Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức, thực tiễn áp dụng và kiến nghị

26 2,287 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:19

MỤC LỤCLời mở đầuChương 1: Khái quát mở đầuChương 1: Khái quát chung về giao dịch dân sự1.Khái niệm giao dịch dân sự2.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự3.Giao dịch dân sự vô hiệu3.1.Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu3.2.Phân loại giao dịch dân sự vô hiệu3.3.Các trường hợp làm giao dịch dân sự vô hiệu3.4.Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu3.5.Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệuChương 2: Giao dịch dân sự vô hiệu về hình thức1.Giao dịch dân sự vô hiệu về hình thức2.Thực tiễn áp dụng pháp luật3.Một số kiến nghị để hoàn thiệnKết luậnDanh mục tài liệu tham khảoLỜI MỞ ĐẦUGiao dịch dân sự là một trong những phương thức hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn các nhu cầu trong sinh hoạt, tiêu dung, và trong sản xuất kinh doanh. Giao dịch dân sự càng có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ttrong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy việc tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức và giải quyết hậu quả pháp lý khi giao dịch dân sự vô hiệu vẫn còn là một vấn đề phức tạp gây nhiều vướng mắc. Việc nắm vững và hiểu rõ giao dịch dân sự vô hiệu và đặc biệt là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giao kết hợp đồng và hoàn thiện pháp luật hợp đồng hiện nay. Vì vậy nhóm 2 xin trình bày đề tài thảo luận “ giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức, thực tiễn áp dụng và kiến nghị”. 1 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA LUẬT ĐỀ TÀI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO VI PHẠM ĐIỀU KIỆN VỀ HÌNH THỨC GVHD: Th.S Châu Quốc An Nhóm TH: Nhóm 2 Lớp: K11504 TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 2 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Khái quát mở đầu Chương 1: Khái quát chung về giao dịch dân sự 1. Khái niệm giao dịch dân sự 2. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 3. Giao dịch dân sự vô hiệu 3.1. Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu 3.2. Phân loại giao dịch dân sự vô hiệu 3.3. Các trường hợp làm giao dịch dân sự vô hiệu 3.4. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu 3.5. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu Chương 2: Giao dịch dân sự vô hiệu về hình thức 1. Giao dịch dân sự vô hiệu về hình thức 2. Thực tiễn áp dụng pháp luật 3. Một số kiến nghị để hoàn thiện Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 3 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 LỜI MỞ ĐẦU Giao dịch dân sự là một trong những phương thức hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn các nhu cầu trong sinh hoạt, tiêu dung, và trong sản xuất kinh doanh. Giao dịch dân sự càng có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ttrong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy việc tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức và giải quyết hậu quả pháp lý khi giao dịch dân sự vô hiệu vẫn còn là một vấn đề phức tạp gây nhiều vướng mắc. Việc nắm vững và hiểu rõ giao dịch dân sự vô hiệu và đặc biệt là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giao kết hợp đồng và hoàn thiện pháp luật hợp đồng hiện nay. Vì vậy nhóm 2 xin trình bày đề tài thảo luận “ giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức, thực tiễn áp dụng và kiến nghị”. Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 4 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 Chương 1: Khái quát chung về giao dịch dân sự 1. Khái niệm giao dịch dân sự: Theo quy định tại Điều 121 Bộ Luật Dân Sự 2005 ( BLDS) thì “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.” Trong đó hành vi pháp lý đơn phương là hành vi của một bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự. Còn hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên với nhau. Như vậy giao dịch dân sự là một sự kiện pháp lý làm phát sinh hậu quả. Ta có thể xác định được hậu quả của việc xác lập giao dịch dân sự là làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự của chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự. Tùy từng giao dịch cụ thể mà làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ dân sự. Giao dịch là hành vi có ý thức của chủ thể nhằm đạt được mục đích nhất định, cho nên giao dịch dân sự là hành vi mang tính ý chí của chủ thể tham gia giao dịch, với mục đích và động cơ nhất định. 2. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (GDDS) là một trong những nội dung cơ bản, quyết định sự ổn định, tính hợp lý, tính hiệu quả của các giao dịch trong giao lưu dân sự nói chung và trong hoạt động thương mại nói riêng. Nếu pháp luật không có những quy định cụ thể, rành mạch sẽ làm cho các chủ thể hoang mang và không tự tin khi tham gia GDDS, thương mại, gây ra những hậu quả khó lường đối với nền kinh tế – xã hội và có thể tạo ra sự tùy tiện không đáng có trong quá trình áp dụng pháp luật của các chủ thể có liên quan. Vì vậy, vấn đề về điều kiện có hiệu lực của GDDS cần phải được nghiên cứu Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 5 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 và xem xét, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm mang lại sự ổn định và tạo đà phát triển cho nền kinh tế. Theo quy định tại Điều 122 BLDS 2005, một GDDS chỉ được coi là có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 2. Hình thức GDDS là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định. 3. Giao dịch dân sự vô hiệu: 3.1. Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu: Chỉ những giao dịch hợp pháp mới làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên và được nhà nước đảm bảo thực hiện. Một giao dịch hợp pháp phải tuân thủ ba điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ( trong một số trường hợp cụ thể phải tuân thủ thêm điều kiện về hình thức). Vì vậy về nguyên tắc giao dịch không tuân thủ một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch thì sẽ bị vô hiệu và cũng theo quy định tại Điều 127 BLDS, giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 122 BLDS thì vô hiệu. 3.2. Phân loại giao dịch dân sự vô hiệu: 3.2.1. Giao dịch dân sự vô hiệu toàn bộ: Giao dịch dân sự vô hiệu toàn bộ xảy ra khi toàn bộ nội dung của giao dịch dân sự đó vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc một trong các bên tham gia giao dịch đó không có quyền xác lập giao dịch dân sự. khi đó toàn bộ nội dung của giao dịch đó không có hiệu lực. Ví dụ: A và B giao kết với nhau một hợp đồng mua bán ma túy tổng hợp. Hành vi này đã vi phạm điều cấm của nước ta , do đó đây là một hợp đồng bị vô hiệu toàn bộ. 3.2.2. Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần: Giao dịch vô hiệu từng phần là giao dịch mà trong đó chỉ có một phần hoặc một số phần của giao dịch đó vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại. Khi đó chỉ phần vô hiệu là không có hiệu lực, các phần còn lại vẫn có hiệu lực thi hành. Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 6 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 Ví dụ: công ty A và Công ty B ký kết hợp đồng giao nhận hàng hóa, địa điểm giao hàng là cảng C nhưng người giao hàng lại đưa tới cảng D gần đó. Trường hợp này hợp đồng bị vô hiệu một phần do vi phạm về địa điểm giao nhận hàng hóa nhưng không ảnh hưởng tới hiệu lực của những phần khác như chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng… 3.3. Các trường hợp làm giao dịch dân sự vô hiệu: 3.3.1. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội: Điều 128 BLDS quy định giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.Vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội bao gồm nội dung, mục đích của giao dịch trái pháp luật và đạo đức xã hội. Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Giao dịch vi phạm quy định này đương nhiên bị coi là vô hiệu, không phụ thuộc vào ý chí của bên tham gia giao dịch. Ví dụ : A và B mua bán một chiếc xe ô tô trên lãnh thổ Việt Nam và thanh toán bằng usd. Giao dịch này sẽ vô hiệu vì: nội dung và mục đích vi phạm điều cấm của pháp luật Việt Nam là cấm thanh toán ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định này của BLDS 2005 tiến bộ hơn BLDS 1995 như sau: trước đây quy định giao dịch dân sự có mục đích và nội dung không trái quy định của pháp luật thì nay quy định không vi phạm điều cấm của pháp luật như vậy đã có sự mở rộng hơn, phù hợp với nguyên tắc pháp luật là có thể thực hiện các hành vi mà pháp luật không cấm. 3.3.2. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo: Điều 129 BLDS quy định “Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 7 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này”. Ví dụ 1: A bán cho B một căn hộ, trên giấy tờ công chứng ghi rõ giá là 1 tỷ, nhưng thực chất A đã bán cho B với giá là 1,2 tỷ. Như vậy hợp đồng công chứng sẽ bị vô hiệu do giả tạo (che dấu hợp đồng thật). “Trong trường hợp xác lập giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch đó vô hiệu”. Ví dụ 2: A ký hợp đồng bán nhà cho B là người chị ruột để tránh phải trả nợ cho C. Đây là giao dịch dân sự được xác lập do giả tạo và để trốn tránh nghĩa vụ với chủ thể khác. Do đó, hợp đồng bán nhà giữa A và B sẽ vô hiệu. Trong thực tế ta cần xác định đủ cả hai vế của quy định là có sự giả tạo và sự trốn tránh nghĩa vụ. Nếu chỉ có một vế thì chưa thể quy kết giao dịch dân sự vô hiệu. Ví dụ 3: Bà A vay nợ của B số tiền một tỷ đồng. Bà đã ký giấy vay nợ và đồng ý bán đứt căn nhà cho B để trả nợ. Việc mau bán này chưa được thực hiên thì bà A lại bán căn nhà này lại cho C( hợp đồng mua bán đã qua công chứng). Trong tình huống này hợp đồng mua bán giữa A với C chưa hẳn bị vô iệu do giả tạo để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ với người thứ 3, bởi sau khi bán nhà cho C xong thì bà A vẫn trả tiền nợ cho B nên không thể nói bà A trốn tránh nghĩa vụ. Nếu như sau khi bán nhà xong bà A vẫn không chịu trả tiền nợ cho B thì hợp đồng mua bán giữa A và C mới bị coi là vô hiệu do giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba. 3.3.3. Giao dịch dân sự vô nhiệu do bị nhầm lẫn Điều 131 BLDS quy định: “Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch dân sự mà xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của giao dịch đó, nếu bên kia không chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu.Trong trường hợp một bên do lỗi cố ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch thì được giải quyết theo quy định tại Điều 132 của Bộ luật này”. Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 8 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 Ví dụ 1: A bán cho B một chiếc xe máy nhưng A quên không thông báo cho B biết rằng hệ thống đèn của chiếc xe đó đã bị cháy. B yêu cầu A giảm bớt giá bán chiếc xe đó hoặc thay thế hệ thống đèn mới nhưng A không chấp nhận. B có quyền yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch mua bán đó vô hiệu. Tuy nhiên trong thực tế khi áp dụng chế độ này thì xuất hiện không ít bất cập về khái niệm “nhầm lẫn” hay nguyên nhân gây nhầm lẫn. Ví dụ 2: A bán cho B một món đồ cổ. Cả hai cùng nghĩ món đồ cổ này thuộc thế kỷ 16 nên định giá nó là 100 triệu. Một thời gian sau cả hai lại biết được món đồ cổ đó ở thế kỷ 11 và trị giá của nó là 300 triệu. Rõ rang ở đây cả hai bên đều nhầm lẫn. Nhầm lẫn của A xuất phát từ chính anh ta, không hề có tác động nào từ B, tức là không hề có lỗi của bên B. Vì vậy A không thể yêu cầu Tòa Án tuyên bố giao dịch này vô hiệu do nhầm lẫn và đòi B trả đúng giá trị món đồ cổ được. 3.3.4. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa: Điều 132 BLDS quy định : “Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Lừa dối trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó. Đe dọa trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình”. Ví dụ1: A bán cho ông B một bầy cừu. Trong bầy cừu có 30 con cụt đuôi. Trong đó có 4 con cụt đuôi thuần chủng, còn lại do bị chặt-> hành vi cố ý (muốn có lừa dối thì phải tồn tại hành vi cố ý). Ví dụ 2:A không muốn bán xe cho B nhưng do B đe dọa nếu không bán thì sẽ bị ''no đòn'' nên A phải bán. Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 9 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 Lừa dối và nhầm lẫn đều là khiếm khuyết cuả sự thể hiện ý chí của các bên trong giao kết hợp đồng và đều giống nhau ở chỗ cả hai đều liên quan đến việc trình bày một cách trực tiếp hay gián tiếp về những sự việc không đúng sự thật. Song sự lừa dối khác với nhầm lẫn ở chỗ: sự nhầm lẫn vốn do người ký kết hợp đồng tự mình hiểu sai còn sự lừa dối là sự hiểu sai do đối phương gây ra. Sự phân biệt lừa dối và nhầm lẫn được xác định bởi tính chất và mục đích của việc trình bày gian lận của một bên. Để có thể xem xét một hành vi có phải là sự lừa dối trong giao kết hợp đồng hay không người ta căn cứ vào các yếu tố sau đây:  Một là, phải có sự cố ý đưa thông tin sai lệch hoặc bỏ qua sự thật của một bên.  Hai là, người nghe phải không biết đến sự sai lệch đó.  Ba là, người nghe đã tin vào sự sai lệch do một bên đưa ra mà giao kết hợp đồng.  Và bốn là, phải có thiệt hại xảy ra. 3.3.5. Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập: Điều 130 BLDS quy định: “Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Toà án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện”. Ví dụ: một người bị tâm thần, không có khả năng nhận thức được hành vi của mình đã kí hợp đồng để bán nhà cho một người khác, giao dịch này bị coi là vô hiệu vì trong trường hợp này người bị tâm thần không thể tự mình giao dịch được mà cần phải có người đại diện của họ. Các quy định về người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự được quy định tại điều 20, 21, 22, 23 BLDS. Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 10 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 Người không có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi dân sự không đầy đủ không thể có đủ điều kiên để tự do thể hiện ý chí. Vì vậy giao dịch của họ phải được xác lập dưới sự kiểm soát của người khác hoặc do người khác xác lập. Tuy nhiên giao dịch của những người này không bị coi mặc nhiên là vô hiệu mà chỉ vô hiệu khi có yêu cầu của người đại diện cho họ. 3.3.6. Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình: Theo quy định tại Điều 133 BLDS: “Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu”. Ví dụ: Một người có năng lực hành vi dân sự bình thường nhưng đã ký hợp đồng mua bán tài sản trong lúc say rượu, không nhận thức được hành vi của họ thì trong trường hợp này hợp đồng bị coi là vô hiệu nếu người đó yêu cầu toà án tuyên hợp đồng đó là vô hiệu. 3.3.7. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức: Theo quy định tại Điều 134 BLDS “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu”. Ví dụ: : ông A bán nhà cho ông B. Luật qui định việc mua bán nhà phải được lập thành hợp đồng (văn bản), có công chứng. Do vậy, nếu ông A và ông B chỉ mua bán “miệng” với nhau hoặc làm “giấy tay” về việc mua bán thì giao dịch mua bán nhà giữa hai bên xem như chưa/không có hiệu lực pháp luật (hay còn gọi là giao dịch dân sự vô hiệu). 3.4. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu: Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức [...]... bảo trật tự giao dịch dân sự, pháp luật quy định hình thức bắt buộc đối với các loại giao dịch đó thì các bên phải tuân theo Vi c không tuân thủ điều kiện về hình thức của giao dịch dân sự của pháp luật quy định có thể dẫn tới giao dịch dân sự vô hiệu (Điều 134/ BLDS 2005) Theo điều 139 BLDS năm 1995 trước đây, đối với giao dịch dân sự vi phạm về hình thức thì có thể bị tòa án tuyên bố là vô hiệu mà không... vào thời hiệu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu Quy định này đã dẫn dến sự khó khăn cho Tòa án trong vi c giải quyết tranh chấp các vấn đề về đất đai, nhà cửa Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 15 GVHD: Th.S Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 Để khắc phục tình trạng này, BLDS 2005 quy định: một giao dịch dân sự sẽ bị tuyên bố là vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức khi áp. .. quy định: giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 122 của Bộ luật này thì vô hiệu Như vậy ba điều kiện về nội dung là điều kiện cần và điều kiện về hình thức là điều kiện đủ để cho một giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật Do đó, không có lý do gì khi hợp đồng đã vi phạm điều kiện này mà Toà án phải chờ một bên hoặc các bên có yêu cầu mới tuyên bố hợp đồng vô hiêu,... công nhận hiệu lực của hợp đồng mà không cần phải công chứng, chứng thực như pháp luật và thực tiễn của một số nước Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 24 GVHD: Th.S Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 Hình thức của giao dịch dân sự không những được pháp luật quy định, mà còn có thể do các bên tự thoả thuận Điều 122 BLDS chỉ quy định giao dịch vô hiệu khi vi phạm các quy định của pháp luật... chấp về một hợp đồng cụ thể có liên quan đến hình Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 20 GVHD: Th.S Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 thức của hợp đồng là phải áp dụng Điều 401 mà đoạn 2 khoản 2 Điều 401 Bộ luật Dân sự đã ghi rõ là “hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Như vậy, khi một hợp đồng có vi phạm về hình. .. khi giao dịch dân sự vô hiệu: Điều kiện để xác định người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu:  Trước khi người thứ bat ham gia vào giao dịch, đối tượng của giao dịch này được xác lập bởi một giao dịch vô hiệu  Phụ thuộc vào ý chí của người tham gia giao dịch Nếu trong điều kiện thông thường họ có thể biết được tài sản đưa vào hợp đồng được xác lập bởi một hợp đồng vô hiệu trước đó và pháp... đó giao dịch hợp đồng đó có bị vô hiệu hay không? Như đã phân tích tại phần trên, khái niệm vô hiệu của giao dịch về thực chất là một chế tài pháp lý quy định buộc các chủ thể phải gánh chịu khi vi phạm các quy định của pháp luật về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự Chính bởi vậy, vi c tuyên bố giao dịch vô hiệu không được áp dụng trong trường hợp này, khi yêu cầu về hình thức không do pháp... K11504_Nhóm 2 Theo Điều 137 BLDS thì hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là:  Giao dịch dân sự đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự nào cho các chủ thể tham gia xác lập giao dịch dân sự Như vậy khi giao dịch vô hiệu thì quyền và nghĩa vụ của các bên không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ Nếu hợp đồng mới xác lập và chưa được thực hiện thì các bên không được phép thực hiện,... thẩm quyền khác quyết Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 23 GVHD: Th.S Châu Quốc An K11504_Nhóm 2 định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu Thực tế cho thấy, tòa án đã áp dụng điều 134, Bộ luật Dân sự 2005 ra quyết định buộc vợ chồng ông A và vợ chồng ông B phải thực hiện các thủ... sự vô hiệu do vi phạm về hình thức chỉ có hai năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập, quá thời hạn này đương sự mới yêu cầu thì Toà án không chấp nhận yêu cầu đó Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Dân sự thì giao dịch dân sự là hợp đồng dân sự, nên các vụ án về hợp đồng dân sự đương nhiên áp dụng Điều 136 Bộ luật Dân sự, nếu một bên yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng mua bán nhà đất vô hiệu sau hai . hành vi dân sự được quy định tại điều 20 , 21 , 22 , 23 BLDS. Giao Dịch Dân Sự Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Về Hình Thức 10 GVHD: Th.S. Châu Quốc An K11504_ Nhóm 2 Người không có năng lực hành vi dân. theo quy định tại Điều 127 BLDS, giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 122 BLDS thì vô hiệu. 3 .2. Phân loại giao dịch dân sự vô hiệu: 3 .2. 1. Giao dịch dân sự. Châu Quốc An K11504_ Nhóm 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA LUẬT ĐỀ TÀI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO VI PHẠM ĐIỀU KIỆN VỀ HÌNH THỨC GVHD: Th.S Châu Quốc An Nhóm TH: Nhóm 2 Lớp: K11504 TP. HỒ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức, thực tiễn áp dụng và kiến nghị, Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức, thực tiễn áp dụng và kiến nghị, Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức, thực tiễn áp dụng và kiến nghị

Từ khóa liên quan