lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty tnhh văn phòng phẩm hồng hà

26 697 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:23

bàI TậP LớN QUảN TRị KD LI M U Ngy nay cỏc Doanh nghip cú vai trũ rt quan trng trong nn kinh t v s phỏt trin kinh t, c bit l khi Vit Nam chỳng ta ang tng bc hi nhp khu vc, th gii v tham gia vo WTO t chc Thng mi ton cu ln nht hnh tinh. Cỏc doanh nghip c thnh lp u hng ti hot ng kinh doanh nhm mc tiờu thu c li nhun. Nhng t c mc tiờu ú, cỏc doanh nghip cn phi cú mt k hoch hot ng sn xut kinh doanh hp lý. Ban u khi mi thnh lp, cỏc doanh nghip cha ý thc c tm quan trng ca vic lp k hoch. Cỏc ch doanh nghip cú th t kim soỏt, qun lý doanh nghip mỡnh thụng qua vic sp xp, liờn kt mi ngi trong ton doanh nghip i theo mt nh hng chung ó c xỏc nh t trc. Tri qua mt thi gian nht nh, cỏc doanh nghip dn dn phỏt trin. Vi s qun lý, kim soỏt ca mt cỏ nhõn thỡ s khụng lm cho doanh nghip i lờn mói c, mi n lc cỏ nhõn s l khụng bự p cho nhng thiu ht khi hot ng ca doanh nghip ngy cng nhiu lờn. Thc t ny ũi hi cỏc nh lónh o doanh nghip cn phi bit hoch nh cho nhng ng i nc bc ca doanh nghip mỡnh mt cỏch khụn ngoan hn, bit gn kt tp th gii quyt cỏc s kin m doanh nghip mỡnh gp phi. T ú a doanh nghip thc hin theo nhng nh hng xuyờn sut trong c quỏ trỡnh hot ng kinh doanh. Qua ú, ta cú th thy tm quan trng ca vic lp k hoch sn xut kinh doanh cho mt doanh nghip nh th no. V mụn hc Qun tr kinh doanh ó giỳp chỳng ta cú c ớt nhiu kin thc gii quyt vn ú. giỳp em hiu sõu v k hn v mụn hc, em ó c giao nhim v lp k hoch sn xut kinh doanh cho cụng ty TNHH vn phũng phm Hng H. Bỏo cỏo c thc hin vi cỏc ni dung sau: 1. C s lý lun v k hoch. 2. Gii thiu s b v Cụng ty TNHH VPP Hng H. 3. Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Cụng ty. 4. Xõy dng k hoch cho Cụng ty trong thi gian ti. Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 1 bàI TậP LớN QUảN TRị KD CHNG I: C S Lí LUN V K HOCH I. KHI NIM V VAI TRề CA LP K HOCH: 1. Khỏi nim: Lp k hoch l quỏ trỡnh xỏc nh nhng mc tiờu ca t chc v phng thc tt nht t c nhng mc tiờu ú. 2. Vai trũ ca vic lp k hoch: - K hoch l cụng c c lc trong vic phi hp n lc ca cỏc thnh viờn trong mt doanh nghip. - Lp k hoch cú tỏc dng l gim tớnh bt n ca doanh nghip. - Lp k hoch gim c s chng chộo v nhng hot ng lóng phớ. - Lp k hoch thit lp nờn nhng tiờu chun to iu kin cho cụng tỏc kim tra. 3. Cỏc loi k hoch: 3.1. Theo phm phm vi hot ng: - K hoch chin lc: L k hoch cp ton b doanh nghip, nú thit lp nờn nhng mc tiờu chung ca doanh nghip v v trớ ca doanh nghip i vi mụi trng. - K hoch tỏc nghip: L k hoch trỡnh by rừ v chi tit cn phi lm nh th no t c nhng mc tiờu ó t ra trong k hoch chin lc. Cú hai loi k hoch tỏc nghip l k hoch s dng mt ln v k hoch hin hnh. Cú 3 loi k hoch hin hnh l: cỏc chớnh sỏch, cỏc th tc, cỏc quy tc. 3.2. Theo thi gian: - K hoch di hn - K hoch trung hn - K hoch ngn hn 3.3. Theo mc c th - K hoch c th: Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 2 bàI TậP LớN QUảN TRị KD L nhng k hoch vi nhng mc tiờu ó c xỏc nh rt rừ. Khụng cú s mp m v hiu lm trong k hoch ny. - K hoch nh hng: L k hoch cú tớnh linh hot a ra nhng hng ch o chung. II. NHNG YU T NH HNG N VIC LP K HOCH: 1. Cp qun lý 2. Cỏc chu k kinh doanh ca doanh nghip 3. bt n nh ca mụi trng 4. di ca nhng cam kt trong tng lai. III. MC TIấU - XUT PHT IM CA VIC LP K HOCH: 1. Khỏi nim: - Mc tiờu l kt qu mong mun cui cựng ca cỏc cỏ nhõn, nhúm hay ton b t chc. Ch ra phng hng cho cỏc quyt nh qun tr. L xut phỏt im ng thi nú l nn tng ca vic lp k hoch. - Mc tiờu ca doanh nghip phn ỏnh nhng ng c hot ng di hn v cng th hin thc cht ca doanh nghip ú. nh hng chớnh ca doanh nghip: Phỏt trin doanh nghip: K hoch m rng sn xut K hoch u t doanh nghip: K hoch chim lnh th trng, a dng húa sn phm, m rng quy mụ, nguyờn vt liu trong tng lai. 2. Phõn bit mc tiờu thc vi mc tiờu phỏt biu: - Mc tiờu phỏt biu: L nhng mc tiờu c doanh nghip chớnh thc tuyờn b, ú l nhng iu m doanh nghip mun cụng chỳng tin l mc tiờu ca doanh nghip. - Mc tiờu thc: L nhng mc tiờu m doanh nghip thc s theo ui v c xỏc nh bi nhng vic lm thc ca cỏc thnh viờn trong doanh nghip. Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 3 bµI TËP LíN QU¶N TRÞ KD IV. LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC: 1. Khái niệm: Lập kế hoạch chiến lược là quá trình xác định sứ mệnh của doanh nghệp, đề ra những mục tiêu và xây dựng những chiến lược cho phép doanh nghiệp đó hoạt động một cách thành công trong môi trường của nó. 2. Tầm quan trọng ngày càng tăng của lập kế hoạch chiến lược: Những thay đổi trong môi trường nói chung và trong luật chơi nói riêng đã bắt buộc các nhà quản trị phải triển khai nghiêm túc việc phân tích môi trường một cách có hệ thống, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. 3. Cấp chiến lược: - Chiến lược cấp doanh nghiệp: Là chiến lược trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp sẽ nằm ở trong những ngành kinh doanh nào, vị trí của doanh nghiệp đối với môi trường, và vai trò của từng ngành kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chiến lược cấp kinh doanh: Là chiến lược xác định doanh nghiệp nên cạnh tranh trong mỗi ngành kinh doanh của nó như thế nào. - Chiến lược cấp chức năng: Là chiến lược xác định cần phải hỗ trợ chiến lược cấp kinh doanh như thế nào. 4. Quá trình quản trị chiến lược: Sinh viªn: TrÞnh V¨n §«ng Líp: QTK 47-§H 4 bàI TậP LớN QUảN TRị KD - S mnh: L mc ớch thng dựng l lý do tn ti ca doanh nghip. S mnh phn ỏnh nhim v quan trng ca doanh nghip i vi mụi trng v c thc hin thụng qua nhng trit lý kinh doanh ht sc ngn gn ca doanh nghip. - Phõn tớch mụi trng cho phộp doanh nghip d oỏn nhng vn sau: Nhu cu ca th trng sn xut sm hn, ch thi c xut hin thỡ doanh nghip sn sng hnh ng. Cỏc i th cnh tranh ó i n õu trong vn sn xut sn phm. Nhng lut v chớnh sỏch no s ra i nh hng ti cụng vic kinh doanh ca doanh nghip. Nhng thay i v th trng cung ng u vo cú nh hng n giỏ c ca sn phm m doanh nghip sn xut. - Cỏc bc trong quỏ trỡnh qun tr chin lc: Bc 1: Xỏc nh s mnh v nhng mc tiờu chin lc ca doanh nghip. Bc 2 : Phõn tớch mụi trng t ú nhn thc c hi v nhng mi e da. Bc 3: Phõn tớch cỏc ngun lc ca doanh nghip t ú xỏc nh c im mnh v im yu ca doanh nghip. Bc 4 : ỏnh giỏ s mnh v nhng mc tiờu chin lc ca doanh nghip. Bc 5 : Hỡnh thnh cỏc chin lc. Bc 6 : Thc hin cỏc chin lc. Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH Xỏc nh s mnh v nhng mc tiờu chin lc ca doanh nghip Phõn tớch mụi trng Phõn tớch cỏc ngun lc ca doanh nghip ỏnh giỏ li s mnh v nhng chin lc ca doanh nghip Hỡnh thnh cỏc chin lc Thc hin cỏc chin lc ỏnh giỏ kt qu 5 bµI TËP LíN QU¶N TRÞ KD  Bước 7 : Đánh giá kết quả. V. NHỮNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH: 1. Những kỹ thuật đánh giá môi trường: - Nghiên cứu môi trường: là nghiên cứu trí tuệ của các đối thủ cạnh tranh – đó là hoạt động truy tìm những thông tin cơ bản về các đối thủ cạnh tranh. Những thông tin chính xác về cuộc cạnh tranh cho phép các nhà quản trị thấy trước được những hành động của các đối thủ. - Dự báo:  Căn cứ cho dự báo chính là những kết quả của nghiên cứu môi trường, bao gồm: dự báo doanh thu và dự báo công nghệ.  Những kỹ thuật dự báo có thể được chia thành hai phạm trù: dự báo về lượng và dự báo về chất. 2. Những kỹ thuật lập kế hoạch chiến lược: a) Chiến lược cấp doanh nghiệp: - Chiến lược tổng thể: gồm chiến lược ổn định, chiến lược tăng trưởng, chiến lược thu hẹp và chiến lược hỗn hợp. - Chiến lược Portfolio: Đây là một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất trong việc xác định chiến lược cấp doanh nghiệp. Trong số những sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp, có những sản phẩm đầy hứa hẹn, có những sản phẩm loại tầm tầm, lại có những sản phẩm mà nếu duy trì việc sản xuất chúng thì sẽ nguy hại đến sự tồn tại của daonh nghiệp, và cuối cùng là những sản phẩm rất “khó nghĩ” khiến doanh nghiệp không biết nên xử sự thế nào cho phải. b) Chiến lược cấp kinh doanh: - Chiến lược thích ứng. - Chiến lược cạnh tranh. 3. Những công cụ lập kế hoạch tác nghiệp: Sinh viªn: TrÞnh V¨n §«ng Líp: QTK 47-§H 6 bµI TËP LíN QU¶N TRÞ KD - Lập ngân quỹ: có các loại ngân quỹ là ngân quỹ tài chính và ngân quỹ hoạt động. - Lập tiến độ: là lập danh mục những công việc cần làm theo thứ tự thực hiện của chúng, có ghi rõ ai làm và thời gia thực hiện. Sinh viªn: TrÞnh V¨n §«ng Líp: QTK 47-§H 7 bàI TậP LớN QUảN TRị KD CHNG II: GII THIU S B V CễNG TY Tờn doanh nghip: CễNG TY VN PHềNG PHM HNG H Ngy thnh lp: 1/10/1959 Loi hỡnh doanh nghip: Cụng ty TNHH Lnh vc hot ng: Tỳi xỏch Vali Giy v a ch : 25 Lý Thng Kit, Qun Hon Kim, H Ni in thoi : 84-4-8.261837 Fax : 84-4-8.260359 a ch trờn MaroStores : http://hongha.marofin.com/ Website : http://www.vpp hongha.com.vn/ Ngõn hng giao dch: Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam Vietcombank. S ti khon giao dch: 0141000178902 I. QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY TNHH VN PHềNG PHM HNG H: To lc ti mt v trớ tuyt p gia trung tõm Th ụ, s 25 ph Lý Thng Kit, qun Hon Kim, H Ni. Ni trc kia l mt xng sa cha xe hi ca Phỏp mang tờn Stai. Vi s giỳp ca Trung Quc, Nh mỏy vn phũng phm Hng H, nh mỏy sn xut dựng vn phũng u tiờn ca nc Vit Nam Dõn Ch Cng Ho, ó chớnh thc ct bng khỏnh thnh vo ngy 1/10/1959. Trong mt khuụn viờn khụng rng, nm dõy chuyn sn xut vi tớnh cụng ngh hon ton khỏc nhau ó c lp t v a vo hot ng. ú l dõy chuyn sn xut cỏc loi bỳt mỏy, bỳt chỡ, mc nc, giy than v cỏc loi kim gi. Vi i ng hn 300 ngi l nhng cỏn b qun lý, nhng cỏn b k thut mi c o to t Trung Quc tr vi, mt s l cỏn b min Nam mi tp kt ra Bc, s khỏc l hc sinh t trng ph thụng, trng cụng nhõn k thut ti õy. Trong s h lỳc ny khụng cú ai l k s, thm chớ rt ớt ngi cú bng trung cp. Mc dự kin thc k thut cha c trang b nhiu nhng h li cú trỏi tim dõng hin v tõm hn khỏt khao xõy dng Nh mỏy. Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 8 bàI TậP LớN QUảN TRị KD T ngy thnh lp ti nay ó 50 nm, nhng thng hiu Hng H luụn luụn vang vng trờn thng trng. Nhng tờn sn phm luụn gi cho khỏch hng ca c ngy xa ln ngy nay nh vi nhng hỡnh nh p ca t nc, nh mc Cu Long, bỳt mỏy Hng H, Trng Sn, Ba Vỡ ri Thng Long, H Ni Lm sao chỳng ta quờn c nhng cõy bỳt chỡ Hng H, nhng l mc Cu Long, nhng hp giy than, Ri ngy nay, nhng sn phm mi nh giy v, s sỏch, bỳt bi, bỳt d Hng H, li ni lờn trong cỏc cuc bỡnh chn Top 5, Top 10 sn phm cht lng cao m ngi tiờu dựng a thớch. S phn ca Nh mỏy luụn gn lin vi vn mnh ca T quc. Nhng cn lc xoỏy ca chin tranh bo v T quc, ca cỏch mng kinh t thay i c ch qun lý, ụi lỳc ó lm Nh mỏy chao o. 50 nm cựng vi 4 giai on lch s ỏng nh: thi kỡ xõy dng (1959 1965), thi k sn xut v chin u (1965 1975), khụi phc v kin thit (1975 1987), v phỏt trin nn kinh t th trng (1987 2009) Nh mỏy vn luụn ng vng phỏt trin, phỏt trin khụng ngng. Biu tng ca cụng ty: Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 9 bàI TậP LớN QUảN TRị KD II. CU TRC T CHC CA CễNG TY: C cu t chc ca cụng ty vn phũng phm Hng H c th hin s sau: Hi ng qun tr Ch tch hi ng qun tr Giỏm c iu hnh PG ph trỏch kinh doanh PG ph trỏch sn xut C cu t chc ca cụng ty c t chc theo mụ hỡnh trc tuyn. Mi quan h gia cỏc nhõn viờn trong t chc c thc hin theo ng thng, ngi tha hnh ch nhn v thi hnh mnh lnh ca cp trờn trc tip, cp trờn chu hon ton trỏch nhim v kt qu cụng vic. iu ny to iu kin tuyn dng c cỏc nhõn viờn vi cỏc k nng phự hp vi tng b phn chc nng; quy trỏch nhim c rừ rng, ngi lónh o chu hon ton trỏch nhim v kt qu cụng vic ca ngi di quyn; ng thi trỏnh c tỡnh trng ngi tha hnh phi thi hnh mnh lnh hoc ch th khỏc nhau, thm chớ mõu thun nhau ca nhng ngi ph trỏch; gii quyt cỏc vn chuyờn mụn mt cỏch thnh tho hn, v gim bt gỏnh nng v qun tr cho ngi lónh o. Tuy nhiờn nú ũi hi ngi th trng phi hiu bit ton din thuc nhiu lnh vc khỏc nhau; v khụng tn dng c cỏc chuyờn gia chuyờn sõu v tng chc nng qun tr. Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 10 Phũng xut nhp khu Phũng k toỏn ti chớnh Phũng kinh doanh tng hp Phũng t chc hnh chớnh Phũng k thut KCS Phũng iu sn xut Phõn xng sn xut [...]... trng kinh doanh l phỏt trin cỏc c hi t mụi trng cú th mang li li ớch cho cụng ty, ng thi cú th hn ch c cỏc mi e do t mụi trng m cụng ty nờn trỏnh Qua vic tỡm hiu mụi trng kinh doanh s giỳp cho cụng ty cú mt cỏi nhỡn tng quỏt, t ú xỏc nh c v th ca cụng ty trờn th trng Mụi trng kinh doanh cũn giỳp cho cụng ty cú c cỏc bin s quan trng, kp thi Cỏc bin s ny to ra cỏc phn ng hp lý iu ny cú ngha l cụng ty s... thc hin mt s ch tiờu sn xut kinh doanh ca Cụng ty: Kt qu kinh doanh ca Cụng ty TNHH vn phũng phm Hng H trong nm va qua l khỏ cao, cho thy cú s tng trng vt bc Cỏc nhõn t ch yu tỏc ng n kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty trong nm 2008 l do nn kinh t Vit Nam tng trng rt mnh m (tc tng GDP nm 2006 t 8,17%, nm 2007 t 8,2% v c nm 2008 t 9,8%); tc u t phỏt Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 14... ngun vn v ti sn ca Cụng ty l khỏ ln iu ny cho thy tim lc ca Cụng ty l khỏ mnh, Cụng ty cú th cnh tranh song phng vi cỏc Doanh nghip khỏc kinh doanh cựng lnh vc trờn c nc Vỡ l mt cụng ty sn xut nờn t l nguyờn vt liu tn kho ca cụng ty chim t l ln trong tng ti sn, vic tớch tr nguyờn vt liu ny s giỳp cho cụng ty n nh c giỏ bỏn trong trng hp khan him nguyờn vt liu, ng thi giỳp cụng ty luụn sn xut n nh, khụng... hiu mụi trng kinh doanh l tỡm ra c thi c nguy c n vi Doanh nghip hay sn phm ca Doanh nghip, im mnh im yu ca Doanh nghip hay sn phm ca Doanh nghip 3 V th ca Cụng ty: L cụng ty vn phũng phm c thnh lp u tiờn ti nc ta, cựng vi bao khú khn tri qua to ra nhng kinh nghim ỏng quý a cụng ty tng bc trng thnh, ri t c nh ngy nay cho thy khỏt vng v lũng quyt tõm ca tp th cụng nhõn viờn ton cụng ty T ngy thnh... ngi tiờu dựng, nht l cỏc bn hc sinh sinh viờn II HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY: Ta cú bng tng hp mt s ch tiờu v hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty trong nm 2008 nh sau: Bng tng hp ch tiờu hot ng sn xut kinh doanh STT CH TIấU n v: VND NM 2008 1 Tng giỏ tr ti sn 399.617.088.341 2 Doanh thu thun 356.733.399.332 3 Li nhun t hot ng kinh doanh 4 Li nhun khỏc 5 Li nhun trc thu 45.300.437.400 6 Li nhun... Vt kin trỳc TNG Nhỡn vo bng c s vt cht k thut ca cụng ty thy rng cụng ty cú quy mụ sn xut tng i ln, v ngy cng c m rng ỏp ng nhu cu th trng ngy cng tng iu ny ó to v th cho cụng ty luụn ng u v doanh thu bỏn sn phm so vi cỏc cụng ty cựng lnh vc kinh doanh, v sn phm ca cụng ty luụn ng trong top do ngi tiờu dựng bỡnh chn 3 Tỡnh hỡnh nhõn lc ca cụng ty: TT TIấU CH PHN LOI S NGI T L % 01 Nam 495 66,44 02... cụng ty l iu m cỏc doanh nghip mong mun, nhng khụng phi doanh nghip no cng cú th lm c nh cụng ty vn phũng phm Hng H Thnh tu ny cú c phi cú mt s nht trớ, ng lũng t trờn xung di ca ton th nhõn viờn v lao ng trong cụng ty, v mt s c gng bn bỡ, luụn gi vng tinh thn ca ban lónh o cụng ty II XY DNG K HOCH MI CHO CễNG TY TRONG NM 2009: 1 Xỏc nh s mnh v nhng mc tiờu chin lc ca Cụng ty: Nhim v chin lc ca Cụng ty. .. QUảN TRị KD CHNG 3: TèNH HèNH SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY I CC SN PHM CHNH CA CễNG TY: La mụt cụng ty sn xut kinh doanh trong nganh vn phũng phm, cac san phõm ca cụng ty rõt a dang vờ chung loai v mu mó Cỏc sn phm chớnh ca cụng ty nh l: giy v, s - giỏo ỏn, bỳt vit, dng c hc tp, dựng vn phũng, xut bn phm, ng phc hc sinh, bn bng giỏ k, tỳi cp ba lụ Sn phm ca cụng ty rt phong phỳ v luụn c i mi, nõng... cao l do cụng ty t chc phõn phi sn phm cho cỏc i lý, cỏc ca hng v cỏc hiu sỏch theo hỡnh thc ký gi, s c thanh toỏn khi lng hng c bỏn ht Ngoi ra, khi lng tin mt v tin gi Ngõn hng ca cụng ty cho thy kh nng thanh toỏn nhanh ca cụng ty l khỏ cao, iu ny lm cho cỏc bn hng luụn tin khi lm n vi cụng ty Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 11 bàI TậP LớN QUảN TRị KD Bt k mt cụng ty hay mt doanh nghip no,... ty l xõy dng Cụng ty tr thnh mt trong nhng Cụng ty Dc phm quc gia phỏt trin vng mnh ton din, dn u trong lnh vc sn xut kinh doanh dc phm, m phm, thc phm chc nng v trang thit b, dng c y t t mc doanh thu 1.000 t ng vo nm 2010 v tng trng mi nm t 30% tr lờn cho nhng nm 2015 v nhng nm tip theo Sinh viên: Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 17 bàI TậP LớN QUảN TRị KD 2 Phõn tớch mụi trng kinh doanh: Mc ớch ca vic . Trịnh Văn Đông Lớp: QTK 47-ĐH 13 bµI TËP LíN QU¶N TRÞ KD CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY I. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY: Là một công ty sản xuất kinh doanh trong ngành văn. tình hình thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty: Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH văn phòng phẩm Hồng Hà trong năm vừa qua là khá cao, cho thấy có sự tăng trưởng vượt bậc. Các. ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY: Ta có bảng tổng hợp một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 như sau: Bảng tổng hợp chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty tnhh văn phòng phẩm hồng hà, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty tnhh văn phòng phẩm hồng hà, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty tnhh văn phòng phẩm hồng hà

Từ khóa liên quan