KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẾT ĐUỐI TRẺ EM ppsx

27 777 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẾT ĐUỐI TRẺ EM TÓM TẮT Đặt vấn đề: Một quan tâm lớn của nhiều người dân “sống chung với lũ” là chăm sóc trẻ an toàn. Một số thống kê cho thấy rằng chết đuối ở trẻ em là một vấn đề xã hội đang gia tăng trong khi mức độ của vấn đề và nguyên nhân của nó vẫn chưa được rõ. Mục tiêu: (1) Xác định kiến thức, thái độ và thực hành ở các cộng đồng ở vung đồng bằng sông Mekong về sự an toàn của trẻ trong mùa lũ và (2) Xác định đặc tính dịch tễ của trẻ chết đuối dưới 10 tuổi. Phương pháp: Đây là một cuộc điều tra cắt ngang kết hợp cả hai phương pháp định tính và định lượng, được tiến hành trong hai xã có tỉ lệ chết đuối cao. Các ca chết đuối cũng được điều tra để mô tả các đặc điểm dịch tễ. Mỗi xã chọn ngẫu nhiên 100 hộ gia đình để phỏng vấn dựa trên bảng câu hỏi đã soạn sẵn và một nhóm 15 hộ gia đình được phỏng vấn sâu. Ủy ban phòng chống lụt bão của xã và huyện cũng được phỏng vấn sâu về chết đuối của trẻ và các giải pháp. Số liệu được phân tích trên phần mềm thống kê Epi 2000. Kết quả: 71% trẻ chết đuối là dưới 3 tuổi trong đó 65% là bé trai và 35% bé gái. Nguyên nhân phổ biến nhất đưa đến chết đuối ở trẻ là “sự bất cẩn” (81%) trong chăm sóc trẻ và nguyên nhân phổ biến thứ hai la “trẻ bơi mà không có sự giám sát” (7,8%). 74% hộ gia đình có bận tâm lớn nhất là trẻ chết đuối. Kết luận: “Sự bất cẩn” trong chăm sóc trẻ là nguyên nhân quan trọng nhất trong chết đuối của trẻ. Kết quả nghiên cứu gợi ý nhận thức của người trưởng thành về các nguy cơ trẻ chết đuối còn thấp và thiếu các biện pháp dự phòng hiệu quả. ABSTRACT Background: A big problem concerned many people “living together with flood” is the safety and care of children. Several local reports show that drowning in children is a matter of growing concern whereas the extent of the problem and its causes remains unclear. Objectives: (1) To identify the knowledge, attitude and practice in Mekong delta communities regarding the safety of children during flood, (2) To identify epidemiological characteristics of drowning children under ten years old. Methods: It was a cross-sectional survey that combined the qualitative and quantitative methods. The survey was carried out in two communes with high drowning rate. Data of childhood drowning cases in each community were investigated for descriptive epidemiology. In each commune, randomly selected 100 households were interviewed by the prepared KAP questionnaire and a group of 15 households was in-depth- interviewed. Members of Flooding Mitigating Committee of communes and districts were also in-depth interviewed on Results: 71% of drowned children were under 3 years old. 65% of them were male and 35 % female. The most common reason led to be drowned was “carelessness” (81%) and the second reason was “swimming without supervision” (7.8%). 74% of the households had the greatest concern about children’s drowning. Conclusions: Adults’carelessness appears to be the most important cause of childhood drowning. This finding suggests that the adults’ perception about their children’s drowning risks was low. There is a lack of effectively preventive measures. Ackowlegement: We would like to thank the WHO sponsored this study Many thanks to colleagues and Chau Thanh and Chau Phu District committees for support ĐẶT VẤN ĐỀ Mùa lũ xảy ra hàng năm thường bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12 ở đồng bằng sông Mekong. Lũ thường gây thiệt hại to lớn về con người, tài sản và vụ mùa.Theo Ủy ban phòng chống thảm họa thiên tai của tiểu vùng sông Mekong có hàng trăm người chết trong năm 2000 và 2001. Tỉnh An Giang, năm 2000, có 134 người chết, trong đó có 94 trẻ; năm 2001 có 134 người chết, trong đó có 104 trẻ do hậu quả của hai cơn lũ liên tiếp xảy ra trong tỉnh (1) . Điều này không chỉ xảy ở An Giang mà cũng ghi nhận tương tự cho các tỉnh khác ở vùng sông Mekong. Chết đuối trẻ em không chỉ gây ra thiệt hại con người và đau khổ không thể đền bù được cho gia đình (2) và cũng gây lo lắng cho cộng động, đặc biệt khi mùa lũ đến. Mặc dù hệ thống truyền thông đưa tin về chết đuối như một sự cảnh báo và chính quyền của các địa phương kêu gọi mọi người chú ý chăm sóc trẻ trong mùa lũ, nhưng thực tế tỉ lệ chết đuối ở vùng đông bằng sông Mekong vẫn được ghi nhận rất cao. Tuy nhiên, không có nghiên cứu về chết đuổi ở trẻ em ở vùng này. Vì thế, chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra về kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) để tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp dự phòng chết đuối ở trẻ em trong vùng lũ ở đồng bằng sông Mekong, nhằm giúp người dân hiểu được tình trạng chết đuối trong cộng đồng và tìm ra các biện pháp dự phòng thích hợp. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu KAP trong các cộng đồng vùng đồng bằng sông Mekong về sự an toàn của trẻ trong mùa lũ. Các mục tiêu cụ thể như sau: Xác định tỉ lệ gia đình có trẻ dưới 10 tuổi có kiến thức thực sự về chết đuối Xác định tỉ lệ gia đình có trẻ dưới 10 tuổi có thái độ thực sự về phòng chống chết đuối Xác định tỉ lệ gia đình có trẻ dưới 10 tuổi có thực hành thực sự về phòng chống chết đuối. Xác định đặc tính dịch tễ của các ca chết đuối PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đây là một nghiên cứu cắt ngang kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu này được tiến hành trong 2 xã có tỉ lệ chết đuối cao- xã Phú Hữu tỉnh Đồng Tháp và xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang từ tháng 10-12 năm 2003. Cỡ mẫu được tính theo công thức sau: n=4 pq / d 2 (d = 0,1: độ chính xác tuyệt đối, với d cố định; tích pq đạt cực đại khi p= 0,5, q=0,5; thay vào công thức trên ta có cỡ mẫu n = 100). Mỗi xã chọn ngẫu nhiên 100 hộ gia đình để phỏng vấn KAP và một nhóm 15 hộ gia đình được phỏng vấn sâu và một số trường hợp chết đuối điển hình. Thêm vào đó, phỏng vấn sâu một nhóm thành viên của Ủy ban Phòng Chống Bão Lụt xã và huyện về chết đuối và các giải pháp phòng chống. Số liệu được phân tích với phần mềm Epi 2000. Kết quả bao gồm tỉ lệ KAP, đặc tính dịch tễ của ca chết đuối và những thông tin thu được từ các cuộc phỏng vấn sâu dùng để giải thích nguyên nhân của chết đuối và đề nghị các giải pháp. KẾT QUẢ Nghiên cứu định tính Bảng1: Đặc điểm kinh tế- xã hội của mẫu nghiên cứu Đặc điểm Tần suất (n=2 00) T ỉ lệ ( %) Đặc điểm Tần suất (n=2 00) T ỉ lệ ( %) Mẹ 116 5 8 Cha 60 3 0 N g ười được ph ỏng vấn Ông bà 24 1 2 18-29 72 3 6 Tu ổi 30-39 76 3 8 Đặc điểm Tần suất (n=2 00) T ỉ lệ ( %) ≥40 52 2 6 Nữ 132 6 6 Gi ới tính Nam 68 3 4 Mù chữ 14 7 Tr ình đ ộ học vấn Cấp I 106 5 3 Đặc điểm Tần suất (n=2 00) T ỉ lệ ( %) Cấp II 59 2 9 Cấp III và hơn 21 1 0,5 Nông dân 170 8 5 N gh ề nghiệp Khác 30 1 5 N hà Gỗ 72 3 6 Đặc điểm Tần suất (n=2 00) T ỉ lệ ( %) Tre 68 3 4 Gạch 38 1 9 Khác 22 1 1 R adio Có 110 5 5 Ti vi Có 128 6 4 Đặc điểm Tần suất (n=2 00) T ỉ lệ ( %) Có 68 3 4 T huyền Có 131 6 5 Bảng 1 cho thấy đặc điểm kinh tế xã hội của 200 hộ gia đình có trẻ em dưới 10 tuổi trong mẫu nghiên cứu. Tỉ lệ nữ cao hơn nam (66% so với 34%), tuổi từ 18 đến 77 với gần ¾ người được phỏng vấn dưới 40 tuổi. Phần lớn đối tượng phỏng vấn là nông dân có trình độ văn hóa dưới cấp 2 trong đó khoảng 2/3 là trình độ cấp một hoặc mù chữ. 2/3 số hộ gia đình sống trong nhà lợp bằng tre gỗ và có tivi, hơn ½ hộ có radio, phương tiện đi lại phần lớn bằng thuyền. Bảng 2: Kiến thức của người dân vùng lũ về chết đuối. Kiến thức của ngư ời dân về trẻ chết đuối T ần suất ( n=200 ) ỉ lệ %) Chết đuối 1 47 3.5 Đói 1 04 2 B ận tâm trong mùa lũ Bệnh tật 7 5 7,5 Kiến thức của ngư ời dân về trẻ chết đuối T ần suất ( n=200 ) ỉ lệ %) Di chuyển 3 4 7 Thương tổn 1 6 Rắn cắn 1 5 ,5 Sập nhà 1 1 .5 N guyên Bất cẩn 1 Kiến thức của ngư ời dân về trẻ chết đuối T ần suất ( n=200 ) ỉ lệ %) 61 9,5 Thuyền bị lật 8 Nước chảy xiết 1 4 nhân d ẫn đến chết đuối Bơi và chơi v ới nước 2 Có 1 52 6 N hận thông tin ch ết Không 4 Kiến thức của ngư ời dân về trẻ chết đuối T ần suất ( n=200 ) ỉ lệ %) 8 4 Ngu ồn thông tin Truyền hình 1 06 3 Đài và loa phóng thanh 9 0 5 đuối Hàng xóm 5 6 8 Kiến thức của ngư ời dân về trẻ chết đuối T ần suất ( n=200 ) ỉ lệ %) Chính quy ền địa phương và nhân viên y tế 9 2,5 Tờ bư ớm, tờ rơi 1 4 Khác 5 ,5 N ội dung thông tin Quan tâm đ ến 1 Kiến thức của ngư ời dân về trẻ chết đuối T ần suất ( n=200 ) ỉ lệ %) trẻ 13 4,3 Đưa tr ẻ đến nhà giữ trẻ 6 ,9 Thông báo v ề chết đuối 2 6 7,2 Sơ c ứu chết đuối 2 ,3 Không nhớ 5 ,3 [...]... mức độ gánh nặng tâm lý và kinh tế mà chết đuối của trẻ em gây ra cho gia Đa dạng hóa các hoạt động thông tin đình và cộng đồng Mặc dù, địa phương đã giáo dục truyền thông cả về chiều rộng và dành nhiều thời gian hơn và tiến hành nhiều chiều sâu để gia tăng nhận thức và thực hành hoạt động hơn cho chết đuối của trẻ trong của người dân về nguy cơ chết đuối Nội thời gian gần đây, nhưng tình trạng chết đuối. .. cộng 1 đồng Nhà giữ trẻ 3 5 Bảng 4: Thực hành về phòng tránh chết đuối em trẻ theo 6 T Thực hành ần ỉ suất T lệ Thực hành (%) ần ỉ suất lệ (%) Ở nhà không có người 1 5 coi Kiến nghị Huấn luyện sơ cứu 7 5 * n: cỡ mẫu Bảng 4 cho thấy thực hành trên dự 7 Nhà giữ trẻ phòng chết đuối của trẻ Hầu hết trẻ được giữ 0 5 ở nhà, một số nhỏ mang trẻ theo khi làm việc và đưa trẻ đến nhà giữ trẻ Tỉ lệ nhà có hàng...T T ần Kiến thức của người suất dân về trẻ chết đuối ần ỉ lệ ( Kiến thức của người suất dân về trẻ chết đuối ỉ lệ ( n=200 %) n=200 %) ) ) 6 5 Truyền hình Có 6 3.4 0 5 B 4 iết về sơ 0.3 cứu chét Phát thanh N 1 Không chắc 6 guồn 5 ,5 đuối thông 1 Hàng xóm 6 9 3 tin hữu Không Sơ cứu chết đuối được 35 7,5 ích nhất Khác mô tả là 3 Không biết 1 0.4 Hô hấp miệng - miệng 8 “bất cẩn của người giữ trẻ Có 76... thấy thái độ người dân về T tình trạng chết đuối của trẻ em Gần 2/3 hộ Thực hành ần ỉ suất lệ (%) gia đình cho trẻ em chết đuối là nghiêm trọng, gần 1/3 cho rằng mức độ vừa phải Nói cách khác, hầu hết gia đình cho rằng chết Nhà có trẻ dưới 5 tuổi 4 đuối ở trẻ em là vấn đề cần được quan tâm có hàng rào (n=176) 2 3.8 Tuy nhiên, 7,5 % không quan tâm tới tình trạng này Hơn ½ hộ gia đình cho rằng quan Số trẻ. .. lũ; thường là trẻ sống trong gia đình nghiên cứu này có thể giúp cho sự hiểu biết nghèo và ở vùng xa, nhà của trẻ thường ở nguyên nhân của chết đuối và sử dụng chúng trên các kênh và các dòng sông trong phòng tránh chết đuối ở trẻ em vùng đồng bằng sông Mekong Chết đuối vẫn còn xem là một vấn đề của gia đình hơn là một vấn đề của cộng ĐỀ NGHỊ đồng Quan tâm của chính quyền chưa đáp Đối với kiến thức ứng... đình biết thông tin về chết đuối: từ tivi là 53 ần %, radio và loa phát thanh 45 %, hành xóm Kiến thức của người suất ỉ lệ 28 % và các nguồn khác 7% Phần lớn (74 dân về trẻ chết đuối ( %) nhớ nội dung thông tin là nhắc nhở mọi n=200 %) người chăm sóc trẻ tốt hơn trong mùa lũ, tiếp ) theo thông báo tình hình chết đuối và có một tỉ lệ nhỏ không nhớ nội dung thông tin 2,3 Trong số 200 người được phỏng vấn,... do chính đưa đến chết đuối được ghi nhận nước” là do bất cẩn và trẻ bơi mà không có người “Bà nội trông trẻ và cảm thấy buồn giám sát ngủ Bà ta buộc trẻ với một cái khăn mặt Sau BÀN LUẬN đó, khăn tuột ra vì trẻ cố gắng bò đi xa, và rồi trẻ rơi xuống nước và chết Kiến thức “Ở các gia đình nghèo, đứa lớn trông “Bất cẩn” của người giữ trẻ được xem đứa nhỏ, nhưng đưa lớn thường thích chơi và như nguyên nhân... nhân quan trọng nhất của chết để đứa nhỏ một mình Đứa nhỏ đi vòng vòng đuối ở trẻ em Được xem là “ bất cẩn” khi và té xuống nước người giữ trẻ không trông chừng trẻ một cách liên tục Hậu quả là trẻ đi khỏi tầm nhìn và và “Có gia đình nghĩ rằng hàng rào xung rơi xuống nước xung quanh nhà và chết đuối quanh nhà đủ an toàn để bảo vệ trẻ không bị Một số ví dụ minh họa như sau: chết đuối khi chơi trong nhà... trầm trọng và cho rằng “không biết bơi” đáng được xem xét khi chẳng may trẻ rơi là nguyên nhân trực tiếp của chết đuối và dạy xuống nước bơi chơ trẻ là biện pháp bảo vệ cần thiết Mặc dù Ủy ban phòng chống thảm Thực tế, gia đình là nơi chính chăm sóc trẻ và họa và thiên tai đã được thiết lập ở các địa bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ chết đuối, chỉ có một phương, nhưng các hoạt động của ủy ban trên số trẻ được... quanh nhà Trẻ có thể rơi xuống nước bất kỳ lúc nào Vì thế, cha mẹ khó mà Thái độ về trẻ chết đuối giữ cho trẻ an toàn từ ngày này sang ngày Từ thảo luận nhóm sâu và phỏng vấn khác Thật ra, chỉ có 24 % hộ gia đình có trẻ từng người, đa số cho là trẻ chết đuối là vấn dưới 5 tuổi nhà có hàng rào và như vậy đề và trách nhiệm chính của gia đình” hơn là dường như không có nhiều nhà có thể làm của chính . KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẾT ĐUỐI TRẺ EM TÓM TẮT Đặt vấn đề: Một quan tâm lớn của nhiều người dân “sống chung với lũ” là chăm sóc trẻ an toàn. Một. cứu về chết đuổi ở trẻ em ở vùng này. Vì thế, chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra về kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) để tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp dự phòng chết đuối ở trẻ em. tuổi có thái độ thực sự về phòng chống chết đuối Xác định tỉ lệ gia đình có trẻ dưới 10 tuổi có thực hành thực sự về phòng chống chết đuối. Xác định đặc tính dịch tễ của các ca chết đuối PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẾT ĐUỐI TRẺ EM ppsx, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẾT ĐUỐI TRẺ EM ppsx, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẾT ĐUỐI TRẺ EM ppsx

Từ khóa liên quan