KÍCH THƯỚC KHỐI U CÓ LIÊN QUANVỚI NGUY CƠ DI CĂN HẠCH VÀ TỶ LỆ SỐNG CÒN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ pdf

26 1,046 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 16:20

KÍCH THƯỚC KHỐI U CÓ LIÊN QUANVỚI NGUY CƠ DI CĂN HẠCH VÀ TỶ LỆ SỐNG CÒN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ TÓM TẮT Mở đầu: Kích thước khối u là một yếu tố trong hệ thống phân giai đoạn ung thư TNM. Chúng tôi nhận thấy rằng kích thước của khối u có mối liên quan với khả năng di căn hạch trung thất và tiên lượng tỷ lệ sống còn trên bệnh nhân ung thư phổi. Nghiên cứu nhằm mục đích là để đánh giá giả thuyết này trên những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu phân tích tất cả những bệnh nhân giải phẫu bệnh xác định là ung thư phổi không tế bào nhỏ được mổ từ 2003 – 2006. Trong mổ, tất cả bệnh nhân được đánh giá kích thước u và nạo hạch trung thất làm giải phẫu bệnh. Phân tích tỷ lệ sống còn theo Kaplan-Meier được thực hiện trong thời gian nghiên cứu 47 tháng. Sự ảnh hưởng của tuổi, giới tính, loại tế bào học và kích thước khối u lên tỷ lệ sống còn của bệnh nhân được phân tích bằng các kiểm định Log-Rank (Mentel-Cox), Breslow- Gehan-Wincoxon, Tarone-Ware trong phân tích Kaplan-Meier. Kết quả: Có tất cả 117 bệnh nhân, tuổi trung bình 58 tuổi, 75% là nam. Cắt một thùy phổi có 88 bệnh nhân, cắt phân thùy và cắt không điển hình trong 20 bệnh nhân. Không có tử vong trong phẫu thuật. Phân theo loại tế bào học có: ung thư tế bào tuyến 88%, ung thư tế bào gai 7%, ung thư tiểu phế quản – phế nang 1,6%, tế bào lớn 3,4%. Thời gian theo dõi trung bình của 93 bệnh nhân là 18 tháng. Thời gian sống trung bình 30 tháng. Tỷ lệ sống 1 năm là 77,4% (68,4 – 86,4% với khoảng tin cậy 95%). Sống 2 năm 60,8% (49,6 – 71,9%). Trong 13 bệnh nhân có u < 30mm tỷ lệ sống 1 năm là 90% so sánh với 86,7%; 79,9%; 53,5% ở những bệnh nhân có u từ 31 – 40; 41 – 50; 51 – 60 mm, Log-Rank test p = 0,545. Trong 30 bệnh nhân không có hạch di căn, tỷ lệ sống 1 năm là 88,6% so sánh với 70,5% ở 50 bệnh nhân có di căn hạch, Log-Rank test p = 0,03. Kết luận: Qua nghiên cứu này cho thấy rằng kích thước của khối u có liên quan đến khả năng di căn hạch. Tỷ lệ sống sót liên quan rõ rệt với giai đoạn ung thư phổi có di căn hạch, trong khi kích thước khối u chưa đủ giá trị để tiên lượng tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. ABSTRACT Study Objectives: Tumor size is a factor in TNM classification system. We recognize that tumor size have concern with capability metastasis mediastinal lymph node and survival in lung cancer. Our study aims to assess this hypothesis within non-small cell lung cancer patients. Methos: A retrospective analysis of all patients with pathologically confirmed non-small cell lung cancer operated from 2003 – 2006. During operation, all patients were examined tumor size and mediastinal lymph node dissection. Kaplan-Meier survival analysis was performed to estimate the 47 months survival probability. The influence of age, gender, histology and tumor size on survival was also analyzed using Log-Rank (Mentel-Cox), Breslow-Gehan-Wilcoxon, Tarone-Ware tests. Result: There were 117 patients, the mean age is 58 years, 75% were men. Lobectomy was performed in 88 patients, segmentectomy and wedge resection in 20 patients. There was no operative mortality. Histologic breakdown was as follows: adenocarcinoma 88%, squamous cell 7%, bronchioloalveolar carcinoma 1.6%, large cell 3.4%. The median follow-up time for 93 patients was 18 months. The median survival time was 30 months. The 1-year survival probability was 77.4% (68.4 – 86.4% with 95% confidence interval). The 2-year survival probability was 60.8% (49.4 – 71.9%). In 13 patients with tumor size < 30mm, The 1-year survival probability was 90% in comparison with 86.7%; 79.9%; 53.5% in patients with tumor size 31 – 40; 41 – 50; 51 – 60 mm (Log-rank test p = 0.545). In 30 patients with no node-metastasis, The 1-year survival probability was 88.6% in comparison with 70.5% in 50 patients with node metastasis (Log- rank test p = 0.03). Conclusion: These study suggest that tumor size has concern with capability mediastinal lymph node metastasis. Tumor size hasn’t value for prognoses survival probability in non-small cell lung cancer patients. ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư. Ở Hoa Kỳ, có xấp xỉ 172.000 mắc bệnh ung thư mới được chẩn đoán hàng năm và tử vong 159.000 trường hợp trong năm 2005. Ở Bắc Mỹ, <15% bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn I được phẫu thuật với kết quả sống 5 năm 60 – 80%. Có mối liên quan giữa kích thước khối ung thư với tỷ lệ sống đã được công nhận trong hệ thống phân giai đoạn ung thư hiện hành, có sự khác biệt rõ rệt về khả năng sống còn giữa kích thước khối ung thư > 30mm và < 30mm. Mặc dù vậy có ít những thông tin để xác định sự liên quan của kích thước những khối u lớn hơn 30mm với tỷ lệ sống còn của bệnh nhân. Nghiên cứu này, nhằm mục đích đánh giá mối liên quan giữa kích thước khối u với khả năng di căn hạch trung thất và tỷ lệ sống còn trên những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Là hồi cứu phân tích. Thời gian từ 06/2003 đến 06/2006. Đối tượng nghiên cứu Bao gồm những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ được mổ cắt khối ung thư kết hợp kiểm tra lấy mẫu hạch trung thất làm giải phẫu bệnh học. Khối u được xác định kích thước và chia thành những phân nhóm, biến số kích thước khối u và các yếu tố tiên lượng khác được đánh giá bởi kiểm định chi bình phương cho giới tính và loại tế bào học, kiểm định student (t-test) cho tuổi bệnh nhân. Phân tích Kaplan-Meier được thực hiện để so sánh thời gian sống tích lũy 1 đến 3 năm với kích thước khối u bằng log-rank test, Breslow-Gehan-Wilcoxon test, Tarone-Ware test Phương pháp nghiên cứu Là xác định mối liên quan giữa thời gian sống của bệnh nhân với tuổi, giới tính, loại tế bào và kích thước khối ung thư. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Có 117 bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu. Thời gian theo dõi trung bình 30 tháng. Có 93/117 (79,5%) bệnh nhân theo dõi sau mổ liên tục đến khi thực hiện nghiên cứu. Bảng 1: Tuổi – giới: N = Kho ảng dao động Tu ổi trung bình Độ lệch chuẩn Toàn bộ 117 19 – 81 58 ± 3 12,49 Nam 87 24 – 79 59 ± 3 11,9 Nữ 30 19 – 81 53 ± 6 13,2 t-test Tuổi trung bình cho cả nam nữ là 58 tuổi, dao động từ 19 đến 81 tuổi. Nam có tuổi trung bình 59 tuổi, cao hơn tuổi trung bình ở nữ 53 tuổi. t-test về tuổi trung bình cho hai nhóm nam và nữ cho thấy sự khác nhau có ý nghĩa thống kê, nghĩa là ở nữ thường bị bệnh sớm hơn. Tỷ lệ mắc bệnh nam/nữ là 3/1. Bảng 2: Dấu hiệu lâm sàng: Số lượng BN Tỷ lệ (%) G ầy sút 27 23% Ho khan 61 53% Ho ra máu 41 35% Lâm sàng Đau ngực 106 90% Tế bào học Ung thư tế b ào tuyến (TBT) 103 88% Ung thư tế b ào gai (TBG) 8 7% Ung thư tế b ào lớn (TBL) 4 3,4% Ti ểu ph ế quản PN (TPQ- PN) 2 1,6% * TBT: Adenocarcinoma, ung thư tế bào tuyến; TBG: Squamous cell, ung thư loại tế bào gai; TBL: Large cell, ung thư tế bào lớn; TPQ-PN: Bronchioloalveolar, ung thư tiểu phế quản-phế nang. Triệu chứng lâm sàng quan trọng nhất là đau ngực, 90% bệnh nhân có triệu chứng này. Mức độ đau ngực từ vài tuần đến nhiều tháng, thời gian đau ngực trung bình 2,3 tháng. Kiểm định mối liên quan giữa đau ngực với kích thước khối u và giai đoạn ung thư thấy sự khác biệt chưa đủ có ý nghĩa thống kê. Vì triệu chứng đau ngực là chủ quan, sự chịu đựng mức độ đau của bệnh nhân là khác nhau nên sự so sánh có sai số lớn. Ho khan và ho ra máu là những triệu chứng quan trọng thường gặp trong ung thư phổi. Để xác định mối liên quan giới tính và loại tế bào ung thư, phân tích ANOVA-test về giới tính và loại tế bào ung thư, so sánh mẫu nghiên cứu với kết quả của JerfreyError! Bookmark not defined. chúng tôi thấy không có sự tương tác giữa giới tính và loại tế bào ung thư. Bảng 3: Phân bố vị trí ung thư phổi và liên quan với loại tế bào. V ị trí tổn thương TB T TB G TB L TPQ_P N Tổ ng số Th ùy trên 20 2 22 Th ùy giữa 8 8 Ph ổi phải Th ùy dưới 21 2 2 25 V ị trí tổn thương TB T TB G TB L TPQ_P N Tổ ng số Th uỳ trên 44 3 4 51 Ph ổi trái Th uỳ dưới 10 1 11 Tổng số 103 8 4 2 117 Tần suất xuất hiện tổn thương ung thư phổi là tương đương nhau cho cả hai bên (55 và 62). Tuy nhiên bên phổi trái ung thư thùy trên chiếm hơn 82,2% so với thùy dưới, trong khi bên phổi phải phân bố ung thư giữa thùy trên với thùy giữa so với thuỳ dưới cao hơn nhưng không cao như bên trái. Bảng 4: Các phương pháp điều trị phẫu thuật trong ung thư phổi. Phươn g pháp ph ẫu thuật TB T TB G TB L TPQ_P N Tổn g số [...]... cho thấy tỷ lệ sống sót liên quan rất chặt chẽ với giai đoạn ung thư KẾT LUẬN Nghiên c u cho thấy rằng kích thư c của khối u có liên quan đến nguy cơ di căn hạch Kích thư c khối u chưa đủ giá trị để tiên lượng tỷ lệ sống sót, tuy nhiên tỷ lệ sống sót liên quan rõ rệt với giai đoạn có di căn hạch ở bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ ... là 72,4% và 52,8% Kiểm định ở bảng 9 về biến số di căn hạch có p = 0,03 và p = 0,019, nghĩa là có mối liên quan rõ rệt giữa tỷ lệ sống còn với bệnh nhân ung thư phổi có di căn hạch Bảng 9: kiểm định mối liên quan giữa kích thư c u với di căn hạch Đ hạch Loại ộ kiểm định Có di căn RP t Di căn hạch TT PX ự do Di căn hạch P- 2 X P- 2 value X 2 value value LogRank (MentelCox) 4, 1 710 0,0 300 5, 842 0,0... 041 Kết quả phân tích cho từng loại di căn hạch rốn phổi và hạch trung thất được tổng kết ở bảng 8 và bảng 9 đ u cho thấy mối liên quan rất chặt chẽ giữa tỷ lệ sống còn với nguy cơ di căn hạch rốn phổi và hạch trung thất Về giai đoạn ung thư Chúng tôi nhận thấy mối liên quan rất chặt giữa hai y u tố này, giai đoạn ung thư càng thấp thì khả năng sống sót càng cao và ngược lại giai đoạn ung thư càng... 0,065, cần phải theo dõi thêm với số lượng lớn hơn Về loại tế bào ung thư Chiếm đại đa số là ung thư tế bào tuyến (88,2%) Trong ung thư tế bào tuyến, sống sót trong năm đ u là 82,1%, năm thứ 2 tỷ lệ sống sót còn 64,5% Trong ung thư tế bào gai 75% tử vong trong năm đ u Tiên lượng sống cho ung thư tế bào gai là rất x u Kiểm định Log-Rank với p = 0,0085, BreslowGehan-Wilcoxon với p = 0,005 rất có ý nghĩa... có giai đoạn ung thư IA Tất cả được theo dõi trong 18 năm, có một đi u ngạc nhiên là không tìm thấy mối liên quan giữa kích thư c khối u với tỷ lệ sống còn của bệnh nhân, không tính đến việc xác định kích thư c u là biến số rời rạc hay liên tục Có một vài biến số gây nhi u đã giải thích kết quả không mong đợi này Nghiên c u của chúng tôi cũng ghi nhận rằng mối liên quan giữa kích thư c u và tỷ lệ sống. .. 7: Tỷ lệ có hạch ác tính so với kích thư c khối u Hạch Kích phổi thư c U Hạch rốn trung thất Lành tính Ac tính Tổng Lành tính Ac cộng tính < 30 9 3 10 2 12 31 – 8 6 9 5 14 mm 40 mm 41 – 13 12 13 12 25 1 14 0 15 15 > 60 1 13 1 13 14 Tổng 32 48 33 47 80 50 mm 51 – 60 mm mm cộng X2 –test đánh giá liên quan kích thư c khối u và di căn hạch Kiểm định X2 về mối liên quan giữa kích thư c khối u và di căn hạch. .. tỷ lệ sống còn là không rõ ràng Những nghiên c u khác cũng gợi ý sự ảnh hưởng của kích thư c khối u lên sự sống còn Martini và CS, trong một hồi c u 598 bệnh nhân có khối ung thư giai đoạn I đã chứng minh rằng kích thư c khối u ảnh hưởng lên tỷ lệ sống còn của bệnh nhân; tỷ lệ sống của bệnh nhân với những tổn thư ng nhỏ < 10mm cao hơn những bệnh nhân có u từ 10 – 30mm Padilla và CS cũng đã có những thông... sánh hai loại kích thư c u < 30mm và > 30 mm như các tác giả nước ngoài, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên quan giữa kích thư c u và tỷ lệ sống còn là không chặt chẽ, Log-Rank p = 0,691 và Breslow-Gehan-Wilcoxon p = 0,609 Nghiên c u của Patz và CS là nghiên c u lớn nhất hiện nay, đã xác nhận mối liên quan giữa kích thư c và loại tế bào học với tỷ lệ sống còn trên những bệnh nhân ung thư phổi Tác giả... hạch rốn phổi cho thấy sự liên quan rất rõ rệt với p = 0,0002 Khối u càng lớn thì khả năng di căn hạch càng cao Tương tự kiểm định c2 cũng cho thấy mối liên quan giữa kích thư c khối u và di căn hạch trung thất là rất rõ rệt với p < 0,0001 Khối u càng lớn thì khả năng di căn hạch trung thất càng cao Độ mạnh của giá trị p (p value) trong hạch trung thất cao hơn hạch rốn phổi Phép kiểm c2 và kiểm định... quả tương tự Tuy nhiên, theo chúng tôi so sánh tỷ lệ sống còn giữa u < 10mm và u 10 – 30 mm thì kết quả có được là không đủ sức thuyết phục Về vấn đề di căn hạch Khi so sánh hai nhóm, nhóm hoàn toàn không có di căn hạch (30 bệnh nhân) và nhóm có di căn hạch không phân biệt hạch N1 hay hạch N2 (50 bệnh nhân), chúng tôi thấy tỷ lệ sống 1 năm lần lượt là 88,6% và 70,5% (bảng 8), sống 2 năm là 72,4% và . KÍCH THƯỚC KHỐI U CÓ LIÊN QUANVỚI NGUY CƠ DI CĂN HẠCH VÀ TỶ LỆ SỐNG CÒN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ TÓM TẮT Mở đ u: Kích thư c khối u là một y u tố trong hệ thống. Kết luận: Qua nghiên c u này cho thấy rằng kích thư c của khối u có liên quan đến khả năng di căn hạch. Tỷ lệ sống sót liên quan rõ rệt với giai đoạn ung thư phổi có di căn hạch, trong khi kích. đánh giá liên quan kích thư c khối u và di căn hạch. Kiểm định X 2 về mối liên quan giữa kích thư c khối u và di căn hạch rốn phổi cho thấy sự liên quan rất rõ rệt với p = 0,0002. Khối u càng
- Xem thêm -

Xem thêm: KÍCH THƯỚC KHỐI U CÓ LIÊN QUANVỚI NGUY CƠ DI CĂN HẠCH VÀ TỶ LỆ SỐNG CÒN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ pdf, KÍCH THƯỚC KHỐI U CÓ LIÊN QUANVỚI NGUY CƠ DI CĂN HẠCH VÀ TỶ LỆ SỐNG CÒN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ pdf, KÍCH THƯỚC KHỐI U CÓ LIÊN QUANVỚI NGUY CƠ DI CĂN HẠCH VÀ TỶ LỆ SỐNG CÒN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ pdf

Từ khóa liên quan