sản xuất 47 4.3.1 Số tôm trứng sử dụng 47 4.3.2 Kết quả ương ấu trùng 47 V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghò 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - vii - - vii - DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU BẢNG NỘI DUNG TRANG 2.1 Đặc điểm các giai đoạn ấu trùng của Tôm Càng Xanh 8 4.1 Số liệu thu được của quy trình 47 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - viii - - viii - DANH SÁCH HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ HÌNH NỘI DUNG TRANG 2.1 Sơ đồ phân bố Tôm Càng Xanh 2 2.2 Hình dạng bên ngoài của Tôm Càng Xanh 3 2.3 Vòng đời Tôm Càng Xanh 6 2.4 Đặc điểm các giai đoạn ấu trùng của Tôm Càng Xanh 9 4.1 Sơ đồ bố trí mặt bằng trại sản xuất giống tôm 22 4.2 Khu 1 23 4.3 Khu 2 23 4.4 Khu 3 23 4.5 Bể chứa nước ót 25 4.6 Các bể xử lý nước 25 4.7 Bơm nước từ sông và xử lý 25 4.8 Bể lọc cơ học 27 4.9 Máy thổi khí (a) và máy phát điện (b) 28 4.10 Bể chứa tôm trứng 28 4.11 Các bể ấp trứng Artemia 28 4.12 Vệ sinh bể lọc 30 4.13 Vệ sinh bể ương 30 4.14 Vệ sinh dụng cụ 30 4.15 Vận chuyển tôm trứng về trại 33 4.16 Tôm trứng 33 4.17 Tôm trứng không tốt (a) và tôm trứng tốt (b) 33 4.18 Cấp nước đã xử lý vào bể chứa 36 4.19 Cấp nước vào bể ương 36 4.20 Ấu trùng trong bể ương 36 4.21 Ấp trứng Artemia 40 4.22 Chuẩn bò thu trứng Artemia 40 4.23 Trùng chỉ 40 4.24 Siphon bể ương 44 4.25 Thay nước bể ương 44 4.26 Ngâm rửa dụng cụ sau khi vệ sinh bể 44 4.27 Bố trí giá thể trong bể ương 46 4.28 Cấp nước ngọt cho bể ương 46 4.29 Thu hoạch hậu ấu trùng 46 4.30 Cân mẫu đònh lượng hậu ấu trùng 46 ĐỒ THỊ NỘI DUNG TRANG 4.1 Biến động nhiệt độ trong quá trình ương 42 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I. GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Tôm Càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii) là loài giáp xác sống và phát triển chủ yếu trong môi trường nước ngọt, có tốc độ tăng trưởng nhanh, kích thước cá thể lớn, thòt thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay nó là một trong những đối tượng quan trọng trong nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ở nước ta, Đồng Bằng Sông Cửu Long là nơi có tiềm năng rất lớn cho nghề nuôi thủy sản nói chung và nuôi Tôm Càng Xanh nói riêng. Trong số các tỉnh ở khu vực, An Giang là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, từ lâu đã nổi tiếng với con cá tra và basa. Với chủ trương đa dạng hóa các đối tượng thủy sản nuôi của tỉnh, Tôm Càng Xanh đã được nuôi với diện tích ngày càng tăng. Theo kế hoạch, trong năm 2005, diện tích nuôi trong toàn tỉnh đạt 870 ha (Nguồn: Báo An Giang ngày 16/5/2005). Cũng như các đối tượng nuôi khác, con giống là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nghề nuôi. Tuy nhiên với việc con giống trong tự nhiên ngày càng giảm, chất lượng con giống không ổn đònh thì việc sản xuất con giống nhân tạo để chủ động về con giống cũng như kiểm soát được chất lượng con giống là việc cần làm để phát triển nghề nuôi tôm. Trại giống Mỹ Thạnh trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản Tỉnh An Giang nhiều năm nay đã là đòa chỉ quen thuộc đối với những người nuôi thủy sản trong tỉnh nói chung, nuôi Tôm Càng Xanh nói riêng. Với vai trò đầu tàu trong việc cung cấp giống cho ngư dân, trại đã tiếp nhận công nghệ và đã sản xuất thành công giống nhân tạo Tôm Càng Xanh theo quy trình nước trong hở. Để tìm hiểu về quy trình kỹ thuật sản xuất giống Tôm Càng Xanh của trại, được sự chấp thuận của Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm và Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản Tỉnh An Giang chúng tôi thực hiện đề tài “KHẢO SÁT HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH THEO QUY TRÌNH NƯỚC TRONG HỞ”. 1.2 Mục Tiêu Khảo sát thực tế hoạt động của trại, tìm hiểu về kỹ thuật sản xuất giống Tôm Càng Xanh theo quy trình nước trong hở để sơ bộ đánh giá khả năng thực hiện, áp dụng qui trình. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. [...]... 2004 trại Mỹ Thạnh đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ của Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II hình sản xuất giống Tôm Càng Xanh theo quy trình nước trong hở Đợt đầu tiên trại ương được 3.500.000 con tôm post, tỷ lệ sống đạt từ 40 – 50% trở lên Từ đó đến nay, quy trình nước trong hở đã dần đi vào hoạt động ổn đònh; sản xuất giống theo sự hợp đồng với ngư dân, trung bình mỗi năm trại sản xuất được... Châu, trại giống huyện Thoại Sơn và khoảng 20 trại ương giống của các trang trại tư nhân khác có khả năng cung ứng gần 50 triệu con tôm giống Riêng Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản dự kiến sẽ sản xuất 10 triệu con tôm giống để cung ứng cho nhu cầu nuôi trong tỉnh 2.4 Giới Thiệu Về Trại Giống Mỹ Thạnh Trại giống Mỹ Thạnh là một trong ba trại trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống. .. Thủy Sản Tỉnh An Giang Trại chính thức trở thành bộ phận của trung tâm từ tháng 7 năm 1999 Với chức năng là nghiên cứu sản xuất giống các loài thủy sản để đáp ứng nhu cầu con giống cho hoạt động nuôi trồng thủy sản của ngư dân trong tỉnh Từ tháng 4 – 2003, trại tiếp nhận quy trình sản xuất giống Tôm Càng Xanh theo hình nước xanh cải tiến Sau khi đưa vào áp dụng, trại đã ương trên 1 triệu con tôm. .. Tình Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh Ở An Giang Theo kế hoạch, năm 2005 toàn tỉnh An Giang sẽ thả nuôi 870 ha Tôm Càng Xanh, hình nuôi chủ yếu là nuôi tôm chân ruộng Đến thời điểm giữa tháng 5 năm 2005 các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và Thành Phố Long Xuyên đã thả nuôi gần 200 ha, đạt trên 20% kế hoạch Về vấn đề con giống, Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản , trại giống Mỹ Châu,... lớn (sản xuất hết công suất các bể) Mỗi đợt sản xuất được khoảng 1,5 – 1,7 triệu tôm post Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - 11 - 2.5 Các Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh Hiện nay có bốn dạng quy trình khác nhau được ứng dụng trong ương nuôi ấu trùng Tôm Càng Xanh Sự khác nhau cơ bản giữa các quy trình là chế độ quản lý chất lượng nước. .. điểm là hạn chế thay nước so với quy trình nước trong hở và môi trường nước ổn đònh nhờ có tảo Tuy nhiên có nhược điểm là mật độ ương thấp hơn nước trong, kỹ thuật nuôi tảo thuần khá phức tạp và tốn kém Tảo thuần cho vào bể ương thường không bền và phải được bổ sung liên tục 2.5.4 Hệ thống nước xanh cải tiến Quy trình được đề xướng bởi Ang từ năm 1986 trên cơ sở cải tiến hình nước xanh trước đó Nguyên... mặn và chất lượng nước không được ổn đònh, giảm công lao động hằng ngày trong việc thay nước và bơm nước Hạn chế được lượng nước thải ra môi trường xung quanh Nhược điểm: Quy trình đòi hỏi trại có kỹ thuật cao, đầu tư cao, thiết bò đồng bộ, phức tạp khi lắp đặt Khi xảy ra sự cố khó xử lý 2.5.3 Hệ thống nước xanh Quy trình nước xanh được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1966 do Fujimura khởi xướng và đã hoàn... trùng Tùy theo điều kiện kỹ thuật và kinh tế của từng vùng mà áp dụng các quy trình khác nhau Sau đây là bốn hệ thống cơ bản theo sự tổng hợp của Nguyễn Thanh Phương và ctv, 2003 2.5.1 Hệ thống nước trong hở Quy trình được khởi xướng đầu tiên bởi Ling năm 1969 và được hoàn thiện bởi Aquacop từ năm 1977 Quy trình này được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước Nguyên tắc hoạt động của quy trình là đảm bảo môi trường... 1974 Tiếp theo Liao (1979), Adisukressno (1980), M.B New và S Singholka (1982), Malecha (1983) đã bổ sung hoàn chỉnh quy trình Quy trình này đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia Nguyên tắc hoạt động của quy trình này là dùng tảo để ổn đònh môi trường nước ương Đặc điểm chính của quy trình này là thường xuyên bổ sung tảo Chlorella thuần vào bể ương để duy trì màu nước xanh liên tục Quy trình có... trường nước trong sạch (không có tảo ) bằng cách thay nước hằn g ngày (hở) Đặc điểm quan trọng của quy trình này là mật độ ương cao, 100 – 150 con/lít, thay nước và hút cặn hằng ngày Quy trình có ưu điểm là thường đạt năng suất cao Quy trình tương đối đơn giản , không đòi hỏi kỹ thuật cao, phù hợp với các trại có đầy đủ cả hai nguồn nước mặn , ngọt và chất lượng nước tốt Nhược điểm: Tốn nhiều nước biển . KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) THEO MÔ HÌNH NƯỚC TRONG HỞ TẠI TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG MỸ. tài Khảo sát mô hình sản xuất giống Tôm Càng Xanh theo quy trình nước trong hở được tiến hành từ ngày 15/4/2005 đến ngày 15/6/2005 tại trại giống Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát quy trình sản xuất tôm giống càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trang trại sản xuất giống Mỹ Thạch, Khảo sát quy trình sản xuất tôm giống càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trang trại sản xuất giống Mỹ Thạch, Khảo sát quy trình sản xuất tôm giống càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trang trại sản xuất giống Mỹ Thạch, TỔNG QUAN TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, GIỚI THIỆU 1.1, Phân loại Phân bố Hình thái và tăng trưởng, Nhiệt độ Độ mặn pH, Độ cứng Môi trường sống, Sự thành thục, nở và ấp trứng Sự phát triển của ấu trùng, Sơ Lược Tình Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh Ở An Giang, Hệ thống nước trong hở, Độ mặn Nhiệt độ, pH và Oxy hòa tan, Độ cứng của nước Ánh sáng, Đặc điểm bệnh Phòng và trò bệnh, Kết cấu trại Hệ thống bể chứa nước Hệ thống bể lọc cơ học, Vò trí trại Nhân lực, Nguồn tôm Tính toán lượng tôm trứng cần cho sản xuất Cách chọn tôm trứng Xử lý vệ sinh tôm trứng, Cho ấu trùng ăn Nauplius Artemia, Cho ấu trùng ăn thức ăn chế biến a Chuẩn bò thức ăn chế biến, Độ sâu mức nước ương Chế độ thay nước, Môi trường nước ương, Thu và bố trí ấu trùng Sự ngọt hóa và chăm sóc hậu ấu trùng, Thu hoạch hậu ấu trùng, Mật độ ương Thời gian ương đến khi có sự xuất hiện của hậu ấu trùng Cỡ tôm post conkg, Tỷ lệ sống, Lượng nước sử dụng trong quá trình ương

Từ khóa liên quan