MULTIMEDIA chap 1 docx

57 274 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

1 MULTIMEDIA MULTIMEDIA Lecturer: Nguyen Duy Nhat Vien July, 2006. Page 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO • CMPT 365 Course Contents, Spring 2000, Website: http://www.cs.sfu.ca/CourseCentral/365/li/index.html • “Principles of Digital Audio”, Ken C.Pohmanm Fourth Edition McGraw-Hill. • “Digital Video processing”, A. Murat Tekalp, University of Rochester, Prentice Hall PTR. • “Multimedia processing”, Andrew Calway, COMS72200. • “Fundamentals of Digital Image Processing”., Anil.K.Jan, Prentice Hall, 1996. • MPEG Home Page, http://www.cselt.it/mpeg/ • “Emerging Wireless Multimedia Services and Technologies”, JohnWileySons, Aug 2005 • “Multimedia Content and the Semantic Web Standards Methods and Tools”, John Wiley Sons, Jun 2005 • “Introduction To Digital Audio Signal Processing”, Davide Rocchesso, 2003 Page 3 NỘI DUNG NỘI DUNG • TỔNG QUAN • KỸ THUẬT AUDIO • KỸ THUẬT VIDEO 4 TỔNG QUAN TỔNG QUAN Page 5 TỔNG QUAN TỔNG QUAN • TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • KHÁI NIỆM CHUNG VỀ AUDIO VÀ VIDEO • HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÍN HIỆU • NÉN DỮ LIỆU Page 6 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • L ch s phát tri n c a h th ng đa môi ị ử ể ủ ệ ố tr ngườ – Báo, t p chí - môi tr ng: văn b n, đ ho và hình ạ ườ ả ồ ạ nh.ả – Cáp đ ng: môi tr ng truy n t i tín hi u đi n.ồ ườ ề ả ệ ệ – 1895, Guglemo Marconi phát minh ra máy radio ở Pontechio – Ý, môi tr ng chuy n t i tín hi u ườ ể ả ệ audio qu ng bá hi n nay.ả ệ – Truy n hình, môi tr ng truy n thông c a th k ề ườ ề ủ ế ỷ 20, truy n hình nh và âm thanh đ n m i n i.ề ả ế ọ ơ – Các h th ng máy tính tích h p nhi u d ng môi ệ ố ợ ề ạ tr ng s khác nhau, kh năng bi u di n, t ng ườ ố ả ể ễ ươ tác v i các d ng thông tin, ti m năng l n ph c v ớ ạ ề ớ ụ ụ nhu c u trao đ i thông tin ch t l ng cao.ầ ổ ấ ượ – Các h th ng đ a môi tr ng tr nên phong phú, ệ ố ườ ở k t h p các công ngh khác nhau v i kh năng di ế ợ ệ ớ ả đ ng, liên l c t xa d i nhi u hình th c.ộ ạ ừ ướ ề ứ Page 7 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA Văn bản thường (tuyến tính) Siêu văn bản Âm thanh Video Đồ hoạ Siêu môi trường Hình 1-1 Hypertext, Hypermedia Siêu văn b nả Page 8 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Siêu môi trường và đa môi trường (hypermedia – multimedia) – Hypertext: Văn bản chứa các liên kết đến các văn bản khác. – “Siêu văn bản là một tài liệu không tuyến tính, bằng cách kích vào một điểm nóng nào đó trên văn bản, nó có thể chuyển đến một tài liệu hay một văn bản khác, rồi có thể quay về, thuận tiện cho người đọc trong việc duyệt văn bản hoặc muốn tổng quan một văn bản từ phần mục lục”. (Ted Nelson ,1965) – Hypermedia: Bao gồm nhiều môi trường truyền thông khác nhau như đồ thị, hình ảnh, đặc biệt là âm thanh, hoạt hình và ảnh động. (Ted Nelson). Page 9 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Multimedia: thông tin máy tính có thể được mô tả bằng audio, video hay hoạt hình ngoài những môi trường truyền thống (text, graphic, images…). • Đ nh nghĩa multimedia:ị – Multimedia bao g m s tích h p đi u khi n b ng máy tính ồ ự ợ ề ể ằ c a văn b n, đ h a, đ th , nh tĩnh và nh đ ng, âm thanh ủ ả ồ ọ ồ ị ả ả ộ và các môi tr ng khác, trong đó, m i d ng thông tin có th ườ ỗ ạ ể đ c bi u di n, l u tr , truy n và x lý s .ượ ể ễ ư ữ ề ử ố • ng d ng multimedia:Ứ ụ – ng d ng s d ng m t t p các tài nguyên đa môi tr ng nh Ứ ụ ử ụ ộ ậ ườ ư văn b n, đ h a, đ th , h at hình, video, audio…ả ồ ọ ồ ị ọ • H th ng multimedia:ệ ố – H th ng có kh năng x lý d li u và ng d ng multimedia.ệ ố ả ử ữ ệ ứ ụ – Đ c đ c tr ng b i s l u tr , x lý, t o, thao tác, di n xu t ượ ặ ư ở ự ư ữ ử ạ ễ ấ thông tin multimedia. Page 10 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Ví dụ ứng dụng hypermedia: – World Wide Web (WWW) là ví dụ tốt nhất của ứng dụng hypermedia . – Powerpoint – Word – Adobe Acrobat – Macromedia Director – … • Ví d ng d ng multimedia:ụ ứ ụ – Hệ thống xây dựng và soạn thảo video số. – Tạp chí điện tử. – Trò chơi. – Thương mại điện tử. – Truyền hình tương tác iTV, truyền hình theo yêu cầu. – Truyền hình hội nghị. – Thực tế ảo. – [...]...TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Các đặc trưng của hệ thống multimedia: – – – – Hệ thống multimedia phải được điều khiển bởi máy tính Hệ thống multimedia phải được tích hợp Thông tin được xử lý được biểu diễn ở dạng số Giao diện trình diễn cuối cùng của môi trường thường có tính tương tác Page 11 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA Hình 1- 3 Thu nhận và tổng hợp Page 12 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Các dạng môi trường và tín hiệu:... Chọn số hình trong một giây của ảnh động phù hợp Page 16 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Độ  chói:    Là  biên  độ  của  thành  phần  trong  ảnh  (pixel) • Ví dụ tín hiệu chói Y được tổng hợp bởi các tín hiệu RGB  theo công thức: • EY=0,299ER+0,587EG+0 ,11 4EB (1- 2) • Thông tin màu được xác định: • EB-EY=0,587EG+0,889EB+0,229ER • ER-EY=0,587EG+0 ,11 4EB+0,701ER (1- 3) • Độ  tương  phản:    Tỷ  số  của  độ  chói ... tiện trong hậu kỳ âm thanh nhưng phải yêu cầu đồng bộ với hình Page 28 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Hệ thống sản xuất hậu kỳ TITL1 GRPH1 Cam1 VCR1 VCR2 VCR3 Bộ tạo tiêu đề Bộ tạo đồ họa Camera copy EFFA EFFB EFFB2 Kỹ xảo A EFFB1 VCR3 EFFA2 VCR2 EFFA1 VCR1 Kỹ  xảo B BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰNG Hình 1 10  Hệ thống Audio – Video sản xuất hậu kỳ Page 29 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Hệ thống cầu hội thảo Monitor Camera Micro Bộ xử lý và ... trình khác nhau trong cùng thời điểm Page 26 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Hệ thống Audio – Video studio sản xuất chương Cam1 Camera1 trình Cam2 Camera2 Camera3 Camera4 VCR3 VCR1 VCR2 VCR3 EFF2 VCR2 LINE EFF1 VCR1 Bộ tạo  kỹ  x ảo Cam3 Cam4 VCR1 VCR2 VCR3 EFF LINE Đầu ra video Page 27 Hình 1 9 Hệ thống Audio – Video studio sản xuất chương trình HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Hệ thống sản xuất chương trình ngoài trời:... hợp Page 12 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Các dạng môi trường và tín hiệu: dạng môi trường liên tục rời rạc audio video images animation text graphic gốc tín hiệu thu nhận tổng hợp Hình 1- 2 Dạng môi trường Page 13 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Âm thanh (audio) • Âm thanh: Là dao động sóng âm gây ra áp lực làm dịch chuyển các hạt vật chất trong môi trường đàn hồi làm tai người cảm nhận được các dao động này Tai... (1- 3) • Độ  tương  phản:    Tỷ  số  của  độ  chói  thành  phần  sáng nhất so với độ chói của thành phần tối nhất Page 17 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO ữ ư r t   u L t ấu X iạđ hc uh K   ế ý  ử X l iạđ hc uhk ni T   ế   ề m  nồug N â • Hệ thống audio tương tự Hình 1- 4 Hệ thống audio tương tự Page 18 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Hệ thống video tương tự Chuyển đổi  ảnh­ tín hiệu Cảnh tự nhiên Xử lý tín hiệu Ống kính Tạo xung... tín hiệu ­ ảnh Mắt người Xử lý tín hiệu Lưu trữ hoặc truyền dẫn Tách xung đồng bộ Hình 1- 5 Hệ thống Video tương tự Page 19 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Hệ thống audio-video số: Nguồn tín hiệu (Analog) Chuyển đổi  Analog ­ Digital Xử lý, Lưu trữ, Truyền dẫn (Digital) Chuyển đổi  Digital ­ Analog Xuất âm, hiển thị (Analog) Hình 1- 6 Hệ thống audio-video số Page 20 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Các thành phần của hệ thống:... có tần số và dạng sóng khác nhau • Dải động của tai: Giới hạn bởi ngường nghe thấy (0dB) đến ngưỡng đau (12 0dB) của người • Ngưỡng nghe tối thiểu: Mức thấp nhất của biên độ mà tai người có thể cảm nhận được âm thanh tuỳ thuộc vào từng người, mức áp lực và tần số của âm thanh Page 14 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Hiệu ứng che khuất âm thanh: Hiện tượng âm thanh mà tại đó ngưỡng nghe của một âm tăng lên trong... so với âm thanh trực tiếp Nếu τ>50ms thì trễ đó gọi là tiếng vọng Biên độ của âm thanh cứ sau 1 lần phản xạ thì bị suy giảm • Âm nhạc: Là âm thanh có chu kỳ ở những tần số mà tai người cảm nhận một cách dễ chịu, êm ái, được kết hợp một cách phù hợp Âm nhạc gồm cao độ, âm sắc và nhịp điệu Page 15 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Video • Tín hiệu video: Là sự tái tạo ảnh tự nhiên với những khoảng cách về không... 29 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Hệ thống cầu hội thảo Monitor Camera Micro Bộ xử lý và  điều khiển số Vị trí A Audio Vị trí B Máy chiếu Monitor Camera Bộ xử lý và  điều khiển số Micro Audio Máy chiếu Hình 1 11  Hệ thống cầu hội thảoPage 30 HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO • Hệ thống audio video trong PC – PC dùng để trình diễn, lưu trữ, xử lý âm thanh, hình ảnh – Điều khiển bằng phần mềm chuyên dụng kết hợp với các card . ảo. – Page 11 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Các đặc trưng của hệ thống multimedia: – Hệ thống multimedia phải được điều khiển bởi máy tính. – Hệ thống multimedia phải. thường có tính tương tác. Page 12 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA Hình 1- 3 Thu nhận và tổng hợp Page 13 TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA • Các d ng môi tr ng. c:ứ • E Y =0,299E R +0,587E G +0 ,11 4E B (1- 2) • Thông tin màu đ c xác đ nh:ượ ị • E B -E Y =0,587E G +0,889E B +0,229E R • E R -E Y =0,587E G +0 ,11 4E B +0,701E R (1- 3) • Đ t ng ph n:ộ ươ ả T s c
- Xem thêm -

Xem thêm: MULTIMEDIA chap 1 docx, MULTIMEDIA chap 1 docx, MULTIMEDIA chap 1 docx