ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ - 2 ppt

3 273 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ Đề số: 061 - Thời gian: 45 phút Cđu 1: Tín hiệu )n2(u)n(u − lă câch viết khâc của tín hiệu:  )3n()2n()1n()n( −δ+−δ+−δ+δ  )3n()1n()n( −δ+−δ+δ  )3n()2n()n( −δ+−δ+δ  )2n()1n()n( −δ+−δ+δ Cđu 2: Ba mẫu đầu tiín của đâp ứng xung của hệ nhđn quả: )1n(x)n(x)1n(y3.0)n(y −−=−− lần lượt lă:  1 , 0.7 , - 0.21  1 , 0.7 , 0.21  1 , - 0.7 , - 0.21  1 ,- 0.7 , 0.21 Cđu 3: Cho hai hệ thống: (1) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y −−−+= (2) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y 222 −−−+=  Cả hai đều tuyến tính  Cả hai đều phi tuyến  Chỉ có hệ (2) tuyến tính  Chỉ có hệ (1) tuyến tính Cđu 4: Cho hệ thống: Hăm truyền đạt của hệ năy lă:  a−  1 1 z1 aza − − + +−  1 1 z1 aza − − + −  1 1 z1 aza − − + + Cđu 5: Cho hai tín hiệu { } 0,0,0,0,1,1,1,1)n(x 1 ↑ = vă { } 1,1,0,0,0,0,1,1)n(x 2 ↑ = . Quan hệ giữa X 1 (k) vă X 2 (k) lă:  )k(X)j()k(X 2 k 1 =  )k(X)j()k(X 2 k 1 −=  )k(X)1()k(X 2 k 1 −=  )k(X)k(X 21 = Cđu 6: Cho { } 7,6,5,4,3,2,1,0)n(x ↑ = . Từ lưu đồ thuật toân FFT phđn thời gian N = 8, suy ra X(7) lă:  )WWW1(4 3 8 2 88 ++−−  )WWW1(4 3 8 2 88 −−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +++− Cđu 7: Tín hiệu tương tự được lấy mẫu với tần số 16 kHz rồi tính DFT 512 mẫu. Tần số (Hz) tại vạch phổ k = 64 lă:  64  1968.75  2000  2031.25 Cđu 8: Bộ lọc nhđn quả: y(n) - 0.2 y(n-1) = x(n) - x(n-2) có đâp ứng xung lă:  )]2n(u)n(u[2.0 n −−  )]2n(u)n(u[2.0 2n −− −  )]2n(u5)n(u[2.0 n −−  )]2n(u25)n(u[2.0 n −− Cđu 9: Cho hai hệ thống: (1) [ ] )2n(x)1n(x)n(x 3 1 )n(y −+−+= (2) )2n(y02.0)1n(y2.0)n(x)n(y −−−+=  Hệ (1) không đệ quy, hệ (2) đệ quy  Hệ (1) đệ quy, hệ (2) không đệ quy  Cả hai hệ đều đệ quy  Cả hai hệ đều không đệ quy -1 a z - 1 ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ Đề số: 061 - Thời gian: 45 phút Cđu 10: Cho tín hiệu )n(u 4 n cos π đi qua bộ lọc có đâp ứng xung )2n(3)1n()n(2 −δ+−δ−δ Tín hiệu ra tại n = 1 lă:  0  0.41  1  - 0.41 Cđu 11: Cho 2 j 2j j e 2 1 1 e )e(X       − = ω− ω− ω . Đđy lă phổ của tín hiệu sau:  )1n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  )2n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  Cả  vă  đều đúng  Cả  vă  đều sai Cđu 12: Cho { } 3,2,1,0)n(x 4 ↑ = vă câc quan hệ sau: })n(y{DFT)k(X)k(Y};)n(x{DFT)k(X 4 2 4 === Tín hiệu 4 )n(y lă:  }8,6,8,14{ ↑  }4,10,12,10{ ↑  }8,6,8,10{ ↑  }10,12,8,4{ ↑ Cđu 13: Cho tín hiệu ncos 2 3 )n(x π= n∀ đi qua hệ thống )n(u)5.0()n(h n = . Tín hiệu ra lă:  x(n)  )n(x 2 3  )n(x 3 2  2 3 n∀ Cđu 14: Một bộ lọc nhđn quả tạo tín hiệu sin tần số 0 ω có hăm truyền đạt lă: 1cosz2z sinz )z(H 0 2 0 +ω− ω = Dùng bộ lọc năy để tạo tín hiệu sin 2 kHz với tần số lấy mẫu 8 kHz. Khi tín hiệu văo lă xung dirac, tín hiệu ra lă:  )n(u)n 2 sin( π  )n(u)n 2 cos( π  )n 2 sin( π  )n 2 cos( π Cđu 15: Cho tín hiệu )n(u) 2 n sin()n(u2 π + đi qua hệ thống FIR )1n(x5.0)n(x)n(y −+= . Tín hiệu ra tại n = 1 lă:  0  4  2  1 Cđu 16: Cho 21 )z25.01( 1 )z(X − + = . Đđy lă biến đổi Z của hăm x(n) nhđn quả sau:  )n(u)25.0)(1n( n −+  )n(u)25.0(n n −  )n(u)25.0)(1n( n −−  )n(u)25.0(n n Cđu 17: Hệ thống )2n(x)1n(y6.0)n(y −=−+  Ổn định Không ổn định  Ổn định với điều kiện hệ nhđn quả  Ổn định với điều kiện hệ không nhđn quả Cđu 18: Tín hiệu tương tự được lấy mẫu với tần số 44.1 kHz rồi tính DFT với kích thước cửa sổ DFT lă 23.22 ms. Độ phđn giải của DFT (tính bằng Hz) lă:  40.07  43.07  42.07  41.07 ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ Đề số: 061 - Thời gian: 45 phút Cđu 19: Cho tín hiệu { } 1,1,1)n(x ↑ = đi qua hệ thống lọc phđn chia hệ số M = 2, đâp ứng xung của bộ lọc lă: )3n( 4 1 )2n( 4 2 )1n( 4 3 )n()n(h −δ+−δ+−δ+δ= Tín hiệu ra hệ thống trín )n(y 2H↓ lă:  )2n( 4 3 )1n( 4 9 )n( −δ+−δ+δ  )1n( 4 9 −δ  )1n( 4 9 )n( −δ+δ  )2n( 4 3 −δ Cđu 20: Bộ lọc Haar có hăm truyền đạt lă:  1 z 2 1 2 1 − −−  1 z 2 1 2 1 − −  1 z 2 1 2 1 − +  1 z 2 1 2 1 − +− . 1968.75  20 00  20 31 .25 Cđu 8: Bộ lọc nhđn quả: y(n) - 0 .2 y(n-1) = x(n) - x(n -2 ) có đâp ứng xung lă:  )]2n(u)n(u [2. 0 n −−  )]2n(u)n(u [2. 0 2n −− −  )]2n(u5)n(u [2. 0 n −−  )]2n(u25)n(u [2. 0 n −− Cđu. không đệ quy -1 a z - 1 ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ Đề số: 061 - Thời gian: 45 phút Cđu 10: Cho tín hiệu )n(u 4 n cos π đi qua bộ lọc có đâp ứng xung )2n(3)1n()n (2 −δ+−δ−δ Tín hiệu ra tại. ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ Đề số: 061 - Thời gian: 45 phút Cđu 1: Tín hiệu )n2(u)n(u − lă câch viết khâc của tín hiệu:  )3n()2n()1n()n( −δ+−δ+−δ+δ  )3n()1n()n( −δ+−δ+δ  )3n()2n()n(
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ - 2 ppt, ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ - 2 ppt, ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ - 2 ppt

Từ khóa liên quan