ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐỀ 3 pptx

3 358 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

THI MễN BI N I TN HI U S s : 061 - Th i gian: 45 phỳt Cỏu 1: Tớn hiu )n3(u)n(u l cỏch vit khỏc ca tớn hiu sau: )3n()2n()1n()n( +++ )3n()1n()n( ++ )3n()2n()n( ++ )2n()1n()n( ++ Cỏu 2: Ba mu u ca ỏp ng xung ca h nhõn qu )1n(x)n(x)1n(y4.0)n(y = ln lt l: 0 , 0.6 , - 0.24 0 , 0.6 , 0.24 1 , - 0.6 , - 0.24 1 , 0.6 , 0.24 Cỏu 3: Cho hai h thng: (1) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y += (2) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y 222 += C hai u tuyn tớnh C hai u phi tuyn Ch cú h (2) tuyn tớnh Ch cú h (1) tuyn tớnh Cỏu 4: Cho h thng: Hm truyn ca h ny l: a 1 1 z1 aza + + 1 1 z1 aza + 1 1 z1 aza + + Cỏu 5: Cho hai tờn hióỷu { } 0,0,0,0,1,1,1,1)n(x 1 = vaỡ { } 1,1,0,0,0,0,1,1)n(x 2 = . Quan hóỷ giổợa X 1 (k) vaỡ X 2 (k) laỡ: )k(X)j()k(X 2 k 1 = )k(X)j()k(X 2 k 1 = )k(X)1()k(X 2 k 1 = )k(X)k(X 21 = Cỏu 6: Cho { } 7,6,5,4,3,2,1,0)n(x = . Tổỡ lổu õọử thuỏỷt toaùn FFT phỏn thồỡi gian N = 8, suy ra X(7) laỡ: )WWW1(4 3 8 2 88 ++ )WWW1(4 3 8 2 88 )WWW1(4 3 8 2 88 + )WWW1(4 3 8 2 88 +++ Cỏu 7: Tờn hióỷu tổồng tổỷ õổồỹc lỏỳy mỏựu vồùi tỏửn sọỳ 16 kHz rọửi tờnh DFT 512 mỏựu. Tỏửn sọỳ (Hz) taỷi vaỷch phọứ k = 127 laỡ: 0 31.25 3968.75 127 Cỏu 8: B lc nhõn qu: y(n) - 0.2 y(n-1) = x(n) - x(n-2) cú ỏp ng xung l: )]2n(u)n(u[2.0 n )]2n(u)n(u[2.0 2n )]2n(u5)n(u[2.0 n )]2n(u25)n(u[2.0 n Cỏu 9: Cho hai h thng: (1) [ ] )2n(x)1n(x)n(x 3 1 )n(y ++= (2) )1n(y2.0)n(x)n(y += H (1) khụng quy, h (2) quy H (1) quy, h (2) khụng quy C hai h u quy -1 a z - 1 THI MễN BI N I TN HI U S s : 061 - Th i gian: 45 phỳt C hai h u khụng quy Cỏu 10: Cho tớn hiu )n(u 4 n cos i qua b lc cú ỏp ng xung )2n(3)1n()n(2 + Tớn hiu ra ti n = 1 l: 0 0.41 1 - 0.41 Cỏu 11: Cho 2 j 2j j e 2 1 1 e )e(X = . õy l ph ca tớn hiu sau: )1n(u 2 1 )1n( 2n )2n(u 2 1 )1n( 2n C v u ỳng C v u sai Cỏu 12: Cho { } 3,2,1,0)n(x 4 = vaỡ caùc quan hóỷ sau: })n(y{DFT)k(X)k(Y};)n(x{DFT)k(X 4 2 4 === Tờn hióỷu 4 )n(y laỡ: }8,6,8,14{ }4,10,12,10{ }8,6,8,10{ }10,12,8,4{ Cỏu 13: Cho tớn hiu n )1( 2 3 )n(x = n i qua h thng cú )n(u)5.0()n(h n = . Tớn hiu ra l: n )1( n n )1( 2 3 n n )1( 3 2 n 2 3 n Cỏu 14: Mt b lc s nhõn qu to tớn hiu sin tn s 0 cú hm truyn l: 1cosz2z sinz )z(H 0 2 0 + = Dựng b lc ny to tớn hiu sin 2 kHz vi tn s ly mu 8 kHz. Khi tớn hiu vo l xung dirac, tớn hiu ra l: )n(u)n 2 sin( )n(u)n 2 cos( )n 2 sin( )n 2 cos( Cỏu 15: Cho tớn hiu )n(u) 2 n sin()n(u2 + i qua h thng FIR )1n(x5.0)n(x)n(y += . Tớn hiu ra ti n = 1 l: 0 4 2 1 Cỏu 16: Cho 1 z25.01 1 )z(X + = . õy l bin i Z ca hm x[n] sau: )n(u25.0 n )n(u)25.0( n )n(u25.0 n Khụng cú kt qu no ỳng Cỏu 17: H sau: )2n(x)1n(y6.0)n(y =+ n nh Khụng n nh Ch n nh khi h nhõn qu Cỏu 18: Tờn hióỷu tổồng tổỷ õổồỹc lỏỳy mỏựu vồùi tỏửn sọỳ 44.1 kHz rọửi tờnh DFT vồùi kờch thổồùc cổớa sọứ DFT laỡ 23.22 ms. ọỹ phỏn giaới cuớa DFT (tờnh bũng Hz) laỡ: 40.07 43.07 42.07 41.07 THI MễN BI N I TN HI U S s : 061 - Th i gian: 45 phỳt Cỏu 19: Cho tờn hióỷu õi qua hóỷ thọỳng loỹc phỏn chia hóỷ sọỳ M = 2, õaùp ổùng xung cuớa bọỹ loỹc laỡ: )3n( 4 1 )2n( 4 2 )1n( 4 3 )n()n(h +++= Tờn hióỷu ra hóỷ thọỳng trón )n(y 2H laỡ: )2n( 4 3 )1n( 4 9 )n( ++ )1n( 4 9 )1n( 4 9 )n( + )2n( 4 3 Cỏu 20: Bọỹ loỹc Haar coù õaùp ổùng tỏửn sọỳ laỡ: + j e 2 1 2 1 + j e 2 1 2 1 j e 2 1 2 1 j e 2 1 2 1 . THI MễN BI N I TN HI U S s : 061 - Th i gian: 45 phỳt Cỏu 1: Tớn hiu )n3(u)n(u l cỏch vit khỏc ca tớn hiu sau: )3n()2n()1n()n( +++ )3n()1n()n( ++ )3n()2n()n( ++ . Cho { } 7,6,5,4 ,3, 2,1,0)n(x = . Tổỡ lổu õọử thuỏỷt toaùn FFT phỏn thồỡi gian N = 8, suy ra X(7) laỡ: )WWW1(4 3 8 2 88 ++ )WWW1(4 3 8 2 88 )WWW1(4 3 8 2 88 + )WWW1(4 3 8 2 88 +++ Cỏu. }10,12,8,4{ Cỏu 13: Cho tớn hiu n )1( 2 3 )n(x = n i qua h thng cú )n(u)5.0()n(h n = . Tớn hiu ra l: n )1( n n )1( 2 3 n n )1( 3 2 n 2 3 n Cỏu 14: Mt b lc s nhõn qu to tớn hiu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐỀ 3 pptx, ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐỀ 3 pptx, ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐỀ 3 pptx