quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p9 ppt

6 242 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:20

Có th dùng u lâu dài  tr mn trng cá. Ht u giã nát làm thành khi nhão có th dùng p ngoài da  tr eczema, mn nht và nga. Nên chú ý làKidney bean cha lng tng i cao purines nên nhng ngi b bnh gout cn tránh n u này. Ngoài ra u có th gây ra tình trng y hi, có thlàm gim tính cách này bng cách ngâm ht u trong nc, ít nht 3 ting; b nc ngâm và nu u tht chín trong nc lnh. Cng có th thêm vào nc ngâm u mt ít Sodium Bicarbonate ( Soda), giúp làm tan vách ngoài v ht, loi bt các cht oligosaccharides có th gây y hi. Ngoài ra không nên thêm mui vào khi nu u, vì thêm mui s làm ht u cng hn, ch thêm mui sau khi ã nu chín u, và nu u bng ni t s làm v thêm m à. Tài liu s dng : § The Herb Book (J. Lust) § Whole Foods Companion ( Dianne Onstad) § The Oxford Companion to Food (Alan Davidson) u  Cây thc phm và thuc cha bnh ::: DS Trn Vit Hng ::: 'Trái gì không thiu chng tha' Y T Nguyt san s tháng 5-2005 có ng bài vit v BS ng Huy Lu a BS Tam Thanh, trong ó có n nói v lá u c dùng  tr ung th và chính BS Lu ã dùng th, tuy cha hn ã có công hiu. Chúng tôi xin tng hp mt s tài liu v các c tính dinh dng và tr liu ca loài cây nhit i quý giá này. Cây u  có ngun gc t vùng ng bng Nam M và ngay t khi ngi Âu châu cha t chân lên Châu M, cây ã c trng ti hu nh khp vùng. Th dân vùng Caribbean ã bit bc tht trong lá u  làm cho tht tr nên mm hn, bit khía qu xanh ly nha tr các bnh ngoài da, và ph n dùng qu xanh  giúp u kinh Ngi Tây ban Nha và B ào nha ã nhanh chóng truyn cây n khp ni h chim c. Cây c trng ti West Indies vào 1513, và t 1583 ã n vi E. Indies qua ngõ Philippines (ti ây ru c sc thành thuc tr bnh tr), sau ó t Phillipines n Trung Hoa, em theo cái tên gi cây ca th dân Carib : ababai  thành papaya. Cây cng n Phi châu vào thi gian này và lan ng qua các hi o Thái bình dng theo chân ngi Âu châu n 1800 tr thành cây lng thc trng khp vùng nhit i. Hin nay Hawaii và Nam Phi là hai ni xut cng u  chính. Tên khoa hc và các tên gi khác : § Carica papaya thuc h thc vt Caricaceae § Các tên gi khác : Mando (Ba Tây), Lichasa (Puerto Rico), Paw Paw (Vùng Caribbean), Melon Zapote (Mexico). § Riêng ti Cuba, danh t 'Papaya' c dùng nh mt ting lóng  ch b phn sinh dc ph n, nên ti ây u c gi theo phép lch s là Fruta Bomba. § Tên paw paw , gây nhm ln, vì còn c gi cho mt loi qu khác, khác hn u  : Asimina triloba, mt cây nh ti Bc M, ng cn vi cây Mng cu xiêm ! Qu dài c 10 cm, và cong, phn tht ging mng cu, màu vàng nht. § Tên loài 'Carica' ch mt a phng c trong vùng Tiu Á : Karia § Tên Anh ng 'Papaya' là do t tên ti Carib : ababai c tính thc vt : Cây cao 6 n 10m, mang 1 bó lá  ngn. Thân sp mc thng ng mang nhiu vt tho cung lá. Lá c so le, có cung bng dài, ln n 60 cm, mi phin lá chia làm 8- 9 thùy sâu hình chân vt, mi thùy i chia thêm mt ln na nh ming i b xé rách. Hoa màu vàng nht, c thành chùm xim  nách lá già. Hoa thng khác gc nhng cng có cây va mang hoa c, hoa cái và hoa lng tính. Cm hoa c phân nhánh nhiu, có cung dài. Cm hoa cái ch gm 2-3 hoa. Qu mng to (phì qu) , c 25 x 12 cm, có th ng n 2.5 kg, tht dày màu thay i (khi chín) t vàng n cam nht , trong rut có nhiu ht en. Quu c bit, không tr cht bt (starch), chín t trong ra ngoài, càng chín càng cha nhiu carotenoids và các hp cht to mùi thm. Qu chín tr nên mm khin v có v ngt hn (tuy lng cht ng không thc s gia tng) u  thng tr hoa sau 5 tháng trng (t khi gieo ht) v cho qu sau 8 tháng, có th mang 20-50 qu cùng mt lúc. Cây cho qu liên tc trong 2 m và sau ó c n b. Hai chng chính c trng ti các quc gia Tây phng là : § Hortus Gold (Nam Phi) : cây c và cái riêng bit, cây c c n b sau khi hoa cái ã th phn. § Solo (Hawaii) có cây cái và cây lng tính, thng ch gi li cây cái. i nhng ni trng u  không chuyên, các chng t lai to và cho qu hình dng khác bit, có khi hình qu lê, có khi tròn, to bng t qu táo n dài c 30cm, nng k lc n 9 kg. Trên th trng còn có nhng loài Carica khác nh : § Carica pubescens, loi u  vùng núi cao, khí hu lnh; qu to nhng không ngt nh loài nhit i, cha nhiu papain và carotenoids hn, nht là lycopene nên tht ca qu có màu  hn. § Carica pentagona, còn gi là babaco, có l là mt ging lai to, qu có tht màu kem, v hi chua và không có ht. § Carica candamarcencis, cng là u  vùng núi (Mountain papaya), lá nhám, qu nh có khía, thm mùi táo, rt chua khi còn non, có th nu chín hay làm mt Thành phn dinh dng và hóa hc : § Thành phn dinh dng ca qu : 100 gram phn n c (b ht và v) cha : Calories 23.1- 25.8 Cht m 0.081-0.34 g Cht béo 0.05-0.96 g Cht s 0.5-1.3 g Calcium 12.9-40.8 mg t 0.25-0.78 mg Magnesium 10 mg Phosphorus 5.3-22.0 mg Potassium 257 mg Sodium 3 mg m 0.07 mg ng 0.016 mg Manganese 0.011 mg Beta-Carotene (A) 2014 IU Thiamine (B1) 0.021-0.036 mg Riboflavine (B2) 0.024-0.058 mg Niacin (B3) 0.227-0.555 mg Pantothenic Acid (B5) 0.218 mg Pyridoxine 0.019 mg Ascorbic Acid (C) 35.5-71.3 mg § Thành phn dinh dng ca Lá: 100 gram cha Calories 74 Cht m 7 g Cht béo 2 g Carbohydrate tng cng 11.3 g Calcium 344 mg Phosphorus 142 mg t 0.8 mg Sodium 16 mg Potassium 652 mg Các vitamins : Thiamine 0.09 mg Riboflavine 0.48 mg Niacin 2.1 mg Ascorbic acid 140 mg Vit E 136 mg § Thành phn hóa hc : u  cha khá nhiu hp cht nh : § Các men (enzymes) : Nha cha khá nhiu men (phân hóa t) nh papain, papaya glutamine cyclotransferase, glutaminyl- peptide-cyclo transferase, chitinase, papaya peptidase A và B, alpha-D-mannosidase và N-acetyl-beta-D-glucosaminidase. Qu cha beta-ga lactosidase I, II và III , và 1-amino cyclopropane-1-carboxylase (ACC) oxidase, phenol-D- glucosyltransferase. § Carotenoids : Qu cha beta-carotene, cryptoxanthin, violaxanthin và zeaxanthin. § Alkaloids : Lá cha Carpinine và Carpaine; Rut thân có pseudo carpaine § Monoterpenoids : Qu cha 4-terpineol, linalool và linalool oxide. § Flavonoids : Chi non cha quercetin, myricetin và kaempferol. § Các khoáng cht và vitamins : Xem phn trên, riêng chi còn có alpha tocopherol. § Glucosinolates : Trong ht có benzyl isothiocyanate 100 gram t cha 24.3 g cht m, 25.3 g cht du béo, 32.5 g carbohydrate tng cng, 17.0 g cht s thô, 0.09 % tinh du d bay i. u béo ca ht cha 16.97% acid béo bão hòa (gm 11.38% palmitic, 5.25 % stearic, 0.31% arachidic acid) và 78.63% acid béo cha bão hòa (76.5% oleic và 2.13% linoleic). ( Các s liu trên trích trong Handbook of Energy Crops ca James Duke) u  dùng trong thc phm : Quu- ging Hawaii tng i nh, c hai bàn tay úp li nhng v rt ngon và ngt. u  ging Mexico có th ln bng qu da hu c nh nhng v li nht hn nhiu. Ngoài ra còn có nhiu ging cho qu có khi ng và mu sc thay i, nhng ging thông dng nht có v ngoài màu vàng hay vàng cam, hình dng nh mt qu da hu hay qu lê thuôn dài ra. Phn tht u  thng có màu cam nht, v ngt ging pha trn gia apricot và gng (?). Gia qu là nhng ht nh có thn c nhng thng  bi u  xanh cng c dùng làm salad (bào si dài theo kiu gi u  ca VN) hay st mng ngâm gim. Ht có thn sng hay nghin nát có  gn nh mù tt. u  khô, tht ra không có v ngt, v nu có là do thêm ng. u  ngào mt (honey-sweetened papaya) tht ra là 'n gian' vì quu  chc nhúng trong dung dch ng có thêm chút.mt. u  trong công nghip : Ngoài vai trò thc phm (qu), cây u  còn c dùng trong nhiu công nghip khác, nht là do papain trích t m (nha):  cây có th dùng bn giây. Lá dùng thay savon,  ty vt d. Hoa làm thc phm  Java. Nha có nhiu công dng do kh nng làm ông c sa và ly giãi protein. Papain có hot tính trong vùng pH khá rng, dùng làm thuc tr khó tiêu, pha thành dung dch tr sng tonsil. Khong 80 % bia sn xut ti Hoa K dùng papain  làm trong (papain kt ta các protein). Papain c dùng  loi cht gôm khi la thiên nhiên. Tuy nhiên a s papain c nhp vào Hoa K là  làm mm tht và làm ko chewing-gum. Papain còn c dùng  trích du t gan cá tuna. Trong k ngh m phm, papain c dùng trong kem ánh rng, shampoo, ch phm lt da mt (face-lifting). Papin c dùng  làm sch la và bông gòn trc khi nhum màu. (Xin c thêm v ung dng ca Papain trong y hc trong Thuc Nam trên t M tp 1 ca cùng tác gi) c tính dc hc : § Tác dng hn ch sinh sn Kh nng hn ch sinh sn ca u c th nghim bng cách cho chut ang thì sinh sn và ang mang thai n các phn khác nhau ca cây u . Chut c cho n t nhiên, không b thúc ép và kt qu ghi nhn quu  xanh có tác dng làm ngng chu k rng trng và gây try thai Hot tính này gim khi qu chín và progesterone thêm vào thc phm giúp tái to s cân bng, các bào thai cha b try tip tc phát trin bình thng (Journal of Physiology and Pharmacology S 22-1978). Chut c, bch tng c cho dùng 0.5 mg dch chit t ht/ kg trng lng c th trong 7 ngày cho thy lung protein tng cng và lng sialic acid trong tinh dch gim h ng thi tinh trùng bông t thành mng. So sánh vi chut i chng cho thy hot tính phosphatase trong mng tinh trùng st gim . Ngoài ra mc  phosphorus vô c trong tinh dch cng tt gim (Asian Journal of Andrology S 3-2001). Các dch chit t ht u  bng chloroform, benzen, methanol và ethylacetate c th nghim v hot tính trên  di ng ca tinh trùng ghi nhn tác ng dit tinh trùng, tác ng này tùy thuc vào liu lng : s di ng ca tinh trùng gim nhanh xung còn < 20% và ngng hn sau 20-25 phút  mi nng  th nghim. Xét nghim qua kính hin vi ghi nhn có s thay i rõ rt ni màng plasma u tinh trùng và  gia thân tinh trùng, các tinh trùng này mt hn khà nng truyn ging (Asian Journal of Andrology S 2-2000). Phn chit bng benzen khi th trên chut bch tng cho thy : trng ng chut, trng lng dch hoàn, tinh nang, nhip h tuyn không thay i, nhng  di ng ca tinh trùng, s lng tinh trùng u gim và s tinh trùng d dng gia tng kéo dài trong 60-150 ngày.(Phytomedicine S 7- 2000). . ngõ Philippines (ti ây ru c sc thành thuc tr bnh tr), sau ó t Phillipines n Trung Hoa, em theo cái tên gi cây ca th dân Carib : ababai  thành papaya. Cây cng n Phi châu. ln n 60 cm, mi phin lá chia làm 8- 9 thùy sâu hình chân vt, mi thùy i chia thêm mt ln na nh ming i b xé rách. Hoa màu vàng nht, c thành chùm xim  nách lá già. Hoa thng khác. cây cái. i nhng ni trng u  không chuyên, các chng t lai to và cho qu hình dng khác bit, có khi hình qu lê, có khi tròn, to bng t qu táo n dài c 30cm, nng k lc n 9 kg. Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p9 ppt, quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p9 ppt, quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p9 ppt

Từ khóa liên quan