XÂY DỰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM CANDIDA ALBICANSÂM ĐẠO CHUỘT NHẮT TRẮNG pot

44 194 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM CANDIDA ALBICANS ÂM ĐẠO CHUỘT NHẮT TRẮNG TÓM TẮT Mục tiêu: xây dựng mô hình gây bệnh Candida albicans âm đạo ở chuột nhắt trắng và áp dụng được mô hình vào nghiên cứu tác dụng của các chất kháng nấm ở in vivo. Phương pháp: chuột nhắt trắng cái, cân nặng khoảng 18 -22g, chưa sinh sản, được gây nhiễm vi nấm Candida albicans ATCC 10231 vào âm đạo sau khi làm suy yếu hệ miễn dịch bằng Estradiol valerat (EV) và gây rối loạn vi khuẩn chí trong âm đạo với Cloramphenicol theo 5 mô hình khác nhau về liều lượng và thời gian. Các lô chuột bị viêm âm đạo do Candida gây nhiễm sẽ được điều trị bằng clotrimazol để khảo sát các tiêu chuẩn đánh giá mức độ bệnh của chuột sau gây nhiễm. Kết quả: có thể gây nhiễm C. albicans âm đạo chuột để thử tác dụng của các chất kháng nấm in vivo bằng mô hình: cloramphenicol 1%, tiêm 2ml/ngày x 7 ngày trước gây nhiễm, Estradiol valerat 0,05mg/100ml tiêm dưới da trong 3 ngày trước gây nhiễm, 3 ngày trong gây nhiễm và 2 ngày sau gây nhiễm, tiêm 20ml C. albicans 10 6 CFU/ml. Kết luận: một số điều kiện gây suy giảm miễn dịch và rối loạn cân bằng vi sinh ở âm đạo chuột nhắt trắng đã được dò tìm để đưa ra mô hình gây nhiễm bệnh thực nghiệm C. albicans âm đạo trên chuột nhắt trắng. Mô hình này có thể áp dụng để thử tác dụng kháng C. albicans của các chất kháng nấm in vivo. ABSTRACT Objectives: Desining a protocol for the infection by Candida albicans at the vagina of the white mouse. Applying this protocol to test in vivo the action of antifungus substances. Methods: Test animals were young female white mice, of 18- 22g weigh, and no previous birth experience. Estradiol valerat (EV) treatment had weakened their immunity system, and 5 different treaments of Cloramphenicol on quantity and time had disturbed the micro flora of their vagina. The micro-organism strain was Candida albicans ATCC 10231. Clotrimazol will treat samples of mic that got vagina inflamation by Candida infection. Hence their sicness degree will be evaluated and will constitute criteria for clinical examination. Results: the C. albicans infection of the mouse vagina was done by this prescription: Cloramphenicol 1% injection 2µl/day, on 7 days before contamination; Estradol valerate 0.05 mg/100ml under-skininjection on 3 days before contamination, on 3 days during contamination and on 2 days after contamination. Contamination by injection of 20µl C. albicans 10 6 CFU/ml. Conclusions: Determining the conditions of weakening the immune system of the mouse, disturbing the balance of micro flora in the vagina of white mouse, and the protocol for experimental infection of C. albicans vagina. This protocol can be used in the test in vivo of antifungus action on C. albicans. ĐẶT VẤN ĐỀ Candida albicans là vi nấm sống hoại sinh ở da và niêm mạc, có thể gây bệnh khi gặp cơ hội, hiện nay bệnh do Candida rất thường gặp ở người suy giảm miễn dịch. Ngoài việc thường gây bệnh, kháng thuốc còn là vấn đề được đặt ra gần đây với nhóm nấm này. Vì vậy, việc sử dụng kháng sinh kháng nấm hợp lý trong điều trị cũng như tìm thêm thuốc mới kháng Candida được xem là vấn đề cấp thiết. Từ yêu cầu trên, chuẩn hóa mô hình xác định hoạt lực kháng sinh kháng nấm in vitro và in vivo đang được quan tâm. Hiện nay để xác định hoạt lực các chất kháng nấm in vitro trên nấm men, NCCLS đã đưa ra qui trình thử nghiệm chuẩn M27- A2, bên cạnh đó một số mô hình xác định mức độ tác dụng của thuốc kháng nấm in vivo trên C. albicans cũng đã được đề nghị. Tuy nhiên mô hình gây nhiễm bệnh Candida âm đạo ở thú chỉ mới được thực bước đầu trên chuột cống (1) (3) . Vì vậy, mục tiêu của đề tài này nhằm xây dựng được mô hình gây bệnh Candida albicans âm đạo ở chuột nhắt trắng, dễ tìm hơn chuột cống trắng, và áp dụng được mô hình này trong nghiên cứu tác dụng của các chất kháng nấm ở in vivo. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Nguyên liệu Chuột nhắt trắng cái, trong lượng từ 18-22 g, chưa sinh sản. Vi nấm Candida albicans ATCC 10231 Estradiol valerat (EV), Cloramphenicol Môi trường Sabouraud, thạch bột ngô. Phương pháp Nguyên tắc xây dựng mô hình: bệnh Candida không phải là bệnh tự nhiên ở chuột, vì vậy để gây được bệnh cho chuột cần thiết phải gây suy giảm miễn dịch và xáo trộn cân bằng tự nhiên ở âm đạo chuột bằng cách sử dụng estradiol valerat (3) (4) và cloramphenicol theo sơ đồ sau: Chuột nuôi quen chuồng Estradiol valerat/cloramphenicol Gây nhiễm Cấy + phết ướt Thời gian (ngày) Sơ đồ 1. Các bước thực hiện mô hình gây nhiễm Candida âm đạo chuột nhắt trắng Chi tiết trong từng bước thực hiện mô hình như liều estradiol valerat, thời gian cho cloramphenicol, liều và thời gian gây nhiễm C. albicans ở âm đạo chuột, được thay đổi theo bảng 1 để tìm điều kiện thích hợp gây ra bệnh nhiễm ở chuột. Mức độ bệnh của chuột được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn sau: - Mật độ C. albicans dạng sợi ở phết ướt âm đạo chuột (2) . - Mật độ khúm nấm men cấy từ dịch âm đạo chuột trước và sau gây nhiễm lên môi trường Sabouraud. Mật độ sợi nấm trong phết ướt âm đạo chuột và khúm nấm men cấy trên thạch Sabouraud được mã hóa thành điểm để xử lý thống kê theo F test và T test. Bảng 1. Tóm tắt các điều kiện áp dụng trong các bước thực hiện mô hình MH 1 MH 2 MH 3 MH 4 Liều EV 0,2mg/100 ml 0,1mg/100 ml 0,0 5mg/100 ml 0,05mg/100 ml ml Đường cho EV Tiêm dư ới da Uống Tiêm dư ới da Tiêm dư ới da da MH 1 MH 2 MH 3 MH 4 Th ời gian cho EV 1 lần 3 ngày trước gây nhiễm 1 lần/ngày Liên t ục 3 ngày trư ớc gây nhiễm 1 lần/ngày Liên t ục 3 ngày trư ớc gây nhiễm 1 lần/ngày Liên t ục 3 ngày trư ớc gây nhiễm 3 ngày khi gây nhiễm 2 ngày sau gây nhiễm ngày trư nhi gây nhi gây nhi Cloramphenicol Không Không Ngày 1 l ần, liên tục 3 ng ày trư ớc khi gây nhiễm Ngày 1 lần Liên t ục 7 ngày trư ớc gây nhiễm ngày trư nhi C. albicans 10 5 CFU/20 ml 10 5 CFU/20 ml 10 6 CFU/ml 10 6 CFU/ml CFU/ml MH 1 MH 2 MH 3 MH 4 1 ngày 2 ngày liên tiếp 3 ngày liên tục 3 ngày liên tục tục CLZ Không Không Không Ngày th ứ 3 sau gây nhi ễm. Liên tục 6 ngày sau gây nhi Liên t Th ời gian đánh giá sau gây nhiễm 3 ngày 3 ngày 6 ngày 8 ngày Bảng 2. Mật độ vi nấm xuất hiện trong dịch âm đạo chuột Biểu thị mật độ Tần s ố xuất hiện s ợi nấm / phết ư ớt âm Lư ợng khúm n ấm men trên đ ĩa Đi ểm đạo chuột Petri - Không g ặp / 10 thị trường 0 0 (+/-) Xuất hiện r ãi rác (1-5/10 th ị trường) < 10 0,5 (+) 1- 5 / 5 thị trường 10-50 1 (++) 6- 20 / 5 thịtrường 50-199 2 (+++) 20-40 / 1 thịtrường 200- 300 3 (++++) Rất >300 4 nhi ều (dầy đ ặc)/ 1 thịtrường Xác định khúm nấm men trên thạch Sabouraud đúng là C. albicans bằng cách lấy ngẫu nhiên 5-10 khúm nấm men, cấy lại lên thạch bột ngô, phải có sự hiện diện của sợi nấm giả và bào tử bao dày (1) . KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mô hình gây nhiễm 1 được thực hiện theo sơ đồ 2 Ngày Estradiol valerat 0,2 mg/100 ml [...]... bao dầy Mô hình 3: đã tạo được bệnh nhiễm Candida âm đạo chuột nhắt, tuy nhiên 2/4 chuột chết vào ngày thứ 6, ở các chuột chết, mật độ vi khuẩn trong phết ướt âm đạo chuột vào ngày thứ 4 vẫn cao Mô hình gây nhiễm 4 Chuột dùng thử nghiệm gây nhiễm với mô hình 4 được chia thành 3 lô, mỗi lô 6 chuột Lô Co: chuột không gây nhiễm Lô C1: chuột gây nhiễm với C albicans, không điều trị Lô CLZ: Chuột gây nhiễm. .. thường) Mô hình 1 chưa gây được bệnh nhiễm ở chuột Estradiol valerat 0,1 mg/20 ml C albicans 105 CFU/20 ml Cấy + phết ướt Ngày Nuôi quen chuồng/ 7 ngày -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 Mô hình gây nhiễm 2 được thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 3 Các bước thực hiện mô hình gây nhiễm 2 Bảng 4 Kết quả gây nhiễm theo mô hình 2 Những biến đổi ở dịch âm đạo chuột theo thời gian (ngày) Chuột Gây nhiễm Trước gây nhiễm Sau gây nhiễm. .. bước thực hiện mô hình gây nhiễm 3 Bảng 5 Mật độ sợi nấm trong phết ướt âm đạo chuột khi gây nhiễm theo mô hình 3 Mật độ sợi nấm trong dịch âm đạo chuột sau gây nhiễm (ngày) 1 2 3 4 5 6 1 0,5 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 Chết 3 1 2 1 1 1 2 4 1 1 2 3 3 Chết Nhận xét - 1 ngày sau gây nhiễm, sợi nấm xuất hiện trong phết ướt âm đạo chuột, mật độ sợi nấm tăng dần đến ngày thứ 5 sau gây nhiễm - Ở các chuột thử nghiệm,... 2 + Âm 3 đạo Những biến đổi ở dịch âm đạo chuột theo thời gian (ngày) Chuột Gây nhiễm Trước gây nhiễm -4 -3 -2 Sau gây nhiễm -1 1 0 2 3 chuột không có biểu 2 BT BT BT BT BT hiện bệnh lý 3 BT BT BT BT BT + Kết quả xem phết ướt: nấm men (+), nấm sợi (-) 4 BT BT BT BT BT + Kết quả cấy: Vi khuẩn (++++), nấm men (±) Ghi chú BT: Bình thường Mô hình 2 chưa gây được sự nhiễm nấm ở chuột Mô hình gây nhiễm 3... Cấy + phết ướt Nuôi quen chuồng / 1 tuần -3 -2 -1 0 1 2 3 Sơ đồ 2 Các bước thực hiện mô hình gây nhiễm 1 Bảng 3: Kết quả gây nhiễm theo mô hình 1 Chuột Những biến đổi ở dịch âm đạo chuột theo thời gian (ngày) Gây Trước gây nhiễm nhiễm Sau gây nhiễm -3 1 -2 -1 0 BT BT BT BT 1 2 3 + Quan sát bằng mắt thường: âm đạo chuột không có 2 BT BT Chết - biểu hiện bệnh lý + Phết ướt: Mật độ nấm 3 BT BT Chết men... trong phết ướt âm đạo chuột gây nhiễm, không điều trị tăng dần từ ngày thứ 2 sau gây nhiễm đến ngày thứ 7 So với lô chứng không gây nhiễm, không tìm thấy nấm men lẫn nấm sợi trong phết ướt âm đạo chuột - Ở lô chuột gây nhiễm và điều trị với clotrimazol, 1 ngày sau điều trị (ngày thứ 3 sau gây nhiễm) , mật độ sợi nấm tăng nhẹ hoặc không tăng, nhưng sau 3 ngày điều trị (ngày thứ 5 sau gây nhiễm) mật độ sợi... thứ 7 sau gây nhiễm) Bảng 8: Kết quả trải đếm khúm nấm men trước và sau khi gây nhiễm Biến đổi mật độ khúm nấm trong phết ướt âm đạo chuột theo thời gian (ng Gây nhiễm Sau gây nhiễm Sau cho thuốc -2 2 4 Chuột Co C1 CLZ Co C1 CLZ Co C1 1 0 0 0 0 1 4 0 3 2 0 0 0 0 3 4 0 4 3 0 0 0 0 4 3 0 4 4 0 0 0 0 3 4 0 3 Biến đổi mật độ khúm nấm trong phết ướt âm đạo chuột theo thời gian (ng Gây nhiễm Sau gây nhiễm Sau... nấm trong phết ướt âm đạo chuột ngày thứ 1 sau đợt gây nhiễm cuối cùng ở cả 2 lô chuột ( lô gây nhiễm không cho thuốc và lô gây nhiễm nhưng chưa cho thuốc) Sự khác biệt về mật độ C albicans dạng sợi ở phết ướt âm đạo chuột không có ý nghĩa thống kê (t = -1,77 < t0,05 = 2,23) Chứng tỏ lượng nấm trong âm đạo chuột ở 2 lô chuột vào thời gian đầu gần như nhau - Vào ngày thứ 3 sau gây nhiễm (1 ngày sau cho... thực hiện mô hình gây nhiễm 4 Lô điều trị với clotrimazol 1% (CLZ) Estradiol valerat 0,05 mg/100 ml C.albicans 106 CFU/ml Ngày Cloramphenicol -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 … Cấy + phết ướt Clotrimazol 1% Bảng 7: Mật độ sợi nấm ở phết ướt âm đạo ở các lô chuột Biến đổi mật độ nấm sợi trong phết ướt âm đạo chuột theo thời gian (ngày) Gây nhiễm Sau gây nhiễm Sau gây nhiễ -2 2 3 Chuột Co C1... Các bước thực hiện mô hình gây nhiễm 5 Bảng 9: Mật độ nấm sợi trong phết ướt âm đạo chuột Biến đổi mật độ tế bào nấm sợi trong phết ướt âm đạo chuột theo thời gian (ngày) gây nhiễm Sau gây nhiễm Sau cho thuốc -2 1 3 Co C1 CLZ Co C1 CLZ Co C1 CLZ 1 0 0 0 0 1 3 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 3 1 3 0 0 0 0 3 2 0 2 4 4 0 0 0 0 0 2 0 1 3 5 0 0 0 0 1 4 0 3 4 6 0 0 0 0 0.5 2 0 1 0.5 Ghi chú: * chuột chết - C albicans . XÂY DỰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM CANDIDA ALBICANS ÂM ĐẠO CHUỘT NHẮT TRẮNG TÓM TẮT Mục tiêu: xây dựng mô hình gây bệnh Candida albicans âm đạo ở chuột nhắt trắng và áp dụng được mô hình vào. bước thực hiện mô hình gây nhiễm 2 Bảng 4. Kết quả gây nhiễm theo mô hình 2 Những biến đổi ở dịch âm đạo chuột theo thời gian (ngày) Trước gây nhiễm Gây nhiễm Sau gây nhiễm Chuột -4 -3. bước thực hiện mô hình gây nhiễm 1 Bảng 3: Kết quả gây nhiễm theo mô hình 1 Những biến đổi ở dịch âm đạo chuột theo thời gian (ngày) Chuột Trước gây nhiễm G ây nhiễm Sau gây nhiễm -3 -2
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM CANDIDA ALBICANSÂM ĐẠO CHUỘT NHẮT TRẮNG pot, XÂY DỰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM CANDIDA ALBICANSÂM ĐẠO CHUỘT NHẮT TRẮNG pot, XÂY DỰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM CANDIDA ALBICANSÂM ĐẠO CHUỘT NHẮT TRẮNG pot