Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển ppsx

27 876 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

www.themegallery.com  Đề tài: Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển. www.themegallery.com PH N I: M UẦ Ở ĐẦ PH N I: M UẦ Ở ĐẦ Tính cấp thiết của đề tài I Mục tiêu nghiên cứu II Phương pháp nghiên cứu III Cơ sở lý luận IV www.themegallery.com PHẦN II:NỘI DUNG PHẦN II:NỘI DUNG I.Ngân hàng trung ương Việt Nam I.Ngân hàng trung ương Việt Nam II.Phân biệt ngân hàng trung ương Việt Nam II.Phân biệt ngân hàng trung ương Việt Nam với một số mô hình tổ chức ở các quốc gia với một số mô hình tổ chức ở các quốc gia phát triển phát triển III.Giải pháp cho ngân hàng trung ương Việt III.Giải pháp cho ngân hàng trung ương Việt Nam Nam www.themegallery.com I I – Ngân Hàng Trung ương – Ngân Hàng Trung ương  1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương 1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương  1.1 1.1 , , Khái niệm và Khái niệm và đ đ ặc điểm của ặc điểm của N N gân hàng gân hàng Trung ương Trung ương  a, Khái niệm a, Khái niệm : : - Là ngân hàng phát hành tiền Là ngân hàng phát hành tiền - Là cơ quản lý và và kiểm soát tiền tệ ngân Là cơ quản lý và và kiểm soát tiền tệ ngân hàng hàng - Bộ máy tài chính tổng hợp Bộ máy tài chính tổng hợp www.themegallery.com  b, Đặc điểm b, Đặc điểm - Không giao dịch với công chúng, chỉ giao dịch Không giao dịch với công chúng, chỉ giao dịch với các tổ chức tín dụng với các tổ chức tín dụng - Chức năng quản lý:Biện pháp hành chính, các Chức năng quản lý:Biện pháp hành chính, các nghiệp vụ mang tính chất kinh doanh, không nghiệp vụ mang tính chất kinh doanh, không nhằm mục đích sinh lợi nhuận nhằm mục đích sinh lợi nhuận - Mục đích:Cung ứng,điều hòa lưu thông tiền Mục đích:Cung ứng,điều hòa lưu thông tiền tệ,kiểm soát lạm phát ổn định lưu thông tiền tệ tệ,kiểm soát lạm phát ổn định lưu thông tiền tệ - - Định chế hỗn hợp:quản lý hành chính và doanh Định chế hỗn hợp:quản lý hành chính và doanh nghiệp nghiệp www.themegallery.com  1.2.Khái quát quá trình ra đời của Ngân hàng 1.2.Khái quát quá trình ra đời của Ngân hàng Trung ương Trung ương ٭ ٭ Quá trình ra đời của ngân hàng trên thế giới Quá trình ra đời của ngân hàng trên thế giới - Ra đời chính thức ở Châu âu vào cuối thế kỷ XVII Ra đời chính thức ở Châu âu vào cuối thế kỷ XVII - Khoảng 500 năm trước các giấy tờ cam kết thanh Khoảng 500 năm trước các giấy tờ cam kết thanh toán chấp nhận rộng rãi =>nền tảng cơ bản cho hệ toán chấp nhận rộng rãi =>nền tảng cơ bản cho hệ thống ngân hàng hiện tại thống ngân hàng hiện tại - Ngân hàng trung ương đầu tiên là Thụy Ngân hàng trung ương đầu tiên là Thụy Điển(1668),Anh(1694),Mỹ(1913),TQ(1979). Điển(1668),Anh(1694),Mỹ(1913),TQ(1979). www.themegallery.com ٭ ٭ Quá trình ra đời của ngân hàng Trung ương Quá trình ra đời của ngân hàng Trung ương Việt Nam Việt Nam - Trước 1945:Ngân hàng Đông Dương là ngân Trước 1945:Ngân hàng Đông Dương là ngân hàng phát hành độc quyền hàng phát hành độc quyền - Ngày 6/5/1951:Thành lập ngân hàng Quốc gia Ngày 6/5/1951:Thành lập ngân hàng Quốc gia Việt Nam Việt Nam - Tháng 1/1960:Đổi tên thành Ngân hàng nhà Tháng 1/1960:Đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho tới nay nước Việt Nam cho tới nay www.themegallery.com Mô hình NHTW trực thuộc Chính phủ Mô hình NHTW trực thuộc Chính phủ 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHTW 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHTW CHÍNH PHỦ HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Chủ tịch Hội đồng chính sách tiền tệ Các thành viên Thống đốc Ngân hàng Trung ương NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG www.themegallery.com Mô hình NHTW độc lập Chính phủ Mô hình NHTW độc lập Chính phủ CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI Chính sách tiền tệ, sử dụng các công cụ: - Tái chiết khấu - Hoạt động thị trường mở - Dự trữ bắt buộc Pháp luật, biện pháp hành chính: - Ngân sách - Khu vực kinh tế công cộng - Trợ cấp, bảo hiểm NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Mục tiêu: - Duy trì mức giá cả ổn định - Tăng trưởng kinh tế - Tạo công ăn việc làm www.themegallery.com 10 Mô hình tổ chức của NHNN Việt Nam Mô hình tổ chức của NHNN Việt Nam 64 chi nhánh Tỉnh, Thành phố Vụ Chính sách tiền tệ Vụ Chiến lược phát triển Vụ Quản lý ngoại hối Vụ Quan hệ quốc tế Vụ Tài chính - Kế toán Vụ Tín dụng Sở Giao dịch Ban quản lý dự án Văn phòng Vụ Tổ chức CB và Đào tạo Vụ NV phát hành và kho quỹ Cục Quản trị Học viện Ngân hàng Đại học Ngân hàng TP HCM Cục Công nghệ tin học NH Thời báo Ngân hàng Tạp chí Ngân hàng Trung tâm tuyên truyền báo chí Trung tâm thông tin tín dụng Thanh tra ngân hàng Vụ Tổng kiểm soát Vụ Pháp chế Vụ các ngân hàng Vụ các TC tín dụng hợp tác Các DN trực thuộc NHNN KHỐI CHÍNH SÁCH KHỐI NGHIỆP VỤ KHỐI QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH KHỐI THANH TRA KIỂM SOÁT BAN LÃNH ĐẠO [...]... số tiền tệ/Cứu cánh cho vay cuối cùng Nghiệp vụ thị trường mở Mua lại giấy tờ có giá Bán các giấy tờ có giá Cơ số tiền tệ Hạn mức tín dụng Tăng hạn mức tín dụng Giảm hạn mức tín dụng Lượng tiền cung ứng Khung lãi suất/lãi suất cơ bản Tăng Giảm Lượng tiền cung ứng www.themegallery.com II .Phân biệt mô hình NHTW Việt Nam với 1 số mô hình tổ chức ở các quốc gia phát triển -Ở hầu hết các quốc gia phát triển. .. giám sát của: hội đồng ngân hàng và hội đồng quản trị -Mô hình: độc lập với chính phủ=>giúp quản lý chặt chẽ và tốt hơn www.themegallery.com 3 .Ngân hàng Anh -Là mô hình NHQG đầu tiên tại Venice TK XVII -Đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ quốc gia  -Ngân hàng trung ương thuộc sở hữu tư nhân mục tiêu:kiểm soát cung tiền,điều khiển van tín dụng tiền tệ www.themegallery.com 4.Nhật Bản -Là ngân hàng cổ...3 Chức năng của ngân hàng TW 3.1 Phát hành và điều tiết lưu thông tiền tệ - Giữ độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng và tiền kim loại - Tham gia và kiểm soát chặt chẽ việc tạo tiền chuyển khoản của NHTM và TCTD www.themegallery.com Tốc độ tăng trưởng GDP Tốc độ tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam từ 1984 đến 2008 www.themegallery.com 3.2 Ngân hàng của các ngân hàng - Quản lý tài... Quản lý tài khoản nhận tiền gửi của NHTM ,tổ chức tín dụng - Cho vay đối với các NHTM và TCTD - Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt - Quản lý,kiểm soát hoạt động đối với NHTM và TCTD www.themegallery.com 3.3 Ngân hàng nhà nước - NHTW thuộc sở hữu của Nhà nước - Xd và thực thi CS tiền tệ quốc gia - Mở tài khoản,giao dịch với kho bạc NN - T/c thanh toán giữa kho bạc với các NH - Cung cấp tín dụng và... Thay mặt chính phủ làm đại diện tại các tổ chức tài chính tiền tệ QT www.themegallery.com 4.Vai trò của ngân hàng trung ương Điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông Thiết lập và điều chính cơ cấu nền kinh tế Ổn định sức mua của đồng tiền quốc gia Chỉ huy đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng 5.Chính sách tiền tệ a.Khái niệm -Là hệ thống quan điểm,chủ trương,biện pháp của nhà nước =>điều chỉnh hoạt động... nhà nước còn lại là sở hữu tư nhân -Cơ quan quản trị ngân hàng: Hội đồng chính sách có 7 tv do chính phủ bổ nhiệm Mục tiêu:theo mục tiêu của quốc gia Mô hình: Độc lập với chính phủ www.themegallery.com 5 .Trung quốc -thành lập 1948 trên cơ sở hợp nhất các ngân hàng khác -Trực thuộc quốc vụ viện vốn do nhà nước cấp và thuộc sở hữu nhà nước -Độc lập với chính phủ trong hoạch định và thực thi CSTT -Mục... đẩy tăng trưởng kinh tế www.themegallery.com III.Giải pháp cho ngân hàng trung ương Việt Nam -Phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa CSTT và CSTK -Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư,cải cách doanh nghiệp nhà nước  -Tổ chức đăng kí giao dịch và xử lý, giải quyết các yêu cầu của NHTM -Đa dạng hóa hơn nữa các giao dịch trên thị trường mở, giao dịch tái cấp vốn www.themegallery.com LOGO ... Điển,Thụy sỹ thì mô hình tổ chức là độc lập với chính phủ -Ở Việt Nam thì theo mô hình trực thuộc với chính phủ www.themegallery.com 1.Thụy Điển -Lịch sử lâu đời trên TG,hay gọi là Risksbank -Có hai hệ thống thanh toán:giá trị cao và thanh toán bù trừ -Mô hình độc lập với CPhủ(NHTW có toàn quyền qđ việc xây dựng và thực hiện CSTT) +,ưu điểm:đảm bảo được sự độc lập hoàn toàn khỏi áp lực của CP khi điều... nền kinh tế lạm phát cao=>thắt chặt tiền tệ Nếu nền kinh tế đang suy thoái =>mở rộng chính sách tiền tệ c,Công cụ www.themegallery.com Nghiệp vụ thị trường mở Công cụ tái chiết khấu Hạn mức tín dụng Quản lý lãi suất của NHTM CSTT Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Tỷ giá hối đoái www.themegallery.com Các công cụ chính sách tiền tệ Công cụ Mở rộng Thắt chặt Tác động Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Giảm Tăng Số nhân tiền tệ . ương Việt Nam II .Phân biệt ngân hàng trung ương Việt Nam với một số mô hình tổ chức ở các quốc gia với một số mô hình tổ chức ở các quốc gia phát triển phát triển III.Giải pháp cho ngân hàng. ứng www.themegallery.com II .Phân biệt mô hình NHTW Việt Nam với 1 số II .Phân biệt mô hình NHTW Việt Nam với 1 số mô hình tổ chức ở các quốc gia phát triển mô hình tổ chức ở các quốc gia phát triển -Ở hầu hết các quốc. hàng trung ương Việt III.Giải pháp cho ngân hàng trung ương Việt Nam Nam www.themegallery.com I I – Ngân Hàng Trung ương – Ngân Hàng Trung ương  1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương 1. Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển ppsx, Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển ppsx, Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển ppsx, I – Ngân Hàng Trung ương, MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHTW, Chức năng của ngân hàng TW, Tốc độ tăng trưởng GDP, Vai trò của ngân hàng trung ương, Các công cụ chính sách tiền tệ