QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

32 480 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chương 6. QUẢN TRỊ VỐN TRONG DN 6.1. Khái niệm, vai trò và phân loại vốn kinh doanh trong DN 6.2. Quản trị vốn cố định 6.3. Quản trị vốn lưu động 1 6.1. Khái niệm, vai trò và phân loại VKD 6.1.1. Khái niệm • Vốn là một phạm trù kinh tế. Vốn là biểu hiện bằng tiền của tất cả giá trị tài sản được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là giá trị ứng ra ban đầu cho các quá trình sản xuất tiếp theo của doanh nghiệp nhằm mục tiêu sinh lời. 2 6.1. Khái niệm, vai trò và phân loại VKD 6.1.2. Vai trò của VKD • Vốn là điều kiện tiền đề của quá trình sản xuất kinh doanh • Vốn quyết định sự ổn định và liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh • Vốn góp phần đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp 3 6.1. Khái niệm, vai trò và phân loại VKD 6.1.3. Phân loại VKD trong DN • Theo nguồn hình thành – Nguồn vốn chủ sở hữu – Nợ phải trả • Theo thời hạn luân chuyển – Vốn ngắn hạn – Vốn trung hạn – Vốn dài hạn 4 6.1. Khái niệm, vai trò và phân loại VKD 6.1.3. Phân loại vốn kinh doanh trong DN • Theo quá trình – Vốn trong sản xuất – Vốn trong lưu thông – Vốn trong phân phối • Theo phạm vi huy động – Bên trong DN – Bên ngoài DN 5 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 6 6.2. Quản trị vốn cố định 6.2.1. Khái niệm Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về tài sản cố định. TSCĐ không thay đổi hình thái vật chất ban đầu trong quá trình sản xuất, giá trị của TSCĐ luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. 7 6.2. Quản trị vốn cố định 6.2.2. Phân loại tài sản cố định • Dựa vào hình thái của TSCĐ – Tài sản hữu hình – Tài sản cố định vô hình: quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, giấy phép, phần mềm… • Dựa vào mục đích sử dụng của TSCĐ – TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh – TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng – TSCĐ chờ xử lý – TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất hộ nhà nước 8 6.2. Quản trị vốn cố định 6.2.2. Phân loại tài sản cố định • Dựa vào hình thức sở hữu của TSCĐ – TSCĐ tự có – TSCĐ đi thuê • Dựa vào nguồn vốn hình thành – TSCĐ hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu – TSCĐ hình thành từ các khoản nợ phải trả 9 6.2. Quản trị vốn cố định 6.2.3. Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ • KN hao mòn là phần giá trị và giá trị SD của TSCĐ bị mất đi khi SD – Hao mòn hữu hình – Hao mòn vô hình • KN khấu hao TSCĐ là chuyển phần giá trị hao mòn của TSCĐ trong kỳ SXDK vào giá trị SP, để khi SP và dịch vụ của DN được tiêu thụ thì phần giá trị hao mòn được hoàn lại để tái đầu tư tài sản cố định. 10 [...].. .6. 2 Quản trị vốn cố định 6. 2.4 Các phương pháp khấu hao TSCĐ • Nguyên giá TSCĐ Gn = NGB – D + C1 Trong đó: NGB: là giá mua ghi trên hoá đơn D : Chiết khấu khi mua TSCĐ C1: Chi phí vận chuyển lắp đặt và chạy thử lần đầu 11 6. 2 Quản trị vốn cố định 6. 2.4 Các phương pháp khấu hao TSCĐ (tiếp…) • Phương pháp khấu hao đường thẳng 12 6. 2 Quản trị vốn cố định 6. 2.4 Các phương pháp khấu... phẩm 30 6. 3 Quản trị vốn lưu động 6. 3 .6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ • VLĐ trong sản xuất (tiếp…) - Lập ngân sách SX gồm KH sản lượng SX, KH chi phí SX nguyên vật liệu, chi phí nhân công… - Tiết kiệm chi phí SX nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp… - Xây dựng mô hình lập kế hoạch SX hiệu quả, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ SX - Nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhà quản trị và... tay nghề của công nhân 31 6. 3 Quản trị vốn lưu động 6. 3 .6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ • VLĐ trong lưu thông - XD mô hình dự báo tiêu thụ SP hiệu quả - Lập ngân sách bán hàng bao gồm doanh thu, các khoản tiền thu được va các khoản chi phí bán hàng - Tập trung cho công tác bán hàng và mở rộng thị trường,… - Nâng cao chất lượng và mẫu mã SP để đẩy mạnh tiêu thụ SP - XD chính sách tín dụng... khấu hao cho từng năm 14 6. 2 Quản trị vốn cố định 6. 2.4 Các phương pháp khấu hao TSCĐ (tiếp…) • Phương pháp khấu hao số dư giảm dần Mức khấu hao ở năm n = Tỷ lệ khấu hao x Giá trị còn lại của TSCĐ ở năm n Trong đó: Tỷ lệ khấu hao = Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng x 2 15 6. 2 Quản trị vốn cố định 6. 2.5 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSCĐ a) Hiệu quả sử dụng TSCĐ Doanh thu thuần Hiệu quả... gian làm việc của công trình, máy móc, thiết bị - Thực hiện kiểm kê định kỳ và khấu hao TSCĐ đầy đủ 6. 3 Quản trị vốn lưu động 6. 3.1 Khái niệm Vốn lưu động của doanh nghiệp là số tiền ứng trước về tài sản lưu động và lưu thông nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên liên tục Vốn lưu động luân chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần, tuần hoàn liên tục và... động (T) Chi phí sản xuất x bình quân một ngày (Csx) 26 6.3 Quản trị vốn lưu động 6. 3.4 Các nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu vốn lưu động • Nguồn vốn nội bộ của DN – Nguồn vốn từ lợi nhuận – Nguồn vốn khác: khoản phải trả chưa đến kỳ thanh toán,… • Nguồn vốn bên ngoài – Huy động bằng phát hành cổ phiếu – Huy động bằng tín dụng 27 6. 3 Quản trị vốn lưu động 6. 3.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động • Số... vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất 19 6. 3 Quản trị vốn lưu động 6. 3.2 Phân loại tài sản lưu động • Dựa vào hình thái của tài sản lưu động – Vật tư hàng hoá – Dưới dạng tiền tệ • Dựa vào nguồn hình thành – Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn vay • Theo thời gian huy động và sử dụng vốn – Nguồn vốn thường xuyên – Nguồn vốn tạm thời 20 6. 3 Quản trị vốn lưu động 6. 3.3 Xác định nhu cầu vốn lưu động a) Vai... thay thế… 17 6. 2 Quản trị vốn cố định • 6. 2.7 Biện pháp chủ yếu để sử dụng hợp lý VCĐ - Đầu tư và trang bị TSCĐ đồng bộ, tập trung dứt điểm, ưu tiên cho ngành SX chính và các khâu SX chủ yếu - Trong đầu tư XDCB phải điều tra, quy hoạch, thiết kế đầy đủ để không gây lãng phí VCBB - Rút ngắn thời gian thi công, xây dựng lắp đặt nhanh chóng đưa máy móc, công trình vào hoạt động để thu hồi vốn SX - Khai thác... suất lợi nhuận trên TSCĐ Tỷ suất lợi nhuận trên TSCĐ Lợi nhuận ròng = x 100 Tài sản cố đinh c) Hàm lượng TSCĐ Tài sản cố định Hàm lượng tài sản cố định = Doanh thu thuần 16 6.2 Quản trị vốn cố định 6. 2 .6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ • Thẩm định kỹ thuật để mua với giá hợp lý, có công suất phù hợp với quy mô DN Thanh lý máy móc không cần dùng • Đẩy nhanh tiến độ... (tiếp…) • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động Tỷ suất lợi nhuận của vốn lưu động Mức đảm nhận của vốn lưu động Lợi nhuận ròng = - x 100 Vốn lưu động bình quân = Vốn lưu động bình quân Doanh thu thuần 29 6. 3 Quản trị vốn lưu động 6. 3 .6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ • VLĐ trong sản xuất – Giảm chi phí đầu vào của NVL, vốn vay, lao động – XD kế hoạch sử dụng đúng . Chương 6. QUẢN TRỊ VỐN TRONG DN 6. 1. Khái niệm, vai trò và phân loại vốn kinh doanh trong DN 6. 2. Quản trị vốn cố định 6. 3. Quản trị vốn lưu động 1 6. 1. Khái niệm, vai. đặt và chạy thử lần đầu 11 6. 2. Quản trị vốn cố định 6. 2.4. Các phương pháp khấu hao TSCĐ (tiếp…) • Phương pháp khấu hao đường thẳng 12 6. 2. Quản trị vốn cố định 6. 2.4. Các phương pháp khấu. hoạch sửa chữa, dự trữ phụ tùng thay thế… 17 6. 2. Quản trị vốn cố định 6. 2. Quản trị vốn cố định • 6. 2.7. Biện pháp chủ yếu để sử dụng hợp lý VCĐ - Đầu tư và trang bị TSCĐ đồng bộ, tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot, Chương 6. QUẢN TRỊ VỐN TRONG DN, Phân loại vốn theo nguồn hình thành, Phương pháp dựa vào chu kỳ vận động của VLĐ (tiếp)

Từ khóa liên quan