Tiểu luận - Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam pdf

27 346 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

Tiểu luận Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m« MỤC LỤC A.Lời nói đầu: 1 Chương I: Lý luận chung về chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế 2 I.ổn định kinh tế-một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng 2 II.Khái niệm và công cụ của chính sách tiền tệ 3 III.Tác động của chính sách tiền tệ đối với thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế 5 Chương II: Chính sách tiền tệ với thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời gian qua 8 I.Sơ lược tình hình kinh tế tiền tệ Việt Nam thời gian qua 8 II.Sơ lược về tình hình sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ của Việt Nam nhằm ổn định kinh tế 10 III.Những đánh giá chung về thực trạng sử dụng chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế Việt Nam thời gian qua 13 Chương III: Một số ý kiến đề suất đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ góp phần ổn định nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 18 I.Điều hành cung ứng tiền tệ 18 II.Chính sách quản lý ngoại hối và điều hành tỷ giá 19 III.Điều hành chính sách tiền tệ với công cụ quản lý 22 B.Kết luận 24 Tài liệu tham khảo 25 SV: chon ®ao v¨n na Líp : K42 – 02.02 2 Tiểu luận kinh tế vĩ mô LI M U Chớnh sỏch tin t luụn l nhu cu n nh kinh t v mụ vi ht nhõn l n nh tin t, to lp nn tng cho s phỏt trin chung. Mt khỏc, nn kinh t th trng bn cht l mt nờn kinh t tin t. Do ú vic n nh giỏ tr ng tin cựng vi vic thit lp nn Ti Chớnh Quc Gia mnh l c s u tiờn cho vic kim ch lm phỏt, v n nh nn kinh t. Ngy ny vic lm v phõn phi thu nhp va l vn bc thit trc mt, va l vn lõu di n nh v tng trng kinh t. Vỡ vy m vic y lựi v kim soỏt lm phỏt, to cụng n vic lm l vn thng trc. Gii phỏp cho vic y lựi lm phỏt, trỏch tht nghip nhiu cn tp trung vo chớnh sỏch tin t nhng vic la chn gii phỏp no xõy dng v iu hnh chớnh sỏch tin t quc gia cú hiu qu nht vn cũn l mt n s phc tp v nhiu bt cp. c s hng dn ca thy cụ em xin nhn ti: Chớnh sỏch tin t vi vic thc hin mc tiờu n inh kinh t Vit Nam. Tiu lun gm ba chng: Chng I: Nhng vn chung v chớnh sỏch tin t vi vic thc hin mc tiờu n nh kinh t. Chng II: Chớnh sỏch tin t vi vic thc hin mc tiờu n nh kinh t ca Vit Nam thi gian qua. Chng III: Mt s ý kin xut i mi v hon thin chớnh sỏch tin t gúp phn n nh nn kinh t Vit Nam trong giai on hin nay. Vỡ iu kin thi gian v kin thc cũn hn ch, bn thõn em l ngi Laos chc chn s khụng trỏnh khi nhng thiu sút, em rt mong c s úng gúp ý kin ca thy cụ trong b mụn tiu lun c hon thin hn. Em xin chõn thnh cm n. Sinh viờn: chon ao vn na SV: chon đao văn na Lớp : K42 02.02 3 TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m« LỚP:K42-02.02 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU ỔN ĐỊNH KINH TẾ. I. ỔN ĐỊNH KINH TẾ- MỘT MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ QUAN TRỌNG. Ta biết rằng nhược điểm lớn nhất của nền kinh tế thị trường là tự động tạo ra các chu kì kinh doanh, sản lượng thực tế dao động lên xuống xung quanh trục sản lượng tiền năng, nền kinh tế luôn có xu hướng không ổn định. Thành tựu kinh tế vĩ mô của một quốc gia thường được đánh giá theo ba dấu hiệu chủ yếu: Ổn đinh, tăng trưởng và công bằng xã hội. Trong đó ổn định kinh tế là một mục tiêu quan trọng hàng đầu của một nền kinh tế. Ổn định kinh tế vĩ mô là kiểm soát được giá cả, tỷ giá, lãi suất … Bằng việc duy trì và cải thiện các cân đối lớn của nền kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường, đặc biệt là cân đối tiền- hàng, cán cân thanh toán quốc tế, cân đối giữa thu- chi ngân sách Nhà nước, cân đối vốn đầu tư, cân đối cung cầu một số mặt hàng thiết yếu nhất để từ đó làm giảm bớt những dao động của chu kì kinh doanh, giải quyết tốt những vấn đề cấp bách: Tránh lạm phát cao và thất nghiệp nhiều. Ổn định kinh tế-một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng vì: Thứ nhất: ổn định kinh tế vĩ mô là một điều kiện cơ bản của sự phát triển xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai: ổn định kinh tế vĩ mô là một chức năng quan trọng của nhà nước trong vai trò quản lý nên kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường Nhà nước sẽ trực tiếp can thiệp vào việc điều hành sản xuất kinh doanh, mà làm tốt chức năng định hướng SV: chon ®ao v¨n na Líp : K42 – 02.02 4 Tiểu luận kinh tế vĩ mô cho s phỏt trin xó hi (Bao gm c chin lc, quy hoch, k hoch) y mnh vic xõy dng v hon thin h thng th ch, n nh kinh t v mụ, qun lý tt kinh t nh nc, m bo vic thc hin tin b v cụng bng xó hi. Th ba: Trong thc trng ca kinh t v mụ hin nay, bờn cnh nhng kt qu tớch cc ó xut hin mt s hn ch, bt cp v ng trc nhng thỏch thc khụng nh. II. KHI NIM V CễNG C CA CHNH SCH TN T. 2.1. Khỏi nim _ Chớnh sỏch tin t, l mt b phn trong tng th h thng chớnh sỏch kinh t ca nh nc thc hin vic qun lý v mụ i vi nn kinh t nhm t c nhng mc tiờu kinh tờ-xó hi trong tng giai on nht nh. Chớnh sỏch tin t cú th c hiu theo ngha rng v ngha thụng thng. Theo ngha rng thỡ chớnh sỏch tin t l chớnh sỏch iu hnh ton b khi lng tin t trong nn kinh t quc dõn nhm tỏc ng n bn mc tiờu ln ca kinh t v mụ, trờn c s ú t mc tiờu c bn l n nh tin t, gi vng sc mua ca ng tin, n nh giỏ c hng húa. Theo ngha thụng thng l chớnh sỏch quan tõm n khi lng tin cung ng tng thờm trong thi kỡ ti (thng l mt nm) phự hp vi mc tng trng kinh t d kin v ch s lm phỏt nu cú, tt nhiờn cng nhm n nh tin t v n nh giỏ c hng húa. Chỳng ta cú th khng nh rng, nu nh chớnh sỏch ti chớnh ch tp trung vo thnh phn. Kt cu cỏc mc chi phớ thu khúa ca nh nc, thỡ chớnh sỏch tin t quc gia li tp trung vo mc kh nng thanh toỏn cho ton b nn kinh t quc dõn, bao gm vic ỏp ng khi lng cn cung ng cho lu thụng, iu khin h thng tin t v khi lng tớn dng ỏp ng vn cho nn kinh t, to iu kin v thỳc y hot ng ca th trng tin t, th trng vn theo nhng qu o ó nh. SV: chon đao văn na Lớp : K42 02.02 5 TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m« 2.2 Công cụ của chính sách tiền tệ. Xét cho cùng, Ngân hàng Trung ương có thể thực thi hai loại chính sách tiền tệ, phù hợp với tình hình thực tiền của nền kinh tế, đó là chính sách nới lỏng tiền tệ và chính sách thắt chặt tiền tệ. Chính sách nới lỏng tiền tệ: Là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế, nhằm khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm. Chính sách thắt chặt tiền tệ: Là việc giảm cung ứng tiền cho nền kinh tế nhằm hạn chế đầu tư, ngăn chặn sự phát triển quá đà của nền kinh tế là kiểm chế lạm phát. Để thực hiện hai chính sách tiền tệ này, ngân hang trung ương có thể sử dụng hàng loạt các công cụ tiền tệ nằm trong tầm tay của mình đó là các công cụ trực tiếp và công cụ gián tiếp. 2.2.1 Các công cụ trực tiếp: Gọi là các công cụ trực tiếp vì thông qua chúng,NHTW có thể tác động trực tiếp đến cung cầu tiền tệ, mà không cần thông qua một công cụ khác. - Ấn định khung lãi suất tiền gửi và cho vay. NHTW có thể quy định khung lãi suất tiền gửi và buộc các ngân hàng kinh phải thi hành. Nếu lãi suất quy định cao sẽ thu hút được nhiều tiền gửi làm gia tăng nguồn vốn cho vay. Nếu lãi suất thấp, sẽ là giảm tiền gửi, giảm khả năng mở rộng kinh doanh tín dụng. Xong biện pháp này sẽ làm cho các ngân hàng thương mại mất tính chủ động, linh hoạt trong kinh doanh. Mặt khác nó đễ dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn ở ngân hàng, nhưng lại thiếu vốn đầu tư, hoặc khuyến khích dân cư dùng tiền vào dự trữ vàng, ngoại tệ bất động sản, trong khi ngân hàng bị hụt hẫng về tiền mặt cũng như nguồn vốn cho vay. Trong điều kiện không thể áp dụng các biện pháp khác, chính phủ có thể phát hành một lượng trái phiếu nhất định để thu hút bớt SV: chon ®ao v¨n na Líp : K42 – 02.02 6 TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m« lượng tiền trong lưu thông. Việc phân bổ trái phiếu thường mang tính chất bắt buộc. 2.2.2. Các công cụ gián tiếp là những công cụ mà tác dụng của nó có được là nhờ cơ chế thị trường. - Dự trữ bắt buộc: Dự trữ bắt buộc là phần tiền gửi mà các ngân hàng thương mại phải đưa và dự trữ theo luật định. Phần dự trữ này được gửi vào tài khoản chuyên dùng ở ngân hàng trung ương và để tại quỹ của mình, với mục đích góp phần bảo đảm khả năng thanh toán của Ngân Hàng Thương Mại và dùng làm phương tiện kiểm soát khối lượng tín dụng của ngân hàng này. Khi tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ có tác dụng làm giảm khả năng cho vay và đầu tư của ngân hàng thương mại từ đó giảm lượng tiền trong lưu thông, góp phần làm giảm cầu tiền để cân bằng với sự giảm cung xã hội. Trong trường hợp giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng mở rộng cho vay của Ngân Hàng Thương Mại sẽ tăng lên, dẫn đến sự gia tăng lượng tiền trong lưu thông, góp phần tăng cung xã hội để cân đối tăng cầu về tiền. - Lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn: Tái chiết khấu và tái cấp vốn là những cách thức cho vay của NHTW đối với các NHTM. Công cụ này có ưu điểm là nó trực tiếp tác động ngay đến dự trữ của NHKD và buộc các ngân hàng này phải gia tăng tín dụng hoặc giảm tín dụng đối với nền kinh tế. III.TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU ỔN ĐỊNH KINH TẾ. 3.1.Dự trữ bắt buộc. Trong hoạt động tín dụng và thanh toán, các NHTM có khả năng biến những khoản tiền gửi ban đầu thành những khoản tiền gửi mới cho cả hệ thống, khả năng sinh ra bộ số tín dụng, tức là khả năng tạo tiền. Để khống chế khả năng này, NHTW buộc các NHTM phải trích một phần SV: chon ®ao v¨n na Líp : K42 – 02.02 7 TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m« tiền huy động được theo một tỷ lệ quy định gửi vào NHTW không được hưởng lãi. Do đó cơ chế hoạt động của công cụ dự trữ bắt buộc nhằm khống chế khả năng tạo tiền, hạn chế mức tăng bội số tín dụng của các NHTM. Khi lạm phát cao, NHTW nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng cho vay và khả năng thanh toán của các ngân hàng bị thu hẹp (do số nhân tiền tệ giảm), khối lượng tín dụng trong nền kinh tế giảm (cung tiền giảm) dẫn tới lãi suất tăng, đầu tư giảm do đó tổng cầu giảm và làm cho giá giảm (tỷ lệ lạm phát giảm). Ngược lại, nếu NHTW hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc tức là tăng khả năng tạo tiền, thì cung về tín dụng của các NHTM cũng tăng lên, khối lượng tín dụng và khối lượng thanh toán có xu hướng tăng, đồng thời tăng xu hướng mở rộng khối lượng tiền. Lý luận tương tự như trên thì việc tăng cung tiền sẽ dẫn tới tăng giá (tỷ lệ lạm phát tăng). Như vậy công cụ dự trữ bắt buộc mang tình hành chính áp đặt trực tiếp, đầy quyền lực và cực kì quan trọng để cắt cơn sốt lạm phát, khôi phục hoạt động kinh tế trong trường hợp nền kinh tế phát triển chưa ổn định và khi các công cụ thị trường mở tái chiết khấu chưa đủ mạnh để có thể đảm trách điều hòa mức cung tiền cho nền kinh tế. Nhưng công cụ dự trữ bắt buộc quá nhạy cảm, vì chỉ thay đổi nhỏ trong tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã làm cho khối lượng tiền tăng lên rất lớn khó kiểm soát. 3.2. Tái chiết khấu: Là phương thức để NHTW đưa tiền vào lưu thông, thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng. Thông qua việc tái chiết khấu, NHTW đã tạo cơ sở đầu tiên thúc đẩy hệ thống NHTM thực hiện việc tạo tiền, đồng thời khai thông thanh toán. Tái chiết khấu là đầu mối tăng tiền trung ương, tăng khối lượng tiền tệ vào lưu thông. Do đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều khiển khối lượng tiền và điều hành chính sách tiền tệ. Tùy theo tình hình từng giai đoạn, tùy thuộc yêu cầu của việc thực hiện chính sách tiền tệ trong giai đoạn ấy, cần thực hiện chính SV: chon ®ao v¨n na Líp : K42 – 02.02 8 TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m« sách nới lỏng hay thắt chặt tín dụng mà NHTW quy định lãi suất thấp hay cao. Lãi suất tái chiết khấu đặt ra từng thời kỳ, phải có tác dụng hướng dẫn, chỉ đạo lãi suất tín dụng trong nền kinh tế của giai đoạn đó. Khi NHTW nâng lãi suất tái chiết khấu buộc các NHTM cũng phải nâng lãi suất tín dụng của mình lên để không bị lỗ vốn. Do lãi suất tín dụng tăng lên, giảm cầu về tín dụng và kéo theo giảm cầu về tiền tệ (nhu cầu về giữ tiền của nhân dân giảm đi). 3.3. hoạt động thị trường mở. Nếu như công cụ lãi suất chiết khấu là công cụ thụ động của NHTW, tức là NHTW phải nhờ NHTM đang cần vốn đưa thương phiếu, kỳ phiếu đến để xin “tái cấp vốn” thì nghiệp vu thị trường mở là công cụ chủ động của ngân hàng trung ương để điều khiển khối lượng tiền, qua đó kiểm soát lạm phát. Qua nghiệp vụ thị trường mở, NHTW chủ động phát hành tiền trung ương vào lưu thông hoặc rút bớt tiền khỏi lưu thông bằng cách mua bán các loại trái phiếu ngân hàng quốc gia nhằm tác động trước hết đến khối lượng tiền dự trữ trong quỹ dự trữ của NHTM và các tổ chức tài chính, hạn chế tiềm năng tín dụng và thanh toán của các ngân hàng này, qua đó điều khiển khối lượng tiền trong thị trường tiền tệ chúng ta. Khi nghiên cứu phần trước đã biết rằng khối lượng tiền tệ ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ lạm phát, việc thay đổi cung tiền tệ sẽ làm thay đổi tỷ lệ lạm phát. CHƯƠNG II CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI THỰC HIỆN MỤC TIÊU ỔN ĐỊNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA. I.Sơ lược tình hình kinh tế tiền tệ Việt Nam thời gian qua: Bước sang những năm đầu của thế kỷ 21 chúng ta đã thực hiện xong kế hoạch năm năm lần thứ 6 là những năm có ý nghĩa quan trọng trong SV: chon ®ao v¨n na Líp : K42 – 02.02 9 TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m« việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội. 1.1 chính sách tài chính. Có nhiều đổi mới đã góp phần củng cổ và làm lành mạnh một bước nền tài chính quốc gia, giữ ổn định và cân đối kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2001 tăng 14,5% so với năm 2000 và đạt 21,6% GDP, năm 2002 tăng 14,6% và đạt 22,2% GDP. ước tình 6 tháng đầu năm 2003 tăng 9,5% và đạt 22,8% GDP. Trong các khoản thu, thu từ kinh tế nhà nước năm 2001 tăng 17,6 % và năm 2002 tăng 7,6%, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài năm 2001 tăng 13,1% trong đó thu về dầu thô tăng 11,7%, năm 2002 tăng 2,7%, riêng dầu thô giảm 2,6%. Thu ngân sách liên tục tăng qua các năm và tăng mạnh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, chủ yếu do hệ thống thuế đã từng bước được cải cách, đây là một bước tiến bộ quan trọng của quá trình đổi mới chính sách tài chính, đã dần phù hợp với nền kinh tế thị trường và yêu cầu của hội nhập nên đã từng bước giảm được phần thất thu. Chi ngân sách nhà nước năm 2001 tăng 19,1% so với năm 2000 và băng 27% GDP, năm 2002 tăng 13,3% và băng 27,4% GDP, ước tính 6 tháng năm 2003 tăng 14% và băng 13,4%. Cơ cấu chi ngân sách nhà nước đã có những chuyển biến theo hướng tiếp tục tăng chi thường xuyên ở mức cao. Chi đầu tư phát triển tập trung chủ yếu vào cho xây dựng hạ tầng cơ sở, xong vẫn đảm bảo luôn ở mức 1/3 tổng chi ngân sách nhà nước. Chi thường xuyên năm 2001 tăng 15,8% và bằng 14,9%GDP, năm 2002 tăng 14.9% và bằng 15,3% GDP, 6 tháng đầu năm 2003 tăng 14,3% (kể cả chi thực hiện chế độ tiền lương mới) và băng 15,2% GDP. Chi thường xuyên đã tập trung và ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng như: Giáo dục-đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường. Bội chi SV: chon ®ao v¨n na Líp : K42 – 02.02 10 [...]... trng kinh t, th trng khụng cú nhng bin ng ln v giỏ c, lói sut v t giỏ Tuy nhiờn hot ng ngõn hng vn cha phỏt huy mnh m vai trũ l cụng c quan trng iu tit kinh t v mụ Chớnh sỏch tin t v kh nng kim soỏt giỏm sỏt nn kinh t thụng qua h thng ngõn hng cũn hn ch II.S LC V TèNH HèNH S DNG CC CễNG C CA CHNH SCH TIN T CA VIT NAM NHM N NH KINH T 2.1 Lói sut SV: chon đao văn na 11 Lớp : K42 02.02 Tiểu luận kinh tế. .. trng giỏn tip qua mụi gii - M rng s lng thnh viờn, mt khỏc cn to ra mụi trng v iu kin cỏc thnh viờn tham gia th trng mt cỏch tớch cc hn SV: chon đao văn na 21 Lớp : K42 02.02 Tiểu luận kinh tế vĩ mô Nghiờn cu hỡnh thnh hip hi cỏc nh kinh doanh ngoi hi Vit Nam - Hon thin c ch giao dch, hin i húa khõu thanh toỏn trang thit b cụng ngh, thụng tin tiờn tin nõng cao trỡnh v k nng kinh doanh cho cỏc cỏn b... nht ba iu kin c bn l n nh kinh t v mụ, tng tim lc ti chớnh cho cỏc ngõn hng v nõng cao uy tớn ng tin Vit Nam Trong nn kinh t th trng, hot ng tớn dng úng vai trũ iu tit thng xuyờn i vi vic gii quyt mi quan h gia tng trng kinh t v lm phỏt Da vo vic m rng tớn dng ngi ta cú th t n s m rng sn xut kinh doanh v u t xõy dng c bn SV: chon đao văn na 22 Lớp : K42 02.02 Tiểu luận kinh tế vĩ mô v ngc li Vỡ vy cụng... tin t v kim soỏt Vit Nam 3 Tp chớ nghiờn cu ti chớnh s 4 (2003), s 5,6 (2004) 4 Thi bỏo kinh t v d bỏo s 4 (2004) 5 Tp chớ nghiờn cu khoa hc sinh viờn s 5 (2004) 6 Tp chớ thu nh nc s 8 (2004) 7 Kinh t hc david begg SV: chon đao văn na 26 Lớp : K42 02.02 Tiểu luận kinh tế vĩ mô 8 Kinh t xó hi Vit Nam t nm 200 1-2 010 SV: chon đao văn na 27 Lớp : K42 02.02 ... chon đao văn na 18 Lớp : K42 02.02 Tiểu luận kinh tế vĩ mô MT S í KIN XUT I MI V HON THIN CHNH SCH TIN T GểP PHN N NH NN KINH T VIT NAM TRONG GIAI ON HIN NAY Nc ta ang theo ui mt chớnh sỏch phỏt trin kinh t theo c ch th trng vi nh hng XHCN v hi nhp dn vi khu vc Nhng nh hng chu kỡ do tỏc ng ca lc lng th trng trong v ngoi nc l hin tng tt yu trong c ch ny Chớnh sỏch kinh t v mụ, c bit l chớnh sỏch tin... hin din bin bt thng trờn th trng tin t Vit Nam l lói sut ni t tng lờn quỏ cao, trong khi lói sut ngoi t gim xung quỏ thp SV: chon đao văn na 12 Lớp : K42 02.02 Tiểu luận kinh tế vĩ mô 2.2 Cụng c nghip v th trng m Ngy 12/7/2000, NHNN Vit Nam chớnh thc a cụng c nghip v th trng vo hot ng õy l mt s chuyn bin quan trng iu hnh chớnh sỏch tin t ca ngõn hng nh nc Vit Nam, t s dng cỏc cụng c trc tip sang s dng... nhng thun li cú th nhỡn thy c l s n nh v chớnh tr-xó hi, s ln mnh v th v lc nn kinh t Vit Nam qua nhiu nm i mi, quan h kinh t i ngoi cũn nhiu c hi tng thờm tim lc kinh t thụng qua hot ng thng mi, u t, gúp phn h tr ci thin cỏn cõn thanh toỏn quc t ng thi cỏc chớnh sỏch ó trin khai trong nhng nm trc s phỏt huy tỏc dng tt Nh võy, giai on ti nn kinh t Vit Nam cũn phi i u vi rt nhiu nhng khú khn v vic gi... t to ra c mụi trng kinh doanh lnh mnh, bỡnh ng gia cỏc TCTD, ng thi giỳp cho nghip v th trng m ngy cng cng c v tr thnh cụng c iu hnh chớnh sỏch tin t cú hiu qu ca NHTW SV: chon đao văn na 24 Lớp : K42 02.02 Tiểu luận kinh tế vĩ mô KT LUN Qua quỏ trỡnh nghiờn cu chớnh sỏch tin t quc gia núi riờng v chớnh kinh t v mụ núi chung, chỳng ta thy rừ c vai trũ v ý ngha ca nú trong nn kinh t bi chớnh sỏch... 02.02 Tiểu luận kinh tế vĩ mô nc Vit Nam giu mnh, n nh v phỏt trin sỏnh vai vi cỏc bn bố quc t Qua bi vit, tuy bn thõn l ngi Laos, em cng hiu rừ phn no v chớnh sỏch tin t, tuy cũn nhiu vn bt cp song em cng c gng hon thnh bi vit, em mong cú c s úng gúp ý kin ca Thy cụ v bn c DANH MC TI LIU THAM KHO 1 Giỏo trỡnh lý thuyt tin t- Trng Hc Vin Ti Chớnh H Ni 2 i mi chớnh sỏch tin t v kim soỏt Vit Nam 3... cỏc kờnh: - Mua ngoi t cho qu d tr - Cp tớn dng cho NHTM thụng qua chng trỡnh tớn dng ca nh nc, vn cho ngõn hng phc v ngi nghốo - Cho vay tỏi cp vn v tỏi chit khu - Cp vn iu l cho doanh nghip nh nc - Tng vn iu l cho NHTM quc doanh - Nghip v th trng m 2 Chớnh sỏch qun lý ngoi hi v iu hnh t giỏ: 2.1 Chớnh sỏch qun lý ngoi hi Chớnh sỏch qun lý ngoi hi phi hng ti mc tiờu ch yu l bo v ng tin Vit Nam, to . Tiểu luận Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m« MỤC LỤC A.Lời nói đầu: 1 Chương I: Lý luận chung về chính sách tiền tệ với việc. với thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế 5 Chương II: Chính sách tiền tệ với thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời gian qua 8 I.Sơ lược tình hình kinh tế tiền tệ Việt Nam thời. thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế 2 I .ổn định kinh t - một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng 2 II.Khái niệm và công cụ của chính sách tiền tệ 3 III.Tác động của chính sách tiền tệ đối với thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận - Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam pdf, Tiểu luận - Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam pdf, Tiểu luận - Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam pdf