VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM 3 CHIỀU TRONG CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP ppsx

11 473 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 16:20

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM 3 CHIỀU TRONG CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP Tóm tắt Mục tiêu: Khảo sát vai trò của siêu âm 3 chiều ngã hậu môn trong chẩn đoán rò hậu môn phức tạp. Phương pháp: Bệnh nhân rò hậu môn phức tạp được siêu âm 3 chiều ngã hậu môn trước mổ. Tiêu chuẩn vàng là thương tổn tìm thấy trong mổ. Kết quả: Trong 2 năm, đã khảo sát được 48 trường hợp. Chỉ có 54,17% trường hợp phù hợp giữa hình ảnh siêu âm và thương tổn trong mổ. Giá trị tiên đoán dương trong chẩn đoán lỗ trong là 62,50%, giá trị tiên đoán âm là 40%. Có 3 trường hợp siêu âm phát hiện nhiều lỗ trong mà lâm sàng chỉ ghi nhận 1 lỗ trong. Có 1 trường hợp trong mổ ghi nhận 2 lỗ trong, trong khi siêu âm chỉ phát hiện 1 lỗ trong. Kết luận: Để khẳng định giá trị thật sự của siêu âm, cần theo dõi bệnh nhân để xác định tình trạng không lành và tái phát đường rò. Đây là yếu tố khách quan giúp đánh giá giá trị chẩn đoán của siêu âm ba chiều. ABSTRACT Objectives: To study the value of 3- dimension anal endoluminal ultrasonography to diagnose complex anal fistula Method: The complex anal fistula patients were done 3-dimension anal endoluminal ultrasonography preoperatively. The gold standard is the lession found out in the operation. Results: In 2 years, 48 cases were studied. There were only 54.17% of cases having the intraoperative lession is suitable for the ultrasonographic image. In diagnose internal opening, the positive predict value was 62.5%, the negative one was 40%. 3 cases were recorded to have many internal openings but only one at the operation. There is 1 case, with 2 internal orifices in the operation, having only 1 orifice on the ultrasonography. Conclusions: It’s very essential to follow up patients to determine the unhealable and recurrent fistula track to comfirm the actual value of 3- dimension anal endoluminal ultrasonography. This is the objective factor in evaluating the diagnosing value of 3- dimension anal endoluminal ultrasonography Đa số các trường hợp rò hậu môn là loại rò thấp, đường rò độc nhất và có kết quả điều trị rất tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp có đường rò phức tạp. Vấn đề là không thể điều trị khỏi bệnh khi không chẩn đoán chính xác được đường rò. Siêu âm 3 chiều qua ngã hậu môn có giá trị cao trong chẩn đoán rò hậu môn. Theo tác giả D P Hưng, 87% có sự phù hợp giữa siêu âm và thương tổn tìm thấy trong lúc mổ (3) . Theo đánh giá của Võ Tấn Đức, với siêu âm có thuốc tương phản thì khả năng chẩn đoán lên đến 100% đối với đường rò dưới da niêm, rò xuyên cơ thắt thấp; tỷ lệ này đối với rò xuyên cơ thắt là 96% (6) . Trong nghiên cứu này, chúng tôi muốn khảo vai trò của siêu âm trong chẩn đoán rò hậu môn phức tạp. Các khảo sát trước đây chưa đánh giá vai trò của siêu âm 3 chiều trong trường hợp rò cao, rò móng ngựa. Chẩn đoán của siêu âm bao gồm xác định vị trí và số lượng lỗ trong, loại đường rò. Rò hậu môn phức tạp được định nghĩa khi có hơn 1 lỗ ngoài hay hơn 1 lỗ trong, lỗ ngoài cách rìa hậu môn lớn hơn hay bằng 3 cm hoặc nằm ở phần trước đối với nữ, đường rò có nhánh phụ hay rò móng ngựa hay có tiền căn mổ rò hậu môn trước đây. Mục tiêu Khẳng định vai trò của siêu âm 3 chiều trong chẩn đoán rò hậu môn phức tạp. Đối tượng - phương pháp nghiên cứu Bệnh nhân nhập bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 2004-2005 được chẩn đoán rò hậu môn phức tạp có siêu âm 3 chiều lòng hậu môn trước mổ được phẫu thuật để đối chiếu với thương tổn tìm thấy trong mổ. Tiêu chuẩn loại trừ: rò trên bệnh nhân có ung thư ống hậu môn hay trực tràng, áp xe hậu môn. Tiến hành Bệnh nhân được đánh giá là rò hậu môn phức tạp, được làm siêu âm 3 chiều ngã hậu môn, được phẫu thuật so sánh với thương tổn trong mổ. Kết quả Từ 2004 đến 2005 có tất cả 48 bệnh nhân Tỷ lệ nam- nữ: Số lư ợng (bệnh nhân) T ỷ lệ (%) Nam 38 79,14 Nữ 10 20,86 Số trường hợp rò tái phát là 24 bệnh nhân, chiếm (50%), trong đó có 05 trường hợp mổ hơn 1 lần (20,83%), tối đa mổ 4 lần. Về mặt lâm sàng, có 11 bệnh nhân (22,92%) có hơn 1 lỗ rò ngoài. Tối đa là 6 lỗ. Nhận định về lỗ trong: Có l ỗ tr ong (có >1 lỗ trong) Siêu âm Trong mổ Số lư ợng (bệnh nhân) 41 (07) 35 (05) T ỷ lệ (%) 85,42 (17,07) 72,91 (14,28) Các dạng đường rò: Siêu âm Thương tổn trong mổ (ghi nh ận trư ờng hợp khác biệt) Rò xuyên cơ thắt thấp 09 3 XCT trung gian, 1 XCT phức tạp Rò xuyên cơ th ắt trung gian 03 # Rò xuyên cơ thắt cao 03 1 XCT trung gian, 1 rò móng ngựa Rò trên cơ thắt 03 1 XCT th ấp, 2 XCT trung gian Rò liên cơ thắt 02 1 XCT thấp Rò có 1 nhánh phụ 08 1 XCT th ấp, 2 XCT trung gian, 1 rò cao Rò có nhi ều ngóc ngách 10 4 XCT trung gian, 2 rò móng ngựa Rò móng ngựa 10 1 XCT th ấp, 1 XCT trung gian, 3 rò phức tạp, 1 r ò cao Tổng cộng 48 Mức độ phù hợp giữa siêu âm và thương tổn trong mổ: Số lư ợng (bệnh T ỷ lệ (%) nhân) Số trư ờng hợp phù h ợp giữa siêu âm và thương t ổn trong mổ 26 54,17 Số trư ờng hợp không phù hợp giữa si êu âm và thương tổn trong mổ 22 45,83 Bàn luận Vấn đề chẩn đoán rò hậu môn vẫn còn nhiều thách thức đối với các nhà ngoại khoa. Kỹ thuật lâm sàng không thể phán đoán được đường đi của đường rò, đặc biệt đối với các trường hợp rò hậu môn tái phát. - Trong bài viết của Clive Bartram thì siêu âm lòng hậu môn phát hiện lỗ rò trong chính xác tới 94% với độ chuyên biệt 87% và giá trị tiên đoán dương là 81% (1) ; còn theo Cho, Dong-Yoon thì phát hiện lỗ trong với độ nhạy là 94% và độ đặc hiệu là 87%. (2) - Lindsey khảo sát 38 bệnh nhân rò hậu môn có siêu âm lòng hậu môn trước mổ, có sự phù hợp giữa siêu âm và trong mổ là 87% đối với vị trí đường rò, 83% về mặt phân loại đường rò và 68% trong việc xác định lỗ trong. (5) - Về phân loại đường rò thì 82% phù hợp giữa siêu âm và trong mổ đối với đường rò gian cơ thắt, và 87% là phù hợp trong phân loại đường rò xuyên cơ thắt theo Lengyel. (4) Hầu hết các tác giả không ghi nhận sự phù hợp trong các trường hợp rò hậu môn phức tạp. Qua nghiên cứu của chúng tôi, sự phù hợp giữa thương tổn tìm thấy trong mổ với hình ảnh siêu âm chỉ có 54,17% nhưng đối với từng loại đường rò thì có khác nhau. Đối với rò móng ngựa thì giá trị tiên đoán dương là 40%, giá trị tiên đoán âm là 7.89% và độ nhạy 57,14%, độ đặc hiệu là 85.36% trong chẩn đoán đường đi của đường rò. Điều này cụ thể hơn nhưng cũng phù hợp với các tác giả khác. Đối với đường rò phức tạp, nhiều ngóc ngách (không là rò móng ngựa) thì độ nhạy là 40% và độ đặc hiệu là 84,21%. Đối với rò xuyên cơ thắt thấp thì độ nhạy là 55.55% và độ đặc hiệu là 89,74%. Đối với xuyên cơ thắt trung gian thì độ nhạy là: 33.33% và độ đặc hiệu là 100% Đối với rò xuyên cơ thắt cao: độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là 95,55%. Tỷ lệ này cao hơn hẳn các nghiên cứu khác, đặc biệt đối với bệnh rò hậu môn phức tạp. Đối với rò trên cơ thắt thì độ nhạy là 0% và độ đặc hiệu là 93,47% Đối với rò liên cơ thắt thì độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là 97,87% Đối với rò có 1 nhánh phụ: độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là 90,01%. Về mặt chẩn đoán loại đường rò này rất cần thiết vì PTV có thể bỏ sót thương tổn và đây là nguyên nhân tái phát của rò hậu môn. Về khả năng chẩn đoán lỗ trong đường rò của siêu âm, ghi nhận độ nhạy là 83,33% và độ đặc hiệu là 16,66%. Có 3 trường hợp siêu âm có nhiều [...]...lỗ trong mà trong mổ chỉ phát hiện 1 lỗ Có 1 trường hợp trong mổ phát hiện 2 lỗ trong mà siêu âm chỉ định vị được 1 lỗ Về phương diện này, tỷ lệ chẩn đoán không bằng các nghiên cứu khác Có thể lý giải do đường rò quá phức tạp, nhiều mô xơ, nhiều ngóc ngách dẫn đến sai sót trong siêu âm Tuy nhiên, đối chiếu giữa siêu âm và thương tổn trong mổ vẫn còn nặng về chủ quan Theo... Theo dõi bệnh nhân sau mổ có lành hay tái phát không mới là vấn đề khách quan hơn Kết luận Để khẳng định giá trị thật sự của siêu âm, cần theo dõi bệnh nhân để xác định tình trạng không lành và tái phát đường rò Đây là yếu tố khách quan giúp đánh giá giá trị chẩn đoán của siêu âm ba chiều . VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM 3 CHIỀU TRONG CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP Tóm tắt Mục tiêu: Khảo sát vai trò của siêu âm 3 chiều ngã hậu môn trong chẩn đoán rò hậu môn phức tạp. Phương. khảo vai trò của siêu âm trong chẩn đoán rò hậu môn phức tạp. Các khảo sát trước đây chưa đánh giá vai trò của siêu âm 3 chiều trong trường hợp rò cao, rò móng ngựa. Chẩn đoán của siêu âm bao. đối với nữ, đường rò có nhánh phụ hay rò móng ngựa hay có tiền căn mổ rò hậu môn trước đây. Mục tiêu Khẳng định vai trò của siêu âm 3 chiều trong chẩn đoán rò hậu môn phức tạp. Đối tượng -
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM 3 CHIỀU TRONG CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP ppsx, VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM 3 CHIỀU TRONG CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP ppsx, VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM 3 CHIỀU TRONG CHẨN ĐOÁN RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP ppsx