244 Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết

33 482 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 15:35

244 Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết Đề án môn học Kế toán tài chính 1 LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế thị trường phát triển luôn đòi hỏi nguồn vốn đầu ngày càng nhiều điều đó tạo ra cơ hội cho các nhà đầu bỏ vốn vào hoạt động kinh doanh với mục đích kiếm hiệu quả sử dụng vốn cao. Có nhiều hình thức khác nhau để các nhà đầu bỏ vốn kinh doanh thích hợp với mình, các hình thức đầu phổ biến như: Đầu vào công ty liên kết, góp vốn liên doanh, đầu vào công ty con .vv. Các hình thức đầu khác nhau chủ yếu là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động kinh doanh của nhà đầu với bên nhận đầu tư. Trong đó hình thức đầu vào công ty liên kết đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam. Trước thực tiễn phát triển hoạt động đầu vào công ty liên kết và trong tiến trình hội nhập với khu vực, với thế giới đòi hỏi chế độ tài chính - kế toán Việt Nam phải có những cải cách hoàn thiện để đáp ứng với những yêu cầu của thực tế. Để các doanh nghiệp hoàn thành tốt công tác kế toán của mình, trong thời gian qua Bộ Tài Chính đã ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 (VAS 07): “Kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết ”, sau đó ban hành thông số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005 để hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này và gần đây nhất là quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp thay cho quyết định 1141/QĐ-BTC ngày 1 tháng 11 năm 1995. Mặc dù chế độ kế toán Việt Nam đã có những cải tiến như vậy nhưng vẫn còn một số điểm cần hoàn thiện hơn. Vì vậy trong nội dung của đề án này em xin trình bày chế độ kế toán Việt Nam về các khoản đầu vào công ty liên kết với hai nội dung là kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính riêng và trong báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư; qua đó đưa ra một số ý kiến để góp phần hoàn thiện chế độ kế toán về các khoản đầu này. Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 2 PHẦN I: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH VỀ CÁC KHỎAN ĐẦU VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 1.1. Những vấn đề chung. 1.1.1. Những khái niệm cơ bản. Công ty liên kết: Là công ty trong đó nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay liên doanh của nhà đầu tư. Ảnh hưởng đáng kể: Là quyền tham gia của nhà đầu vào việc đưa ra các quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động của của bên nhận đầu nhưng không kiểm soát các chính sách đó. Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của doanh nghiệp đó. Nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể: Nhà đầu trực tiếp: Nhà đầu nắm trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu mà không có thoả thuận khác thì được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư. Trường hợp nhà đầu nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu nhưng có thoả thuận giữa bên nhận đầu và nhà đầu về việc nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể thì vẫn được kế toán các khoản đầu đó theo quy định của chuẩn mực kế toán 07: “Kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết”. Trường hợp nhà đầu nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết trong công ty liên kết nhưng có thoả thuận về việc nhà đầu đó không nắm quyền kiểm soát đối với bên nhận đầu thì nhà đầu phải kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết theo chuẩn mực kế toán 07. Nhà đầu gián tiếp: Nhà đầu nắm giữ gián tiếp thông qua các công ty con từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu thì không Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 3 phải trình bày khoản đầu đó trên báo cáo tài chính riêng của mình, mà chỉ trình bày khoản đầu đó trên báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể thường được thể hiện ở một hoặc một số biểu hiện sau: - Có đại diện trong Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương của công ty liên kết; - Có quyền tham gia vào quá trình hoạch định chính sách; - Có các giao dịch quan trọng giữa nhà đầu và bên nhận đầu tư; - Có sự trao đổi về cán bộ quản lý; - Có sự cung cấp thông tin kỹ thuật quan trọng. 1.1.2. Xác định tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đẩu trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư. 1.1.2.1. Trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu trong công ty liên kết đúng bằng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu trong công ty liên kết. Tỷ lệ quyền Tổng vốn góp của nhà đầu biểu quyết của trong công ty liên kết nhà đầu trực = x 100% tiếp trong công Tổng vốn chủ sở hữu của công ty liên kết ty liên kết Tỷ lệ quyền biểu Tổng vốn góp của công ty con quyết của nhà đầu của nhà đầu trong công ty liên kết gián tiếp trong = x 100% công ty liên kết Tổng vốn chủ sở hữu của công ty liên kết Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 4 1.1.2.2. Trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết khác với tỷ lệ vốn góp do có thoả thuận khác giữa nhà đầu công ty liên kết. Quyền biểu quyết của nhà đầu được xác định căn cứ vào biên bản thoả thuận giữa nhà đầu công ty liên kết. 1.1.3. Các phương pháp kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết. 1.1.3.1. Phương pháp giá gốc. Nội dung phương pháp: Nhà đầu ghi nhận ban đầu khoản đầu theo giá gốc. Sau ngày đầu tư, nhà đầu được ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia vào doanh thu hoạt động tài chính theo nguyên tắc dồn tích. Các khoản khác từ công ty liên kết mà nhà đầu nhận được ngoài cổ tức và lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi của các khoản đầu và được ghi giảm giá gốc khoản đầu tư. Điều kiện áp dụng: Phương pháp giá gốc được áp dụng trong kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư. 1.1.3.2. Phương pháp vốn chủ sở hữu. Nội dung phương pháp: Các khoản đầu vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau đó, vào cuối mỗi năm tài chính khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị ghi sổ của khoản đầu được điều chỉnh tăng hoặc giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết sau ngày đầu tư. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết được ghi giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu vào công ty liên kết trên báo cáo tài chính hợp nhất. Giá trị ghi sổ của khoản đầu vào công ty liên kết cũng phải được điều chỉnh khi lợi ích của nhà đầu thay đổi do có sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết nhưng không được phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty liên kết. Ví dụ thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết có thể bao gồm các khoản Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 5 phát sinh từ việc đánh giá lại tài sản cố định và các khoản đầu tư, chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ và những điều chỉnh các chênh lệch phát sinh khi hợp nhất kinh doanh (khi mua khoản đầu tư). Điều kiện áp dụng: Phương pháp vốn chủ sở hữu được áp dụng trong kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư, trừ khi: -Khoản đầu này dự kiến sẽ được thanh lý trong tương lai gần (dưới 12 tháng); hoặc -Công ty liên kết hoạt động theo các quy định hạn chế khắt khe dài hạn làm cản trở đáng kể việc chuyển giao vốn cho nhà đầu tư. Trong trường hợp này, các khoản đầu được phản ánh theo giá gốc trong Báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư. 1.1.4. Căn cứ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của nhà đầu tư. 1.1.4.1. Căn cứ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư. Đối với khoản đầu vào công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ của nhà đầu được căn cứ vào số tiền thực trả khi mua cổ phiếu bao gồm cả chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua cổ phiếu và thông báo chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán về việc cổ phiếu của công ty niêm yết đã thuộc phần sở hữu của nhà đầu tư. Đối với khoản đầu vào công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ được căn cứ vào giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu và giấy thu tiền bán cổ phiếu của công ty được đầu hoặc chứng từ mua khoản đầu đó. Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 6 Đối với khoản đầu vào các loại hình doanh nghiệp khác việc ghi sổ được căn cứ vào biên bản góp vốn, chia lãi (hoặc lỗ) do các bên thoả thuận hoặc các chứng từ mua bán khoản đầu đó. Nhà đầu chỉ được ghi nhận khoản lợi nhuận được chia từ công ty liên kết khi nhận được thông báo chính thức của Hội đồng quản trị của công ty liên kết về số cổ tức được hưởng hoặc số lợi nhuận được chia trong kỳ theo nguyên tắc dồn tích. 1.1.4.2. Căn cứ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư. Đối với khoản đầu trực tiếp vào công ty liên kết, nhà đầu căn cứ vào báo cáo tài chính của công ty liên kếtcác tài liệu có liên quan khi mua khoản đầu tư. Đối với khoản đầu gián tiếp vào công ty liên kết thông qua các công ty con, nhà đầu căn cứ vào báo cáo tài chính của công ty con và các tài liệu thông tin phục vụ cho việc hợp nhất, báo cáo tài chính của công ty liên kếtcác tài liệu liên quan khi công ty con mua khoản đầu vào công ty liên kết. Trong cả hai trường hợp trên, cuối mỗi năm tài chính, nhà đầu căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết để xác định và ghi nhận phần lãi (hoặc lỗ) của mình trong công ty liên kết trên báo cáo tài chính hợp nhất . Đồng thời căn cứ vào Bảng cân đối kế toán của công ty liên kết để xác định và điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tương ứng với phần sở hữu của mình trong sự thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty liên kết nhưng không được phản ánh trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết. Trường hợp khi mua khoản đầu tư, nếu có chênh lệch giữa giá mua khoản đầu và giá trị ghi sổ của tài sản thuần có thể xác định được tương Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 7 ứng với phần sở hữu của khoản đầu được mua, tại thời điểm mua, kế toán phải xác định khoản chênh lệch này thành các phần sau đây: -Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần có thể xác định được của công ty liên kết, đồng thời khoản chênh lệch này phải được xác định cho từng nhân tố, như: Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của tài sản cố định, của hàng tồn kho, . -Phần chênh lệch còn lại (giá mua khoản đầu trừ giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được, nếu có) được gọi là lợi thế thương mại (hoặc lợi thế thương mại âm). Nhà đầu không phải phản ánh các khoản chênh lệch giữa giá mua khoản đầu và giá trị ghi sổ của tài sản thuần có thể xác định được của công ty liên kết trên các tài khoản và sổ kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính riêng của nhà đầu mà chỉ mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi và tính toán số chênh lệch (nếu có) được phân bổ hàng năm phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất (nếu nhà đầu phải lập báo cáo tài chính hợp nhất). Sổ theo dõi chi tiết khoản chênh lệch này nằm trong hệ thống sổ kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất. 1.2. Những vấn đề cụ thể. 1.2.1. Kế toán các khoản đầu công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư. 1.2.1.1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản223: “Đầu vào công ty liên kết”. Tài khoản 223 “Đầu vào công ty liên kết” dùng để phản ánh giá trị khoản đầu vào công ty liên kết và tình hình biến động (tăng hoặc giảm) giá trị khoản đầu tư. Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 8 1.2.1.1.1. Những quy định khi hạch toán vào tài khoản 223. -Việc kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính riêng của nhà đầu được thực hiện theo phương pháp giá gốc. -Giá gốc của khoản đầu vào công ty liên kết bao gồm phần vốn góp hoặc giá thực tế mua khoản đầu cộng các chi phí mua (nếu có), như chi phí môi giới, giao dịch, thuế, phí , lệ phí .vv. -Trường hợp góp vốn vào công ty liên kết bằng tài sản cố định, vật tư, hàng hoá thì giá gốc của khoản đầu được ghi nhận theo giá trị thoả thuận của các bên góp vốn thống nhất đánh giá. Khoản chêch lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản số định, vật tư, hàng hoá và giá đánh lại được ghi nhận và xử lý như sau: + Khoản chêch lệch giữa giá đánh lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá được hạch toán vào thu nhập khác; Khoản chêch lệch giữa giá đánh lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá được hạch toán vào chi phí khác; +Khoản chêch lệch lớn hơn giữa giá đánh lại và giá trị còn lại của tài sản cố định được hạch toán toàn bộ vào thu nhập khác; Khoản chêch lệch nhỏ hơn giữa giá đánh lại và giá trị còn lại của tài sản cố định được hạch toán toàn bộ vào chi phí khác. -Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi giá trị khoản đầu vào từng công ty liên kết. -Từ thời điểm nhà đầu không còn được coi là có ảnh hưỏng đáng kể đối với công ty liên kết, nhà đầu phải kết chuyển giá trị ghi sổ của khoản đầu vào công ty liên kết sang các tài khoản khác có liên quan. Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 9 1.2.1.1.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 223 “Kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết”. Bên nợ: Giá gốc khoản đầu tăng. Bên có: -Giá gốc khoản đầu giảm do nhận lại vốn đầu hoặc thu hồi được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia; -Giá gốc khoản đầu giảm do bán, thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư. Số dư bên nợ: Giá gốc khoản đầu vào công ty liên kết hiện đang nắm giữ cuối kỳ. 1.2.1.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 1-Khi đầu vào công ty liên kết dưới hình thức mua cổ phiếu hoặc góp vốn bằng tiền, căn cứ vào số tiền thực tế chi, nhà đầu ghi : Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Có TK 111, 112, . 2- Trường hợp nhà đầu đã nắm giữ một khoản đầu dưới 20% quyền biểu quyết vào một công ty xác định, khi nhà đầu mua thêm cổ phiếu hoặc góp thêm vốn vào công ty đó để trở thành nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư, nhà đầu ghi : Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Có TK 228 - Đầu dài hạn khác (Toàn bộ khoản đầu dưới 20%) Có TK 111, 112, .(Số tiền đầu thêm). 3- Khi đầu vào công ty liên kết dưới hình thức góp vốn bằng vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, căn cứ vào giá trị đánh lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định được thoả thuận giữa nhà đầu công ty liên kết, ghi: Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 10 Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định Nợ TK 811 - Chi phí khác (Nếu giá đánh lại của vật tư, hàng hoá, tài sản cố định nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của tài sản cố định) Có các TK 152, 153, 156, 211, 213, Có TK 711 - Thu nhập khác (Nếu giá đánh lại của vật tư, hàng hoá, tài sản cố định lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của tài sản cố định) 4- Khi nhận được thông báo chính thức của công ty liên kết về cổ tức, lợi nhuận được chia, nhà đầu ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (Khi nhận được thông báo của công ty liên kết) Nợ TK 223 - Đầu vào công ty liên kết (Nếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu) Có TK515 - Doanh thu hoạt đông tài chính. Khi thực nhận được tiền, ghi: Nợ TK 111, 112, . Có TK 138 - Phải thu khác. 5- Trường hợp nhận được các khoản khác từ công ty liên kết ngoài cổ tức, lợi nhuận được chia, thì nhà đầu hạch toán giảm trừ giá gồc đầu tư, ghi: Nợ TK 111, 112, 152, . Có tài khoản 223 - Đầu vào công ty liên kết. 6- Khi nhà đầu mua thêm vốn của công ty liên kết để có quyền kiểm soát đối với công ty liên kết, nhà đầu kết chuyển giá gốc của khoản đầu sang tài khoản 221 “Đầu vào công ty con”, ghi: Nguyễn Thị Hoa Kế toán 46A [...]... Thị Hoa Kế toán 46A Đề án môn học Kế toán tài chính 22 -Phương pháp kế toán được sử dụng để kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết trong Báo cáo tài chính hợp nhất PHẦN II: HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KOHẢN ĐẦU VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 2.1 Hạch toán các khoản đầu vào công ty liên kết theo chuẩn mực kế toán quốc tế và theo kế toán Mỹ 2.1.1 Hạch toán các khoản đầu vào công ty liên kết theo... II: HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KOHẢN ĐẦU VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 22 2.1 Hạch toán các khoản đầu vào công ty liên kết theo chuẩn mực kế toán quốc tế và theo kế toán Mỹ 22 2.1.1 Hạch toán các khoản đầu vào công ty liên kết theo chuẩn mực toán quốc tế ( IAS 28) .22 2.1.2 Hạch toán các khoản đầu vào công ty liên kết theo kế toán Mỹ .23 2.2 Đánh giá chế độ. .. mình Chế độ đã quy định rất rõ việc xác định một khoản đầu như thế nào là khoản đầu vào công ty liên kết; cách xác định tỷ lệ quyền biểu quyết, cách xác đinh lợi ích của nhà đầu trực tiếp cũng như nhà đầu gián tiếp trong công ty liên kết; các phương pháp kế toán cũng như điều kiện áp dụng của từng phương pháp khi kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết vv Tuy nhiên chế độ kế toán. .. nhà đầu Tổng lợi nhuận hoặc lỗ của nhà trong công ty liên kết hoặc lỗ trong đầu trực tiếp = trong công ty liên kết x 100% x kỳ của công Tổng vốn chủ sở hữu của ty liên kết công ty liên kết Phần lợi nhuận Tổng vốn góp của công ty con của Tổng lợi hoặc lỗ của nhà nhà đầu trong công ty liên kết hoặc lỗ đầu gián tiếp = x 100% x trong kỳ trong công ty Tổng vốn chủ sở hữu của liên kết công ty liên. .. học Kế toán tài chính 11 Nợ TK 221 - Đầu vào công ty con ( Nếu nhà đầu trở thành công ty mẹ) Có TK 223 - Đầu vào công ty liên kếtcác TK 111, 112, ( Nếu mua thêm vốn đêt trở thành công ty mẹ) 7- Khi nhà đầu thanh lý một phần khoản đầu vào công ty liên kết dẫn đến không còn được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư, nhà đầu kết chuyển giá gốc của khoản đầu sang các. .. trị khoản đầu do nhà đầu công ty liên kết sử dụng các chính sách kế toán khác nhau Trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng chính sách kế toán cho các giao dịch và sự kiện ng tự giữa nhà đầu công ty liên kết, nhà đầu phải điều chỉnh phần lợi nhuần hoặc lỗ của mình trong công ty liên kết bằng cách chuyển đổi các chính sách kế toán của công ty liên kết về chính sách kế toán. .. Đánh giá chế độ hạch toán các khoản đầu vào công ty liên kết và những ý kiến đóng góp để hoàn thiện Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 (VAS 07) Kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết , thông 23/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này và quyết định 15/2006/QĐ-BTC đã quy định và hướng dẫn rất rõ việc hạch toán các khoản đầu vào công ty liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh... Tài khoản2 23: Đầu vào công ty liên kết 7 1.2.1.1.1 Những quy định khi hạch toán vào tài khoản 223 8 1.2.1.1.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 223 Kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết 9 1.2.1.2 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 9 1.2.2 Kế toán các khoản đầu vaò công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu. .. công ty liên kết của công ty liên kết Trường hợp công ty liên kếtcông ty cổ phần, khi xác định phần lợi nhuận hoặc lỗ của nhà đầu trong công ty liên kết, nhà đầu chỉ xác định phần vốn góp của mình trong công ty liên kết theo mệnh giá cổ phiếu; Trường hợp công ty không phải là công ty cổ phần, khi xác định phần lợi nhuận hoặc lỗ của nhà đầu trong công ty liên kết, nhà đầu xác định phần... đầu gián tiếp trong công ty liên kết = Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ trong công ty con x Tỷ lệ lợi ích của công ty con trong công ty liên kết x tổng lợi nhuận hoặc lỗ trong kỳ của công ty liên kết Trong đó: Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ trong công ty con = (Tổng vốn góp của công ty mẹ trong công ty con /Tổng vốn chủ sở hữu của công ty con ) x 100% Tỷ lệ lợi ích của công ty con trong công ty liên kết . Đầu tư vào công ty liên kết . Tài khoản 223 Đầu tư vào công ty liên kết dùng để phản ánh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết và tình hình biến động. chính của công ty liên kết và các tài liệu có liên quan khi mua khoản đầu tư. Đối với khoản đầu tư gián tiếp vào công ty liên kết thông qua các công ty con,
- Xem thêm -

Xem thêm: 244 Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết, 244 Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết, 244 Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết, Các phương pháp kế tốn các khoản đầu tư vào cơng ty liên kết.

Từ khóa liên quan