SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT CỦA HAI PHỨC HỢP LOÀI ĐỒNG HÌNH AN. MINIMUS VÀ AN. DIRUS pptx

13 463 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT CỦA HAI PHỨC HỢP LOÀI ĐỒNG HÌNH AN. MINIMUS VÀ AN. DIRUS TÓM TẮT Mục tiêu: (1) Xác định các thành viên trong hai phức hợp loài đồng hình An.minimus và An.dirus. (2) Đánh giá tập tính sinh học và vai trò truyền KST sốt rét của các thành viên trong hai phức hợp loài đồng hình. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, mẫu muỗi được thu thập tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Đak Nông và Gia Lai từ tháng 5/2005-12/2006. Kết quả và kết luận: nghiên cứu đã xác định An.minimus và An.dirus phân bố hầu hết ở các điểm điều tra, sự phân bố liên quan đến sinh cảnh rừng, nguồn nước và không phụ thuộc độ cao (<600m). Xác định An.minimus A và C là hai thành viện trong phức hợp loài An.minimus, loài A có tập tính gần người và đây là loài nhiễm với KSTSR; loài C chủ yếu đốt gia súc và chưa xác định nhiễm KSTSR. An.dirus A là loài duy nhất được xác định trong phức hợp loài An.dirus và là vector nhiễm KSTSR cao ở khu vực miền Trung-Tây nguyên. ABSTRACT Objectives: (1) To define the members in two sibling species complex of An.minimus and An. dirus. (2) To assess the biologic habits and role to pass malaria from these mosquitoes to man. Methods: Descriptive studies, the mosquitoes samples were collected in Quang Binh, Quang Nam, Binh Dinh, Ninh Thuan, Đak Nong and Gia Lai provinces from May 2005 to Dec 2006. Results and conclusions: The mosquitoes were were identified as An.minimus and An.dirus and have almost distributed on surveillance sites, this distribution related with forest landscape, water and un-relation with high level(<600m). An.minimus A and C are two members of An.minimus sibling species complex, the habit of An.minimus A is human seeking and was infected with malaria parasites but An.minimus C is mainly seek cattle and un-infected parasites. An.dirus A is one specie in sibling species complex was identified and was highly infected with malaria parasites in the Central-Highland. ĐẶT VẤN ĐỀ An.minimus và An.dirus là 2 phức hợp loài đồng hình chúng có vai trò truyền bệnh sốt rét ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên (1,2,4,5) . Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước sử dụng các kỹ thuật PCR (3) , điện di enzyme (7) xác định các loài trong 2 nhóm loài này. Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu nào xác định sự phân bố, tập tính sinh học và vai trò truyền bệnh của 2 nhóm loài An.minimus và An.dirus ở khu vực miền Trung-Tây nguyên. Mục tiêu nghiên cứu 1. Xác định các thành viên trong hai phức hợp loài đồng hình An.minimus và An.dirus. 2. Đánh giá tập tính sinh học và vai trò truyền KST sốt rét của các thành viên trong hai phức hợp loài đồng hình An.minimus và An.dirus. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Địa điểm -Miền Trung: Quãng Bình, Quãng Nam, Bình Định, Ninh Thuận. -Tây Nguyên: Gia Lai và Đak Nông Thời gian nghiên cứu 6/2005-12/2006 Đối tượng nghiên cứu An. minimus Theobald,1901. An. dirus Peyton& Harrison,1979. Phương pháp nghiên cứu - Điều tra ngang để thu thập mẫu vật theo các vùng địa lý và dịch tễ sốt rét. - Nghiên cứu hồi cứu các số liệu. Phương pháp thu thập mẫu vật theo qui trình củaW.H.O, 1979 và Viện Sốt rét-KST-CT TW,1986, thời gian điều tra tập trung vào các tháng mùa khô và mưa trong khu vực. Phân tích mẫu vật của An. minimus và An. dirus bằng hình thái cánh và PCR. Mỗ muỗi và ứng dụng kỹ thuật ELISA để xác định dương tính của muỗi với KSTSR. Xử lý vàphân tích số liệu theo các phương pháp thống kê sinh học. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thành phần loài Anopheles ở Bình Định (15 loài) (bảng 1) Bình Định là tỉnh có số loài phong phú nhất, Quảng Bình (11 loài), Đak Nông (9 loài), Ninh Thuận(8 loài), Gia lai (7 loài) và Quảng Nam ( 6 loài). Vector truyền bệnh An.dirus phân bố hầu hết các điểm điều tra trừ điểm Quảng Nam, số lượng An. dirus thu thập cao nhất ở Đak Nông, Qủang Bình và Ninh Thuận. An. minimus có mặt các điểm điều tra trừ điểm GiaLai, số lượng cao nhất ở Quảng Bình, Qủang Nam. Nhận thấy sự phân bố cuả 2 vector này không phụ thuộc vào độ cao (< 600m), phụ thuộc vào sinh cảnh, độ dốc của rừng, nguồn nước. Bảng 1. Thành phần loài và sự phân bố 2 vector An. minimus (1) và An. dirus (2) T ỉnh Th ành ph ần loài ( 1) ( 2) Vĩ độ Kinh độ Đ ộ cao (m) G hi chú Q . Bình 11 3 4 2 41 17 0 16’ 11,1’’ 106 0 35’ 10,9’’ 5 6 Q . Nam 6 0 5 1 15 0 09’ 06’’ 108 0 06’ 02,3’’ 3 10 G ia Lai 15 6 4 13 0 39’ 59,3’’ 108 0 42’ 23,9’’ 3 48 B . Định 8 3 1 7 13 0 33’ 35,2’’ 108 0 57’ 24,9’’ 1 44 V ị trí các điểm điều tra Đ . Nông 7 6 0 12 0 32’ 51,6’’ 107 0 41’ 29,4’’ 5 60 N . Thuận 9 5 7 4 11 0 54’ 36,1’’ 108 0 49’ 55’’ 5 5 C ộng 1 34 3 07 Tập tính sinh học tìm mồi hút máu (bảng 2) Đối với An.dirus tập tính hút máu tập trung vào phương pháp mồi người chiếm tỷ lệ 95,65%, trong khi đó gia súc chỉ chiếm tỷ lệ 6,61%.Ngược lại An. minimus chủ yếu thu thập ở chuồng gia súc với tỷ lệ 93,39% và mồi người là 6,61%. Những kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước (7,8 ) Bảng 2. Tập tính đốt máu của An. minimus và An.dirus ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên Tỉnh An. dirus An. minimus Mồi người Gia súc M ồi người Gia súc Q. Bình 2 0 3 217 Q. Nam 0 0 12 7 Bình Định 4 0 1 2 N. Thuận 0 0 0 0 Gia Lai 4 1 0 0 Đak Nông 12 0 0 0 Cộng 22 1 16 226 Tỷ lệ(%) 95,65 4,35 6,61 93,39 Phân tích đặc điểm các loài trong phức hợp loài An. minimus, dựa trên đặc điểm hình thái cánh cho thấy An. minimus A: 25,08%, cánh B:0,56%, cánh C:73,62%, cánh AB: 0,65%. Trong đó mồi người trong nhà và bẫy đèn trong nhà chủ yếu An. minimus A. Ngược lại An. minimus C chủ yếu thu thập ở gia súc là 73,3%.Tuy nhiên bước đầu phân tích nhóm loài An. minimus tại 2 tỉnh Quảng Bình và Đak Nông bằng kỹ thuật PCR cho thấy 12 An. minimus dạng cánh A chỉ mang đặc điểm di truyền 3A+ 9C, 2 An. minimus B có đặc điểm di truyền 1C+1 An. varuna ( loài khác), 50 An. minimus C có cả di truyền 1A+ 48C+ 1 An. aconitus (loài khác). Tại Đak Nông kết quả PCR cho thấy 5 An. minimus A hầu hết có đặc điểm di truyền là A, ngược lại 1 An. minimus C là An. pampanai( loài khác). Bước đầu cho thấy nhóm loài An. minimus ở Quảng Bình chủ yếu là loài mang đặc điểm di truyền C và trong nhóm loài An. minimus khi phân loại dựa theo hình thái ngòai dễ nhầm lẫn với An. aconitus và An. varuna, điều này cũng phù hợp kết quả (5) . Riêng nhóm loài An. minimus ở Đak Nông mặt dù mẫu vật còn ít nhưng qua phân tích PCR và hình thái ngoài A tương đối phù hợp với dẫn liệu di truyền A; tuy nhiên dựa vào hình thái ngoài vẫn còn nhầm lẫn giữa An. minimus C và An. pampanai. Riêng phức hợp loài An.dirus kết quả xác định dẫn liệu di truyền bằng PCR chỉ bước đầu xác định là loài An. dirus A (4) . Xác định vai trò truyền bệnh của các vector ở khu vực miền Trung- Tây nguyên - Kết quả mổ tìm thoa trùng hay noãn bào KSTSR trong cơ thể muỗi, đã tiến hành mỗ 49 An. dirus, 33 An. minimus, 43 An. aconitus, 22 An. jeyporiensis và 50 An. maculatus nhưng kết quả là âm tính - Kết quả xác định khả năng (+) với kháng thể đơn dòng bằng kỹ thuật ELISA, dẫn liệu bảng 3 và 4 bước đầu xác định tại Quãng Nam có 2/37 An. minimus dường tính(+) với cả P.f và P.v 210 là loài An. minimus A, lần đầu xác định 1/22 An. aconitus (+) với P.v 210. Tại Đak Nông, đã xác định 2/57 An. dirus (+) với P.v 210. Phân tích khả năng nhiễm KSTSR theo các phương pháp cho thấy chỉ có phương pháp thu thập mẫu vật bằng bẫy đèn trong nhà có (+) KSTSR ở cả 3 loài An. minimus, An. dirus và An. aconitus. Bảng 3. Kết quả nhiễm KSTSR trong cơ thể muỗi bằng kỹ thuật ELISA An. minimus An. dirus An. aconitus An. maculatus Tỉn h S L ( +) S L ( +) S L ( +) S L ( +) Quả ng Bình 1 05 0 1 5 0 0 0 0 0 Quả ng Nam 3 7 2 0 0 2 2 1 5 0 Bìn h Định 4 0 5 0 1 0 3 0 Nin h Thuận 0 0 2 2 0 0 0 0 0 Gia Lai 0 0 6 0 1 0 0 0 [...]... An minimus C phân bố chủ yếu ở Qủang Bình còn ở Đak Nông chủ yếu An minimus A v phức hợp loài An .dirus chỉ mới xác định An dirus A Sự phân bố của 2 loài này liên quan đến sinh cảnh rừng, nguồn nước và chưa thấy liên quan đến độ cao (< 600m) - Tập tính sinh học của loài An minimus A gần người và là loài nhiễm KSTSR ; An minimus C chủ yếu đốt người vẫn chưa tìm thấy khả năng dương tính với KSTSR An dirus. .. An An dirus Phư minimus ơng aconitus maculatus pháp thu thập S L ( +) S L ( +) S L ( +) S L ( +) Mồi 3 người trong 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 nhà Mồi 3 0 2 người ngòai 1 nhà Bẫy 3 đèn 4 2 2 trong 1 2 6 1 0 0 2 nhà Bẫy ngòai 4 Gia 0 0 0 1 0 3 0 0 đèn 1 1 0 0 0 4 0 8 0 nhà súc 12 1 2 1 Cộng 1 2 2 1P.f+ 50 05 1P.v P.v P 4 v KẾT LUẬN - Bước đầu chỉ xác định 2 loài An .minimus A và C trong phức hợp loài An.. . cao (< 600m) - Tập tính sinh học của loài An minimus A gần người và là loài nhiễm KSTSR ; An minimus C chủ yếu đốt người vẫn chưa tìm thấy khả năng dương tính với KSTSR An dirus là loài vẫn có tập tính chủ yếu đốt người và dương tính cao với KSTSR ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên . SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT CỦA HAI PHỨC HỢP LOÀI ĐỒNG HÌNH AN. MINIMUS VÀ AN. DIRUS TÓM TẮT Mục tiêu: (1) Xác định các thành viên trong hai phức hợp loài đồng hình An. minimus. định 2 loài An. minimus A và C trong phức hợp loài An. minimums; An. minimus C phân bố chủ yếu ở Qủang Bình còn ở Đak Nông chủ yếu An. minimus A v phức hợp loài An. dirus chỉ mới xác định An. dirus. đồng hình An. minimus và An. dirus. 2. Đánh giá tập tính sinh học và vai trò truyền KST sốt rét của các thành viên trong hai phức hợp loài đồng hình An. minimus và An. dirus. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT CỦA HAI PHỨC HỢP LOÀI ĐỒNG HÌNH AN. MINIMUS VÀ AN. DIRUS pptx, SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT CỦA HAI PHỨC HỢP LOÀI ĐỒNG HÌNH AN. MINIMUS VÀ AN. DIRUS pptx, SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT CỦA HAI PHỨC HỢP LOÀI ĐỒNG HÌNH AN. MINIMUS VÀ AN. DIRUS pptx