dự án đầu tư mua cầu trục ở cảng nha trang

65 272 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

THIT K MễN HC QUN TRI U T LI M U Vận tải là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, là một ngành kinh tế hoạt động trong hệ thống kinh tế của đất nớc. Hệ thống này không khi nào bị đóng mà có nhiều lối đi ra thị trờng quốc tế, trong đó vận tải biển đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nhất là đối với nền kinh tế thị trờng của nớc ta trong giai đoạn hiện nay. Vận tải biển giúp đẩy mạnh quan hệ buôn bán ngoại thơng (xuất khẩu hàng hoá, nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu và sản phẩm cần thiết, ) giữa các quốc gia với nhau bởi vì vận tải biển có giá thành vận chuyển rẻ nhng khối l- ợng vận chuyển lớn. Trong ngành giao thông vận tải thì cảng là đầu mối quan trọng hàng đầu. Cảng đợc coi là một mắt xích trong dây chuyền vận tải, là nơi gặp gỡ của các ph- ơng thức vận tải khác nhau. Ngành hàng hải Việt Nam đang đứng trớc một bớc ngoặt với nhiều cơ hội đặt ra nhng cũng tràn đầy những thử thách. Hệ thống cảng đợc xây dựng khắp nơi nhng phần lớn trang thiết bị đều lạc hậu không đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vấn đề đặt ra liệu cảng biển Việt Nam có đủ sức cạnh tranh hay không? Trong tơng lai đến năm 2010 Việt Nam xây xựng đội tàu đủ sức vận chuyển 40% hàng xuất nhập khẩu, 90% khối lợng hàng hoá Bắc-Nam. Khả năng thông qua 300 triệu tấn/năm. Có thể tiếp nhận các loại tàu có trọng tải lớn (50.000DWT). Không ngừng đầu t mở rộng phát triển đội tàu và thiết bị xếp dỡ tại bãi là cần thiết cấp bách không thể trì hoãn. Vì vậy vấn đề đầu t cầu trục chân đế là rất cần thiết. Nhn thy s cp thit phi hin i húa trang thit b bc xp hng húa ca cng ỏp ng c nhu cu ngy mt tng ca khỏch hng em xin lm ỏn v d ỏn u t mua cu trc cng NHA TRANG Ni dung c bn c trỡnh by trong ỏn: CHNG 1: TNG QUAN V D N U T CHNG 2: LP PHNG N SN XUT KINH DOANH CHNG 3: PHN TCH TNH KH THI V MT TI CHNH CA D N CHNG 4: PHN TCH HIU QU KINH T X HI CA D N CHNG 1: TNG QUAN V D N U T 1.1.MT S VN Lí LUN V QUN TR D N U T 1.1.1. KHI NIM U T Ngi thc hin: V TH THOA Lp: QKT46 H1 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ Đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, của địa phương, của ngành, của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Theo khoản 1 điều 3 luật đầu tư: “ Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành nên tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.” Như vậy đầu tư là sự bỏ ra một nguồn vốn để tạo ra một tài sản để tài sản này có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất nối tiếp nhau để đạt được mục đích của người bỏ vốn. Hoặc nói một cách khác, đầu tư là hoạt động bỏ vốn dài hạn vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời trong tương lai. *. Hoạt động đầu tư phải thỏa mãn 3 điều kiện: - Lượng vốn bỏ ra phải lớn - Thời gian vận hành kết quả đầu tư tương đối dài - Hoạt động đầu tư phải đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư. Theo khoản 7 điều 3 luật đầu tư: “ hoạt động đầu tư là quá trình thực hiện sự chuyển hóa vốn bằng tiền thành vốn hiện vật để tạo nên các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó đối với nền kinh tế: hoạt động đầu tư là một lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế. Đối với chủ đầu tư: hoạt động đầu tư là bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật mới, duy trì hoạt động của cơ sở vật chất hiện có và là điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh.” 1.1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ: Đầu tư vừa có tác động duy trì sự ổn định kinh tế đồng thời phá vỡ sự ổn định kinh tế của một quốc gia. Trên thực tế, để có một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng từ 9-10% cần thiết phải đầu tư phát triển nhanh ở lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, trong khi đó ở lĩnh vực nông nghiệp, lâm – ngư nghiệp để có tốc độ tăng trưởng 5-6% là rất khó khăn Như vầy đầu tư nhằm tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngoài ra đầu tư còn nhằm mục đích là tác động đến việc tăng cuwowngd khoa học- kỹ thuật- công nghệ. Công nghệ là trung tâm của công nghiệp hóa, đầu tư Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ là điều kiện tiên quyết của tăng trưởng đồng thời nó tăng cường công nghệ hiện đại có thể là nhập từ nước ngoài hoặc tự nghiên cứu phát triển. 1.1.3. KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Theo hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. 2.Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra kết quả tài chính, kinh tế xã hội trong một thời gian dài. 3.Ở góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu tư cho sản xuất kinh doanh đồng thời làm tiền đề cho việc ra quyết định đầu tư và tài trợ cho dự án. 4.Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các họat động có liên quan đến nhau được kế hoạch hóa nhằm đạt được mục tiêu bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định. *)Khái niệm theo luật đầu tư: Dự án đầu tư là tập hợp tất cả các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên một địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định. 1.1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Một dự án kinh doanh không chỉ đơn thuần là một ý tưởng mà hoàn toàn hiện tính cụ thể với mục tiêu xác định nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định. Dự án kinh doanh không phải là những nghiên cứu trừu tượng hay ví dụ mà nó phải cấu trúc nên một thực thể mới mà thực thể mới này trước đây chưa có hoăc không sao chép một cách nguyên bản những cái đã có. Dự án khác với dự báo ở chỗ người làm công tác dự báo không có ý định can thiệp vào các biến cố xảy ra. Khi đó đối với dự án đòi hỏi phải có sự tác động tích cực của các bên tham gia. Dự án được xác định trên cơ sở dự báo khoa Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ học. Hoạt động của dự án là những hoạt động trong tương lai và theo thời gian có nhiều yếu tố xảy ra không xét đến hoặc xét đến chưa đầy đủ và vì vậy tất cả các dự án đều ở trạng thái không ổn định và đều có thể gặp rủi ro. 1.1.5. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ. - Góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của nhà nước, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội và vào mức tăng trưởng của nền kinh tế. - Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới nên tạo ra nhiều việc làm mới thu hút được nhiều lao động làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. - Là công cụ để thực hiện mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư và khu vực. - Tác động tích cực đến môi trường: nó tạo ra một môi trường kinh tế năng động, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng các địa phươgn. - Góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế như được hình thành củng cố, nâng cấp kết cấu của cơ sở hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 1.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẦU TRỤC. 1.2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA CẢNG NHA TRANG: 1.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HÀNG HÓA ĐƯỢC BỐC XẾP TẠI CẢNG. 1.3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG: Cảng Nha trang là một thương cảng quốc tế với chức năng nhiệm vụ sau: - Xếp dỡ hàng hóa thông qua cảng. - Lai dắt, hỗ trợ tàu ra vào các cảng trong khu vực - Kinh doanh kho bãi - Vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ bộ - Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách hàng qua cảng - Đón tàu khách, hành khách trong nước và quốc tế Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ - Cung ứng điện nước, sửa chữa cơ khí - Các dịch vụ khác liên quan. Chính phủ đã thông qua dự án qui hoạch tổng thể xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển Việt nam đến năm 2010, Cảng Nha trang đã được Bộ giao thông vận tải đã phê duyệt nằm trong quy hoạch chi tiết phát triển nhóm cảng nhóm cảng biển Nam Trung Bộ đến 2010 Tổng kinh phí được duyệt :149 tỷ đồng Gồm các hạng mục: I) ÐẦU TƯ XÂY LẮP với kinh phí : 109 tỷ đồng (gồm khu tiền phương và khu hậu phương) + Khu tiền phương: Gia cường mở rộng cầu củ 10.000 tấn; Xây dựng cầu mới cầu tàu 20.000 tấn cho tàu container tải trọng 20.000 tấn và tàu khách tương đương 30.000 GRT; Bến cho thuỷ đội; Kè bờ; Bãi làm hàng tổng hợp container; Nhà ga hành khách; Nhà điều hành; Các công trình dịch vụ kỹ thuật khác. + Khu hậu phương là kho Bình Tân: Nâng cấp hệ thống kho bãi cũ đồng thời xây kho bãi mới làm hàng; Kho CFS; Các công trình kỹ thuật để hình thành khu kho trung tâm đầu mối của khu vực miền trung. II) ÐẦU TƯ MỚI THIẾT BỊ: với kinh phí: 26,7 tỷ đồng Ðầu tư mua mới gồm: Xe nâng các loại; Ðầu kéo và móc chở container 20-40 feet; Ô tô vận tải 10-15T; Xe chở khách phục vụ du lịch chuyên dùng sân ga; Trang thiết bị bảo vệ môi trường; Trạm bảo dưỡng cơ khí và các thiết bị cần thiết khác. Ðến cuối năm 2005 dự án nâng cấp phát triển cảng Nha trang đã thực hiện: Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ 1) Gói thầu số 1: Gia cường và mở rộng cầu cũ 10.000 tấn, gồm mở rộng mặt cầu từ 20 mét lên 30 mét, kéo dài thêm chiều dài từ 171 mét lên 204 mét, thảm bê tông nhựa và nâng tải trọng mặt cầu từ 2T/m2 lên 4T/m2, đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2002. 2) Gói thầu số 2a: Nạo vét lòng bến và khu vực trước bến với quy mô: a- Nạo vét khu trước bến cầu tàu 20.000 tấn xây dựng mới: + Khu nước trước bến cầu tàu 20.000 DWT : cao độ đáy bến -11.8m + Khu nước trước bến cầu tàu 10.000 DWT : cao độ đáy bến -9.2 m b- Nạo vét khu trước bến cầu tàu 10.000 tấn hiện hữu: cao độ đáy bến -8.5 m Các hạng mục trên đã thi công và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2000. 3) Gói thầu số 3 : Xây mới cầu tàu 20.000 tấn có dạng bến nhô cập tàu hai bên, chia làm 3 phân đoạn + Chiều dài bến phía bờ : 180 mét cho phép cập tàu 10.000 tấn + Chiều dài bến phía biển: 215 mét cho phép cập tàu container 20.000 tấn và tàu khách tương đương 30.000 tấn Chiều rộng mặt cầu 34 mét, tải trọng mặt bến 4T/m2, kết cấu công trình dạng bệ cọc cao gồm hệ dầm ngang, dầm dọc và bản mặt cầu dày 40cm trên nền móng 256 cọc khoan nhồi đường kính 1 mét bằng bê tông cốt thép, Sử dụng bích neo 150 tấn nhập ngoại và đệm tàu của hãng SUMITOMO Nhật bản. Đã bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng nhân dịp giải phóng thành phố 02/04/2003 và kỷ niệm 350 năm ngày thành lập Nha trang Khánh hoà. 4) Gói thầu số 6: Nạo vét luồng & vũng quay tàu đã triển khai thi công xong trong năm 2004 Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ Hiện nay dự án nâng cấp phát triển mở rộng cảng Nha trang còn lại một số hạng mục cũng rất quan trọng đang khẩn trương thực hiện a) Gói thầu số 4: Gồm các công trình kiến trúc và mạng kỹ thuật, có 23 hạng mục, trong đó 13 hạng mục là công trình thuỷ công, công trình kiến trúc nằm tại khu tiền phương cảng Nha trang và 10 hạng mục công tình kiến trúc nằm tại khu vực hậu phương Bình Tân. b) Gói thầu số 5: Mua sắm phương tiện thiết bị xếp dỡ Đã và đang triển khai bằng các nguồn vốn tự huy động, vay Thiết bị xếp dỡ cảng NHA TRANG  Tổng chiều dài cập cầu : 552 m Chi tiết: Tên cầu Chiều dài (m) Độ sâu (m) + Cầu nhô 2 vạn tấn phía ngoài 215 -11.10 + Cầu nhô 2 vạn tấn phía trong 181 -9.20 + Cầu liền bờ 1 vạn tấn 156 -8.50  Tổng diện tích kho bãi 80.000 m 2 + Kho bảo quản hàng hoá 16.000 m 2 + Bãi chứa hàng hoá 44.000 m 2 + Bãi tập kết container 20.000 m 2  Phương tiện xếp dỡ + Cẩu nâng dỡ hàng với sức nâng từ 5 ÷ 60 tấn: 9 chiếc + Xe vận chuyển hàng hoá + Xe xúc gạt E02621B + Xe nâng Komatsu + Các loại thiết bị xếp dỡ khác Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ  Đội tàu lai dắt, hổ trợ: Tàu kéo với công suất từ 700 đến 1000CV: 3 chiếc  Trạm cân điện tử : 80 tấn  Sản lượng xếp dỡ hàng hoá : Năm 2007 là 1.227.844 tấn và tăng lên 1.200.000 đến 1.500.000 tấn khi dự án nâng cấp phát triển cảng Nha Trang hoàn thành. 1.3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH 1.3.3. PHÂN TÍCH CÁC ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN: Điều 59 bộ lụât hàng hải Việt Nam quy định: 1. Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị cho tàu biển ra, vào hoạt động để bốc dỡ hàng hoá, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác. Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 Danh mục 2005 2006 2007 1) Tổng sản lượng hàng hoá (tấn) 671.195 1.077.800 1.227.844 a- Xuất khẩu 117.628 166.106 253.307 b- Nhập khẩu 7.324 6.416 5.028 c- Nội địa 546.243 905.278 969.509 - Nhập nôi 441.892 790.760 848.310 - Xuất nội 104.351 114.518 121.199 2) Tổng số chuyến tàu hàng 497 633 681 - Tàu nội 312 459 518 - Tàu ngoại 185 174 163 3) Tàu container - Số chuyến 28 35 43 - Số container (teus) 4.230 4819 4.556 4) Tàu khách - Số chuyến 15 25 23 - Số lượng khách (người) 9484 Khách 16.682 Khách 17.057 Khách THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ Vùng đất cảng là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, các công trình phụ trợ khác và lắp đặt trang thiết bị. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cảng. Bến cảng bao gồm cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, luồng vào bến cảng và các công trình phụ trợ khác. Cầu cảng là kết cấu cố định thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả khách và thực hiện các dịch vụ khác. Điều 63. Quy hoạch phát triển cảng biển. 1. Quy hoạch phát triển cảng biển phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quy hoạch phát triển giao thông vận tải, các ngành khác, địa phương và xu thế phát triển hàng hải thê giới. Ngành, địa phương khi lập quy hoạch xây dựng công trình có liên quan đến cảng biển phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Giao thông bận tải. 2. Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển. 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển. Điều 64. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển. 1. Đầu tư xây dựng cảng biển, luồng cảng biển phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, luồng cảng biển, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. 2. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng cảng biển, luồng cảng biển theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, luồng cảng biển quyết định hình thức quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển. 3. Chính phủ quy định cụ thể về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển. Điều 65. An toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển. Tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng biển phải chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC QUẢN TRI ĐẦU TƯ thành viên về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 1.3.4. DỰ BÁO NHU CẦU XẾP DỠ. Theo tình hình xếp dỡ tại cảng những năm gần đây cho nthaays lượng hàng về cảng để bốc xếp ngày càng nhiều và số lượng cầu trục xếp dỡ có một số thì đã quá cũ không đảm bảo an toàn cho bốc xếp đồng thời số lượng cầu trục của cảng còn tương đối ít nên cảng đang có ý tưởng đầu tư thêm một số cầu trục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời tăng hiệu quả kinh doanh của Cảng. 1.3.4.1. TỔNG NHU CẦU Theo tính toán của các nhà dự báo kinh tế thì nhu cầu bốc xếp QUẶNG tại cảng tăng lên đáng kể và vào khoảng xấp xỉ gần 470.000 tấn thông qua cảng. 1.3.4.2. NHU CẦU DỰ ÁN PHỤC VỤ 1.4. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ: 1.4.1.2. Trụ sở giao dịch 1) Văn phòng Điều hành cảng Nha Trang Tên giao dịch : Cảng Nha Trang Ðịa chỉ : 05 Trần Phú Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hoà - Việt Nam Ðiện thoại : 058. 590867 - 590741 - 590021 - 590183 Fax : 058. 590017 Email : nhatrangport@dng.vnn.vn Website : http://www.nhatrangport.com/ Người thực hiện: VŨ THỊ THOA…… Lớp: QKT46 ĐH1 [...]... của cầu trục Năng suất giờ của cầu trục đợc tính theo công thức sau: 3600 Ph = * Gh (T/giờ) Tck Trong đó: Gh : trọng lợng 1 lần nâng của cầu trục Tck : thời gian chu kỳ của cầu trục *)Cu trc A Tck = 6,9 phỳt = 414 s GhA=5,2 (tn/ ln nõng) PhA = 3600 * 5,2 = 45,217 (T/giờ) 414 *)Cu trc B Tck = 7,2 phỳt = 432s GhB=10 tn PhB = 3600 * 6,5 = 54,167 (T/gi) 432 Năng suất ca của cầu trục: Năng suất ca của cầu. .. chớnh l thnh cụng ca cng Nha Trang" , Sn lng xp d hng hoỏ : Nm 2007 l 1.227.844 tn v tng lờn 1.200.000 n 1.500.000 tn khi d ỏn nõng cp phỏt trin cng Nha Trang hon thnh nên cảng Nha Trang có dự án đầu t thên các thiết bị bốc xếp để đáp ứng nhu cầu bốc xếp tại cảng trong đó có thiết bị bốc xếp Quặng CHNG 2 LP PHNG N SN XUT KINH DOANH 2.1 LP S CễNG NGH SN XUT Căn cứ vào tính chất của quặng Apatit ta có thể...THIT K MễN HC QUN TRI U T 2) Vn phũng kho cng Nha trang Tờn giao dch : Kho cng Bỡnh Tõn éa ch : Vnh Nguyờn - Nha Trang - Khỏnh Ho - Vit Nam éin thoi : 058 881027 - 881186 Fax : 058 590017 Email : nhatrangport@dng.vnn.vn Website : http://www.nhatrangport.com.vn Tờn n v - Quyt nh thnh lp - n v ch qun - V trớ cng - im ún tr hoa tiờu - Lung vo cng : CNG NHA TRANG : S 609/Q-TCCB-L ngy 05/04/1993 ca B Giao... MễN HC QUN TRI U T Năng suất ngày của cầu trục xác định theo công thức: Png = Pca * nca (T/ngày) Trong đó: Pca : năng suất ca của cầu trục. (T/ca) : số ca trong ngày nca = 3ca Năng suất ngày của cầu trục A là: Png= 293,9015*3= 881,7045 (T/ngày) nca Nng sut ngy ca cu trc B l: Png= 352,0855*3=1.056,2565 (T/ngày) Năng suất năm của cầu trục: Năng suất năm của cầu trục đợc tính theo công thức sau: Pn =... Lp: QKT46 H1 THIT K MễN HC QUN TRI U T Cng Nha trang l mt Doanh nhip Nh nc nm trong vnh Nha Trang thuc tnh Khỏnh Ho, l u mi giao thụng quan trng bng ng bin ca thnh ph Nha trang tnh Khỏnh Ho núi riờng v khu vc Nam trung b núi chung Vi iu kin t nhiờn rt thun li cho vic phỏt trin cng bin, gn quc l 1A v trc hng hi quc t Bc vo th k 22, hot ng kinh doanh ca cng Nha Trang khụng ngng phỏt trin nh vo s u t ỳng... tải của cầu trục Cầu trục A nâng trọng 5,2 (tấn/ ln nõng) Cu trc B nõng trng 6,5 (tn/ ln nõng) c Số lợng cầu trục Cu trc A: 01 chiếc Cu trc B: 01 chic c Đơn giá Cu trc A: 49,5 t VN Ngi thc hin: V TH THOA - Lp: QKT46 H1 THIT K MễN HC QUN TRI U T Cu trc B: 50,5 t VN 2.2 Các thông số về kinh tế Cu trc A Tng vn u t ca d ỏn:52.500.000.000 VN Trong đó *Vốn cố định= Giá mua + chi phí lắp đặt Giá mua: 49,5t... nghiệp để phục hồi giá trị ban đầu của tài sản đồng thời để tái sản xuất mở rộng Khấu hao cơ bản hàng năm đợc tính vào chi phí khai thác Để đơn giản việc tính toán chi phí khấu hao hàng năm cho thiết bị, xí nghiệp lập kế hoạch khấu hao theo đờng thẳng Ckh = NG G (VNĐ/năm) n Trong đó: : nguyên giá của cầu trục : giá trị còn lại của cầu trục : thời kỳ phân tích Theo kế hoạch dự kiến, xí nghiệp ớc tính sau... phí lắp đặt =1%* giá mua = 1%* 49.500.000.000 = 495.000.000 VNĐ Vậy: VCĐ = 49.500.000.000 + 495.000.000 = 49.995.000.000VNĐ Cu trc B Tng vn u t ca d ỏn: 53.600.000.000 VN Trong ú *Vn c nh = Giỏ mua + chi phớ lp t Giỏ mua: 50,5 T VN x 1 = 50,5 t VN Chi phớ lp t=1%*giỏ mua= 0.01*50.500.000.000=505.000.000 VN Vy VC=50.500.000.000+505.000.000=51.005.000.000 VN Trong tổng vốn đầu t của dự án thì D ỏn u t cu... trục: Năng suất ca của cầu trục xác định theo công thức sau: Pca = Ph( Tca - Tng) (T/ca) Trong đó: Ph : năng suất giờ của cầu trục (T/giờ) Tca : thời gian của 1 ca làm việc Tca = 8h : thời gian ngng việc trong ca Tng = 1.5h Năng suất ca của cầu trục A là: Pca= 45,217*(8-1,5)= 293,9105 (T/ca) Nng sut ca ca cn trc B l: Pca= 54,167*(8-1,5)= 352,0855 (T/ca) Tng Năng suất ngày của cầu trục: Ngi thc hin: V TH... bit l s ng h hp tỏc gn bú mt thit vi khỏch hng Cng Nha Trang ó v ang u t, i mi h thng cụng ngh s tr thnh mt trong nhng cng bin hin i nht ca Vit Nam, vi sn lng hng hoỏ thụng qua nm sau cao hn nm trc, chim gn 70 n 80% hng hoỏ phc v cho Nha Trang tnh Khỏnh Ho v khu vc nam trung b Vi phng chõm kinh doanh "Thnh cụng ca Khỏch hng chớnh l thnh cụng ca cng Nha Trang" , Sn lng xp d hng hoỏ : Nm 2007 l 1.227.844 . được đầu tư xây dựng cảng biển, luồng cảng biển theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, luồng cảng biển quyết định hình thức quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng. có ý tư ng đầu tư thêm một số cầu trục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời tăng hiệu quả kinh doanh của Cảng. 1.3.4.1. TỔNG NHU CẦU Theo tính toán của các nhà dự báo kinh tế thì nhu cầu. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển. Điều 64. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng cảng biển. 1. Đầu tư xây dựng cảng biển,
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án đầu tư mua cầu trục ở cảng nha trang, dự án đầu tư mua cầu trục ở cảng nha trang, dự án đầu tư mua cầu trục ở cảng nha trang

Từ khóa liên quan