QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 8 doc

49 649 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chương 8 . Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN Chương 8 Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN Chương 8. Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN 8.1. Khái niệm và các phương pháp phân loại chi phí 8.2. Dự toán chi phí SX của DN 8.3. Tổng quan về giá thành SP 8.4. Hạch toán giá thành SP 8.1. Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8.1.1 Khái niệm: • Quản trị chi phí: là tính toán hướng nội, nó mô tả đường vận động các nhân tố sản xuất trong quá trình kết hợp chúng và giới hạn ở việc tính toán mọi hao phí nhằm tạo ra và thực hiện các kết quả của doanh nghiệp (chi phí kinh doanh). • Chi phí sản xuất: là toàn bộ các khoản hao phí vật chất được tính bằng tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, luôn vận động và gắn liền với ngành nghề sản xuất, qui trình sản xuất. • Đặc trưng của chi phí kinh doanh – Chi phí kinh doanh phải là sự hao phí vật phẩm và dịch vụ phải liên quan đến kết quả  những hao phí nào liên quan đến mục tiêu tạo ra và thực hiện kết quả hoặc duy trì năng lực sản xuất cần thiết của DN mới nằm trong khái niệm chi phí kinh doanh. – Những hao phí vật phẩm liên quan đến kết quả của doanh nghiệp phải được đo bằng đơn vị tiền tệ. • Quản trị chi phí là lĩnh vực tính toán độc lập nhưng cùng một lĩnh vực tính toán trong DN với kế toán tài chính, trong đó quản trị chi phí kinh doanh sử dụng tài liệu cơ sở của kế toán tài chính 8.1. Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí Phân biệt hạch toán chi phí và quản trị chi phí Tiến hành thường xuyên (hàng tháng) Tiến hành theo quy định trong kỳ hạch toán Quan tâm đến các chi phí kinh tế, gồm cả chi phí thực chi và chi phí cơ hội Tập trung chủ yếu vào chi phí thực chi Phải ghi chép các số liệu một cách chi tiết theo quá trình chuyển hóa từ nguồn lực thành kết quả theo cấu trúc hoạt động của DN Chỉ tập hợp các số liệu liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Quản trị chi phí theo nguyên tắc tự do, không bắt buộc Quá trình hạch toán theo quy định bắt buộc của Nhà nước Quản trị chi phíHạch toán chi phí 8.1. Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí • Phân biệt chi phí kinh doanh với các chi ra: Chi ra là “mọi khoản tiền đã trả của DN” Mô tả hành động “phải bỏ tiền ra” dưới mọi hình thức nhằm một mục đích nào đó. Theo khái niệm, chi ra là sự giảm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tăng tổn thất dưới các dạng nợ, vay ngắn hạn, giảm nợ của người khác… 8.1. Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8.1.2. Phân biệt chi phí • Theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế của chi phí ) • Theo khoản mục chi phí • Theo nguồn chi phí • Theo hình thức tính chi phí vào kết quả • Theo mối quan hệ với thay đổi số lượng sản phẩm Lưu ý: Chi phí phát sinh trong một thời kỳ hoạt động của DN là một giá trị duy nhất. Các cách tiếp cận khác nhau sẽ cho các loại chi phí khác nhau, nhưng tổng chi phí theo mỗi cách phân loại thì như nhau và bằng với chi phí phát sinh trong thời kỳ. 8.1. Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8.1.2. Phân biệt chi phí • Theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế của chi phí ) – Chi phí nguyên vật liệu – Chi phí nhân công – Chi phí khấu hao TSCĐ – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Chi phí bằng tiền khác 8.1. Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8.1.2. Phân loại chi phí • Theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế của chi phí ) bao gồm: – Chi phí nguyên vật liệu là toàn bộ các chi phí phát sinh để mua sắm các đối tượng lao động cần thiết cho sản xuất trong kỳ xem xét. – Chi phí nhân công là các chi phí liên quan đến nguồn lực lao động mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ xem xét bao gồm lương và các khoản kèm theo lương (thưởng, bảo hiểm…) – Chi phí khấu hao TSCĐ là khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng các TSCĐ của doanh nghiệp trong kỳ xem xét. Khấu hao TSCĐ được khấu trừ khỏi thu nhập của doanh nghiệp trước khi tính thuế thu nhập, nhưng không phải là khoản thực chi của doanh nghiệp và được xem như một thành phần tạo ra tích lũy cho doanh nghiệp. 8.1. Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí [...]... phí thay đổi theo sản lượng sản xuất và tiêu thụ của DN gọi là chi phí biến đổi ( biến phí) 8. 2 Dự toán chi phí sản xuất của DN • 8. 2.1 Nội dung và tác dụng của dự toán CPSX • 8. 2.2 Phương pháp lập dự toán CPSX của DN • 8. 2.3 Những biện pháp phấn đấu giảm dự toán CPSX của DN 8. 2 Dự toán chi phí sản xuất của DN 8. 2.1 Khái niệm và tác dụng của lập dự toán chi phí SX của DN • Khái niệm: dự toán chi phí... để chế biến một lượng nguyên liệu nhất định thành thành phẩm 8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1.2 Phân loại chi phí • Theo hình thức tính chi phí vào kết quả – Chi phí trực tiếp: chi phí trực tiếp là những chi phí phát sinh một cách riêng biệt cho một hoạt động cụ thể của doanh nghiệp (một sản phẩm, một dịch vụ) : chi phí nguyên liệu trực.. .8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1.2 Phân loại chi phí • Theo yếu tố chi phí (tiếp theo) – Chi phí dịch vụ mua ngoài bao gồm các khoản thnah toán cho các yếu tố mua ngoài mà doanh nghiệp thực hiện như : chi phí nhiên liệu, năng lượng, thuê ngoài sửa chữa, kiểm toán… – Chi phí bằng tiền khác bao gồm các khoản thuế, lệ phí phải nộp, chi phí họat động tài chính, họat động bất thường… 8. 1... loại chi phí 8. 1.2 Phân loại chi phí • Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí – Chi phí quản lý DN: • Chi phí nhân viên quản lý: tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca của ban giám đốc và nhân viên, BHXH, BHYT, CPCĐ,… • Chi phí vật liệu phục vụ cho công tác quản lý • Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ cho công tác quản lý • Chi phí khấu hao TSCĐ chung cho toàn DN: văn phòng làm việc, vật kiến trúc, phương... dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý: điện, nước, điện thoại, thuê văn phòng,… • Chi phí bằng tiền khác: tiếp khách, hội nghị, công tác phí… 8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1.2 Phân loại chi phí • Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí – Chi phí bán hàng • Chi phí nhân viên bán hàng • Chi phí vật liệu bao bì phục vụ đóng gói SP, bảo quản SP, nhiên liệu phục vụ vận chuyển... họat động tài chính, họat động bất thường… 8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1.2 Phân loại chi phí • Theo khoản mục chi phí – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – Chi phí nhân công trực tiếp – Chi phí sản xuất chung – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý 8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1.2 Phân loại chi phí • Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí – Chi phí nguyên vật liệu... phát sinh và mất đi cùng với sự phát sinh và mất đi của một hoạt động SXKD cụ thể (ví dụ: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí quản trị DN ) Mối quan hệ của chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp với đối tượng chi phí 8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1.2 Phân loại chi phí • Theo mối liên quan đến sự thay đổi của sản lượng – Chi phí cố định: Các chi phí không thay đổi theo sản lượng... hay dịch vụ 8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1.2 Phân loại chi phí • Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí – Chi phí SX chung: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu và dụng cụ SX dùng cho các phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền dùng ở phân xưởng 8. 1 Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí 8. 1.2 Phân loại... thường được lập cho thời kỳ một năm và phải trùng với năm tài chính để có thể so sánh với các kết quả thực tế 8. 2.2 Nội dung và phương pháp lập dự toán chi phí SX của DN Sơ đồ Quá trình lập dự toán 8. 2.2 Nội dung và phương pháp lập dự toán chi phí SX của DN • Khâu kế hoạch: Nhân viên kế toán quản trị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin của các kỳ trước Các số liệu, thông tin trong quá khứ sẽ được kết hợp... số liệu dự toán Các chênh lệch sẽ được nhân viên kế toán quản trị tính toán và ghi nhận Các nổ lực hiệu chỉnh sẽ được thực hiện nhằm hướng theo các mục tiêu của dự toán Đồng thời, các chênh lệch này được sử dụng để xem lại và cập nhật hóa dự toán 8. 2.2 Nội dung và phương pháp lập dự toán chi phí SX của DN Trình tự và phương pháp lập dự toán 8. 2.2 Nội dung và phương pháp lập dự toán chi phí SX của . Chương 8 . Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN Chương 8 Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN Chương 8. Quản trị chi phí sản xuất. xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Quản trị chi phí theo nguyên tắc tự do, không bắt buộc Quá trình hạch toán theo quy định bắt buộc của Nhà nước Quản trị chi phíHạch toán chi phí 8. 1. Khái. thu nhập của doanh nghiệp trước khi tính thuế thu nhập, nhưng không phải là khoản thực chi của doanh nghiệp và được xem như một thành phần tạo ra tích lũy cho doanh nghiệp. 8. 1. Khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 8 doc, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 8 doc, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 8 doc, Chương 8. Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN, Phân biệt hạch toán chi phí và quản trị chi phí, Mối quan hệ của chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp với đối tượng chi phí, Bài tập Tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của 1 DN như sau, b. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan