phân tích tài chính, kinh tế xã hội của dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến quảng ninh – sài gòn , thời kỳ phân tích 10 năm

67 397 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:24

Đồ án môn Quản trị dự án đầu t Li m u Trong nhng nm gn õy nn kinh t nc ta cú s bin i rừ rt. ú l kt qu ca cụng cuc cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc, i mi c ch qun lý kinh t t k hoach húa tp trung sang c ch th trng di s qun lý ca nh nc bng phỏp lut. c bit vo thỏng 11 nm 2006 nc ta chớnh thc tr thnh thnh viờn th 150 ca t chc kinh t th gii WTO, mt c hi mi cho nn kinh t ca t nc ta phỏt trin nhng cng t ra nhiu thỏch thc cho cỏc doanh nghip trong nc. Lm th no tn ti phỏt trin v cnh tranh vi cỏc doanh nghip nc ngoi l vn ht sc quan trng ca 1 doanh nghip. i vi mt doanh nghip vn ti bin, mun theo kp tin trỡnh hi nhp ca t nc cn ci thin nõng cao cht lng vn chuyn, gim giỏ cc vn chuyn Thờm vo ú trong giai on ny, Chớnh ph rt chỳ trng vo vic phỏt trin ngnh hng hi, õy l mt c hi tt doanh nghip m rng sn xut. V b sung tu l mt trong nhng bin phỏp ỏp ng phn no nhu cu vn chuyn ngy cng tng trờn th gii. Tuy nhiờn mt con tu cú giỏ tr tng i ln, vỡ th doanh nghip cn phi xem xột, tớnh toỏn v cõn nhc k lng trc khi quyt nh u t. Vn dt ra õy l u t nh th no t c hiu qu kinh t cao nht. hiu rừ hn v vic phõn tớch v qun lý d ỏn u t vo vic lp mt d ỏn kh thi, em ó c thy giỏo giao cho ti: Phõn tớch ti chớnh, kinh t xó hi ca d ỏn u t tu vn chuyn than tuyn Qung Ninh Si Gũn , thi k phõn tớch 10 nm Nhim v a ra õy l vic phõn tớch cỏc thụng s m ch u t a ra, thit lp d ỏn u t, la chn v tớnh toỏn cỏc ch tiờu ti chớnh. Da trờn nhng thụng s phõn tớch ta cú th tin hnh la chn d ỏn kh thi v tin hnh phõn tớch cỏc ch tiờu ti chớnh ca d ỏn c chn. Bi thit k ca em bao gm nhng ni dung sau: Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 1 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t MC LC Chng 1 : Tng quan v d ỏn u t vn chuyn tu. Chng 2 : Lp phng ỏn sn xut kinh doanh . Chng 3 : Phõn tớch tớnh kh thi v ti chớnh ca d ỏn. Chng 4 : Phõn tớch hiu qu kinh t xó hụi ca d ỏn. Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 2 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t CHNG 1: TNG QUAN V D N U T 1.1.MT S VN Lí LUN V QUN TR D N U T 1.1.1.KHI NIM U T u t l quỏ trỡnh s dng vn u t nhm tỏi sn xut gin n v tỏi sn xut m rng cỏc c s vt cht k thut ca nn kinh t núi chung, ca a phng, ca ngnh, ca cỏc c s sn xut kinh doanh núi riờng. Theo khon 1 iu 3 lut u t: u t l vic nh u t b vn bng cỏc loi ti sn hu hỡnh hoc vụ hỡnh hỡnh thnh lờn cỏc ti sn tin hnh cỏc hot ng u t theo quy nh ca phỏp lut. Nh vy, u t l s b ra mt lng vn to mt ti sn ti sn ny cú th tham gia vo nhiu chu k sn xut ni tip nhau t c mc ớch ca ngi b vn. Hoc núi mt cỏch khỏc, u t l hot ng b vn di hn vo kinh doanh nhm mc ớch sinh li trong tng lai. Mt hot ng u t phi tho món 3 iu kin: - Lng vn b ra phi ln. - Thi gian vn hnh kt qu u t tng i di. - Hot ng u t phi em li li ớch cho ch u t. Theo khon 7 iu 3 Lut u t: hot ng u t l hot ng ca nh u t trong quỏ trỡnh u t bao gm: cỏc hot ng chun b u t, thc hin u t v qun lý d ỏn u t. Nh vy v bn cht, hot ng u t l quỏ trỡnh thc hin s chuyn hoỏ vn bng tin thnh vn hin vt to nờn nhng yu t c bn nhm tin hnh sn xut kinh doanh. Do ú i vi nn kinh t, hot ng u t l mt lnh vc hot ng nhm to ra v duy trỡ s hot ng ca cỏc c s vt cht k thut ca nn kinh t. i vi ch u t, hot ng u t l mt b phn trong hot ng sn xut kinh doanh nhm tng cng c s vt cht k thut mi, duy trỡ hot ng ca c s vt cht k thut hin cú v l iu kin phỏt trin sn xut kinh doanh. Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 3 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 1.1.2.MC TIấU CA U T u t l s hy sinh cỏc ngun lc ca nn kinh t tin hnh mt hot ng no ú, vi mc ớch thu v nhng li ớch ln hn so vi nhng hi sinh thc hin d ỏn ú. - i vi nh u t: Nh u t cú th l cỏ nhõn hay t chc, mc dự cú nhiu mc ớch khỏc nhau nhng i vi d ỏn sn xut kinh doanh thỡ mc tiờu cui cựng l li nhun. Vi d ỏn cụng cng, mc tiờu cui cựng l phc v mt hoc mt s nhu cu ca ton xó hi tt nht. - i vi nn kinh t: Mt d ỏn phi em li cho nn kinh t nhng li ớch nht nh v nhng li ớch ny phi ln hn cỏi giỏ m nn kinh t xó hi ó b ra dnh cho d ỏn thay vỡ nhng yu t ú cú th c s dng vo mc ớch khỏc trong tng lai khụng xa. 1.1.3.KHI NIM D N U T -Theo hỡnh thc, d ỏn u t l mt tp hp h s ti liu trỡnh by mt cỏch chi tit cú h thng cỏc hot ng v chi phớ theo k hoch nhm t c kt qu v thc hin c nhng mc tiờu nht nh trong tng lai. -Theo gúc qun lý, d ỏn u t l mt cụng c qun lý vic s dng vn, vt t, lao ng to ra nhng kt qu v ti chớnh, kinh t- xó hi trong mt thi gian di. - gúc k hoch, d ỏn u t l mt cụng c th hin k hoch chi tit, mt cụng cuc u t cho sn xut kinh doanh ng thi lm tin cho vic ra quyt nh u t v ti tr cho d ỏn. -V mt ni dung, d ỏn u t l mt tp hp cỏc hot ng cú liờn quan vi nhau c k hoch hoỏ nhm t c cỏc mc tiờu ó ra bng vic to ra cỏc kt qu u t trong mt thi gian nht nh. -Theo lut u t, d ỏn u t l tp hp cỏc xut b vn chung v di hn tin hnh cỏc hot ng u t trờn a bn c th trong khong thi gian xỏc nh. Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 4 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 1.1.4. C IM CA D N U T Mt d ỏn kinh doanh khụng ch n thun l mt ý tng m nú hon ton th hin tớnh c th vi mc tiờu xỏc nh nhm ỏp ng nhu cu nht nh. D ỏn kinh doanh khụng phi l nhng nghiờn cu tru tng hay ng dng m nú phi cu trỳc lờn mt thc th mi m thc th mi ny trc õy cha cú hoc khụng sao chộp mt cỏch nguyờn bn nhng cỏi ó cú. D ỏn khỏc vi d bỏo ch ngi lm cụng tỏc d bỏo khụng cú ý nh can thip vo cỏc bin c xy ra. Khi ú i vi d ỏn dũi hi phi cú s tỏc ng tớch cc ca cỏc bờn tham gia. D ỏn c xõy dng trờn c s d bỏo khoa hc. Hot ng ca d ỏn l nhng hot ng trong tng lai m theo thi gian cú nhiu yu t xy ra khụng xột n hoc xột n khụng y v vỡ vy tt c cỏc d ỏn u trng thỏi khụng n nh v u cú th gp ri ro 1.1.5.VAI TRề CA D N U T - Gúp phn thc hin mc tiờu kinh t xó hi ca nh nc úng gúp vo tng sn phm xó hi, vo mc tng trng ca nn kinh t - Do m ra cỏc hot ng kinh doanh mi nờn to ra nhiu vic lm mi thu hỳt c nhiu lao ng s lm gim t l tht nghip. - L cụng c thc hờn mc tiờu phõn phi qua nhng tỏc ng ca d ỏn n quỏ trỡnh iu tit thu nhp theo nhúm dõn c v khu vc - Cú tỏc dng tớch cc n mụi trng. to ra mụi trng kinh t nng ng, y mnh giao lu kinh t gia cỏc vựng, a phng - Gúp phn thc hin cỏc mc tiờu khỏc ca nn kinh t nh vic hỡnh thnh, cng c, nõng cp kt cu c s h tng lm thay i c cu kinh t theo hng tớch cc Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 5 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 1.2.PHN TCH CC YU T MễI TRNG TC NG N D N U T TU CH THAN TUYN QUNG NINH SI GềN. 1.2.1. CNG QUNG NINH. 1. iu kin t nhiờn. Cng nm v 2 o 47 Bc v 107 o 04 ụng. Ch thu triu l nht chiu vi mc nc triu cao nht l +4,0 một, thp nht l 0,00 một. Biờn dao ng ln nht l 4,00 một, trung bỡnh l 2,50 một. Cng chu hai mựa giú rừ rt: t thỏng 10 n thỏng 3 nm sau l giú Bc ụng Bc; t thỏng 4 n thỏng 9 l giú Nam ụng Nam. Lung vo cng Cỏi Lõn cú sõu khỏ n nh, t hũn Mt phao s 0 n bn u cú sõu -8,0 một. T bn u n Cỏi Lõn di 7 km cú cú sõu lung on ngoi (4 km) l -6,0 n 7,0 một; on trong (3 km) cú sõu gim dn t -5,0 n -4,0 một. Núi chung lung vo Cng iu kin cho tu trng ti 3000 ữ 4000 DWT ra vo. 2. Cu tu v kho bói. Cng Qung Ninh t nhiu nm nay ch yu lm nhim v chuyn ti t H Long. Sn lng bỡnh quõn hng nm khong 400.000 tn. Cng cú mt bn dó chin di 16 km cho s lan chuyn ti cp. sõu trc bn -4,0 m. Cng cú mt kho bng thộp din tớch 2.200 m 2 , ch yu cha go v mt s hng hoỏ. Cng cú hai bói vi din tớch 30.000 m 2 . Hin nay Cng cú thờm mt bn Cỏi Lõn cho tu cú trng ti 14.000 DWT v xõy tip mt bn 14.000 T. C hai bn ny vi tng chiu di 330 m. Kh nng thụng quan ca Cng cú th t c 500.000 n 550.000 tn/nm. Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 6 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 1.2.2. CNG SI GềN. 1. iu kin t nhiờn. Cng Si Gũn nm hu ngn sụng Si Gũn, cú v 10 o 48 Bc v 106 o 42 kinh ụng. Cng nm trờn mt phm vi dc b di hn 2 km cỏch b bin 45 hi lý. Khu vc Si Gũn cú ch bỏn nht triu, biờn dao ng ca mc nc triu ln nht l 3,98 m, lu tc dũng chy l 1m/s. T Cng Si Gũn i ra bin cú hai ng sụng: - Theo sụng Si Gũn ra vnh Gnh Rỏy qua sụng Lũng To, sụng Nh Bố v sụng Si Gũn. Nhng tu cú mn nc khong 9,0 m v chiu di khong 210 m i li d dng theo ng ny. -Theo sụng Soi Rp, ng ny di hn 10 hi lý v tu phi cú mn nc khụng quỏ 6,5 m. 2. Cu tu v kho bói. Khu Nh Rng cú 3 bn vi tng chiu di 390m. Khu Khỏnh Hi gm 11 bn t kho K 0 n K 10 vi tng chiu di 1264 m. V kho bói khu Khỏnh Hi cú 18 kho vi tng din tớch 45.396 m 2 v din tớch bói 15.781 m 2 . Khu Nh Rng cú din tớch kho 7.225 m 2 v 3.500 m 2 bói. Ti trng ca kho thp, thng bng 2 tn/m 2 . Cỏc bói thng nm sau kho, ph bin l cỏc bói xen k, ớt cú bói liờn hon. Ngoi h thng bn cũn cú h thng phao neo tu gm 6 phao hu ngn sụng Si Gũn v 26 phao t ngn sụng Si Gũn. Cỏch 10 hi lý v h lu cng Si Gũn cú 12 phao neo dnh cho tu ch hng d chỏy, d n. Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 7 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 1.3. PHN TCH TèNH HèNH HNG HO VN CHUYN TRấN TUYN QUNG NINH SI GềN. 1.3.1. PHN TCH TèNH HèNH KHCH HNG. Than l mt trong nhng ngun nhiờn liu ch yu phc v cho sn xut v tiờu dựng. Trong nhng nm gn õy do sn lng du b khai thỏc quỏ nhiu ó lm cho tr lng du thụ b cn kit. Do vy, vic tỡm ra v s dng cỏc ngun nguyờn liu mi rt c chỳ trng. V theo ú nhu cu s dng than cng tng lờn. Thờm vo ú, trong nhng nm gn õy mc sng ca ngi dõn ngy mt tng cao, mc s dng in tng cao c bit vo mựa hố lm cỏc nh mỏy thu in v nhit in phi hot ng ht cụng sut. M than li l nhiờn liu chớnh cho cỏc nh mỏy nhit in nờn nhu cu than cng cng ngy cng tng lờn. Qung Ninh l vựng than ln nht c nc cung cp than cho cỏc vựng trong c nc. phc v cho nhu cu ca khu vc Min Nam than c chuyn t Cng Qung Ninh vo Cng Si Gũn. Do nhu cu tng nờn doanh nghip phi xõy dng phng ỏn mua thờm tu vn chuyn. 1.3.2. PHN TCH TèNH HèNH CNH TRANH Trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc hin nay, ngnh vn ti bin c Chớnh ph c bit quan tõm phỏt trin. Tuy nhiờn, cựng vi s i lờn ca xó hi nhu cu vn chuyn ngy cng tng v cỏc ngnh vn ti cng khụng ngng phỏt trin nh vn ti b, vn ti ng st, vn ti hng khụng, vn ti bng ng ng. vn chuyn than ngi ta thng dựng 2 phng thc l vn chuyn bng ng st hoc ng bin. Hin nay h thng ng st ca nc ta ó c xõy dng trờn khp t nc t Nam ra Bc. Tuy nhiờn, vn chuyn than bng ng st cú hn ch l khi lng vn chuyn khụng ln, ch thớch hp vi quóng ng ngn. Do vy, vn chuyn than t Qung Ninh vo Si Gũn bng tu thu vn l gii phỏp Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 8 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t ti u. V ỏp ng nhu cu than ngy cng tng thỡ vic mua thờm tu vn chuyn than l nh hng ỳng n. 1.3.3. PHN TCH CC NH CH PHP LUT Cể LIấN QUAN Hin nay, liờn quan n chuyờn ch hng húa bng ng bin Quc T cú 3 cụng c Quc T quy nh quyn hn, nhim v v trỏch nhim ca ngi chuyờn ch. Cụng c Quc T u tiờn l Cụng c Brussels cũn gi l Quy tc Hague ký ngy 25/8/1924 v c nhiu quc gia phờ duyt v ỏp dng. Cụng c Quc T th hai l Cụng c Hague-Visby cú hiu lc t 23/6/1977. Cụng c ny da trờn Cụng c Brussels cú s sa i b sung ca ngh nh th 1978. nhng nhng nguyờn tc c bn v trỏch nhim i vi tn tht hng húa vn c gi nguyờn. Cụng c Quc T th ba l Cụng c Hamburg cũn gi l l Quy tc Hamburg ký ngy 31/3/1978 v cú hiu lc t ngy 1/11/1992, theo ngh ca 77 nc thuc cỏc quc gia ang phỏt trin, nhm thay th cỏc quy tc Hague, Hague- Visby. Hin nay, a s cỏc nc (k c Vit Nam chỳng ta) v cỏc cụng ty vn bin trờn th gii vn tip tc s dng quy tc Hague v Hague-Visby vỡ h cha nht trớ hay cũn e ngi v trỏch nhim quỏ nng n ca ngi chuyờn ch theo quy tc Hamburg. Theo quy tc Hague-Visby thỡ ngi chuyờn ch cú nhng trỏch nhim sau õy: - Trc v lỳc bt u hnh trỡnh, ngi chuyờn ch phi thc hin s mn cỏn ớch ỏng lm cho ch tu kh nng i bin, biờn ch thuyn viờn, c trang b v cung ng thớch ỏng, lm cho cỏc hm, bung mỏt lnh hay cỏc ni cha hng khỏc thớch hp v an ton tip nhn, vn chuyn v bo v hng. Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 9 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t - Ngi chuyờn ch lm phi trũn trỏch nhim thng v chuyờn ch: bục xp, cht xp, chốn lút, gỡn gi trong quỏ trỡnh vn chuyn hng t cng gi n cng ớch ( iu 2 v 3). - Khi xy ra tn tht, ngi chuyờn ch cú quyn min trỏch nhim bi thng trong nhng trng hp tn tht do nguyờn nhõn chỏy, thiờn tai, tai nn ca bin, tim tt c hng húa bao gm c tn tht do hnh ng s sut li lm ca thuyn trng, thuyn viờn, hoa tiờu hay ngi giỳp vic cho ngi chuyờn ch trong vic iu khin v qun tr con tu (iu 4) - Gii hn s tin bi thng tn tht bng 10.000 FRF (tng ng vi 666,67 SDR n v tin t ca qu tin t quc t) cho 1 kin ( mt n v chuyờn ch) hoc l 30 FRF cho 1 kg hng húa c bỡ tựy theo cỏch tớnh no cao hn. 1.3.4. D BO NHU CU VN CHUYN 1.3.4.1. TNG NHU CU Tng nhu cu than ca Min Nam khong 1.000.000 tn/nm. 1.3.4.2. NHU CU D N PHC V Nhu cu d ỏn phc v khong 400.000 tn/nm. 1.4. CC THễNG TIN V CH U T 1.4.1. CH U T Tờn gi: Cụng ty TNHH mt thnh viờn Cng Qung Ninh Trc thuc: Tng CTy Hng Hi Vit Nam. Mó cng: CLP Khu vc qun lý Hng hi: Cng v Qung Ninh V trớ Cng: 205846" N - 1070235" E im ún tr hoa tiờu: 204304" N - 1071033" E Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 10 [...]... QKT46_ĐH1 27 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t Nm N gc u nm Tr gc Tr lói Tr gc + lói 1 2 3 4 5 6 7 8 40 35 30 25 20 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7,2 6,3 5,4 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 1 2,2 1 1,3 1 0,4 9,5 8,6 7,7 6,8 5,9 N gc cui nm 35 30 25 20 15 10 5 0 2.6 TNH CHI PH KINH DOANH Ckd = n* Ckt + tr lói (t ng) Vớ d tớnh chi phớ kinh doanh nm th nht cho phng ỏn 1: Theo bng 11:Ckt = 2 8,9 298 (T ng) Theo bng 12: CLV = 7,2 (T ng)... ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm 5,8 15 5,7 63 1,4 0,2 66 0,6 6 0,5 6 0,4 25 1,1 628 0,0 28 2 8,9 298 5,9 92 4,1 2 1,2 0,2 28 0,3 465 0,4 8 0,5 06 0,7 92 0,0 24 2 1,6 885 2.4.2 TNH CHI PH KHAI THC CHO TNG PHNG N: Ckt = Ckt 1 tu * n (t ng) Tớnh cho phng ỏn 1: Ckt = 2 8,9 298* 2 = 5 7,8 596 ( t ng/nm) Tớnh cho phng ỏn 2: Ckt = 2 1,6 885* 3 = 6 5,0 655 ( t ng/nm) 2.5.LP PHNG N TR VN VAY: S vn vay : 40 (t ng) Tr... = 0,0 1 * 80 = 0,8 (t ng/nm) Ta cú bng chi phớ sa cha tu: Bng s 4: n v tớnh: t ng Ch tiờu Giỏ tr ban u ca tu Chi phớ sa cha ln Chi phớ sa cha thng xuyờn Tng chi phớ sa cha tu Tu A 105 5,2 5 1,0 5 6,3 Tu B 80 2,4 0,8 3,2 4 Chi phớ vt r mau hng: Trong quỏ trỡnh khai thỏc dng c, vt liu b hao mũn, h hng, hng nm phi mua sm trang b cho tu hot ng bỡnh thng Cỏc loi vt liu, vt r mau hng bao gm: sn, dõy neo, vi... 6 5,0 596 (T ng) Theo bng 14: DN = 11 6,2 8 (T ng) Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 29 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t LNtt = 11 6,2 8 6 5,0 596 = 5 1,2 204 (T ng) Thu TNDN = 5 8,4 204 * 28% = 1 4,3 417 (T ng) LNst = 5 1,2 204 1 4,3 417 = 3 6,8 787 (T ng) Tng t ta s tớnh cho cỏc nm sau v tớnh cho phng ỏn 2: Bng s 15: Tớnh lói (l) cho phng ỏn 1: n v: T ng Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 30 Đồ án. .. ú: kQL : h s tớnh n chi phớ qun l , ly k = 40% CL : chi phớ lng Bng s 8 n v: t ng Ch tiờu Tu A Tu B Chi phớ lng 1,4 1,2 Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 24 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t CQL 0,5 6 0,4 8 11 Cng phớ: Chi phớ cng l loi chi phớ phỏt sinh trong quỏ trỡnh tu cp cng nh chi phớ phc v, xp d hng húa v hoa tiờu tu ra vo cng, thuờ tu, lai dt, chi phớ rỏc, lm v sinh 2 u cng Ccf = gcf *... A: Theo s liu ban u: Kt = 105 t ng n = 10 nm õy ta ly: Kcl = 50 t ng C khcb = 105 50 = 5,5 (t ng) 10 Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 18 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t Tng t tớnh cho tu B Bng s 3: STT 1 2 3 4 Ch tiờu Giỏ tr ban u ca tu Giỏ tr cũn li sau 10 nm hot ng Thi k phõn tớch Chi phớ khu hao c bn n v tớnh Tu A Tu B T ng 105 80 T ng 50 40 Nm 10 10 T ng/nm 5,5 4 2.Chi phớ sa cha ln... ng/nm 1,0 5 T ng/nm 1,0 5 Tu B 4 2,4 0,8 0,8 Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 26 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Chi phớ nhiờn liu Chi phớ bo him Chi phớ lng thuyn viờn Chi phớ BHXH,BHYT Chi phớ tin n Chi phớ qun lý Chi phớ bn cng Hoa hng phớ Chi phớ khỏc Tng chi phớ khai thỏc 1 tu T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm T ng/nm 5,8 15 5,7 63... A l : 1,4 (t ng/nm) Chi phớ lng tu B l : 1,2 (t ng/nm) 8 Chi phớ bo him xó hi (BHXH ), bo him y t (BHYT): Theo quy nh: chi phớ BHXH, BHYT tớnh theo t l % ca tng lng Vy chi phớ BHXH, BHYT trong 1 nm ca thy th c tớnh nh sau: CBHXH,BHYT = CL * kBHXH,BHYT Trong ú: kBHXH,BHYT : t l trớch BHXH, BHYT; ly k = 19% CL : tng chi phớ lng ca thuyn viờn trong 1 nm Vy: Chi phớ BHXH, BHYT tu A : 1,4 * 0,1 9 = 0,2 66 (t...Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 1.4.2 TR S GIAO DCH a ch: 01 Cỏi Lõn, phng Bi Chy, Tp H Long, tnh Qung Ninh Tel: (84.33) 825627 Fax: (84.33) 826118 E-mail: quangninhport@vnn.vn Website:http:///www quangninhport.com.vn 1.4.3 í TNG U T 1.4.3.1 I TNG U T i tng u t l tu ch than tuyn Qung Ninh Si Gũn 1.4.3.2 CC THễNG S C BN V I TNG U T TT 1 2 3 4... toỏn, ph thuc vo tng loi tu D tớnh chi phớ vt r mau hng theo cụng thc: Cvl = kvl * kt Trong ú: kvl : h s tớnh n chi phớ vt r mau hng, ly k = 1% kt : giỏ tr ban u ca tu Cvl : chi phớ vt r mau hng (ng/nm) Tớnh cho tu A: Cvl = 105 * 0,0 1 = 1,0 5 (t ng/ nm) Tng t tớnh cho tu B: Cvl = 80 * 0,0 1 = 0,8 (t ng/nm) Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 20 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 5 Chi phớ nhiờn liu, . v Qung Ninh V trớ Cng: 205846" N - 107 0235" E im ún tr hoa tiờu: 204304" N - 107 1033" E Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 10 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t 1.4.2 liu ban u: K t = 105 t ng. n = 10 nm. õy ta ly: K cl = 50 t ng. 5,5 10 5 0105 = = khcb C (t ng). Sinh viên: Phùng Thị Lan Anh Lớp: QKT46_ĐH1 18 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t Tng t tớnh. QKT46_ĐH1 19 Đồ án môn Quản trị dự án đầu t k t : giỏ tr ban u ca tu. k TX : h s tớnh n sa cha thng xuyờn, h s ny ph thuc vo tng loi tu, ly k TX = 1%. Tớnh cho tu A: C SCTX = 0,0 1 * 105 = 1,0 5 (t
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tài chính, kinh tế xã hội của dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến quảng ninh – sài gòn , thời kỳ phân tích 10 năm, phân tích tài chính, kinh tế xã hội của dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến quảng ninh – sài gòn , thời kỳ phân tích 10 năm, phân tích tài chính, kinh tế xã hội của dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến quảng ninh – sài gòn , thời kỳ phân tích 10 năm

Từ khóa liên quan