ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TIÊU CHẢY CẤP potx

24 958 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TIÊU CHẢY CẤP TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: xác định đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tiêu chảy cấp (TCC) ở bệnh nhi nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC) được điều trị tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, từ tháng 11/06 đến tháng 5/07. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu, mô tả hàng loạt ca. Kết quả: từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 5 năm 2007 có 176 bệnh nhân (BN) TCC trên NKHHC. Tuổi trung bình là 12,0 (7,3) tháng, 94,9% ≤ 24 tháng tuổi. Nam: nữ là 1,9. 30,7% BN viêm phổi, 22,7% viêm tiểu phế quản, 17,6% hen phế quản, 17,1% viêm phế quản, 7,4% viêm thanh quản, 4,5% viêm mũi – họng. Thời gian tiêu chảy trung bình là 4,3 (2,1) ngày, số lần tiêu chảy trung bình trong ngày là 6,5 (2,7) lần. 56,8% BN sốt, 35,2% nôn ói, 96% tiêu tóe nước, 97,7% không mất nước. Các đặc điểm lâm sàng của TCC không khác biệt theo tuổi, giới, loại bệnh hô hấp, loại kháng sinh và thời gian sử dụng kháng sinh trước tiêu chảy. 35,2% có Rotavirus trong phân. Kết luận: TCC trên trẻ NKHHC có đặc điểm là tiêu tóe nước và không mất nước, hơn phân nửa có sốt và khoảng một phần ba có ói. 35,2% có Rotavirus trong phân. ABSTRACT Objectives: To determine clinical and laboratory features of acute diarrhea in children with acute respiratory infection admitted at Respiratory Ward, Children Hospital No 2, from November 2006 to May 2007. Study design: prospective case series Results: from November 2006 to May 2007, there were 176 patients with acute respiratory infection having acute diarrhea. Mean age was 12.0 (7.3) months. 94.9% patients were under the age of 24 months. Male/female ratio was 1.9. There was a wide range of final diagnosis including pneumonia (30.7%), bronchiolitis (22.7%), asthma (17.6%), bronchitis (17.1%), laryngitis (7.4%) and rhinopharyngitis (4.5%). Mean diarrheal time was 4.3 (2.1) days, mean times of diarrhea per day was 6.5 (2.7). Fever, vomiting and watery stool were discovered in 56.8%, 35.2% and 96% patients respectively. 97.7% patients had no sign of dehydration. Clinical features of acute diarrhea were not different among different groups in terms of age, sex, kinds of diseases, kinds of antibiotics and time of using antibiotics before diarrhea. Rotavirus was isolated in stool of 35.2% patients. Conclusion: features of acute diarrhea in children with acute respiratory infection were as watery stool and no sign of dehydration in the majority of cases. Fever and vomiting were manifested in over half and about one - third cases respectively. Rotavirus was isolated in stool of 35.2% patients. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh tiêu chảy là một bệnh phổ biến ở trẻ em, nhất là tại những nước đang phát triển như Việt Nam. Tiêu chảy có thể làm chậm phát triển thể chất, trí tuệ của trẻ và có thể dẫn đến tử vong. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy. Với những nguyên nhân khác nhau, cơ địa BN khác nhau, bệnh tiêu chảy có những đặc điểm lâm sàng khác nhau. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TCC ở trẻ NKHHC được điều trị tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, góp phần vào công tác chẩn đoán và điều trị bệnh. Mục tiêu nghiên cứu Xác định đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của TCC ở bệnh nhi NKHHC được điều trị tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, từ tháng 11/06 đến tháng 5/07. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Dân số chọn mẫu Bệnh nhi NKHHC bị TCC từ 24 giờ sau khi nhập khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2 từ đầu 11/2006 đến cuối 5/2007. Tiêu chuẩn chọn bệnh - Bệnh nhi NKHHC bị TCC từ 24 giờ sau khi nhập khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2. - Gia đình đồng ý tham gia nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tiền cứu, mô tả hàng loạt ca. Kỹ thuật chọn mẫu Lấy trọn. Thu thập số liệu: bệnh án mẫu soạn sẵn. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 10.0. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Số ca nghiên cứu: 176 Đặc điểm dịch tễ học Tuổi - Tuổi nhỏ nhất là 1 tháng tuổi, lớn nhất là 48 tháng tuổi, 94,9% BN ≤ 24 tháng tuổi. - Tuổi trung bình: 12,0 (7,3) tháng. Giới tính Nam nhiều hơn nữ, tỉ lệ nam: nữ là 1,9. Đặc điểm lâm sàng Bảng 1: Phân loại bệnh hô hấp và bệnh kèm Phân loại bệnh T ần số (n = 176) Tỉ lệ % * Bệnh chính: - Viêm phổi 54 30,7 - Viêm ti ểu phế quản 40 22,7 - Hen phế quản 31 17,6 - Viêm phế quản 30 17,1 - Viêm thanh quản 13 7,4 - Viêm mũi - họng 8 4,5 * Bệnh đi kèm: - SDD nhẹ 5 2,8 - Béo phì 1 0,6 - Bướu máu v ùng hạ thanh môn 1 0,6 - Màng ch ắn thanh quản 1 0,6 - Bại não 1 0,6 - H ội chứng Down 1 0,6 - Nhiễm trùng da 1 0,6 Bảng 2: Thời gian điều trị kháng sinh trước khi xuất hiện tiêu chảy Số ng ày (ngày) T ần số (n = 176) Tỉ lệ % 0 (*) 18 10,2 1 35 19,9 2 21 11,9 3 27 15,3 Số ng ày (ngày) T ần số (n = 176) Tỉ lệ % 4 28 15,9 5 20 11,4 6 15 8,5 7 4 2,3 8 2 1,1 10 2 1,1 14 1 0,6 15 2 1.1 19 1 0,6 (*) BN không sử dụng kháng sinh trước khi tiêu chảy. Bảng 3: Loại kháng sinh sử dụng trước khi tiêu chảy Loại kháng sinh T ần số (n = 158) T ỉ lệ % Cephalosporin III (*) 52 32,9 Augmentin 51 32,3 Erytromycin 32 20,3 Cephalosporin I và II (**) 16 10,1 Amoxicillin/Bactrim 7 4,4 (*) Cefixim, Cefotaxin, Ceftriaxon, (**) Cefaclor, Cefuroxim, Cefalexin. Bảng 4: Các đặc điểm lâm sàng của tiêu chảy Đ ặc điểm LS tiêu chảy Trung bình (n = 176) Đ ộ lệch chuẩn TG n ằm viện truớc tiêu ch ảy (ngày) 3,6 (1 - 19) 2,7 TG tiêu ch ảy (ngày) 4,3 (1 - 13) 2,1 Số lần tiêu ch ảy 6,5 (3 – 2,7 /ngày 16) Tần số (n = 176) Tỉ lệ % Sốt 100 56,8 Nôn ói 62 35,2 Tính chất phân (*) - Tóe nước 169 96,0 - Lỏng nhầy 7 4,0 Độ mất nước (**) - Có mất nước 4 2,3 - Không m ất nước 172 97,7 (*) Không có BN tiêu máu, (**) Không có BN mất nước nặng. Bảng 5: Phân bố các đặc điểm lâm sàng của tiêu chảy cấp theo tuổi Tuổi Đặc điểm < 12 tháng tuổi (n = 96)  12 tháng tu ổi (n = p [...]... có yếu tố nguy cơ tiêu chảy do kháng sinh Các đặc điểm lâm sàng của tiêu chảy - Thời gian nằm viện trung bình trước tiêu chảy là 3,6(2,7) ngày, 172 BN/176 BN nằm viện ≤ 11 ngày Các vi sinh vật gây tiêu chảy có thời gian ủ bệnh từ 1 giờ – 11 ngày(2,27) Như vậy, nghiên cứu này không cho kết luận về khả năng nhiễm trùng bệnh viện của các tác nhân vi sinh gây tiêu chảy - Thời gian tiêu chảy trung bình là... p (*) 0,37 Không có BN mất nước nặng Bảng 8: Phân bố các đặc điểm lâm sàng của tiêu chảy cấp theo thời gian sử dụng kháng sinh Số Độ ngày nước(*) mất Số lần tiêu tiêu chảy/ ngày Có Không chảy (n = 176) (n = 176) 0 ngày 4,1 (**) 6,0 (2,9) (n1 0 18 6,0 (2,8) 1 34 (1,7) = 18) 1 ngày 4,8 Số Độ ngày nước(*) mất Số lần tiêu tiêu chảy/ ngày Có Không chảy (n = 176) (n = 176) (n2 = (3,0) 35) 2 ngày 4,3 (n3 7,0...80) Thời gian tiêu chảy 4,4 (2,3) 6,8 (3,0) trung 4,2 (1,8) 0,46 6,3 (2,4) 0,22 1 3 bình (ngày) Số lần tiêu trung bình/ngày - Có mất Độ nước mất nước (*) 0,33 Không 95 77 mất nước (*) Không có BN mất nước nặng Bảng 6: Phân bố các đặc điểm lâm sàng của tiêu chảy cấp theo giới Giới Nam (n = Nữ (n = p Đặc điểm 117) 59) Thời gian tiêu chảy trung bình 4,4 (2,1) 4,1 (2,0) 0,30 (ngày) lần Số tiêu 6,8 (3,0)... 0,95 1) 15 ngày 2,5 (n12 = (0,7) 2) 19 ngày (n13 = 7,0 1) p 0,41 (*) Không có BN mất nước nặng, (**) Không sử dụng kháng sinh trước tiêu chảy Bảng 9: Phân bố các đặc điểm lâm sàng của tiêu chảy cấp theo loại kháng sinh Số ngày Số Độ lần nước(*) tiêu tiêu Có Không chảy chảy/ngày (n = (n = 176) 176) 4,5 7,0 (2,7) Cephalosporin III 1 51 (1,9) 3,9 6,5 (3,0) Augmentin 2 49 (1,6) 4,5 6,4 (2,5) Erythromycin... tiêu chảy cấp Khi BN đang sử dụng kháng sinh bị TCC, các bác sĩ tại khoa ngưng kháng sinh hay đổi sang các kháng sinh khác ít có khả năng gây TCC hơn hay dùng kháng sinh đường tĩnh mạch và bổ sung thêm “probiotic” nên tiêu chảy do kháng sinh, nếu có, đã tự giới hạn Đặc điểm cận lâm sàng Cấy phân 18 mẫu phân được cấy đều cho kết quả âm tính Số mẫu phân được cấy đều âm tính có thể do: - Nguyên nhân tiêu. .. nước(*) - Có mất nước 2 2 - Không 57 mất 115 0,60 nước (*) Không có BN mất nước nặng Bảng 7: Phân bố các đặc điểm lâm sàng của tiêu chảy cấp theo bệnh hô hấp Số Số lần tiêu Độ (*) ngày chảy/ ngày nước mất (n = 176) Có Không 6,2 (2,3) 2 52 6,4 (2,6) 1 39 7,2 (3,2) 0 31 6,3 (2,5) 1 29 8,0 (3,7) tiêu 0 13 chảy (n = 176) Viêm phổi 3,9 (1,6) Viêm 4,8 tiểu phế (2,4) quản Hen phế 4,3 quản (1,9) Viêm 4,3 phế (2,2)... cứu tiêu chảy của các giả trong và ngoài nước đều thấy trẻ nam mắc bệnh nhiều hơn nữ(9,30) Đặc điểm lâm sàng Phân loại bệnh hô hấp Viêm phổi chiếm 30,7%, cao nhất, viêm mũi - họng 4,5%, thấp nhất Theo Y văn, trong các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp dưới cấp, viêm phổi luôn chiếm tỉ lệ cao(26,32) Viêm mũi – họng là bệnh nhẹ, tỉ lệ nhập viện thấp Thời gian sử dụng kháng sinh và loại kháng sinh sử dụng trước tiêu. .. trong và ngoài nước 41,8% – 67,3%(3,6,10,12,17,19,22,24); Như vậy, có tỉ lệ không nhỏ nguyên nhân vi sinh gây tiêu chảy chưa được phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi KẾT LUẬN Đặc điểm lâm sàng của TCC ở bệnh nhi NKHHC là tiêu tóe nước (96%), không mất nước (97,7%), sốt (56,8%), nôn ói (35,2%) Tỉ lệ nhiễm Rotavirus cao (35,2%), nên cần cân nhắc trước khi quyết định sử dụng kháng sinh điều trị tiêu chảy. .. thải phân cao - Thời gian tiêu chảy trung bình, số lần tiêu trung bình/ngày, độ mất nước của BN < 12 tháng tuổi và ≥ 12 tháng tuổi không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Thời gian tiêu chảy phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân, trong đó tác nhân gây bệnh là nguyên nhân chính Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Bảo và Lý Văn Xuân: nguyên nhân vi sinh hàng đầu gây TCC ở trẻ ≤ 12 tháng tuổi và trẻ > 12 tháng tuổi... số nghiên cứu và cũng có thể có sự thay đổi đặc tính gây bệnh của các tác nhân - 96% bệnh nhân tiêu tóe nước, các BN còn lại tiêu lỏng nhầy, không có BN tiêu máu Như vậy, phần lớn tác nhân gây tiêu chảy cấp cho bệnh nhân của chúng tôi là những tác nhân không xâm nhập - 97,9% BN không mất nước, thấp hơn các nghiên cứu khác có thể do khác nhau yếu tố gây bệnh và do BN của chúng tôi được can thiệp y khoa . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TIÊU CHẢY CẤP TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: xác định đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tiêu chảy cấp (TCC) ở bệnh nhi nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC). bệnh tiêu chảy. Với những nguyên nhân khác nhau, cơ địa BN khác nhau, bệnh tiêu chảy có những đặc điểm lâm sàng khác nhau. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. kháng sinh trước tiêu chảy. Bảng 9: Phân bố các đặc điểm lâm sàng của tiêu chảy cấp theo loại kháng sinh Đ ộ mất nước (*) S ố ngày tiêu chảy (n = 176) S ố lần tiêu chảy/ ngày (n
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TIÊU CHẢY CẤP potx, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TIÊU CHẢY CẤP potx, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TIÊU CHẢY CẤP potx

Từ khóa liên quan