KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx

29 1,574 32
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TÓM TẮT Kiến thức, thái độ, thực hành đúng của các bà mẹ về phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) có vai trò quan trọng đối với tình hình SXH trong cộng đồng: Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của các bà mẹ về bệnh SXH; xác định mối liên quan giữa kiến thức đúng với hành vi đúng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang mô tả có phân tích. 400 bà mẹ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được chọn trả lời bảng câu hỏi thiết kế sẵn về bệnh SXH. Số liệu được thu thập và phân tích bằng phần mềm thống kê Epi 2000. Kết quả:+ Tác nhân gây bệnh SXH: 92% các bà mẹ biết muỗi vằn cái truyền bệnh; 88% biết muỗi vằn hút máu vào ban ngày, sống trong nhà, đẻ trứng nơi các vật dụng chứa nước nhân tạo. + Dấu hiệu nhận biết SXH: 90% bà mẹ biết dấu hiệu SXH là sốt cao, xuất huyết dưới da 70%, chảy máu cam 65%, xuất huyết tiêu hoá 65%. Tuy nhiên, chỉ khoảng 50% các bà mẹ biết được các dấu hiệu báo động nặng của SXH: lạnh tay chân, đau bụng, bứt rứt hoặc lừ đừ… + Xử trí: 92% bà mẹ biết xử trí sốt, uống nước, dùng thuốc hạ sốt. + Phòng chống: 89% bà mẹ cho rằng phải phun thuốc diệt muỗi, ngủ mùng 24,5%, diệt lăng quăng 35%. + Các yếu tố liên quan: tuổi, trình độ văn hoá, nghề nghiệp có liên quan đến hiểu biết SXH; có sự liên quan kiến thức, thái độ đúng và hành vi đúng về SXH. Kết luận: kết quả nghiên cứu là cơ sở để xây dựng một chương trình truyền thông giáo dục sức khoẻ hiệu quả cho người dân trong việc phòng chống SXH. ABSTRACT KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF MOTHERS ON PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER Tran Thanh Hai, Ta Van Tram * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 – Supplement of No 4 – 2008: 142 - 146 Background: Right knowlegde, attitude and practice (KAP) of mothers on prevention and control Dengue hemorrhagic fever (DHF) is of extreme importance in combating with DHF. Ojective: to determine the proportion of mothers having right KAP on the prevention and control of DHF and to examine association between right knowledge and right practice of the issue. Materials and method: A cross- sectional design is applied to describe KAP of 400 mothers in My Tho City, Tiên Giang Province. Direct interviews using structured questionnaire are used to collect needed information. Data are entered using Epi Data and analysed by statistical software Epi 2000. Result: + 92% of mothers have right knowledge of vector of DHF. Dengue virus are transmitted to humans through the bite of infected Aedes Aegypty mosquitos, 88% know that female mosquitos feed during day, rests indoor and lays its eggs in artifical water containers. + Findings of DFH: 90% of them know that high fever, petechie 70%, epistaxis 65%, bleeding from gastro-intestinal tract 65%. However, only 50% of them have right knowledge on serious clinical manifestations: skin becomes cool, blotchy and congested, lethargic, restless and cool extremities, abdominal pain… + Treatment: 92% of them have right knowledge on treatment of fever, fluid intake by mouth, using the antipyretics. + Prevention of DHF: 89% of them know using insect repellents and indoor space- spray insecticides, using bednets if they sleep during the day 24.5%, eliminating larval habitats 35%. + Factors influenced to the knowledge of mothers on DHF: age, education are related to the knowledge. There is a significant correlation between knowledge, attitude and practice of mother on prevention of DHF. Conclusion: the result will be a very useful tool in designing effective and appropriate health promotion programs for people on prevention and control of DHF. ĐẶT VẤN ĐỀ Sốt xuất huyết Dengue (SXH) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh cho trẻ em ở nhiều quốc gia trong vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong nhiều năm qua, ngành y tế cùng với toàn xã hội đã triển khai nhiều biện pháp giám sát và phòng chống tích cực nhất và đã khống chế nhiều vụ dịch SXH. Tuy nhiên, tỉ lệ mắc và tử vong do SXH vẫn ngày một gia tăng, mà một trong những nguyên nhân là do hiểu biết của người dân về bệnh SXH còn thấp nên việc tham gia dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng chưa được thực hiện thường xuyên, triệt để. Nhiều chuyên gia về phòng chống SXH đã thừa nhận rằng không có sự tham gia của cộng đồng thì không thể nào khống chế được SXH. Bởi lẽ, SXH hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccin dự phòng hữu hiệu. Việc giáo dục sức khoẻ cho người dân hiểu rằng chính họ là người đã tạo ra nguồn sinh sản của muỗi và vô tình làm cho dịch SXH phát triển thì cũng chính họ mới có thể triệt được những nguồn sinh sản này để phòng bệnh cho gia đình, cộng đồng. Đó mới chính là biện pháp giải quyết tận gốc trung gian truyền bệnh SXH. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về hoạt động phòng chống SXH là vấn đề cần thiết. Các bà mẹ ở nước ta giữ vai trò chính trong việc nội trợ, chăm sóc trẻ em và người bệnh. Họ cũng là người chịu trách nhiệm chính về cung cấp nước, vệ sinh môi trường cho gia đình. Kiến thức, thái độ, hành vi của họ về khống chế SXH của họ có vai trò quan trọng đối với tình hình SXH trong cộng đồng. Chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu: - Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của các bà mẹ về bệnh SXH. - Xác định mối liên quan giữa các yếu tố: đặc điểm dân số - xã hội, kiến thức, thái độ, hành vi phòng chống SXH. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Thiết kế cắt ngang mô tả có phân tích với cỡ mẫu được tính là 400 - Số liệu được thu thập dựa theo một bảng câu hỏi đã được thiết kế sẵn. Các biến số về hiểu biết, thái độ, hành vi sẽ được thống kê để tính tần suất bằng phần mềm Epi Info 2000. KẾT QUẢ Bảng 1: Đặc điểm dân số, xã hội học của các bà mẹ Đặc điểm n % Tuổi < 35t 92 23 % 35 – 45t 256 64 % > 45t 52 13 % Làm ruộng vườn 115 29 % Buôn bán 64 16 % Nội trợ 135 34 % Công nhân viên 70 18 % Ngh ề nghiệp Khác 16 4 % Mù chữ 05 1,25 % Cấp I 96 24 % Cấp II 206 52 % Cấp III 80 12,5 % Học vấn TCCN, CĐ-ĐH 13 3,25 % Bảng 2: Hiểu biết về tác nhân gây bệnh SXH n % 1. Hiểu biết vế tác nhân gây bệnh n % - Th ời tiết thay đổi 08 2 % - Nóng trong người 04 1 % - Ti ếp xúc với người mắc bệnh 20 5 % - B ị muỗi chích 364 91 % - Ruồi 02 0,5 % - Ăn uống 02 0,5 % n % 2.Hiểu biết về muỗi gây bệnh SXH Loại muỗi: - Muổi vằn 334 92 % - Muỗi đ òn sóc 15 4 % - Muỗi khác 15 4 % Th ời điểm chích - Ban ngày 317 87 % [...]... đồng Thái độ của bà mẹ đối với các biện pháp phòng ngừa SXH: 96% bà mẹ thừa nhận đậy kín nắp lu là giúp cho không còn lăng quăng 45% các bà mẹ đồng ý thả cá vào trong lu để diệt lăng quăng và chỉ có 55% bà mẹ nghĩ rằng vệ sinh môi trường giúp phòng ngừa SXH Các yếu tố liên quan đến sự hiểu biết của các bà mẹ - Có sự liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi, nghề nghiệp với kiến thức của các bà mẹ. .. muỗi; vi c chọn biện pháp phòng ngừa tận gốc là triệt nguồn sinh sản của muỗi tỉ lệ các bà mẹ biết vẫn còn thấp - Có sự liên quan giữa kiến thức, thái độ với hành vi phòng chống SXH; giữa tuổi, trình độ văn hoá và nghề nghiệp với sự hiểu biết về phòng chống SXH Qua nghiên cứu này, chúng tôi muốn nói lên rằng: hiểu biết của cộng đồng, nhất là của các bà mẹ về bệnh SXH là vấn đề quyết định đến bệnh tật... Trên 50% bà mẹ ở nhóm tuổi 35 – 45 có hiểu biết tốt về SXH - Có sự liên quan giữa kiến thức và thái độ, hành vi phòng chống SXH Kết quả này phù hợp với lý thuyết về mô hình niềm tin sức khoẻ của Becker và Hubbley Điều này cho chúng ta khẳng định phòng chống SXH dựa vào cộng đồng luôn luôn bắt đầu với công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ nhằm thay đổi nhận thức và thái độ của cộng đồng về nguyên... đổi, do nóng trong người - Hiểu biết về muỗi gây bệnh: 92% bà mẹ biết là do muỗi vằn, chích vào ban ngày (87%), muỗi vằn cái là thủ phạm truyền bệnh (88%), nơi đẻ trứng chủ yếu là ở các vật dụng chứa nước (86%) Đây là kiến thức hiểu biết tốt của các bà mẹ Một công trình nghiên cứu về hiểu biết của người dân về SXH năm 1998, cho kết quả là hiểu biết đúng về muỗi gây bệnh chỉ chiếm từ 60 – 65% Tuy nhiên... đặc điểm dân số- xã hội với hành vi phòng chống SXH Hành vi P Đặc điểm Tốt Kém 52 40 Tuổi < < 35t 0,05 35 – 200 56 45t 25 27 92 87 > 45t Làm ruộng vườn + buôn bán Nghề < - nghiệp 0,05 72 79 50 Nội trợ 20 + khác Công nhân vi n Mù 56 49 chữ, cấp I Văn < hoá 0,05 Cấp II, 179 III 120 & ĐH Bảng 9: Mối liên quan giữa kiến thức, thái độ và hành vi: Hành vi P Kém Tốt % 56 264 % Kiến - X2= thức Tốt (14%) (66%)... khoảng 10% người dân hiểu chưa đúng về tác nhân gây bệnh, cần phải được tăng cường giáo dục sức khoẻ - Hiểu biết về những dấu hiệu của bệnh SXH: 90% bà mẹ đã biết cảnh giác với bệnh SXH khi trẻ sốt cao trên 2 ngày, 70% biết SXH có chấm xuất huyết dưới da Tuy nhiên, các dấu hiệu bệnh nặng như: bứt rứt, vật vã, lừ đừ (66%); đau bụng, tay chân lạnh, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa… chỉ chiếm khoảng 50%... 1998, thì kiến thức về các dấu hiệu nặng có tăng lên (1998 tỉ lệ này khoảng 5 – 15%) Do đó, trong truyền thông giáo dục sức khoẻ cần nhấn mạnh các dấu hiệu báo động bệnh SXH nặng để người dân có thể đem con mình đến cơ sở y tế kịp thời - 98% bà mẹ biết rằng SXH là 1 bệnh nguy hiểm và 88,5% bà mẹ biết bệnh trở nặng vào các ngày 3, 4, 5, 6 - Xử trí tại nhà: 92% bà mẹ biết dùng thuốc hạ nhiệt khi trẻ sốt, ... vấn đề quyết định đến bệnh tật và sự sống còn của con mình Có nhiều yếu tố tác động đến sự hiểu biết của các bà mẹ Để làm giảm tỉ lệ bệnh và tử vong, cộng đồng cần phải biết triệu chứng của bệnh SXH Để phòng chống bệnh có hiệu quả, cộng đồng cần phải biết các biện pháp làm giảm nguồn muỗi và cách thực hiện các biện pháp đó như thế nào Hãy làm trước những vi c nằm trong tầm tay chúng ta và đem lại nhiều... trò của y tế tư nhân cũng quan trọng trong điều trị và theo dõi ban đầu về SXH - Các biện pháp phòng bệnh: 89% bà mẹ biết rằng cần phải phun thuốc diệt muỗi, 59% thích dùng nhang xua đuổi muỗi, 49% đập muỗi để phòng bệnh, có 60% cho rằng cần diệt lăng quăng và chỉ có 36% biết loại bỏ nơi đẻ của muỗi như dọn dẹp các lon, vật chứa nước…Cần cho bà mẹ hiểu là muốn giải quyết tận gốc muỗi vằn truyền bệnh. .. thức và thái độ của cộng đồng về nguyên nhân, triệu chứng, cách xử trí và phòng ngừa SXH KẾT LUẬN - Đa số bà mẹ biết về nguyên nhân gây bệnh SXH, hiểu biết về muỗi vằn gây bệnh, biết cảnh giác khi trẻ bị sốt trên 2 ngày, nhưng các dấu hiệu trở nặng của bệnh SXH vẫn còn biết ít Trong chăm sóc sức khoẻ tại nhà khi trẻ sốt, đa số đã biết thực hành đúng - Cơ sở người dân tìm đến đầu tiên chủ yếu là trạm . KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TÓM TẮT Kiến thức, thái độ, thực hành đúng của các bà mẹ về phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue. giá kiến thức, thái độ, hành vi của các bà mẹ về bệnh SXH. - Xác định mối liên quan giữa các yếu tố: đặc điểm dân số - xã hội, kiến thức, thái độ, hành vi phòng chống SXH. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG. SXH trong cộng đồng: Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của các bà mẹ về bệnh SXH; xác định mối liên quan giữa kiến thức đúng với hành vi đúng. Đối tượng và phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx

Từ khóa liên quan