NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ pot

18 413 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chƣơng 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ Câu 1: Ai là cha đẻ của phƣơng pháp Quản trị Khoa học? A. Peter Drucker B. Haroll Koontz C. Taylor D. Fayol Câu 2: Tìm ra cách làm thế nào để tăng năng suất là đặc trƣng của trƣờng phái quản trị nào? A. Quản trị bằng phương pháp khoa học B. Quản trị bằng phương pháp hành chính C. Quản trị sản xuất và tác nghiệp D. Quản trị hành vi Câu 3. Ai là ngƣời đầu tiên đƣa ra các chức năng của quản trị? A. Taylor B. Fayol C. Koontz D. Drucker Câu 4: Trƣờng phái tâm lí xã hội đƣợc xây dựng trên cơ sở: A. Những nghiên cứu ở nhà máy Halthorne B. Phân tích quan hệ giữa con người với con người C. Quan điểm hành vi học D. Cả 3 phương án trên Câu 5: Phƣơng pháp cây gậy và củ cà rốt đúng với tƣ tƣởng quản trị của ai? A. Fayol B. Mayo C. Maslow D. Mc Gregor Câu 6: Không quan tâm đến con ngƣời là nhƣợc điểm lớn nhất của tƣ tƣởng quản trị nào? A. Phương pháp quản trị bằng khoa học B. Phương pháp quản trị hành chính C. Phương pháp quản trị con người D. Phương pháp quản trị định lượng Câu 7: Phƣơng pháp quản trị nào phù hợp với những quyết định quản trị sáng tạo? A. Quản trị hành chính B. Quản trị hành vi C. Quản trị định lượng D. Quản trị tiến trình Câu 8: Coi quản trị là 1 nghề là tƣ tƣởng của ai? A. Taylor B. Fayol C. Maslow D. Koontz Câu 9: Quan điểm của Haroll Koontz về quản trị là: A. Quản trị là quản trị con người B. Quản trị là sự hợp nhất của các quan điểm trước đó C. Quản trị là 1 tiến trình D. Cả 3 phương án trên Câu 10: Luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân viên, khuyến khích nhân viên báo cáo mọi vấn đề là tƣ tƣởng của lí thuyết quản trị: A. Quản trị hệ thống B. Quản trị theo tiến trình C. Lý thuyết Z D. Kaizen Câu 11: Quản trị là việc: A. Đạt mục tiêu nhờ sự nỗ lực của bản thân nhà quản trị B. Đạt mục tiêu nhờ sự nỗ lực của các nhà quản trị ở các cấp quản trị C. Đạt mục tiêu nhờ sự nỗ lực của các người khác D. Tất cả các phương án trên. Câu 12: Nhà quản trị không thể tự mình làm tất cả công việc của tổ chức, do : A. Họ không đủ năng lực để làm tất cả mọi công việc B. Họ không đủ thời gian để làm C. Phần lớn các công việc cần sự nỗ lực của nhiều người D. Nhà quản trị không muốn tự mình làm tất cả các công việc của tổ chức. Chƣơng 2. NHÀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ DOANH NGHIỆP Câu 13: Nhà quản trị là ngƣời A. Bỏ vốn thành lập doanh nghiệp B. Làm chủ sở hữu C. Trực tiếp quản lý doanh nghiệp D. Làm việc trong bộ máy quản trị. Câu 14: Nhà quản trị có thể đạt đƣợc mục tiêu nhờ A. Làm việc cùng các người khác B. Sự nỗ lực của các người khác C. Tự mình làm mọi việc D. Không có phương án nào nói trên Câu 15: Kỹ năng chuyên môn kỹ thuật cần thiết nhất cho quản trị viên ở cấp quản trị nào? A. Cấp cao B. Cấp cơ sở C. Cả ba cấp quản trị D. Cấp trung gian Câu 16: Kỹ năng tổ chức cần thiết cho quản trị viên ở cấp quản trị nào? A. Cấp cao B. Cấp cơ sở C. Cả ba cấp quản trị D. Cấp trung gian Câu 17: Kỹ năng nhận thức tƣ duy cần thiết nhất cho quản trị viên ở cấp quản trị nào? A. Cấp cao B. Cấp cơ sở C. Cả ba cấp quản trị D. Cấp trung gian Câu 18: Có ngƣời nói Giám đốc một nhà máy cơ khí phải giỏi chuyên môn cơ khí hơn các kỹ sƣ cơ khí ở các bộ phận chuyên môn? A. Đúng B. Không đúng C. Không nhất thiết D. Không phương án nào đúng Câu 19: Một ngƣời bỏ tiền mua cổ phiếu để chia sẻ lợi ích của một Công ty cổ phần, ngƣời đó là: A. Nhà doanh nghiệp B. Nhà đầu tư C. Người đầu cơ D. Không phương án nào đúng Câu 20: Một ngƣời bỏ tiền mua cổ phiếu của một Công ty cổ phần nhằm kiếm lời trên thị trƣờng chứng khoán , ngƣời đó là: A. Nhà doanh nghiệp B. Nhà đầu tư C. Người đầu cơ D. Không phương án nào đúng Câu 21: Tính hƣớng nội là đặc tính nổi trội của ai? A. Nhà doanh nghiệp B. Nhà đầu tư C. Người đầu cơ D. Nhà quản trị Câu 22: Tính hƣớng ngoại là đặc tính ít nổi trội của ai? A. Nhà doanh nghiệp B. Nhà đầu tư C. Người đầu cơ D. Nhà quản trị Câu 23: Nhà doanh nghiệp là ngƣời nào trong các phƣơng án sau? A. Là nhà quản trị B. Là người có tính hướng ngoại C. Là người có tính hướng nội D. Tất cả các phương án trên Câu 24: Nhà quản trị cấp cao ra các quyết định có tính A. Chiến lược B. Chiến thuật C. Tác nghiệp D. Tất cả các phương án trên Câu 25: Nhà quản trị cấp trung gian ra các quyết định có tính A. Chiến lược B. Chiến thuật C. Tác nghiệp D. Tất cả các phương án trên Câu 26: Mục tiêu của nhà doanh nghiệp là: A. Tối đa hoá lợi nhuận B. Tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng C. Giảm chi phí sản xuất D. Không phương án nào nói trên Câu 27: Mục tiêu của nhà quản trị là: A. Tối đa hoá lợi nhuận B. Tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng C. Huy động các nguồn lực để hoàn D. Không phương án nào nói trên thành mục tiêu của tổ chức Chƣơng 3. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Câu 28: Quyết định của tổ chức trả lời các câu hỏi A. Phải làm gì, làm như thế nào B. Ai làm, khi nào làm C. Làm ở đâu, trong bao lâu D. Cả a, b và c Câu 29: Cấp quản trị có quyền ra quyết định A. Cấp cao B. Cấp trung gian C. Cấp cơ sở D. Tất cả các cấp quản trị Câu 30: Quản trị viên cấp nào có quyền ra các quyết định chiến lƣợc trong tổ chức? A. Cấp cao B. Cấp trung gian C. Cấp cơ sở D. Tất cả các cấp quản trị Câu 31: Quyết định có các chức năng nào? A. Định hướng B. Đảm bảo C. Phối hợp và cưỡng bức D. Cả a, b và c Câu 32: Chức năng đảm bảo bao gồm những nội dung gì? A. Đảm bảo về thời gian, về vật chất B. Đảm bảo về con người C. Các điều kiện cần thiết để thực hiện D. Cả a, b và c Câu 33: Thế nào là một quyết định hợp lý? A. Nhận ra đúng vấn đề cần quyết định. B. Nhận ra đúng thời cơ để quyết định. C. Hướng đến các mục tiêu cụ thể D. Có cơ sở khoa học và hiệu quả E. Tất cả các phương án trên Câu 34: Thế nào là quyết định trực giác? A. Dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng các căn cứ cần thiết trước khi ra QĐ. B. Dựa vào cảm giác chủ quan của người ra quyết định B. Dựa vào kinh nghiệm của người ra quyết định D. Dựa vào cảm giác và kinh nghiệm của người ra quyết định Câu 35: Quyết định lý giải là quyết định A. Dựa trên cơ sở khoa học, các luận cứ chắc chắn, thường được một tập thể bàn bạc, thảo luận trước khi người thủ trưởng ra quyết định. B. Dựa trên kinh nghiệm của chủ quan của người ra quyết định C. Xuất phát từ trực giác của người ra quyết định D. Do tập thể bàn bạc, thống nhất quyết định Câu 36: Quyết định lý giải có những ƣu điểm nổi bật gì? A. Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian B. Tính khả thi cao C. Chớp được thời cơ nên có iệu quả kinh tế lớn D. Tất cả các phương án trên Câu 37: Thế nào là quyết định chiến lƣợc A. Quyết định dài hạn có liên quan đến các vấn đề quan trọng của tổ chức B. Quyết định ngắn hạn nhằm giải quyết các công việc có tính sự vụ. C. Do các nhà quản trị cấp cao quyết định D. Không có phương án nào kể trên Câu 38: Các yêu cầu của một quyết định là A. Khách quan và khoa học B. Có tính định hướng và hệ thống, C. Mang tính chất hành chính, cụ thể về thời gian D. Cô đọng, dễ hiểu E. Tất cả các phương án trên Câu 39: Các căn cứ ra quyết định không bao gồm A. Mục tiêu của tổ chức B. Luật pháp và thông lệ thị trường C. Thực trạng của tổ chức D. Ý muốn chủ quan của người ra quyết định Câu 40: Quyết định các công việc thiết kế nhƣ thế nào nằm trong quyết định nào của nhà quản trị? A. Hoạch định B. Tổ chức C. Lãnh đạo D. Kiểm soát Câu 41: Quyết định xem chiến lƣợc nào là tốt cho tổ chức là quyết định thuộc chức năng nào? A. Hoạch định B. Tổ chức C. Lãnh đạo D. Kiểm soát Câu 42: Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc ra quyết định A. Bản lĩnh của người ra quyết định B. Hệ thống chính sách pháp luật C. Biến động của thị trường D. Tất cả các phương án trên Câu 43: Quyết định đƣợc phân thành quyết định trực giác và quyết định lý giải dựa trên căn cứ phân loại. A. Theo chức năng B. Theo thời gian C. Theo phản ứng của ngưòi ra quyết định D. Theo lĩnh vực hoạt động Câu 44: Thu thập thông tin và ra quyết định thuộc về: A. Quá trình quản trị công việc B. Quá trình hoạch định C. Quá trình quản trị nhân sự D. Quá trình ra quyết định Câu 45: Thông tin thứ cấp là A. Thông tin đã được công bố, sẵn có, có thể tìm thấy qua các báo cáo, tạp chí, Websites B. Thông tin mới, chưa được công bố. C. Thông tin đang trong quá trình tìm kiếm D. Cả a, b và c. Câu 46: Các yêu cầu cơ bản của thông tin bao gồm A. Hệ thống và độc lập B. Đầy đủ, chính xác C. Kịp thời và linh hoạt D. Cô đọng, logic và kinh tế. E. Tất cả các phương án trên Câu 47: Nhà quản trị sử dụng phƣơng pháp lấy ý kiến tập thể làm căn cứ ra quyết định khi: A. Có đầy đủ thông tin B. Có ít thông tin C. Không có hoặc có rất ít thông tin. D. Tất cả các trường hợp kể trên. Chƣơng 4. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH Câu 48: Nội dung của hoạch định bao gồm các yếu tố, trừ: A. Thiết lập mục tiêu B. Phân tích dây chuyền giá trị C. Phân tích nội bộ doanh nghiệp D. Xây dựng hệ thống kiểm soát Câu 49: Khi hoạch định, nhà quản trị sẽ: A. Làm giảm tính linh hoạt của tổ chức B. Lãng phí thời gian C. Phối hợp nỗ lực của tổ chức D. Khó điều chỉnh được Câu 50: Mục đích của hoạch định không bao gồm yếu tố A. Phối hợp nỗ lực của toần bộ tổ chức B. Giảm sự chồng chéo C. Là cơ sở cho hoạt động kiểm soát D. Loại trư sự biến động của môi trường Câu 51: Chính sách thuộc loại kế hoạch nào? A.Kế hoạch sử dụng một lần B. Kế hoạch thường trực C. Kế hoạch ngắn hạn D. Kế hoạch dài hạn Câu 52: Loại kế hoạch nào xác định vị thế của doanh nghiệp trong môi trƣờng hoạt động? A. Thường trực B. Chiến lược C. Cụ thể D. Tác nghiệp Câu 53: Đáp án nào không thuộc phƣơng pháp MBO? A. Tập thể ra quyết định B. Mục tiêu rõ ràng C. Kiểm tra tiến độ thực hiện D. Giám sát chặt chẽ Câu 54: Theo phƣơng pháp MBO, yếu tố nào sau đây làm tăng hiệu quả quản trị? A. Kiểm soát chặt chẽ B. Mục tiêu thách thức, cụ thể C. Mục tiêu đưa từ trên xuống D. Lãnh đạo theo phong cách tự do Câu 55: Những yêu cầu nào đối với mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp là không cần thiết? A. Tỷ suất lợi nhuận cần đạt được so với năm trước B. Tỷ suất lợi nhuận chung của doanh nghiệp C. Doanh nghiệp phải nỗ lực cao mới đạt được D. Trong khoảng thời gian 4 năm Câu 56: Một mục tiêu đƣợc thiết lập tốt nhất không cần thiết phải có đặc điểm nào sau đây? A. Thách thức nhưng phải khả thi B. Phải mang tính dài hạn C. Chú trọng vào kết quả D. Phải trình bày bằng văn bản Câu 57: Sự khác biệt cơ bản giữa thiết lập mục tiêu truyền thống và MBO: A. Các mục tiêu trong phương pháp truyền thống sẽ định hướng hoạt động quản trị B. Các mục tiêu trong phương pháp truyền thống làm tiêu chí để đánh giá C. Phương pháp truyền thống là quá trình đưa mục tiêu từ trên xuống còn MBO đưa mục tiêu từ trên xuống và từ dưới lên D. Phương pháp MBO có nhiều mục tiêu bao quát các hoạt động khác nhau CHƢƠNG 5. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC Câu 58: Tổ chức trong quản trị học là: A. Một hệ thống bao gồm nhiều người cùng hoạt động vì mục đích chung. B. Một tiến trình thiết lập cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, bao gồm các khâu quản trị, các cấp quản trị và các quan hệ quyền hành trong hệ thống quản trị. C. Kết hợp vật tư và tiền vốn để sản xuất kinh doanh. Câu 59: Chức năng của tổ chức trong quản trị học là A. Thiết lập vị trí cho mỗi bộ phận / mỗi cá nhân để các bộ phận / cá nhân phối hợp với nhau tốt nhất. B. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận và cá nhân trong tổ chức. C. Đánh giá trình độ của cán bộ quản trị trong tổ chức. Câu 60: Cơ cấu tổ chức là: A. Thể hiện mối quan hệ giữa các cán bộ quản trị trong tổ chức. B. Thể hiện mối quan hệ giữa các tổ chức. C. Thể hiện mối quan hệ chủ thể của doanh nghiệp và khách hàng. Câu 61: Các yếu tố cơ bản của cơ cấu tổ chức là A. Các cấp quản trị, các khâu quản trị, các quan hệ của các cấp các khâu trong tổ chức. B. Các đội tổ sản xuất của doanh nghiệp. C. Ban giám đốc và sự phân chia quyền hạn của ban giám đốc. Câu 62: Các cấp quản trị trong một tổ chức thể hiện A. Quan hệ dọc từ trên xuống B. Quan hệ ngang C. Cả hai quan hệ Câu 63: Các khâu quản trị trong một tổ chức thể hiện: A Quan hệ dọc từ trên xuống B. Quan hệ ngang trong một cấp C. Cả hai quan hệ Câu 64: Cơ sở để tổ chức bộ máy quản trị là: A. Chuyên môn hoá, phân công và hợp tác lao động. B. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. C. Tổ chức con người có chức vụ vào công việc nhất định. Câu 65: Mô hình tổ chức các bộ phận của bộ máy quản trị theo: A. Chức năng, sản phẩm, ma trận. B. Số lượng cán bộ của tổ chức. C. Nhu cầu công việc. Câu 66: Các loại quyền hạn trong cơ cấu tổ chức là: A. Trực tuyến, tham mưu, chức năng. B. Phụ thuộc. C. Kết hợp. Câu 67. Đội trƣởng/ tổ trƣờng sản xuất thực hiện tất cả các công việc một cách tập trung thống nhất, đó là: A. Cơ cấu trực tuyến. B. Cơ cấu chức năng. C. Cơ cấu trực tuyến chức năng . [...]... phân công và hợp tác Câu 77: Cấp quản trị và cơ cấu quản trị phụ thuộc : A Tầm kiểm soát của cán bộ quản trị B Số lượng cán bộ công nhân viên của tổ chức C Chức danh hiện có của cán bộ trong tổ chức Câu 78: Tầm kiểm soát của các bộ quản trị do: A Năng lực của bản thân, trình độ của nhân viên và tính chất công việc B Số lượng nhân viên trong tổ chức C Bằng cấp đào tạo của cán bộ nhân viên trong tổ chức... lƣới quản trị, việc tạo điều kiện để tăng NSLĐ và tinh thần làm việc của nhân công là biểu hiện của phong cách nào? A Quản trị tổ đội B Quản trị CLB C Quản trị thỏa hiệp D Quản trị công việc Câu 97: Đặc điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ là A Ra quyết định đơn phương C Cấp dưới được phép ra 1 số quyết định B Giao nhiệm vụ kiểu mệnh lệnh D Giám sát chặt chẽ Câu 98: Đóng góp của Maslow đối với quản trị. .. gian Câu 105: Chức năng kiểm tra đƣợc thực hiện ở : A Các nhà quản trị cấp cao B Các nhà quản trị cấp trung gian C Các nhà quản trị cấp cơ sở D Tất cả các nhà quản trị ở các cấp Câu 106: Hệ thống phản hồi về kết quả của các hoạt động là : A Tiến hành đo lường kết quả thực tế đem so sánh với các mục tiêu B Giám sát đầu vào và quá trình thực hiện của hệ thống C Là cả hai hoạt động trên Câu 107: Hệ thống... đầu vào và quá trình thực hiện của hệ thống C Là cả hai hoạt động trên Câu 108: Vai trò quan trọng nhất của chức năng kiểm tra là : A Nhằm hoàn thiện các quyết định của nhà Quản trị B Đảm bảo cho các kế hoạch thực hiện được với hiệu quả cao C Đảm bảo thực thi quyền lực quản lý của những người lãnh đạo D Giúp cho hệ thống theo sát với sự biến động của môi trường E Tạo tiền đề cho quá trình hoàn thiện đổi... việc cấp trưởng, không phải là quản trị viên C Là quản trị viên ở các lĩnh vực được uỷ quyền (d) D Tất các phương án trên đều đúng CHƢƠNG 6 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN Câu 92: Khi nhu cầu đƣợc thỏa mãn, nó không còn là động cơ thúc đẩy, là quan điểm của ai A Taylor B Maslow C Herberg D Mac Gregor Câu 93: Theo Herberg, yếu tố dẫn đến sự thỏa mãn của nhân viên không bao gồm A Cơ hội phát triển B Trách nhiệm... tới của tổ chức B Quá trình xem xét, đo lường và chấn chỉnh hoạt động đã qua của tổ chức C Quá trình xem xét, đo lường và chấn chỉnh hoạt động hiện tại của tổ chức D Quá trình xem xét, đo lường và chấn chỉnh hoạt động cả trước, trong và sau quá trình hoạt động của tổ chức Câu 103: Kiểm tra của các nhà quản trị không nhằm: A Phát hiện ra những sai soát và có biện pháp điều chỉnh B Làm cho hoạt động của. .. ban chức năng đƣợc phép ra lệnh cho cấp cơ sở, đó là: A Cơ cấu trực tuyến B Cơ cấu chức năng C Cơ cấu trực tuyến chức năng Câu 69: Khi các phòng ban chức năng chỉ có nhiệm vụ tham mƣu cho giám đốc, còn quyết định là do giám đốc thực hiện, đó là: A Cơ cấu trực tuyến B Cơ cấu chức năng C Cơ cấu trực tuyến chức năng Câu 70: Ở một tổ chức, bên cạnh thủ trƣởng của mỗi cấp chỉ có một nhóm cán bộ tham mƣu... trình hoàn thiện đổi mới Câu 109: Nội dung kiểm tra của tổ chức là : A Là những lĩnh vực, khía cạnh, yếu tố của hệ thống phải hoạt động có hiệu quả (các khu vực hoạt động thiết yếu) B Tất các các lĩnh vực, khía cạnh, yếu tố của thệ thống C Tất cả các điểm giám sát, thu thập thông tin phản hồi của hệ thống Câu 110: Nội dung kiểm tra của tổ chức là : A Những điểm đặc biệt ở đó giám sát, thu thập thông... tra thiết yếu) B Tất các các lĩnh vực, khía cạnh, yếu tố của hệ thống C Tất cả các điểm giám sát, thu thập thông tin phản hồi của hệ thống Câu 111: Nhiệm vụ của Nhà quản trị thiết lập hệ thống kiểm tra để mức độ kiểm tra không quá mức là : A Xác định sự cân đối tốt nhất giữa kiểm tra và quyền tự do của cá nhân, giữa chi phí kiểm tra và lợi ích của hệ thống mang lại cho DN B Xác định hài hoà giữa các... các phòng chức năng, đó là: A Cơ cấu trực tuyến tham mưu B Cơ cấu chức năng C Cơ cấu trực tuyến chức năng Câu 71: Một DN thực hiện một dự án, giám đốc DN cử ra một chủ dự án và rút ở các phòng chức năng ra số cán bộ cần thiết để thành lập bộ máy thực hiện dự án Sau khi dự án thực hiện xong thì bộ máy giải tán và cán bộ về chỗ cũ, đó là: A Cơ cấu khung B Cơ cấu ma trận C Cơ cấu phi chính thức Câu 72: . pháp quản trị hành chính C. Phương pháp quản trị con người D. Phương pháp quản trị định lượng Câu 7: Phƣơng pháp quản trị nào phù hợp với những quyết định quản trị sáng tạo? A. Quản trị. góp của nhân viên, khuyến khích nhân viên báo cáo mọi vấn đề là tƣ tƣởng của lí thuyết quản trị: A. Quản trị hệ thống B. Quản trị theo tiến trình C. Lý thuyết Z D. Kaizen Câu 11: Quản trị. lƣới quản trị, việc tạo điều kiện để tăng NSLĐ và tinh thần làm việc của nhân công là biểu hiện của phong cách nào? A. Quản trị tổ đội B. Quản trị CLB C. Quản trị thỏa hiệp D. Quản trị công
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ pot, NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ pot, NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ pot

Từ khóa liên quan