Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 7 pptx

14 331 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2014, 00:21

85 khiển tự động đƣợc áp dụng để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, nhƣng các chỉ tiêu chất lƣợng đƣợc kiểm tra trực tuyến thƣờng chỉ là những thông số quan trọng nhất. Trong khi đó, rất nhiều các chỉ tiêu chất lƣợng khác không thể xác định trực tuyến trong quá trình sản xuất, pha trộn, các chỉ tiêu này chỉ đƣợc xác định trong phòng thớ nghiệm. Vì vậy mà sản phẩm sau khi sản xuất vẫn cần phải đƣợc lƣu kho để kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi xuất hàng. Bể chứa cũng có chức năng dự phòng trong sản xuất và kinh doanh, nhiều khi do điều kiện thời tiết, biến động thị trƣờng một số sản phẩm không thể xuất xƣởng đúng với công suất của nhà máy, do đó, bể chứa sản phẩm phải có sức chứa để tiếp nhận sản phẩm từ nhà máy trong một thời gian nhất định mà không phải dừng hoạt động, ngƣợc lại, khi thị trƣờng có nhu cầu cao hơn công suất bình thƣờng của nhà máy thỡ vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng trong một giai đoạn nhất định. Số lƣợng và dung tích bể chứa cho một loại sản phẩm phải đảm bảo sao cho đủ để cấp cho phƣơng tiện vận chuyển có tải trọng lớn nhất (tải trọng tàu lớn nhất cho phép cập bến) đồng thời đảm bảo phải có ít nhất một bể chứa ngoài các bể đang xuất hàng có khả năng tiếp nhận sản phẩm từ nhà máy một cách liên tục. Tùy theo từng loại sản phẩm mà số ngày dự phòng tối thiểu khác nhau. Tổng thể tớch bể chứa của một loại sản phẩm thụng thƣờng đƣợc xác định theo nguyên tắc: Tổng thể tớch bể ớt nhõt bằng tải trọng lớn nhất phƣơng tiện vận chuyển cộng thêm số ngày dự phòng sản xuất (tùy theo từng loại sản phẩm).Thông thƣờng, sản phẩm có khả năng tiêu thụ lớn trên thị trƣờng thời gian lƣu kho thấp hơn các sản phẩm có nhu cầu thấp trên thị trƣờng. Nói cách khác, dung tích của khu bể chứa đƣợc thiết kế để đảm bảo tồn chứa đƣợc một số ngày vận hành nhất định của nhà máy phòng trƣờng hợp việc xuất sản phẩm gặp khó khăn do điều kiện thời tiết và đảm bảo khả năng dự phòng trong kinh doanh đồng thời đáp ứng đƣợc yêu cầu về nguyên tắc xuất hàng hóa. Ngoài ra, khu bể chứa còn phải tính đến khả năng đáp ứng đƣợc các phƣơng tiện vận chuyển khác nhau đặc biệt là khi xuất sản phẩm cho các tàu có tải trọng lớn. Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển có tải trọng càng lớn thì càng đòi hỏi phải đầu tƣ khu bể chứa có dung tích càng lớn. Chính vì vậy trong thực tế, xây dựng nhà máy ngƣời ta phải lựa chọn phƣơng tiện vận chuyển sản phẩm một cách thích hợp vừa đảm bảo khả năng vận hành linh động của nhà máy đồng thời đảm bảo mức đầu tƣ cho bể chứa ở mức chấp nhận đƣợc. 86 4.2. BỂ CHỨA TRUNG GIAN Để đảm bảo an toàn vận hành nhà máy trong điều kiện hoạt động bình thƣờng, chạy thử cũngg nhƣ khi xảy ra sự cố, trong nhà máy lọc hóa dầu ngƣời ta thiết kế và lắp đặt các bể chứa trung gian. Bể chứa trung gian còn có nhiệm vụ giảm bớt ảnh hƣởng của các phân xƣởng với nhau khi một một phân xƣởng gặp sự cố và đảm bảo sự linh động trong vận hành. Theo chức năng, bể chứa thƣờng chia ra làm hai loại: bể chứa đệm (giữa các phân xƣởng công nghệ) và bể chứa các cấu tử pha trộn. 4.2.1. Bể chứa đệm 4.2.1.1.Chức năng và nguyên lý hoạt động Bể chứa đệm đƣợc bố trí giữa các phân xƣởng công nghệ kế tiếp nhau, có nhiệm vụ dự trữ nguyên liệu cho các phân xƣởng phía sau và nhằm đảm bảo phân xƣởng phía trƣớc vẫn hoạt động bình thƣờng nếu các phân xƣởng phía sau có sự cố tạm ngừng hoạt động hoặc ngƣợc lại khi phân xƣởng phía truớc có sự cố thì phân xƣởng phía sau vẫn có nguyên liệu vận hành ở công suất tối thiểu trong một giai đoạn nhất định. Nguyên lý hoạt động của các bể chứa trung gian này tóm tắt một cách đơn giản nhƣ sau: khi phân xƣởng phía sau xảy ra sự cố phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục sự cố thì sản phẩm trung gian đi từ các phân xƣởng công nghệ phía trƣớc đƣợc tồn trữ vào các bể chứa đệm trƣớc phân xƣởng sự cố, ngƣợc lại phân xƣởng công nghệ phía sau sẽ sử dụng nguyên liệu dự phòng trong bể chứa hoặc chạy tuần hoàn nguyên liệu ở công suất thấp (tùy vào công nghệ cụ thể) nếu phân xƣởng phía trƣớc gặp sự cố. Việc lắp đặt các bể chứa đệm phải đƣợc xem xét kỹ để vừa đảm bảo vận hành an toàn và tính linh động của nhà máy nhƣng cũngg không làm tăng quá chi phí đầu tƣ. Tùy theo mục đích sử dụng, nguyên lý vận hành mà các bể chứa đệm ở trạng thỏi thƣờng xuyên trống rỗng (để chứa sản phẩm trung gian phân xƣởng công nghệ phía trƣớc nếu phân xƣởng sau gặp sự cố) hay ở trạng thỏi luôn đầy (dự trữ nguyên liệu đề phòng phân xƣởng phía trƣớc gặp sự cố) hoặc phƣơng án tàng trữ phối hợp (một số bể đầy một số bể rỗng). Bể chứa đệm có một ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo vận hành an toàn nhà máy ở mọi chế độ vận hành, tránh việc ngừng nhà máy chỉ vì một sự cố ở một vài phân xƣởng nhá lẻ. Việc bố trí số lƣợng, thể tích các bể chứa đệm thích hợp cho phép nhà máy vẫn có thể hoạt động khi một vài phân xƣởng có sự cố phải ngừng hoạt động để khắc phục sự cố trong thời gian ngắn, nhờ đó tránh tổn thất kinh tế sau mỗi một lần dừng toàn bộ nhà máy. 87 Dung tích và số lƣợng bể chứa phải căn cứ vào từng trƣờng hợp cụ thể, tuy nhiên, trong thực tế ngƣời ta thƣờng xác định tổng dung tích bể chứa đệm phải đảm bảo khả năng tồn trữ để các phân xƣởng không gặp sự cố có thể vận hành 3-4 ngày ở công suất thiết kế. Đây là khoảng thời gian có thể khắc phục đƣợc các sự cố thông thƣờng các phân xƣởng công nghệ. 4.2.1.2. Các bể chứa đệm trong Nhà máy lọc dầu Trong Nhà máy lọc dầu, thông thƣờng giữa các phân xƣởng công nghệ đều lắp đặt các bể chứa đệm để đảm bảo an toàn và linh động trong vận hành. Các bể chứa đệm điển hình là bể chứa cặn chƣng cất khí quyển giữa phân xƣởng chƣng cất dầu thụ và phân xƣởng chƣng chân không (hoặc phân xƣởng cracking), bể chứa phân đoạn naphtha giữa phân xƣởng chƣng cất dầu thô và phân xƣởng xử lý naphtha bằng hydro, bể chứa LCO/HGO trƣớc phân xƣởng xử lý GO, bể chứa xăng craking giữa phân xƣởng cracking và phân xƣởng xử lý, bể chứa sản phẩm LPG không đạt chất lƣợng yêu cầu, Số lƣợng và chủng loại bể chứa đệm tùy thuộc vào quan điểm vận hành nhà máy mà không có một nguyên tắc chung cho tất cả các nhà máy. 4.2.2. Bể chứa cầu tử pha trộn Hầu nhƣ tất cả các sản phẩm lọc dầu đều là kết qua pha trộn của nhiều cầu tử đƣợc sản xuất trong nội tại nhà máy (một số cấu tử có thể nhập từ bờn ngoài). Thông thƣờng, các cấu tử pha trộn đƣợc chứa trong các bể chứa trƣớc khi đƣa tới thiết bị pha trộn. Chức năng của các bể chứa cấu tử pha trộn bao gồm: Đảm bảo khả năng dự trữ của nhà máy, tăng tính linh động trong việc pha trộn sản phẩm có chất lƣợng khác nhau theo yêu cầu thị trƣờng, điều hoà đƣợc tỷ lệ pha trộn các chủng loại sản phẩm, giỳp hệ thống pha trộn không phải ngừng hoạt động khi có sự cố một số phân xƣởng. Trong nhà máy lọc dầu, các bể chứa cấu tử pha trộn chủ yếu cho pha trộn các sản phẩm xăng và diesel. Đối với nhà máy lọc dầu có cấu hình công nghệ điển hình thỡ các bể chứa các cấu tử pha trộn gồm có: bể chứa butan, bể chứa reformate, bể chứa isomerate, bể chứa xăng cracking, bể chứa alkylate, bể chứa GO/LCO, bể chứa Kerosene. 4.3. HỆ THỐNG PHA TRỘN VÀ XUẤT SẢN PHẨM Nhƣ đã trình bày ở trên, đa phần các sản phẩm cuối cùng của nhà máy lọc dầu là kết quả của quá trình pha trộn nhiều cấu tử thành phần. Việc pha trộn các cấu tử để nhận đƣợc sản phẩm cuối có chất lƣợng đáp ứng đúng yêu cầu chất lƣợng đƣợc thực hiện nhờ hệ thống pha trộn. Có nhiều phƣơng thức pha trộn sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể mà lựa chọn phƣơng 88 pháp nào. Trong thực tế, phƣơng pháp pha trộn tự động trong đƣờng ống bằng thiết bị trộn tĩnh đƣợc sử dụng rộng rãi, phƣơng pháp này dần thay thế cho phƣơng pháp pha trộn bằng bể hòa trộn. 4.3.1. Các phƣơng pháp pha trộn sản phẩm Theo phƣơng thức pha trộn truyền thống, các cấu tử đƣợc bơm theo một tỷ lệ xác định vào một bể pha trộn. Bể này có trang bị máy khuấy để đảm bảo sự đồng đều các cấu tử. Sản phẩm trong bể chứa đƣợc kiểm tra và hiệu chỉnh trƣớc khi đƣa ra khu bể chứa sản phẩm. Phƣơng pháp này có ƣu điểm là chất lƣợng sản phẩm đƣợc kiểm tra trực tiếp tại phòng thí nghiệm trƣớc khi chuyển sang khu bể chứa sản phẩm. Tuy nhiên, phƣơng pháp này làm tăng chi phí đầu tƣ và chi phí vận hành. 4.3.1.1. Phƣơng pháp pha trộn bằng bể Phƣơng pháp pha trộn bằng bể là phƣơng pháp pha trộn truyền thống đƣợc sử dụng trong các nhà máy lọc dầu trƣớc đây hoặc các nhà máy đầu tƣ cho các thiết bị tự động ở mức thấp. Nguyên lý hoạt động của phƣơng pháp này là: các cấu tử pha trộn từ bể chứa trung gian đƣợc bơm vào bể hòa trộn theo khối lƣợng đƣợc tính tóan trƣớc để đảm bảo chất lƣợng theo yêu cầu. Trong bể hòa trộn, các cấu tử đƣợc khuấy đồng nhất sau đó kiểm tra chất lƣợng, nếu sản phẩm pha trộn đạt yêu cầu sẽ đƣợc chuyển tới bể chứa sản phẩm, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ tiến hành hiệu chỉnh cho tới khi đạt yêu cầu chất lƣợng. Trong trƣờng hợp xấu nhất, sản phẩm pha trộn không đạt đƣợc chất lƣợng thì sẽ đƣợc bơm về bể chứa dầu thải để chế biến lại. Sơ đồ công nghệ phƣơng pháp pha trộn sản phẩm bể hòa trộn đƣợc mô tả trong hình H-25 A. Phƣơng pháp này có ƣu điểm nhất định nhƣ: Chất lƣợng sản phẩm chuyển ra bể chứa đƣợc kiểm tra đƣợc bằng cả thiết bị phân tích trực tuyến và trong phòng thí nghiệm, vì vậy, ít khi sản phẩm ở các bể chứa sản phẩm cuối cùng không đạt yêu cầu, đầu tƣ về thiết bị tự động thấp. Tuy nhiên, phƣơng pháp này có nhiều nhƣợc điểm nhƣ: đầu tƣ thiết bị cơ khí cao (thêm bể chứa, thiết bị khuấy trộn, đƣờng ống, bơm), pha trộn sản phẩm thực hiện theo mẻ, không liên tục, mức độ tự động hóa thấp. 4.3.1.2. Phƣơng pháp pha trộn trực tiếp trong đƣờng ống Ngày nay, cùng với tiến bộ trong lĩnh vực đo lƣờng điều khiển, đặc biệt là các thiết bị đo và phân tích trực tuyến (online), công đoạn pha trộn sản phẩm đƣợc nâng thêm một bƣớc về mức độ điều khiển và kiểm sóat quá trình để đảm chất lƣợng sản phẩm pha trộn nhằm giảm chi phí đầu tƣ, vận hành. Nhờ 89 tiến bộ thiết bị đo lƣợng điều khiển, đa phần các quá trình pha trộn sản phẩm nhiên liệu lỏng trong nhà máy lọc dầu đƣợc thực hiện trực tiếp trên đƣờng ống và chuyển thẳng ra bể chứa sản phẩm mà không cần một bể hòa trộn sản phẩm trung gian. Theo phƣơng pháp này, tất cả các cấu tử pha trộn đƣợc bơm đồng thời hoà vào đƣờng ống trong đó có gắn các bộ phận đổi dòng đặc biệt để trộn đều các cấu tử (thiết bị trộn tĩnh). Sản phẩm nhận đƣợc sau khi pha trộn trực tiếp trong đƣờng ống đƣợc đƣa thẳng tới khu bể chứa sản phẩm mà không cần đƣa tới một bể chứa trung gian nào. Để đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, các đầu đo phân tích đƣợc lắp đặt trên từng dòng cấu tử riêng biệt và thƣờng xuyên cung cấp số liệu về hệ thống điều khiển. Căn cứ trên tính chất của các dòng cấu tử máy tính sẽ tính tóan để điều chỉnh tỷ pha trộn giữa các cấu tử và điều khiển các van để thiết lập tỷ lệ dòng pha trộn của các cấu tử thành phần. Việc pha trộn sản phẩm hoàn toàn tự động. Phía sau thiết bị trộn tĩnh ngƣời ta lắp đặt đầu đo kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, nếu sản phẩm không đạt chất lƣợng sẽ tự động chuyển về bể chứa dầu thải để đƣa tới các phân xƣởng công nghệ chế biến lại. Phƣơng pháp này đơn giản về mặt cơ khí và cho phép giảm đƣợc các bể chứa pha trộn trung gian. Tuy nhiên, áp dụng phƣơng pháp pha trộn này phải đầu tƣ thích đáng cho hệ thống tự động hóa. Trong trƣờng hợp các thiết bị đo hoạt động không chuẩn xác vẫn xảy ra trƣờng hợp sản phẩm không đạt yêu cầu đƣợc đƣa ra khu bể chứa gây tăng chi phí sản xuất, tuy nhiên, các trƣờng hợp này là hãn hữu xảy ra. Sơ đồ công nghệ pha trộn sản phẩm trực tiếp trên đƣờng ống đƣợc mô tả trong hình H-25 B. Hình 25 A Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn sản phẩm sử dụng bể hoà trộn 90 Hình 25 B Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn sản phẩm trực tiếp trong đƣờng ống 4.3.1.3. Pha trộn các sản phẩm lọc dầu Sản phẩm lọc dầu chủ yếu là ở dạng nhiên liệu lỏng (LPG, dầu háa/nhiên liệu phản lực, xăng, dầu diesel và dầu đốt lũ). Ngoại trừ nhiên liệu phản lực, các sản phẩm khác đều cần pha trộn (LPG đôi khi tách riêng C3, C4, việc pha trộn LPG là nhiệm vụ nhà phân phối kinh doanh), trong đó quá trình pha trộn xăng và diesel là phức tạp hơn cả do có nhiều cấu tử pha trộn và nhiều chủng loại sản phẩm. Vì vậy, trong khuụn khổ chƣơng trình chỉ giới thiệu hệ thống pha trộn xăng và diesel trong nhà máy lọc dầu. a. Pha trộn xăng Các cấu tử pha trộn chính Tùy thuộc vào cấu hình công nghệ nhà máy mà cấu tử pha trộn xăng có khác nhau. Các cấu tử pha trộn xăng chính là: Xăng cracking, reformate, isomerate, alkylate, naphtha nhẹ, butan, và cấu tử tăng trị số octan (MTBE, TAME, Toluen, ) nếu nhƣ các cấu tử pha trộn đƣợc sản xuất nội tại trong nhà máy không đáp ứng đƣợc trị số octan của xăng sau khi pha trộn. Yêu cầu về chất lƣợng và sơ đồ công nghệ pha trộn Tùy theo trình độ kinh tế, xó hội, mỗi quốc gia có tiêu chuẩn về chất lƣợng sản phẩm dầu má khác nhau. Sản phẩm xăng đƣợc xác định bởi rất nhiều các chỉ tiêu, trong đó các chỉ tiêu quan trọng là: trị số octane, khối lƣợng riêng, hàm lƣợng lƣu hùynh, áp suất hơi bão hòa, hàm lƣợng olefin, benzene, aromactics, Trong thực tế, chỉ một số thông số quan trọng đƣợc kiểm sóat liên tục trong quá trình vận hành vì một số tớnh chất sản phẩm không thể xác định trực tiếp bằng dụng cụ đo. Mặt khác, có rất nhiều chỉ tiếu chất lƣợng chắc 91 chắn đạt đƣợc với cấu hình công nghệ của nhà máy mà không cần phải kiểm sóat. Các chỉ tiêu xăng thƣờng xuyên đƣợc kiểm sóat trong quá trình pha trộn là: Trị số Octane, khối lƣợng riêng, hàm lƣợng lƣu hùynh, áp suất hơi bão hòa. Các chỉ tiêu cũng lại của xăng đƣợc xác định nhờ phân tích tại phòng thớ nghiệm trƣớc khi xuất hàng. Sơ đồ công nghệ pha trộn xăng (theo phƣơng pháp pha trộn trực tiếp trong đƣờng ống) đƣợc trình bày trong hình H-26 A. Theo sơ đồ này, các cấu tử pha trộn xăng chính (Butane, Alkylate, Reformate, Isomate/naphtha nhẹ, xăng cracking, xăng không đạt chất lƣợng và phụ gia tăng chỉ số Octane) đƣợc bơm từ bể chứa tới thiết bị trộn tĩnh trên đƣờng ống. Nhờ thiết bị trộn tĩnh, các cấu tử đƣợc pha trộn đồng đều ngay trên đƣờng ống rồi đƣa thẳng tới bể chứa sản phẩm. Quá trình pha trộn hoàn toàn tự động và điều khiển từ phòng điều khiển trung tâm. Sản phẩm không đạt chất lƣợng đƣợc đƣa về bể chứa dầu thải để pha trộn hoặc chế biến lại. Hình 26 A- Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn xăng b. Pha trộn dầu diesel Các cấu tử pha trộn chính Tùy thuộc vào cấu hình công nghệ nhà máy mà cấu tử pha trộn dầu diesel có khác nhau. Các cấu tử pha trộn diesel chính là: Phân đoạn dầu diesel nhẹ chƣng cất trực tiếp từ phân xƣởng CDU, dầu diesel từ các phân đó đƣợc xử lý bằng hydro (GO), phân đoạn dầu diesel cracking (LCO), dầu phân đoạn chƣng cất chân không và Kerosene. Trong thực tế, có thể tất cả các phân đoạn diesel 92 trong nhà máy đƣợc thu về phân xƣởng xử lý bằng hydro (GO-HDS), vì vậy, số dòng pha trộn diesel có thể giảm đi ở mức tối thiểu. Hình 26 B- Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn dầu diesel Yêu cầu về chất lƣợng và sơ đồ công nghệ pha trộn Cũngg nhƣ sản phẩm xăng, dầu diesel sau khi pha trộn phải đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn thiết kế của nhà máy và đáp ứng yêu cầu thị trƣờng tiêu thụ. Tùy theo thị trƣờng tiêu thụ mà tiêu chuẩn thiết kế cần phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực hay tiêu chuẩn quốc tế. Nhỡn chung tiêu chuẩn quy định chất lƣợng diesel có rất nhiều chỉ tiêu, tuy nhiên, các chỉ tiêu chính đƣợc kiểm sóat trực tuyến trong sản xuất là: Chỉ số xê-tan, khối lƣợng riêng, điểm đông đặc, hàm lƣợng lƣu hùynh và điểm chớp cháy. Các chỉ tiêu khác đƣợc xác định trong phòng thớ nghiệm khi xuất hàng hóa. Các chỉ tiêu không đƣợc xác đinh trực tuyến phần lớn đó đƣợc tính tóan trƣớc sẽ đạt đƣợc yêu cầu với cấu hình công nghệ của nhà máy. Việc xác định các chỉ tiêu chất lƣợng này chỉ thực hiện ở khâu kiểm tra chất lƣợng cuối cùng trong phòng thớ nghiệm. Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn dầu diesel trong nhà máy lọc dầu (theo phƣơng pháp pha trộn trực tiếp trong đƣờng ống) đƣợc mô tả trong hình H-26 B. Theo sơ đồ công nghệ này, các cấu tử pha trộn chính nhƣ gasoil (GO), dầu cracking (LCO) và kerosene đƣợc bơm từ bể chứa tới đầu pha trộn. Các cấu tử sẽ đƣợc trộn đồng đều nhờ thiết bị trộn tĩnh. Thành phần chính của diesel là GO và LCO (nếu hàm lƣợng lƣu hùynh và tạp chất trong LCO lớn thỡ 93 một phần LCO đó đƣợc xử lý trong phân xƣởng GO-HDS), dòng kerosene chỉ có ý nghĩa trong việc điểu chỉnh nhiệt độ điểm đông đặc và tỷ trọng của dầu sản phẩm. 4.3.2. Xuất sản phẩm Sản phẩm sau khi pha trộn đƣợc tàng trữ tại khu bể chứa sản phẩm trƣớc khi xuất cho khách hàng. Sản phẩm có thể đƣợc xuất ra khỏi nhà máy bằng đƣờng thủy, đƣờng bộ (bao gồm cả đƣờng sắt và xe bồn) và đƣờng ống. Các nhà máy lọc dầu thƣờng có công suất lớn, vì vậy, việc xuất hàng thƣờng phải phối hợp đồng thời bằng nhiều phƣơng tiện vận chuyển để có thể giải phóng đƣợc lƣợng hàng hóa lớn nhƣ vậy. Do hạn chế về tải trọng của phƣơng tiện vận chuyển, phƣơng pháp xuất bằng đƣờng bộ chỉ đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ vùng lân cận nhà máy. Hình H-27 - Bến xuất sản phẩm lỏng bằng đƣờng thủy của Nhà máy lọc dầu Phƣơng thức vận chuyển bằng đƣờng ống có nhiều ƣu điểm, tuy nhiên, đầu tƣ cho hệ thống lớn, việc quản lý, vận hành mạng đƣờng ống từ nhà máy tới khách hàng phức tạp, phƣơng thức này chỉ phù hợp với các nƣớc có trình độ phát triển cao hoặc trong trƣờng hợp bất khả kháng (nhà máy nằm sâu trong đất liền). Trong thực tế, phƣơng thức xuất sản phẩm bằng đƣờng thủy sử dụng rộng rói nhất do có nhiều ƣu điểm: chi phí vận chuyển thấp, tải trọng phƣơng tiện vận chuyển lớn, có thể vận chuyển mọi khoảng cách trong phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu nhờ đó mở rộng khả năng phân phối sản phẩm, Chính vì vậy, ngoại trừ những trƣờng hợp đặc biệt, hầu hết các nhà máy lọc dầu đƣợc đặt tại vị trí thuận lợi cho việc xuất bằng đƣờng thủy (ngoài ra để thuận lợi cho nhập nguyên liệu dầu thô). 94 4.3.2.1. Xuất bằng đƣờng thủy Đa phần các nhà máy lọc dầu đƣợc đặt tại vị trí thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đƣờng thủy (đặc biệt là cần các cảng biển nƣớc sâu) để đáp ứng đƣợc yêu cầu xuất một lƣợng lớn sản phẩm. Để xuất hàng hóa bằng đƣờng thủy, ngƣời ta phải thiết kế, xây dựng, lắp đặt các bến tiếp nhận tàu cùng với các phƣơng tiện xuất hàng phù hợp với công suất nhà máy và điều kiện luồng lạch khu vực. Một trong việc quan trọng là xác định đƣợc khả năng tiếp nhận đƣợc tàu có tải trọng lớn nhất, các loại tàu dự kiến sử dụng để làm cơ sở thiết kế bến xuất sản phẩm. Từ loại tàu dự kiến sử dụng để xuất sản phẩm sẽ định đƣợc số bến cần thiết để công suất các bến đủ đáp ứng yêu cầu mà không gây ra hiện tƣợng kẹt bến. Để xuất các sản phẩm bằng đƣờng thủy, ngƣời ta phải xây dựng tuyến đƣờng ống từ khu bể chứa ra tới cầu cảng cùng với các máy móc, phƣơng tiện kèm theo nhƣ bơm, cần xuất, bộ phận chống sốc thủy lực, Kích thƣớc đƣờng ống xuất, công suất và số lƣợng bơm phải đƣợc thiết kế sao cho đáp ứng đƣợc tất cả các loại tàu có tải trọng khác nhau dự kiến sẽ đƣợc sử dụng để đảm bảo sự hoạt động linh hoạt của bến xuất. Bến xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu bằng đƣờng thủy đƣợc minh hoạ trong hình H-27. 4.3.2.2. Xuất bằng đƣờng bộ Để đáp ứng nhu cầu sản phẩm của khu vực lân cận quanh nhà máy và chia sẻ một phần nhiệm vụ xuất sản phẩm, thông thƣờng, trong nhà máy ngƣời ta xây dựng một trạm xuất sản phẩm bằng đƣờng bộ. Do tải trọng phƣơng tiện vận tải đƣờng bộ nhá nên hệ thống bể chứa sản phẩm và các phƣơng tiện kèm theo đƣợc tách riêng với hệ thống xuất sản phẩm bằng đƣờng thủy nhằm đảm bảo an toàn vận hành và đơn giản trong quản lý. Với vị trí thuận lợi, khu vực xuất đƣờng bộ có thể bao gồm cả trạm xuất xe bồn và trạm xuất đƣờng sắt. 4.4. HỆ THỐNG XỬ Lí NƢỚC THẢI Trong nhà máy lọc hóa dầu có nhiều nguồn thải lỏng cần phải đƣợc xử lý trƣớc khi xả vào môi trƣờng theo quy định tiêu chuẩn môi trƣờng. Nguồn thải lỏng chủ yếu là các nguồn nƣớc thải từ các phân xƣởng công nghệ, năng lƣợng phụ trợ, nguồn nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc mƣa nhiễm bẩn. Để nƣớc thải ra môi trƣờng đạt tiêu chuẩn theo quy định, trong các nhà máy lọc hóa dầu phải xõy dựng hệ thống xử lý nƣớc thải. [...]... chuẩn mụi trƣờng và sơ đồ công nghệ, yếu tố kinh tế mà phƣơng án xử lý cụ thể sẽ đƣợc xác định cho phù hợp Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý sơ bộ sẽ đƣợc đƣa vào hệ thống xử lý chung Quá trình xử lý trải qua các công đoạn sau đây b Xử lý bậc một Các nguồn nƣớc thải sau khi phân loại và xử lý sơ bộ đƣợc đƣa tới bể hòa trộn Tại đây các dòng nƣớc thải đƣợc hòa trộn đồng nhất để xử lý theo các công đoạn tiếp theo... đạt đƣợc hiệu quả cao 4.4.2.1 Sơ đồ công nghệ a Phân loại nƣớc thải và xử lý ban đầu Tất cả các nguồn nƣớc thải trong nhà máy đều đƣợc phân loại và xử lý sơ bộ trƣớc khi đƣa vào hệ thống thiết bị xử lý chung Các dòng nƣớc thải đƣợc phân loại và thu gom thành các nhóm sau: Nước nhiễm dầu bề mặt: Bao gồm nƣớc mƣa khu vực có nguy cơ nhiễm dầu, nƣớc rửa ở các khu vực phân xƣởng công nghệ, nƣớc thải ra từ... nhƣ nƣớc bề mặt thải từ khu vực vỉa hè, mặt sàn khu phân xƣởng công nghệ, khu vực xuất hàng bằng đƣờng biển, đƣờng bộ Nƣớc thải ra từ hệ thống nƣớc làm mát, từ thiết bị lọc của hệ thống xử lý nƣớc ngọt và nƣớc ngƣng cũngg đƣợc thu gom về hệ thống nƣớc bề mặt nhiễm dầu 4.4.1.2 Nƣớc thải nhiễm dầu từ khu công nghệ Nƣớc thải nhiễm dầu từ khu công nghệ từ các nguồn nhƣ: nƣớc xả đáy, nƣớc rửa thiết bị, bồn... nƣớc thải đƣợc phân chia ra nhiều bộ phận xử lý chuyờn biệt và nhiều cấp xử lý để loại các tạp chất một cách có hiệu quả và có chọn lọc Sơ đồ khối hệ thống xử lý nƣớc thải điển hình của nhà máy lọc hóa dầu điển hình đƣợc mô tả trong hình H-28 Tùy theo sơ đồ chế biến, công nghệ áp dụng mà nguồn thải có thể có những khác biệt đôi chút và do đó hệ thống xử lý trong thực tế có những khác biệt Nhỡn chung,... thải chƣa đạt yêu cầu 4.4.2.2 Các thiết bị xử lý Thiết bị xử lý nƣớc thải trong nhà máy lọc hóa dầu đƣợc chia thành bốn nhóm: Thiết bị phân loại và xử lý sơ bộ bân đầu, thiết bị xử lý bậc một, thiết bị xử lý bậc hai và thiết bị xử lý bậc ba Sơ đồ công nghệ tóm tắt hệ thống xử lý nƣớc điển hình với các loại thiết bị sử dụng đƣợc trình bày trong hình H-29 98 ... Để hiệu quả quá trình xử lý cao, ngƣời ta phải tiến hành đánh giá, phân loại các nguồn nƣớc thải và xử lý sơ bộ trƣơc khi đƣa đến hệ thống xử lý nƣớc thải trung tâm của nhà máy Các nguồn nƣớc thải chính trong nhà máy lọc hóa dầu bao gồm: - Nƣớc thải bề mặt lẫn dầu; - Nƣớc thải nhiễm dầu từ khu công nghệ; - Nƣớc thải sinh hoạt; - Các dạng bùn thải lẫn nƣớc 4.4.1.1 Nƣớc thải bề mặt lẫn dầu Nƣớc thải... trƣờng Nƣớc thải từ hệ thống xử lý cấp một và nƣớc thải sinh hoạt (đó đƣợc xử lý sơ bộ ban đầu) đƣợc đƣa tới thiết bị xử lý sinh học Để điều chỉnh chất lƣợng nƣớc thải, một phần nƣớc thải từ bể kiểm tra chất nƣớc trƣớc khi xả ra môi trƣờng cũngg đƣợc tuần hoàn lại thiết bị xử lý sinh học Xử lý bạc hai thƣờng là hệ thống xử 97 lý lọc sinh học hai giai đoạn Nƣớc thải trƣớc khi đi vào các thiết bị lọc sinh... ngọt và nƣớc ngƣng, Nƣớc nhiễm dầu bề mặt đƣợc thu gom về bể chứa, đƣợc tách váng dầu sơ bộ rồi chuyển sang thiết bị lắng dầu (CPI) Dầu tách ra đƣợc chuyển tới bể chứa dầu ẩm, cũng nƣớc đƣợc đƣa tới bể kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xả ra môi trƣờng Nước lẫn dầu: Nƣớc lẫn dầu tách ra từ các phân xƣởng công nghệ, khu bể chứa và bể chứa dầu thải, đƣợc đƣa tới bể lắng dầu Tại đây một phần dầu... xƣởng công nghệ, khu bể chứa và bể chứa dầu thải, đƣợc đƣa tới bể lắng dầu Tại đây một phần dầu đƣợc tách ra rồi đƣa tới bể chứa dầu ẩm, cũng nƣớc thải đƣợc bơm tới bể hòa trộn các dòng nƣớc đó qua xử lý sơ bộ Nước thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt thu gom từ các nguồn nhƣ khu nhà hành chính, nhà ăn, nhà vệ sinh, đƣợc thu về bể chứa nƣớc thải sinh hoạt Tại đây, các tạp chất cơ học đƣợc có kích thƣớc... chất, dinh dƣỡng bổ sung, hệ thống cấp không khí cần thiết cho sự phát triển của vi sinh Nƣớc thải sau khi xử lý sinh học sẽ đƣợc đƣa tới thiết bị xử lý bậc ba, cùng bẩn cặn đƣợc đƣa tới thiết bị xử lý sơ bộ bùn thải d Xử lý bậc ba Nƣớc thải sau khi ra khỏi thiết bị xử lý bậc hai đƣợc đƣa tới thiết bị lọc để tách nốt các tạp chất rắn lơ lửng cũng sút lại Thiết bị lọc thƣờng đƣợc sử dụng là thiết bị lọc . ra. Sơ đồ công nghệ pha trộn sản phẩm trực tiếp trên đƣờng ống đƣợc mô tả trong hình H-25 B. Hình 25 A Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn sản phẩm sử dụng bể hoà trộn 90 Hình 25 B Sơ. trộn diesel có thể giảm đi ở mức tối thiểu. Hình 26 B- Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn dầu diesel Yêu cầu về chất lƣợng và sơ đồ công nghệ pha trộn Cũngg nhƣ sản phẩm xăng, dầu diesel sau. yêu cầu cụ thể về 97 tiêu chuẩn mụi trƣờng và sơ đồ công nghệ, yếu tố kinh tế mà phƣơng án xử lý cụ thể sẽ đƣợc xác định cho phù hợp. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý sơ bộ sẽ đƣợc đƣa vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 7 pptx, Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 7 pptx, Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 7 pptx