biện pháp chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh bắc kạn

105 514 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 22:23

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NÔNG TRƢỜNG HẢI BIỆ N PHÁ P CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈ NH BẮ C KẠ N Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã ngành: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS PHẠM VIẾT VƢỢNG THÁI NGUYÊN - 2011 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Biệ n phá p chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắ c Kạ n” được thực hiện từ tháng 02/2011 đến tháng 8/2011. Luận văn sử dụng những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, các thông tin đã được ghi rõ nguồn gốc, số liệu đã được tổng hợp và xử lí. Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2011 Tác giả Nông Trƣờng Hải ii LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng sâu sắc và tình cảm chân thành tác giả trân trọng cảm ơn: Khoa Sau Đại học, khoa Tâm lý Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cùng các nhà khoa học, các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, góp ý, chỉ bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT Bắc Kạn, các đồng chí cán bộ quản lý của phòng GD&ĐT, trường THCS các huyện, thị xã và bạn bè đồng nghiệp đã tạo điều kiện, cung cấp thông tin, tư liệu giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với PGS.TS Phạm Viết Vượng, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, động viên tác giả nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Những người thân trong gia đình và bạn bè thường xuyên động viên tác giả học tập, nghiên cứu. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng bản luận văn này chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Thái Nguyên, tháng 9 năm 2011 Tác giả Nông Trƣờng Hải iii MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt vii Danh mục các bảng, hình viii MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 6 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 1.2. Một số khái niệm công cụ 7 1.2.1. Đánh giá 7 1.2.2. Chất lượng 9 1.2.3. Chất lượng giáo dục 10 1.2.4. Quản lý 11 1.2.5. Quản lý giáo dục 14 1.2.6. Quản lý chất lượng giáo dục 15 1.2.7. Quản lý trường THCS 17 1.3. Kiểm định chất lượng giáo dục 20 iv 1.3.1. Khái niệm về kiểm định chất lượng giáo dục 20 1.3.2. Kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS 21 1.4. Tự đánh giá trong quản lý chất lượng giáo dục 23 1.4.1. Ý nghĩa củ a hoạt động tự đánh giá 23 1.4.2. Mục tiêu, nội dung tự đánh giá 23 1.4.3. Quy trình tự đánh giá trường THCS 24 1.4.4. Vai trò của nhà trường và phòng chức năng trong việc chỉ đạo thực hiện hoạt động tự đánh giá ở trường THCS 25 1.5. Kinh nghiệm KĐCLGD ở một số quốc gia 26 1.5.1. Đan Mạch 26 1.5.2. Thái Lan 27 Kết luận chương 1 28 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 29 2.1. Khái quát về tỉnh Bắc Kạn 29 2.1.1. Khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn 29 2.1.2. Khái quát về GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn 31 2.2. Thực trạng chỉ đạo thực hiện hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 36 2.2.1. Thực trạng triển khai hoạt động tự đánh giá trường THCS 36 2.2.2. Đánh giá chung việc thực hiện hoạt động tự đánh giá trường THCS 36 2.3. Thực trạng công tác chỉ đạo thực hiện KĐCLGD 38 2.3.1. Thực trạng nhận thức về công tác KĐCLGD 38 2.3.2. Thực trạng chỉ đạo thực hiện KĐCLGD 39 2.3.3. Thực trạng kiểm tra, giám sát việc thực hiện KĐCLGD 43 2.4. Đánh giá chung về công tác chỉ đạo thực hiện KĐCLGD 43 2.4.1. Đánh giá chung 43 v 2.4.2. Kết quả khảo sát thực trạng triển khai thực hiện công tác KĐCLGD 45 2.4.3. Nguyên nhân của thực trạng 54 Kết luận chương 2 55 Chƣơng 3. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 56 3.1. Nguyên tắc xác định các biện pháp chỉ đạo 56 3.1.1. Nguyên tắc tính kế thừa 56 3.1.2. Nguyên tắc tính toàn diện 57 3.1.3. Nguyên tắc tính hiệu quả 57 3.2. Các biện pháp đề xuất chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động tự đánh giá trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 58 3.2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa của hoạt động tự đánh giá cho cán bộ quản lý và giáo viên 58 3.2.2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục 59 3.2.3. Tổ chức tập huấn kỹ thuật tự đánh giá 60 3.2.4. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đề ra trong Báo cáo tự đánh giá 61 3.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động tự đánh giá, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm 61 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất 63 3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 63 3.4.1. Mục đích khả o nghiệ m 63 3.4.2. Đối tượng và nội dung khảo nghiệm 64 3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm 64 vi 3.4.4. Kết quả khảo nghiệm 64 Kết luận chương 3 66 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 67 1. Kết luận 67 2. Khuyến nghị 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 72 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung KT&KĐCLGD Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo KT&QLCLGD Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục KĐCLGD Kiểm định chất lượng giáo dục TH Tiểu học THCS Trung học cơ sở TH&THCS Tiểu học và trung học cơ sở THCS&THPT Trung học cơ sở và trung học phổ thông THPT Trung học phổ thông TNCS Thanh niên Cộng sản TNTP Thiếu niên Tiền phong PTDTNT Phổ thông dân tộc nội trú GDTX Giáo dục thường xuyên KTTH-HN Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp viii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1: Quy mô phát triển hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Kạn 33 Bảng 2.2: Số liệu trường, lớp, học sinh 33 Bảng 2.3: Số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 33 Bảng 2.4: Số liệu cơ sở vật chất trường học 34 Bảng 2.5: Số liệu trường học có lớp THCS 34 Bảng 2.6: Tỷ lệ giáo viên/lớp theo địa bàn huyện, thị xã 35 Bảng 2.7: Thống kê trình độ đào tạo của giáo viên THCS tỉnh Bắc Kạn 35 Bảng 2.8: Tổng hợp số liệu đánh giá ngoài năm học 2010 - 2011 44 Bảng 2.9: Tổng hợp số liệu đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông 44 Bảng 2.10: Kết quả điều tra thực trạng nhận thức về công tác KĐCLGD 45 Bảng 2.11a: Kết quả điều tra thực trạng về xây dựng, ban hành văn bản và công tác chỉ đạo của phòng KT&QLCLGD Sở GD&ĐT 47 Bảng 2.11b: Kết quả điều tra thực trạng về xây dựng, ban hành văn bản và công tác chỉ đạo của các phòng GD&ĐT 49 Bảng 2.12a: Kết quả điều tra thực trạng về tổ chức tập huấn, hội thảo về công tác KĐCLGD của Sở GD&ĐT 51 Bảng 2.12b: Kết quả điều tra thực trạng về tổ chức tập huấn, hội thảo về công tác KĐCLGD của các phòng GD&ĐT 51 Bảng 2.13: Kết quả điều tra thực trạng thực hiện KĐCLGD 52 Bảng 2.14a: Kết quả điều tra thực trạng về kiểm tra, giám sát việc thực hiện KĐCLGD của Sở GD&ĐT 53 Bảng 2.14b: Kết quả điều tra thực trạng về kiểm tra, giám sát việc thực hiện KĐCLGD của các phòng GD&ĐT 53 Bảng 3.1: Kết quả khảo sát mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 64 Hình 1.1: Sơ đồ mối quan hệ giữa các chức năng quản lý 12 Hình 1.2: Sơ đồ vị trí của trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân 18 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nền giáo dục của mỗi quốc gia thì chất lượng giáo dục, trước hết là chất lượng giáo dục phổ thông luôn được đặt ở vị trí hàng đầu, bởi đó là nền tảng của chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Việt Nam, chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm, đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này ở các cấp độ khác nhau và đề xuất nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Một trong những giải pháp quan trọng đó là xây dựng và triển khai hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) từ bậc học mầm non đến bậc đại học, vấn đề này đã được thể chế hóa trong Luật Giáo dục 2005, quy định tại điều 17: “Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được công bố công khai để xã hội biết và giám sát” [1]. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông (nhà trường) là hoạt động đánh giá các nhà trường về mức độ đáp ứng các Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành. Quá trình thực hiện KĐCLGD được thực hiện theo quy trình qua các bước: Bước 1: Tự đánh giá của nhà trường. Bước 2: Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. [...]... được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được ở nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn Mỗi tiêu chí có 03 chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được... hiện theo những quy trình và nội dung có tính chuẩn mực Tự đánh giá là một khâu của quá trình đánh giá, cùng với đánh giá ngoài tạo nên quá trình đánh giá hoàn chỉnh Theo Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông thì: Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông là hoạt động tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất. .. lý chất lượng và KĐCLGD trường THCS 5.2 Phân tích thực trạng hoạt động tự đánh giá của các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 5.3 Đề xuất các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tự đánh giá của các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THCS trên địa bàn. .. hội nhập quốc tế Theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở: Chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục [3] Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 1.2.4 Quản lý Quản lý là một dạng lao động xã hội, gắn liền... đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” [3] Như vậy, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục phổ thông với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; ... quản lý và kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở - Chương 2 Thực trạng chỉ đạo hoạt động tự đánh giá trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Chương 3 Biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động tự đánh giá trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Kết luận và khuyến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... dục phổ thông (nhà trường) thì đánh giá ngoài được hiểu: Đánh giá ngoài là hoạt động đánh giá của đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành” [3] Đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng trường THCS là quá trình khảo sát, đánh giá của các thành viên đoàn đánh giá ngoài nhằm xác... THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Đánh giá Đánh giá giáo dục là hoạt động khảo sát, xác nhận chất lượng của sản phẩm giáo dục hay chất lượng nhà trường Có thể nói đánh giá giáo dục là hoạt động nhằm vào mục tiêu chủ yếu là đảm bảo và nâng cao chất lượng một cách thường xuyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 Đánh giá giáo dục. .. quản lý đánh giá là một chức năng quản lý, là một trong các khâu của quy trình quản lý Đối với giáo viên đánh giá là phương pháp tác nghiệp nhằm tìm ra các con đường nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục của mình Đánh giá giáo dục bao gồm hai hoạt động: Tự đánh giá (đánh giá trong) và đánh giá (đánh giá ngoài) Tự đánh giá còn gọi là đánh giá trong là hoạt động đánh giá nội bộ do tập thể nhà trường. .. quản lý nhà trường Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất Tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường phải đáp . tế. Theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở: Chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo. chỉ đạo hoạt động tự đánh giá trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. - Chương 3. Biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động tự đánh giá trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. nêu trên tại địa phương, chúng tôi quyết định chọn vấn đề: “Biệ n phá p chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh bắc kạn, biện pháp chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh bắc kạn, biện pháp chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan