PHÂN LOẠI BỆNH BẠCH CẦU CẤPBẰNG DẤU ẤN MIỄN DỊCH TẾ BÀO ppsx

27 1,582 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

PHÂN LOẠI BỆNH BẠCH CẦU CẤP BẰNG DẤU ẤN MIỄN DỊCH TẾ BÀO TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Ứng dụng kỹ thuật xác định dấu ấn miễn dịch để chẩn đoán chính xác phân loại dưới nhóm của bệnh bạch cầu cấp và xem xét tính khả thi của việc đánh giá bệnh tồn lưu ác tính. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. Sử dụng bộ kit 3 màu huỳnh quang của hãng Becton Dickinson (Mỹ) và máy Flow Cytometry Facs Calibur, tiến hành nghiên cứu trên bệnh nhân bạch cầu cấp tại bệnh viện Truyền máu Huyết Học từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2006. Kết quả: Tổng số 220 bệnh nhân (bn) bạch cầu cấp: 117 bn được chẩn đoán bạch cầu cấp vùng tủy (AML), 98 bn bạch cầu cấp dòng lympho (ALL), và 5 bn Biphenotype. Trong đó, ở trẻ em có 62,92% là ALL và 34,83% AML. Ngược lại, ở người lớn có 65,65% AML và 32,06% ALL. Các thể bệnh thường gặp trong nhóm ALL là B-precursor (62,25%) và T-ALL (20,41%); trong nhóm AML là 30,77% M2, 23,93% M1, và 20,51% M4. Có 52,73% bệnh nhân mang dấu ấn dị loại, thường gặp nhất là CD13, CD15, GLY A, CD33, CD4, CD19, CD5, CD22. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi có thể so sánh với các nghiên cứu khác. Kết luận: Phân tích dấu ấn miễn dịch tế bào có thể xác định rõ các thể bệnh bạch cầu cấp, hạn chế sai sót khi chẩn đoán bằng hình thái học. Thêm vào đó, tần suất xuất hiện thường xuyên của các dấu ấn dị loại cho thấy tính khả thi của việc đánh giá tồn lưu tế bào ác tính sau mỗi đợt điều trị để tiên lượng bệnh. ABSTRACT Objective: Application of immunophenotyping to clasify differrent subtypes of acute leukemia and to estimate the feasibility in evaluating minimal residual disease. Method: Cross-sectional research. From Jan. 2005 to Dec. 2006, we used 3-colour-fluorescence panel of Becton Dickinson Company (USA) and Flow Cytometry Facs Calibur machine to immunophenotype 220 patients with acute leukemia at Blood Transfusion and Hematology Hospital. Results: The results as follows: 117 patients with AML, 98 patients with ALL, và 5 patients with biphenotypic leukemia. There were 62.92% ALL and 34.83% AML in children, 65.65% AML and 32.06% ALL in adults. The common subtypes were 62.25% B-precursor, 20.41% T-ALL in ALL; 30.77% M2, 23.93% M1, 20.51% M4 in AML. There was 52.73% cases with aberrant immunophenotypes mostly CD13, CD15, GLY A, CD33, CD4, CD19, CD5, CD22. Our results may be comparable with other studies. Conclusion: Immunophenotyping can determine the subtypes of acute leukemia and to decrease errors of morphologic classification. In addition, the frequent expression of aberrant markers is feasible to evaluate minimal residual disease. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ 1976, việc chẩn đoán và phân loại bệnh bạch cầu cấp hoàn toàn dựa trên hình thái học và hoá học tế bào theo tiêu chuẩn phân loại của FAB (French – American- British). Gần đây trên thế giới, việc xác định dấu ấn miễn dịch bằng kỹ thuật tế bào dòng chảy đã được ứng dụng nhằm phân loại các phụ nhóm của bệnh bạch cầu cấp như: B-ALL (bạch cầu cấp dòng lympho T), T-ALL (bạch cầu cấp dòng lympho B), AML (bạch cầu cấp dòng tủy), đặc biệt là những trường hợp không biệt hóa, (9,10,12) Và thực tế việc chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp hiện nay đòi hỏi phải phối hợp nhiều tiêu chuẩn đánh giá khác nhau về hình thái học, dấu ấn miễn dịch, di truyền tế bào, và đặc điểm lâm sàng để có chẩn đoán chính xác (3,8,13) . Tại bệnh viện Truyền máu Huyết học, tp HCM chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật xác định dấu ấn miễn dịch trong chẩn đoán bắt đầu từ cuối năm 1999, và trong những năm tiếp theo kỹ thuật này ngày càng hoàn thiện. Từ năm 2005, chúng tôi áp dụng thường qui kỹ thuật này với bộ kit phân loại đầy đủ hơn để chẩn đoán và phân loại chính xác bệnh bạch cầu cấp đồng thời ứng dụng để phát hiện các dấu ấn dị loại nhằm làm cơ sở đánh giá bệnh ác tính tồn lưu tối thiểu (MRD) sau điều trị giúp tiên lượng khả năng tái phát bệnh. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Dân số nghiên cứu Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp tại BV Truyền Máu Huyết Học TP.HCM (từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2006). Tiêu chuẩn chọn bệnh - Khám lâm sàng hướng tới bệnh bạch cầu cấp. - Có kết quả huyết đồ. - Có kết quả tủy đồ chẩn đoán xác định bệnh bạch cầu cấp. - Chỉ tiến hành khảo sát dấu ấn miễn dịch ở mẫu máu ngoại vi có số nguyên bào (blast) ≥ 50% hay mẫu tủy có blast ≥ 30%. Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân đã được điều trị. - Lượng dịch tủy xương < 500 µl. - Mẫu tủy lẫn nhiều máu hay ít tế bào. Thuốc thử Của hãng BECTON DICKINSON (Mỹ). Sử dụng panel 3 màu huỳnh quang gồm: - Fluorescein Isothiocyanate (FITC). - Phycoerythrin (PE). - Per CP. Qui trình thực hiện - Sử dụng máu toàn phần có blast ≥ 50% trong chống đông EDTA hay mẫu tủy co blast ≥ 30% trong chống đông ACD hay Heparin. - Chuẩn bị 10 ống đựng mẫu máu hoặc mẫu tủy, đánh số thứ tự và lần lượt ủ với các thuốc thử như sau: ỐNG FICT PE PER CP 1 IgG 2a IgG 1 CD 45 2 CD 45 CD 14 CD 45 3 CD 3 CD 19 CD 45 4 CD 10 CD 4 CD 45 5 CD 20 CD 22 CD 45 6 CD 7 CD 33 CD 45 7 HLA- DR CD 13 CD 45 8 CD 15 CD 5 CD 45 9 CD 61 GlyA CD 45 10 CD 34 CD2 CD 45 - Sau khi ủ với các thuốc thử, mẫu được phân tích trên máy Flow Cytometry Facs Calibur với các phần mềm chuyên biệt để phân tích và thống kê trên hệ thống máy tính Macintos Quadra 650. - Dựa trên các biểu đồ có 3 thông số CD 45 FITC, SIDE SCATTER và CD 45 PerCP cho phép phân khu 4 quần thể tế bào bình thường: lymphocyte, monocyte, granulocyte, hồng cầu nhân và quần thể tế bào blast. Kế tiếp, dựa vào các dấu ấn miễn dịch của quần thể tế bào blast để xác định thể bạch cầu cấp dựa vào bảng phân loại trên. Tiêu chuẩn xếp loại bệnh AML Bạch cầu cấp dòng tủy (3, 8, 14) C D 13 C D 33 H LA-DR C D 34 C D 15 C D 45 C D 14 C D 41/61 G LY A M 0 + + + + ++ - + - - - - M 1 + + + + - /+ + - - - M 2 + + + + /- + ++ + - - - M 3 + + - - /+ + ++ + - - - M 4 + + + - /+ + + + - - M + + + + + + + - - 5 /- ++ M 6 - /+ + /- + + - Y ẾU - - + ++ M 7 - + /- + + - - - + ++ - ALL Bạch cầu cấp dòng lympho (2, 6, 10, 16) D 10 D 19 D 20 C D 22 R C D 34 D 2 D 3 D 4 D 5 D 7 B - Precur sor /+ - + ++ P re-B /- - - B -ALL /- + ++ - T -ALL /- - /+ - /+ Ghi chú: -/+: âm tính nhiều hơn dương tính. +/-: dương tính nhiều hơn âm tính. Ngưỡng dương tính: > 30% đối với các dấu ấn dòng tủy, > 20% đối với các dấu ấn dòng lympho. BI PHENOTYPE Hội đủ 2 tiêu chuẩn: 1. CD 34 +++ (bắt buộc). 2. ít nhất có 2 dấu ấn miễn dịch dòng tủy: CD 13, CD 33, CD 14 và 2 dấu ấn miễn dịch của dòng lympho (lympho B: CD 10, CD 19 hoặc lympho T: CD 2, CD 5) dương tính tương đương với quần thể blast. Phân tích số liệu [...]... đó, những dấu ấn dị loại của dòng lympho như CD4, CD19, CD5, CD22 xuất hiện nhiều nhất trong AML (đặc biệt trong M4 và M2) Và có từ 20-40% tế bào blast dòng tủy mang dấu ấn dòng lympho (và các dấu ấn thường gặp là CD2, CD7 và CD 19)(4,15) Như vậy, quần thể bệnh nhân của chúng tôi mang dấu ấn dị loại không có sự khác biệt với những nghiên cứu khác KẾT LUẬN Kỹ thuật xác định dấu ấn miễn dịch tế bào cho... Biphenotype 5 Không phân biệt được AML và Không phân 9 ALL biệt được AML và ALL Tổng cộng 220 0 Tổng cộng 103 Nhận xét: có sự sai biệt lớn khi phân định type trong chẩn đoán giữa tủy đồ và Immunotyping Dấu ấn dị loại Có 116 trường hợp xuất hiện dấu ấn dị loại (chiếm 52,73%) Số lượng dấu ấn dị loại xuất hiện Tần số Tỉ lệ % Có 1 dấu ấn 65 56,04 38 32,76 13 11,21 116 100 Có 2 dấu ấn Có 3 – 5 dấu ấn Tổng cộng... bệnh từ M0 đến M7 nhờ các dấu ấn đặc trưng của từng thể bệnh Trong chẩn đoán ALL, việc phân biệt được lympho B, lympho T giúp ích rất nhiều cho việc tiên lượng kết quả điều trị Nhờ kỹ thuật xác định dấu ấn miễn dịch đã giúp khắc phục rất nhiều những sai sót khách quan trong khâu chẩn đoán bằng tủy đồ, đồng thời cho ta cái nhìn chính xác về bản chất tế bào Xác định dấu ấn miễn dịch của quần thể tế bào. .. thuật dấu ấn miễn dịch đặc biệt có ý nghĩa trong các thể bệnh bạch cầu cấp 2 dòng (acute biphenotypic leukemia) Trong nghiên cứu chúng tôi ghi nhận có 5 trường hợp bạch cầu cấp mang đồng thời dấu ấn của cả dòng lympho và dòng tủy (2,27%), phù hợp với kết quả của các tác giả trong và ngoài nước (12) Sự hiện diện của các dấu ấn dị loại Nhận thấy có khoảng ½ tổng số bệnh nhân của quần thể nghiên cứu mang dấu. .. học và dấu ấn miễn dịch, 8 trường hợp M0 (6,84%) và 3 trường hợp M7 (2,56%) trong khi hình thái học không phát hiện được Và đặc biệt là có 58 trường hợp hình thái học chẩn đoán AML nhưng không rõ phân loại type, và 9 trường hợp phức tạp không phân định được AML hay ALL, tất cả những trường hợp này đều được làm rõ bằng dấu ấn miễn dịch - Trong nhóm bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ALL), số lượng bệnh nhân... ở người lớn > 15 tuổi, ALL phân typ B-precursor, T-ALL có tỉ lệ cao tương đương nhau ở cả người lớn và trẻ em Phân bố kết quả dấu ấn miễn dịch theo giới tính Phân loại dòng tế bào Giới Tổn g cộng Tỉ lệ % Na m AML N ữ M0 3 5 8 6,84 M1 18 10 28 23,93 M2 11 25 36 30,77 M3 8 5 13 11,11 M4 14 10 24 20,51 M5 1 0 1 0,85 M6 3 1 4 3,42 M7 2 1 3 2,56 Giới Tổn Tỉ lệ Phân loại dòng tế bào N g cộng Na m % ữ TỔNG... đa phần xuất hiện thêm 1 dấu ấn dị loại Sự xuất hiện của các dấu ấn dị loại trong bệnh bạch cầu cấp: Dấu Precursor B-ALL B-ALL ấn T- AML ALL dòng tủy CD13 65,56% 52,13% 0,5% ++ CD15 13,51% 6,25% 0,5% ++ GLYA 35,14% 31,25% 0,5% ++ CD33 16,21% 12,5% 0,5% ++ CD 4 8,1% 9,38% ++ 28,2% CD 5 2,7% 0 ++ 6,0% dòng lympho CD19 ++ ++ 0,5% 7,69% CD ++ ++ 0 5,13% 22 Nhận xét: những dấu ấn dòng tủy thường gặp trong... nhân của quần thể nghiên cứu mang dấu ấn dị loại (116/220 trường hợp - 52,73%) Trong đó đa phần là chỉ đi kèm với 1 dấu ấn dị loại (65/116 – 56%) Những dấu ấn dị loại của dòng tủy như CD13, CD15, GLY A, CD33 xuất hiện nhiều nhất trong precursor B-ALL và B-ALL, và cũng xuất hiện trong T-ALL nhưng với tỉ lệ rất thấp Y văn cũng ghi nhận bệnh nhân ALL có biểu hiện của dấu ấn dòng tủy chiếm khoảng 5-30% ở trẻ... dòng tủy thường gặp trong ALL là CD13, GLYA, CD33, CD15 Những dấu ấn dòng lympho thường xuất hiện trong AML là CD4, CD5, CD19, CD22 BÀN LUẬN Phân tích phân bố benh bạch cầu cấp theo tuổi Chúng tôi ghi nhận: - Trẻ em ≤ 15 tuổi: đa số là thể bệnh ALL (56/89 trường hợp – 62,92%), chủ yếu là B-precursor và T-ALL Bên cạnh đó cũng có một số không nhỏ bệnh nhân trẻ em mắc chứng AML (31/89 trường hợp – 34,83%),... lý và phân tích bằng phần mềm SPSS KẾT QUẢ Kết quả tổng quát Tổng số trường hợp thu thập được: 220 ca tần số tỉ lệ % nam: 103 46,82 nữ: 117 53,18 tổng cộng 220 100 tỉ lệ nam/nữ: 1/1,14 (0,96) aml: 117 53,18 all: 98 44,55 Giới tính Bệnh lý tần số tỉ lệ % biphenotype: 5 2,27 tổng cộng 220 100 tỉ lệ aml/all: 1,14/1 (1,14) Nhận xét: nam ít hơn nữ, bệnh AML nhiều hơn ALL Phân bố kết quả dấu ấn miễn dịch . PHÂN LOẠI BỆNH BẠCH CẦU CẤP BẰNG DẤU ẤN MIỄN DỊCH TẾ BÀO TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Ứng dụng kỹ thuật xác định dấu ấn miễn dịch để chẩn đoán chính xác phân loại dưới nhóm của bệnh bạch. việc xác định dấu ấn miễn dịch bằng kỹ thuật tế bào dòng chảy đã được ứng dụng nhằm phân loại các phụ nhóm của bệnh bạch cầu cấp như: B-ALL (bạch cầu cấp dòng lympho T), T-ALL (bạch cầu cấp dòng. tích dấu ấn miễn dịch tế bào có thể xác định rõ các thể bệnh bạch cầu cấp, hạn chế sai sót khi chẩn đoán bằng hình thái học. Thêm vào đó, tần suất xuất hiện thường xuyên của các dấu ấn dị loại
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LOẠI BỆNH BẠCH CẦU CẤPBẰNG DẤU ẤN MIỄN DỊCH TẾ BÀO ppsx, PHÂN LOẠI BỆNH BẠCH CẦU CẤPBẰNG DẤU ẤN MIỄN DỊCH TẾ BÀO ppsx, PHÂN LOẠI BỆNH BẠCH CẦU CẤPBẰNG DẤU ẤN MIỄN DỊCH TẾ BÀO ppsx